Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20225

Hankkeen nimi: Kotokoulutuksen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARFFMAN CONSULTING OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2060633-3

Jakeluosoite: Sivukatu 6

Puhelinnumero: (08) 6151500

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.arffman.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arffman Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Senior Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.arffman(at)arfcon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503250041

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksien toteutustavan kehittäminen. Uudella mallilla saavutetaan nykyistä parempi vaikuttavuus, palvelukyky, opettajan aikaansaannoskyky sekä tuottavuus. Tehostetaan maahamuuttajien kotoutumisprosessia, jolla parannetaan heidän siirtymistä maahanmuuttajan roolista suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan heidän koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin.

Toimenpiteet: Kehittää koko kotoutumiskoulutuksen ajalle toteutusmalli, jossa otettaisiin huomioon nykyistä paremmin oppijoiden erilaiset oppimistyylit ja kouluttajien työtapa, joka olisi pedagogisesti ja didaktisesti sitouttavampi. Hankkeessa kehitetään kuhunkin opintojen vaiheeseen soveltuvia oppimisalustoja, jotka tukevat opiskelijoiden itsenäistä, pienryhmässä sekä koko ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Lisäksi hankkeeseen sisältyy pilottikoulutus, joka toteutetaan kyseisiä oppimisalustoja hyödyntäen. Oppimistulokset ja toteuttamisen kokemukset kerätään jatkokehittämisen perustaksi.

Tulokset: Uudenlainen pedagogis-didaktinen malli, jolla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Pilottikoulutuksen käyneet opiskelijat ovat valmiimpia työelämäään ja ammatillisiin opintoihin kuin perinteisen kotouttamiskoulutuksen käymisen jälkeen olisivat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuiset maahanmuuttajat, jotka osallistuvat kotoutumiskoulutukseen työvoimakoulutuksena.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotoutumiskoulutukseen osallistuvien maahanmuuttajien perheenjäsenet sekä ystävät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 169 725

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 169 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 725

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 26

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Maahanmuuttajien joukossa on runsaasti kulttuurisia ryhmiä, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo on erittäin kaukana suomalaisen yhteiskunnan normeista. Arffman Consulting Oy on järjestänyt 250 maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta vuodesta 1999 lähtien.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutuksen aikana mm. pienryhmätyöskentelyn toteuttamismalleissa on huomioitu suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvokulttuurin oppimista tukevat pedagogis-didaktiset ratkaisut. Pilottikoulutuksessa arvioidaan uudenlaisen kotoutumiskoulutuksen toteuttamismallin vaikutusta myös tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää uudenlainen pedagogis-didaktinen kototumiskoulutuksen malli, jolla haetaan ratkaisua kotoutumisen puutteelliseen onnistumiseen. Hankkeessa lähtökohtana on kotouttaa opiskelijat sellaiseen kulttuurilliseen ajatteluun, jossa kullakin on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja oppimiseen etnisestä taustasta, sukupuolesta ja koulutustasosta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Maahanmuuttajat saavat kotoutumiskoulutuksessa käsityksen suomalaisesta tapakulttuurista ja mm. kierrätyksestä, joka ei lähtömaissa ole usein tapana. Kierrätyksen oppiminen ja luonnonvarojen arvostaminen parantaa välittömästi luonnon varojen käytön kestävyyttä. Koulutuksessa opiskelevat aikuiset maahanmuuttajat opettavat kestävän luonnonvarojen käytön periaatteita perheelleen ja lapsilleen, joka tuo välillisiä positiivisia vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Maahanmuuttajat saavat kotoutumiskoulutuksessa käsityksen suomalaisesta tapakulttuurista ja mm. kierrätyksestä, joka ei lähtömaissa ole usein tapana. Kierrätyksen oppiminen ja luonnonvarojen arvostaminen parantaa välittömästi luonnon varojen käytön kestävyyttä. Koulutuksessa opiskelevat aikuiset maahanmuuttajat opettavat kestävän luonnonvarojen käytön periaatteita perheelleen ja lapsilleen, joka tuo välillisiä positiivisia vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta lisää halua säilyttää sitä edelleen sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisesta luonnosta lisää halua säilyttää sitä edelleen sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisen luonnon erityisistä suojelukohteista lisää halua säilyttää sitä edelleen sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisen yhteiskunnan jätteiden lajittelusta ja materiaalien hyötykäytöstä lisää halua toimia yhteiskunnan normien mukaisesti sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisen uusiutuvien energialähteiden käytöstä lisää halua toimia yhteiskunnan normien mukaisesti sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 1
Maahanmuuttajat voivat monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta tuomalla alueelle uutta osaamista tai toimia työntekijöinä aloilla, joilla on työvoimapula esim. puhtaanapito tai terveydenhoitoala.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeessa kehitetään uusi palvelutuote, jonka ainakin Arffman Consulting Oy tulee ottamaan omaan palveluvalikoimaansa. Lisäksi tuotteella on merkittävä kansainvälinen vientipotentiaali esim. Norjaa, jonne on jo tehty alustava selvitys. Alihankkijoina toimivien asiantuntijayrityksien osaaminen kasvaa toimeksiannon suorittamisessa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 1
Etäopetusmahdollisuus vähentää tarvetta liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan maahanmuuttajien koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Vaikutus heijastuu myös lähipiiriin.
Tasa-arvon edistäminen 9 5
Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan maahanmuuttajien koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Vaikutus heijastuu myös lähipiiriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 5
Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan maahanmuuttajien koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Vaikutus heijastuu myös lähipiiriin.
Kulttuuriympäristö 10 6
Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan maahanmuuttajien koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin. Vaikutus heijastuu myös lähipiiriin.
Ympäristöosaaminen 2 1
Koulutuksessa saatava ymmärrys suomalaisen ympäristöosaamisen hyödyntämisestä arjessa lisää halua toimia yhteiskunnan normien mukaisesti sekä itse että viestittää asiaa edelleen lähipiirissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TIIVISTELMÄ

Kun tätä hanketta alettiin suunnittelemaan, niin kellään ei ollut tietoa tulossa olevasta maahanmuuttaja aallosta. Nähtiin kuitenkin muutamastakin syystä tarvetta etsiä ja kehittää uusia ratkaisuja kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseksi:

- Arffman Consulting Oy:n ELY:n tukemana tekemä selvitys nosti esiin muutamia kipukohtia kotoutumiskoulutuksen toteuttamisessa
- Kiristyvän valtiontalouden takia rahoitusresurssin arvioitiin olevan vähenemässä
- Erityisesti harvempaan asutetuilla seuduilla kotoutumiskoulutuksen tavoittavuus oli uhattuna (kun ryhmiä ei pystytä muodostamaan)

Edellä olevan seurauksena Kainuun ELY:n kanssa kehitettiin pilotti, jossa lähdettiin etsimään toisenlaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Toteutus jaettiin kahteen eri projektiin; varsinaiseen kehittämisprojektiin sekä kehittämistyön tuloksia testaavaan rinnakkaisprojektiin. Kehittämisprojektin osalta toiminnan puite muodostui seuraavaksi:

Tavoite:

- Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksien toteutustavan kehittäminen.
- Uudella mallilla saavutetaan nykyistä parempi vaikuttavuus, palvelukyky, opettajan aikaansaannoskyky sekä tuottavuus.
- Tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia, jolla parannetaan heidän siirtymistä maahanmuuttajan roolista suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.
- Uudenlaisella koulutuspalvelulla tuetaan heidän koulutuksellista tasa-arvoa, jotta koulutuksen jälkeen maahanmuuttajille on nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet suhteessa syntyperäisiin suomalaisiin päästä työelämään sekä ammatillisiin opintoihin.

Toimenpiteet:

- Kehittää koko kotoutumiskoulutuksen ajalle toteutusmalli, jossa otettaisiin huomioon nykyistä paremmin oppijoiden erilaiset oppimistyylit ja kouluttajien työtapa, joka olisi pedagogisesti ja didaktisesti sitouttavampi.
- Hankkeessa kehitetään kuhunkin opintojen vaiheeseen soveltuvia oppimisalustoja, jotka tukevat opiskelijoiden itsenäistä, pienryhmässä sekä koko ryhmässä tapahtuvaa oppimista.
- Lisäksi hankkeeseen sisältyy pilottikoulutus, joka toteutetaan kyseisiä oppimisalustoja hyödyntäen.
- Oppimistulokset ja toteuttamisen kokemukset kerätään jatkokehittämisen perustaksi.


Tavoitellut tulokset:

- Uudenlainen pedagogis-didaktinen malli, jolla päästään asetettuihin tavoitteisiin.
- Pilottikoulutuksen käyneet opiskelijat ovat valmiimpia työelämään ja ammatillisiin opintoihin kuin perinteisen kotouttamiskoulutuksen käymisen jälkeen olisivat.

Saavutetut tulokset:

- Uusi malli saatiin luotua
- Nyt tiedetään mitä ei kannata tehdä ja miten onnistuneeseen lopputulokseen voidaan päästä
- Erilaisia oppimisalustoja ja oppimisalusta-aihioita luotiin useita kymmeniä

Tärkeimmät opit ja suositukset tulevaisuuteen:

A) Kotoutumiskoulutuksen osalta

a. Hybridimalleissa, joissa opiskelijat ovat merkittävän osan ajasta ilman lähiopettajaa, on ryhmän sisäinen koheesio ja dynamiikka onnistumisen este tai mahdollistaja. Tämä tarkoittaa, että ryhmän tulee olla kohtuullisen homogeeninen osaamistasoltaan ja kaikilta pitää löytyä vähintään hyvä motivaatio kielen oppimiseen.
b. Uudenlainen ratkaisu vaatii siihen ennakkoon kunnolla orientoitumaan pääsevän opettajan, joka pystyy, ja jolla on lupa, luopumaan osasta vanhoja työmalleja ja ratkaisuja.
c. Andragogiikka, didaktiset ratkaisut ja tekninen puite pitää olla yhtenevä ja esillä läpi koko prosessin. Jokainen oppijan merkittäväksi kokema muutos aiheuttaa jopa viikkoja kestävän uudelleen orientoitumisprosessin, joka hidastaa oppimista
i. Esim. verkkopohjaisen yhteistyön harjoittelu, verkon kautta tapahtuvaan läsnäoloon tottuminen, pitää aloittaa päivänä 1.

B) Hanketoteutuksen osalta

a. Projektipäällikön on oltava operatiivisesti johtamassa myös rinnakkaishankkeita, vaikka niiden toiminnallinen ja työsuhdepohjainen johtaminen olisi muualla.
b. Pilotoinnissa on varattava riittävä aika ja resurssi toimijoiden koordinaatiolle (joka esim. tässä projektissa olisi tarkoittanut että oppilailla olisi ollut enemmän opettajattomia päiviä).
C) Hankesuunnittelun osalta

a. Suunnitteluvaiheessa eri toimijoiden väliseen koordinaatioon ja vuoropuheluun pitää varata aikaa jotta kaikki aidosti pystyvät ja ehtivät sisäistämään mistä hankkeessa oikeasti on kyse ja mitä reunaehtoja sieltä nousee.


Hankkeessa muodostuneet materiaalit ovat vapaasti ladattavissa osoitteesta http://www.arfcon.fi/palvelut/kainuun-esr-projekti/esr-kainuu-materiaalit/