Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20214

Hankkeen nimi: Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20, Skinnarilankatu 34

Puhelinnumero: 0294462111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Valkeapää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiakkuuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.valkeapaa(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 535 1935

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma
Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkällä täydennyskoulutusohjelmalla haetaan ratkaisua teknologiayritysten energia- ja ympäristötekniikan osaamisvajeeseen ja koulutuksellisilla keinoilla pyritään kehittämään niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Samalla parannetaan myös yritysten työntekijöidentyöhyvinvointia ja työssäjaksamista mielekkäissä työtehtävissä toimimisen kautta.
Itä-Savu –ohjelma on muutaman vuoden työkokemuksen omaaville insinööreille tai AMK-insinööreille tarkoitettu Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma, jonka laajuus on noin 100 opintopistettä. Ohjelman kohdealue on Etelä-Savo ja Pohjois-Savon. Ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja sen kesto on n. 2,5 vuotta. Ohjelman opetukset järjestetään perjantaisin klo 15.00 – 19.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00.
Opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtona on joko energia- tai ympäristötekniikka. Ohjelman aikana järjestettäviin luento-opetuksiin osallistuvat kaikki ohjelman opiskelijat. Eriytyminen energia- ja ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin tulee tapahtumaan eri kursseihin liittyvien harjoitus- ja seminaaritöiden kautta. Ryhmillä on erilaiset harjoitus- ja seminaarityöt. Lisäksi eriytymistä tapahtuu ohjelman jälkeen tehtävässä diplomityössä.
Ohjelman luentopaikkakuntina tulevat vuorottelemaan Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli. Joitakin luentojaksoja ja laboratoriotöitä tullaan toteuttamaan myös Lappeenrannassa. Osa luento-opetuksesta tullaan toteuttamaan etäopetuksena. Tavoitteena on toteuttaa 6 kurssia siten, että osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja osa luento-opetuksena. Ohjelman aikana kehitetään pitkien täydennyskoulutusohjelmien etäopetusmenetelmä. Mikäli opiskelija haluaa ohjelman jälkeen jatkaa opintojaan, niin kaikki ohjelmassa suoritetut opinnot ovat täysimääräisesti hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavassa alan tutkinnoissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on ympäristö- ja energiatekniikan alan yrityksissä ja laitoksissa sekä ympäristön
suojelun eri tehtävissä työskentelevät insinöörit ja AMK-insinöörit, joilta vaaditaan työssään alojen uusinta osaamista.
Osallistujilla tulee olla vahva motivaatio opiskella ja kehittää systemaattisesti omaa osaamistaan.

Muutoshakemus 02/2018:

Lisäajan toimenpiteet kohdistuvat kaikille opiskelijoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat osallistujien työnantajayritykset, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden
työn ohessa kehittää osaamistaan ja siten parantaa yritysten menestymistä ja kilpailukykyä niin kansallisella tasolla,
kuin kansainvälisestikin.
Toisena välillisenä kohderyhmänä ovat alueen kunnat ja kaupungit, jotka haluavat edistää alueen yritysten
menestymistä ja kilpailukykyä tarjoamalla mahdollisuuden uusimman tutkimustiedon hankkimiseen. Samoin kunnat
haluavat edistää vihreää ajattelua yrityksissä ja laajemmaltikin alueella unohtamatta kuntien henkilöstöä.
Kolmannen kohderyhmän muodostavat alueelta kotoisin olevat ohjelman toteutusalueen ulkopuolella energia- tai
ympäristötekniikkaa opiskelevat henkilöt, jotka tarvitsevat opintoihinsa ohjelmassa luennoitavia kursseja. Lisäksi tähän
ryhmään kuuluvat ohjelman osallistujien kollegat, jotka tarvitsevat ympäristö- tai energiatekniikan lisäosaamista.
Kolmannen ryhmän henkilöt voivat osallistua luento-opetuksiin vain, mikäli he eivät aiheuta lisäkustannuksia ja
projektipäällikkö sekä kurssin luennoitsija sen hyväksyvät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 902

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 157

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 305 123

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 666

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Varkauden, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen, Juva, Varkaus, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 29

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelun yhteydessä on analysoitu kohde alaa sukupuolinäkökulmasta. Teknologiateollisuus on vahvasti mieshenkilö valtainen ala. Tämän pohjalta hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon miesten ja naisten väliset erot ja toteutuksessa huomioidaan tasapuolisesti molemmat sukupuolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opiskelijoiden valinnassa noudatetaan samoja kriteerejä molempien sukupuolten kohdalla. Ohjelmassa sekä naisten että miesten on tehtävä samat kurssisuoritukset. Suoritusvaatimukset ja suoritusten arviointi tapahtuu molemmille samoilla kriteereillä. Opiskelija-arviointi kohtele naisia ja miehiä tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ohjelman koulutuksilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti naisten osalta tasa-arvobarometrissa ongelmallisiksi nousseisiin tekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi naisten vähäisemmät mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon yrityksissä, uralla eteneminen,työsuhde-etujen saaminen, työsuhteen jatkuvuus ja palkkakehitys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Energiatekniikan koulutus tarjoaa hyvät edellytykset tarkastella kaikkien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuuksia eri käyttösektoreilla, kuten energian tuotannossa, rakennusten lämmityksessä, prosessiteollisuudessa, sähköteknisellä alalla ja liikennepalveluissa. Energia-alan kokonaisvaltainen tuntemus on tavaramerkki, jonka energiatekniikan koulutus haluaa antaa jokaiselle täydennyskoulutuksen suorittaneelle.Ympäristötekniikan ohjelma tarjoaa edellytykset tarkastella energiantuotantoratkaisuja kestävän kehityksen näkökulmasta sekä vertailla vaihtoehtoisia järjestelmiä. Ympäristöosaamisen hyödyntäminen liiketoimintaa hyödyttävällä tavalla ja elinkaaritarkastelut ovat keskiössä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Ilmastonmuutosta voidaan vähentää erilaisin täydennyskoulutuksellisin menetelmin, jotka kohdistuvat energiantuotantoon ja -kulutukseen energiatehokkuuteen tai energiansäästöön. Ohjelma sisältää useita luentokokonaisuuksia, joiden pääpaino on kyseisissä aihepiireissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Itä-Savu hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen , mutta päästöjen ja saastumisen vähenemisen kautta on.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 4
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta pinta-, pohjavesiin tai maaperään. Energia- ja ympäristötekniikan opintojaksojen kautta voidaan lisätä tietämystä kasvihuonekaasujen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen sekä mahdollisuuksista vähentää haitallisia päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 1
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura-ohjelman kohteisiin, mutta opintoihin sisällytetään ympäristöosaamisen liittyviä opintoja, joita osallistujat voivat hyödyntää työssään.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Täydennyskoulutuksessa opiskellaan mahdollisuuksia ympäristöystävällisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden parannuksiin. Esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla osoitetaan käytettävissä olevien resurssien kannalta tehokkaimmat tavat parantaa jätehuollon kestävyyttä. Innovatiivisillä ratkaisuilla yrityksen tuotannossa syntyvä jäte saadaan hyödynnettyä toisen yrityksen raaka-aineena ja uusina tuotteina.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 7
Energian tuotantojärjestelmät ovat voimakkaassa muutostilassa. Biopolttoaineiden käytöllä haetaan osittaista ratkaisua mm. niiden suoran tai osittaisen polton ja kaasutuksen avulla. Koulutusohjelmassa osallistujat saavat uusinta tietoa mm. aurinko- ja tuulienergian hyödyntämismahdollisuuksista tulevaisuudessa,joilla pystytään korvaamaan nykyisiä fossiilisia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hanke monipuolistaa ja kehittää alueen elinkeinorakennetta lisäämällä huippuosaajien määrää ja yritysten kilpailukykyä, jolloin niiden menestysmahdollisuudet paranevat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hanke on itsessään aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Osanottajien matkustus vähenee, koska koulutus toteutetaan osanottajien omilla paikkakunnilla Lappeenrannan sijaan. Luentoja toteutetaan osittain verkossa, jolloin luennoitsijoiden matkustustarve vähenee . Opiskelijoiden vähentynyt matkustustarve omilla autoillaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä merkittävästi säästyneen polttoaineen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke vahvistaa yksilöiden välistä yhteistyötä, epävarmuuden sietokykyä, luovuutta, innovointikykyä, orientoitumista tulevaisuuteen ja sitoutumista työeälmään. Henkilöiden työmarkkina-asema paranee ja he pystyvät soveltamaan oppimiaan taitoja suoraan ja välillisesti työtehtävissään.
Tasa-arvon edistäminen 10 7
Ohjelmassa kohdellaan molempia sukupuolia tasavertaisesti ja se edistää naisten sijoittumista perinteisesti miesvaltaiselle alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hanke edistää naisten ja miesten etenemistä koulutus- ja työurilla ja luo pohjaa yhteiskunnalliselle tasavertaisuudelle.
Kulttuuriympäristö 3 2
Osallistujien yleinen tieto- ja osaamistason nosto luo edellytyksiä huomioida paremmin kultturiympäristöön liittyvät asiat.
Ympäristöosaaminen 9 6
Hanke vahvistaa ympäristöosaamista ja opinnoissa huomioidaan kestävä kehitys, materiaalien tehokas käyttö, energiaystävälliset tuoteratkaisut, uudet ympäristöystävälliset valmistus- ja suunnittelumenetelmät sekä tuotteiden elinkaariajattelua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkällä täydennyskoulutusohjelmalla haettiin ratkaisua teknologiayritysten energia- ja ympäristötekniikan osaamisvajeeseen ja koulutuksellisilla keinoilla pyrittiin kehittämään niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä hyödyntäen uusinta tutkimustieto energia- ja ympäristötekniikan aloilta sekä vahvistamaan talous-, johtamis- ja innovaatio-osaamista. Tavoitteena oli myös parantaa myös yritysten työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista mielekkäissä työtehtävissä toimimisen kautta. Alueellisesti ohjelmalla oli tavoitteena parantaa alueen yritysten kilpailukykyä ja varmistaa työllisyyden positiivinen kehitys.

Näiden tavoitteiden toteutuminen ja koulutuksen laajempi vaikuttavuus on arvioitavissa lähivuosien aikana, mutta lyhyen ajan hyötyjä on ollut jo havaittavissa osallistuja- ja yrityspalautteiden perusteella, sillä mm. harjoitus- ja lopputöiden kautta on pystytty kehittämään yritysten toimintaa.

Itä-Savu –ohjelma oli suunnattu muutaman vuoden työkokemuksen omaaville insinööreille tai AMK-insinööreille Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma, jonka lopullinen laajuus oli 94 opintopistettä. Ohjelman kohdealue oli Etelä-Savo ja Pohjois-Savo. Ohjelma oli suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja sen kesto oli n. 2,5 vuotta. Ohjelman opetukset järjestettiin perjantaisin pääsääntöisesti klo 15.00 – 19.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00 suunnitelman mukaisesti, mikä mahdollisti helpommin työn ohessa opiskelun.

Ohjelman aikana järjestettäviin luento-opetuksiin osallistuvat kaikki ohjelman opiskelijat. Eriytyminen energia- ja ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin tapahtui eri kursseihin liittyvien harjoitus- ja seminaaritöiden kautta. Ryhmillä on erilaiset harjoitus- ja seminaarityöt. Lisäksi eriytymistä tapahtui ohjelman jälkeen tehtävässä diplomityössä.

Ohjelman luentopaikkakuntina vuorottelivat suunnitelman mukaisesti Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli, mikä helpotti osallistujarekrytointia ja saavutettavuutta laajemmin Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. Joitakin luentojaksoja ja laboratoriotöitä toteutettiin myös Lappeenrannassa.
Hankkeessa oli suunniteltu toteutettavaksi 6 kurssia osin etä- ja osin luento-opetusmallilla. Hankkeessa tarjottiin syksyllä 2016 Puunjalostuksen energiatalous –kurssi, joka toteutettiin täysin etänä itseopiskelukurssina. Osallistujille tarjottiin yhdellä kurssilla mahdollisuus valita itselleen sopiva tenttiaika, sillä tentti toteutettiin etätenttinä skypeä hyödyntäen.
Hankkeelle haettiin jatkoaikaa muutoshakemuksella kesäkuun 2018 loppuun asti ja muutoshakemuksen tavoitteiden mukaisesti keväällä 2018 suunniteltiin ja toteutettiin akateemisten opiskelutaitojen tukemiseen suunnattu itseopiskeluverkkokurssi, johon lähiopetusta ei sisältynyt lainkaan. Itseopiskeluverkkokurssilla opetusmateriaalia oli sekä videohaastatteluina, erillisinä dokumentteina että linkkeinä. Toteutustapa mahdollistaa täysin itsenäisen opetusmateriaalin hyödyntämisen vielä hankkeen päätyttyäkin joko kokonaisuutena tai aiheittain opiskelijan tarpeen mukaisesti.

Muutoshakemuksen toisena tavoitteena oli intensiiviviikonlopun järjestäminen lopputöiden edistymisen tueksi, mikä toteutettiin suunnitelman mukaisesti keväällä 2018.

Mikäli opiskelija haluaa ohjelman jälkeen jatkaa opintojaan, niin kaikki ohjelmassa suoritetut opinnot ovat täysimääräisesti hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavassa alan tutkinnoissa, mikä mahdollistaa myös osallistujan tutkintotason noston osaamisen kehittämisen lisäksi.