Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20219

Hankkeen nimi: Vapaaehtoisena oppimassa - kokeiluhanke (Vapaa)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nuorten Akatemia ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0995462-8

Jakeluosoite: Hämeentie 29, 4.kerros

Puhelinnumero: 0400 413833

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.nuortenakatemia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Airaksinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: operatiivinen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.airaksinen(at)nuortenakatemia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3269783

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löytävät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan hyödyntää koulutusalavalinnoissa.

Hankkeessa kokeillaan suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Malli tukee kouluyhteistyön kautta nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja välittäviksi ammattilaisiksi, jotka panostavat yhteisöjensä kehittämiseen läpi elämänsä.

Kokeilu on suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei ole vielä selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Hanke tukee Nuorisotakuuta varmistaen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, löytää mielekäs opiskelupaikka ja varmista opintojen saattaminen loppuun. Lisäksi kokeiluhanke tarjoaa nuorten parissa toimiville opettajille ja ohjaajille mahdollisuuden kehittää valmentavaa ammatillista opetusta.

Kokeiluhankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja.

Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret, joilla ei ole selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia pilottioppilaitoksissa
- nuoret VALMA- ja TELMA-ryhmissä (Ammatilliseen koulutukseen valmentavat ryhmät tai työelämään tai itsenäiseen elämään valmentavat ryhmät)


VALMA- ja TELMA -ryhmien opettajat ja ohjaajat pilottioppilaitoksissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- henkilöt, jotka toimivat organisaatioissa, jotka tarjoavat vapaaehtoistoimintaa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 621

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 621

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 621

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 64

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun yhteydessä havaittiin, että erityisesti pojat kaipaavat tukea ammatillisessa kasvussa sekä kiinnostavan opiskelupaikan löytymisessä. Kuitenkin tukea tarvitsevat niin tytöt kuin pojatkin. Hankkeen valmistelussa haastateltiin nuoria. Haastattelussa otettiin erityisesti huomioon, että mukana oli sekä tyttöjä että poikia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa lähtökohtana on, että nuorten ryhmissä on niin tyttöjä kuin poikiakin. Toiminnassa voi olla myös sukupuolisensitiivisiä ryhmiä, mutta toiminnassa pidetään huolta, että molemmilla sukupuolilla on mahdollisuus osallistua toimintaa joko yhdessä tai erikseen. Sukupuolisensitiiviset ryhmät ovat mahdollisia erityisesti maahanmuuttajien parissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päämääränä on yhteiskunnallinen tasa-arvo. Eli myös huonommassa asemassa olevat nuoret pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja kokevat toteuttavansa mielekästä toimintaa itselleen sekä vapaaehtoistoiminnan kohteelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 7
Nuorten vapaaehtoisprojektit kannustavat nuoria sisäiseen yrittäjyyteen. Tällä on suoria vaikutuksia elinkeinoranteeseen ja vielä enemmän välillisiä vaikutuksia: työnantajat saavat motivoituneempia ja koulutetumpia työntekijöitä. Paikallinen yhteistyö rakentaa kestävästi elinkeinorannetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Nuorten vapaaehtoisprojektit kannustavat nuoria sisäiseen yrittäjyyteen. Tällä on suoria vaikutuksia elinkeinoranteeseen ja vielä enemmän välillisiä vaikutuksia: työnantajat saavat motivoituneempia ja koulutetumpia työntekijöitä. Paikallinen yhteistyö rakentaa kestävästi elinkeinorannetta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hanke tähtää erityisesti kohderyhmänä olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Vaikutukset ovat suorat. Erityisesti vaikutusten odotetaan olevan erittäin merkittävät mukana oleville nuorille opiskelupaikan löytymisen sekä opintojen loppuun saamisen takia. Hankkeen kautta nuoret pääsevät kehittämään luovuuttaan, kokeilemaan erilaisia tapoja toimia ja he voivat löytää vapaaehtoistoiminnan kautta harrastuksen. Toisten auttaminen on todettu vahvistavan mielen hyvinvointia ja terveyttä. Vapaaehtoisprojektien kautta myös lähiyhteisön jäsenten hyvinvointi paranee esim. nuorten ulkoiluttaessa vanhuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 9
Hanke tukee suoraan mukana olevien nuorten yhteiskunnallista ja kultuurillista yhdenvertaisuutta. Välillisesti vapaaehtoisprojekteissa toiminen, opintojen käynnistyminen tai opintojen saaminen loppuun vaikuttaa yksilön yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen merkittävästi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta Suomessa ja oppilaitoksissa sekä selvitettiin millaista tukea opettajat tarvitsevat toiminnan ohjaamiseksi. Hankkeessa kokeiltiin Irlannista lähtöisin olevaa Localise Programia Espoon koulutuskuntayhtymä Omniassa ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa osana Valma-opintoja.

Hankkeen aikana toteutettiin seitsemän Action-projektia, joihin osallistui 72 Valma-opiskelijaa. Actioneja eli vapaaehtoisprojekteja toteutettiin palvelutaloissa, lasten iltapäiväkerhoissa sekä nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa. Projektin toteuttamisen tukena opiskelijat osallistuivat Action-kurssille, jonka aikana he valitsivat vapaaehtoistyön kohteen ja suunnittelivat tapahtuman. Nuorten Akatemia muokkasi alkuperäistä irlantilaista mallia tiiviimmäksi, osallistavammaksi ja paremmin suomalaiseen oppilaitosmaailmaan soveltuvaksi.

Action-projektit soveltuvat hyvin Valma-opointoihin tukien opiskelijoiden työelämävalmiuksia, ryhmäytymistä, yksilöllisiä opintopolkuja kuin yhteisten asioiden hoitamista. Action-toimintaa tullaan hankkeen jälkeen jatkamaan molemmissa oppilaitoksissa ja se pyritään vakiinnuttamaan osaksi oppilaitosten toimintaa. Nuorille Actionit tarjosivat merkityksellisen kokemuksen auttamisesta, uusia taitoja, itsetuntemusta ja tietoa vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista.