Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20230

Hankkeen nimi: EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 010 383 30

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: http://www.kkylappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LINNA MEERI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: meeri.linna(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 314 6448

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 0973110-9
Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen -hankkeen

Tavoitteena on
• kerätä ja viedä käytäntöön signaaleja ja trendejä yritysasiakkaiden yritystoiminnan/liiketoiminnan ja yhteisöasiakkaiden toiminnan kehittämiseen ja menestymiseen sekä tukea innovointia ja kasvuedellytyksiä.
• kerätä ja viedä käytäntöön ennakointitietoja koulutusratkaisuihin opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin sekä työpaikkojen räätälöityihin toteutussuunnitelmiin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.
• kehittää hanketoimijoille kysyntälähtöiset HRD-kumppanuus- ja CRM-mallit eri asiakkuuksien johtamiseksi asiakkuustasojen edellyttämällä tavalla.
• kehittää koulutustasojen ja –alojen välinen verkostomainen yhteistyö- ja ennakointimalli tukemaan Lapin maakunnan työelämän kehittymistä ja menestymistä.
Samalla kehitetään opetushenkilöstön HRD-kumppanuuden osaamista ja muotoillaan sparrausmalli kummitoimintoineen tähän.

Toimenpiteinä on
• kerätä osaamistarvekartoituksin ja ennakointityökaluin
• signaaleja ja trendejä yritysasiakkaiden yritystoiminnan/liiketoiminnan ja yhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja menestymiseen sekä innovaatoiden ja kasvumahdollisuuksien löytämiseen.
• ennakointitietoja koulutusratkaisuihin; nuorten ja aikuisten opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin sekä työpaikkojen räätälöityihin toteutussuunnitelmiin; tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

sekä

kehittää
• hanketoimijoille kysyntälähtöiset HRD-kumppanuus- ja CRM-mallit eri asiakkuuksien johtamiseksi asiakkuustasojen edellyttämällä tavalla.
• koulutustasojen ja –alojen välinen verkostomainen yhteistyömalli tukemaan Lapin maakunnan työelämän kehittämistä, kehittymistä ja menestymistä.

Tuloksina ovat
• osaamistarvekartoitukset
• asiakasorganisaatioiden kehittämis- ja innovaatio-ohjelmat
• koulutusratkaisut
• HRD-kumppanuus- ja CRM-mallit sekä sparrausmalli kummitoimintoineen
• koulutustasojen ja -alojen yhteistyömalli

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät
• Hanketoimijoiden ennakoinnissa ja HRD-kumppanuuksissa sekä TKI-toiminnassa työskentelevä henkilöstö
• Opetushenkilöstö ja kummiryhmä
• Työ- ja elinkeinoelämän toimijat: asiakasorganisaatiot ja niiden henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät
• Eri koulutustasojen nuoret ja aikuiset opiskelijat
• Koko Lapin maakunnan työ- ja elinkeinoelämä, kun ennakointitietoa voidaan hyödyntää eri yrityksiin ja yhteisöihin yleiselläkin tasolla alakohtaisina signaaleina, trendeinä ja osaamisen kehittämistarpeina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 360 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 351 289

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 439 111

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 78

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ennakkotietoja hyödynnetään eri koulutusaloilla huomioimalla alakohtaiset vaatimukset sukupuolesta riippumatta. Näin edistämme myös koulutuksellista tasa-arvoa Lapin maakunnassa ja seutukunnissa. Hankkeen toiminnoissa ja toimintojen kohteena on mukana molempia sukupuolia kohderyhmätyöpaikkojen henkilöstörakenteiden mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ennakkotietoja hyödynnetään eri koulutusaloilla huomioimalla alakohtaiset vaatimukset sukupuolesta riippumatta. Näin edistämme myös koulutuksellista tasa-arvoa Lapin maakunnassa ja seutukunnissa. Hankkeen toiminnoissa ja toimintojen kohteena on mukana molempia sukupuolia kohderyhmätyöpaikkojen henkilöstörakenteiden mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ennakkotietoja hyödynnetään eri koulutusaloilla huomioimalla alakohtaiset vaatimukset sukupuolesta riippumatta. Näin edistämme myös koulutuksellista tasa-arvoa Lapin maakunnassa ja seutukunnissa. Hankkeen toiminnoissa ja toimintojen kohteena on mukana molempia sukupuolia kohderyhmätyöpaikkojen henkilöstörakenteiden mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeessa tehtävien osaamistarvekartoitusten kautta materiaalien ja jätteiden käyttöön liittyvä osaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta uusiutumisen energialähteiden käyttöön liittyvä osaamisen kehittäminen tai innovointi voi tulla kyseeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta elinkeinorakenteen kehittäminen tai innovointi voi tulla kyseeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 1
Hankkeessa kehitetään aineettomia palveluja; HRD-kumppanuutta. Hankkeessa toteutetaan osaamistarvekartoituksia, kehittämis- ja innovointiohjelmia. Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja. Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta logistiikkaosaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta työhyvinvoinnin kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hankkeessa huomioidaan tasa-arvoasiat luontaisena osana lappilaista työelämää ja pyritään edistämään tasa-arvoa koulutukseen, innovointiin ja kehittämiseen osallistumisessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Hankkeessa huomioidaan eri työpaikkojen henkilöstöryhmien yhdenvertaisuus mm. osaamistarvekartoitusten työstössä.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta kulttuuriympäristön kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa tehtävien ennakointien ja osaamistarvekartoitusten kautta ympäristöosaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ekku-hankkeen tavoitteena oli kerätä ennakointitietoa yritysasiakkaiden
ja yhteisöasiakkaiden toiminnan kehittämiseen ja menestymiseen, tukea innovointia
ja kasvuedellytyksiä sekä vahvistaa oppilaitosten työelämäyhteyksiä ja parantaa niiden kykyä vastata oikea-aikaisesti työelämän tarpeisiin. Verkostojen luominen ja työelämälähtöisyys ovat edellytyksenä tämän päivän korkeatasoiselle ammatilliselle koulutukselle, jotta oppilaitokset pystyvät kouluttamaan osaajia muuttuvaan työelämään. Ennakointitietoa on haettu mm. palvelualalta,kuntataloudesta, sosiaali- ja terveysalalta sekä teollisuudesta. Ennakointitiedon pohjalta on saatu uutta tietoa koulutusratkaisuihin ja koulutusohjelmiin. Hankkeessa on myös aktiivisesti kehitetty kartoitusten ja muun ennakointitiedon pohjalta koulutustasojen ja -alojen välistä yhteistyötä. Ennakointitiedon pohjalta on tehty yrityksille myös räätälöityjä koulutusratkaisuja. Hanketoimijoille on kehitetty kysyntälähtöiset HRD-kumppanuus-ja CRM-mallit eri asiakkuuksien hallintaan ja johtamiseen. Samalla on lisätty opetushenkilöstön HRD-kumppanuuden osaamista ja muotoiltu sparrausmalli kummitoimintoineen.

Kohderyhmä:
Kohderyhmänä ovat olleet eri koulutustasojen nuoret ja aikuiset opiskelijat, Lapin maakunnan työ- ja elinkeinoelämän toimijat sekä organisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstö.

Toimenpiteet:
1. Osaamiskartoitukset
2. Kehittämis- ja innovaatio-ohjelmat
3. Koulutusratkaisut ja koulutussuunnitelmat
4. HRD-kumppanuus ja CRM-mallit
5. Koulutustasojen ja -alojen yhteistyö-, ja ennakointimalli sekä opetushenkilöstön HRD-kumppanuusosaamisen sparrausmalli ja kummitoiminnan kehittäminen