Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20241

Hankkeen nimi: VALO 2015

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Samaria rf

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0130415-3

Jakeluosoite: Markkulantie 3

Puhelinnumero: 0445133666

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://sininauha.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Samuli Nurmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintosihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: samuli.nurmi(at)samaria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504360130

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hämeen Sininauha ry on vuonna 1977 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja Kanta-Hämeen alueella. Yhdistyksessä asiakkuuksia vuonna 2013 oli yhteensä 240 henkilöä ja 11290 työpäivää.


VALO-toimintamalli käynnistyi Hämeen Sininauhassa syksyllä 2013. VALO-toimintamallin tuloksista järjestöllä on selkeä näyttö, niin asiakkaiden kuin järjestötyön näkökulmasta.

VALO-valmennus toimintamalli tukee vaikeasti työllistettävien, tai ilman ammatillista koulutusta olevien nuorten paluuta työmarkkinoille tai ohjaa heitä kohti ammatillista koulutusta ja tutkintoa.
Hameen Sininauhan VALO-valmennus toimintamalli perustuu tekemällä oppimiseen (learning by doing) aidoissa työkohteissa todelliseen tarpeeseen. Asiakkaita valmennetaan työtä tekemällä rakennusalan, pintakäsittelyalan- tai kiinteistöpalvelualan osanäyttötutkintojen suorittamiseen. Tavoitteena on myös luoda kohderyhmälle uskoa omaan tekemiseen ja kykyyn oppia uusia asioita.
Tavoitteena on 2v ja 3kk:n aikana valmentaa 45 henkilöä, joista 35 henkilöä suorittaisi osanäyttöjä valitsemastaan perustutkinnosta. Perustutkintoja, joista osanäyttöjä voi suorittaa, on kolme. Omaa alaa etsivä asiakas voi valita itseään kiinnostavan alan ja hän voi myös kokeilla eri alojen työtehtäviä.
Ammatillisien valmiuksien kehittämisen tukena ovat yhteisöllinen vertaistuki, elämänhallintaa tukeva yksilöohjaus asiakkaan oman tarpeen mukaan. Kohderyhmänä ovat pääasiallisesti pitkäaikaistyöttömät tai vaikeasti työllistettävät, joilla on lisäksi päihde- tai mielenterveysongelmia. Osa asiakkaista tulee VALO-valmennukseen myös kriminaalihuollon kautta. Asiakkaat tarvitsevat tukea ja ohjausta saadakseen elämän perusasiat raiteelleen. Vasta sen jälkeen voidaan ajatella asiakkaan motivoituvan oppimiseen sekä toimimaan täysipainoisesti työelämässä sekä yhteiskunnassa.
Hämeen Sininauha ry:llä on pitkäaikainen kokemus työssään päihdeongelmaisten, syrjäytyneiden ja vähäosaisten tukijana. VALO-valmennuksen teho ja vaikutus perustuu suurelta osin asiakkaan huomioimiseen yksilönä ja hänelle tarjottavaan tukeen ja apuun elämän perusasioissa.
VALO-valmennuksen konkreettisina tuloksina ovat jatko-ohjautuvuus koulutukseen tai työelämään, suoritetut osanäytöt eri perustutkinnon osista, sekä valmennettavien elämänhallintataitojen kasvaminen sekä osallisuuden sekä tasa-arvon kasvaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- 18 - 29 vuotiaat: elämänhallinta ongelmista kärsivät, päihderiippuvaiset, työttömät, maahanmuuttajat, koulupudokkaat, ylisukupolvisesti syrjäytyneet nuoret tai syrjäytymisvaarassa olevat.
- Kanta-Hämeen pienet ja keskisuurety yritykset
- Kolmas sektori ja eri viranomaistahot

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kohderyhmän lähiomaiset
- Yhteiskunta
- Sosiaalitoimi
- Kela
- Te-toimisto
- Työvoiman palvelukeskus

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 354 823

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 933

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 444 657

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 406 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valo-2015 on sukupuolisensitiivinen, perustuu toimintaympäristö analyysiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
VALOvalmennusmallissa on huomioitu naisten ja miesten erilaiet tavat oppia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo ei ole hankkeen päätarkoitus, mutta pitkällä tähtäimellä VALOvalmennus luo tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Ammattitutkinto edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Kaikki käytettävät materiaalit ovat luontoystävällisiä ja panostetaan kierrätykseen ja lajitteluun, ekologiseen tapaan hävittää jätteet. Osana valmennusta on tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Julkisten kulkuneuvojen käyttö mahdollisuuksien mukaan ja tietoisuuden lisääminen ilmastomuutoksen torjunnasta on osana valmennusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon työkohteissa ja käytettävissä materiaaleissa mahdollisuuksien mukaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 3
Työtavat ja materiaalit valitaan niin että pinta- ja pohjavesiä, maaperää ja ilmaa ei kuormiteta tarpeettomasti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Käytetään uusio materiaaleja, lajitellaan jätteet ja perehdyttään kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
VALO-malli on uusi väylä työelämään ja ammatilliseen koulutukseen ja siten se vaikuttaa paikalliseen elinkeinorakenteeseen. Oikea työ, oikeissa työkohteissa edesauttaa elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Asiakkaat hyötyvät osallistumalla VALO-valmennukseen saamalla itselleen "osaamispääomaa". Yhteiskunta hyötyy, kun vaikeassa asemassa olevat työttömät ovat mukana toiminnassa ja osalle heistä löytyy jatkopolkuja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
VALO-malli ehkäisee syrjäytymistä ja sosiaalista osattomuutta, edistää tasa-arvoa ja lisää elämänhallintaa väestöryhmässä, jossa elämänhallinnan taitojen puute on suuri syrjäyttävä tekijä.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
VALO-malli edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa yli sukupuolisten, sukupolvisten ja etnisten rajojen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
VALO-malli luo kaikkein heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuuksia tasavertaisempaan elämään.
Kulttuuriympäristö 5 3
VALO-malli luo uusia toimintamalleja ja vaikuttaa jo olemassaoleviin palvelurakenteisiin, kehittäen kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 5 5
VALO-valmennuksen osana, kasvaa tietoisuus ympäristöystävällisestä elämäntavasta ja koheneva elämänhallinta vaikuttaa välillisesti myös ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

VALO-projekti on kehittämishanke, jossa kehitetään mallia vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Ammatillisen koulutuksen puute on usein esteenä työllistymiselle. VALO- valmennus soveltuu nuorille, joiden on vaikea työllistyä, saada ammatillisia opintojaan päätökseen tai löytää sopiva koulutusala. Toiminnallinen yhteistyö avoimissa oppimisympäristöissä työelämän edustajien kanssa luo tasa-arvoa, vähentää ennakkoluuloja ja luo motivoituneille valmentautujille polkuja työelämään.
Työelämäyhteistyössä valmennettavat ovat saaneet luotua suhteita työnantajiin ja täten heidän työllistymismahdollisuutensa ovat parantuneet. Työnantajien ennakkoluulot kohderyhmää kohtaan vähenevät ja kynnys työllistää valmennettava samalla madaltuu. Työllistymisen polku voi lähteä liikkeelle työkokeilusta ja muuttua sitten palkkatukityöksi. Aidoissa työympäristöissä oppiminen on motivoivaa ja palkitsevaa. Todellisten ammattilaisten kanssa samalla työmaalla tekeminen avaa aina uusia väyliä oppimiseen. Työnantajien antama palaute tehdystä työstä on ensiarvoisen tärkeää ja valmennettaville se on arvokasta. Samalla valmentautuja voi verrata omaa suoriutumistaan työpaikalla saadun palautteen avulla ja kartoittaa omaa motivaatiotaan toimia alan työtehtävissä.
Projektin asiakkaita on valmennettu työelämään ja osanäyttötutkintoihin, sekä tuettu oman elämän hallintaan liittyvissä ongelmissa. Valmennus tapahtuu työvaltaisesti todellisissa työkohteissa.
Lisäksi valmennettavissa on ollut erityisessä syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, joiden työelämään paluuta tai ammatinvaihtoa on tarpeen selvittää tai tarvitsevat tukea palatakseen työmarkkinoille. Monelle heistä tekemällä oppiminen aidoissa työympäristöissä on paras- ja joskus ainoakin keino kuntoutua, opiskella ja päästä työelämään.
Projektin toimintakausi on ollut 1.3.2014-31.5.2017. Hankkeen aikana tavoitteena on ollut valmentaa 45 asiakasta. Hankkeessa on toimintakauden aikana ollut 67 valmennettavaa. Valmennuksen aikana on suoritettu 33 osanäyttöä, sisältäen kaksi rakennusalan perustutkintoa.