Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20243

Hankkeen nimi: Yritysten Yhteiskuntavastuu

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0500585-5

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 044 732 1180

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: http://www.eskauppakamari.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Ylönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimistoassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.ylonen(at)chamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 732 1180

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten yhteiskuntavastuuta ja sen raportointiosaamista hankkeen avoimen koulutuksen, yritysten yhteistapaamisten / informaatiotilaisuuksien sekä raadin antaman palautteen kautta. Koulutuksen taustalla toteutetaan kilpailu, jolla osallistujia motivoidaan mukaan koulutukseen ja yhteiskuntavastuun kehittämiseen sekä jalkauttamiseen osaksi yrityksen perustoimintaa. Hankkeen tavoitteena on myös laajempi yritysten yhteiskuntavastuun tietoisuuden lisääminen.

Pk-yrityksissä ei vielä tunneta yhteiskuntavastuuta niin hyvin kuin isoissa ja kansainvälisissä yrityksissä, eikä niissä ole raporttien muodossa koottu ja kuvattu yritysten yhteiskuntavastuuta. Kilpailun aikana annettavan avoimen koulutuksen, informaatiotilaisuuksien ja yleisen tiedottamisen tuloksena mahdollistetaan yritysten yhteiskuntavastuun käsitteistön ymmärtäminen ja sisäistäminen sekä raportointipohjan valmistelu.

Tutustuttaminen ja kouluttaminen aiheeseen toteutetaan kolmivaiheisena kuluvan vuoden 2015 aikana; 1) avoimet koulutukset yritysten yhteiskuntavastuusta, 2) yritysten yhteistapaamiset / informaatiotilaisuudet ja 3) raadin antama palaute.

Hanke on lajissaan uusi ja toimii pilottihankkeena yritysten yhteiskuntavastuun tietoisuuden lisäämisessä ja jalkauttamisessa osaksi yritysten päivittäistä toimintaa. Työtä tehdään myös yhteistyössä koulujen kanssa, näin levitetään tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta myös oppilaitoksille ja opiskelijoille.

Hanke toteutetaan pilottina Etelä-Savossa. Hankkeen päättyessä sisältöä ja toteutusta kehitetään ja pyritään laajentamaan kilpailu ja siihen kuuluva koulutus koko Suomen alueelle Kasvu Open -konseptin avulla. Lisäksi on tarkoitus viedä kilpailu osaksi valtakunnallista Työelämä 2020 hanketta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Savon alueen pienet ja keskisuuret yritykset, erityisesti ne jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Kohderyhmäksi on rajattu pienet ja keskisuuret yritykset, koska nimenomaan heillä on suuri vaikutus alueelliseen kehitykseen, niin työllistäjinä kuin hyvinvoinnin lisääjinä. Lisäksi heidän haasteensa yhteiskuntavastuussa eroavat suurista kansainvälisistä yrityksistä, jotka ovat jo paneutuneet yritysten yhteiskuntavastuuseen muun muassa EU säännösten ja kansainvälisen kilpailun kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen oppilaitokset, elinkeinoelämän- ja ammattijärjestöt sekä julkiset organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 796

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 139

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 796

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 139

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mäntyharju, Hirvensalmi, Kangasniemi, Enonkoski, Pieksämäki, Mikkeli, Rantasalmi, Puumala, Sulkava, Pertunmaa, Joroinen, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 32

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen raadin valinnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Osallistuvat yritykset käsittää sekä nais- ja miesvaltaisia yrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutuksissa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei suoranaisesti kohdistu sukupuolten tasa-arvoon, mutta yritysten yhteiskuntavastuussa sosiaalisen vastuun osa-alueessa käsitellään mies- ja naisnäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Tietoisuuden lisääminen luonnonvarojen käytöstä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kilpailun kautta yritykset käy perusselvityksen omasta toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kilpailun kautta yritykset käy perusselvityksen omasta toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kilpailun kautta yritykset käy perusselvityksen omasta toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity suoraan Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hankkeen osatehtävä on huomioida ja tuoda julki materiaalin käyttö ja jätteiden hyödyntäminen. Sekä kehittää osallistujien taloudellista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Yritys käy kolutuksen kautta kohdaltaan läpi mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Hanke kohdistuu Etelä-Savon yritysten kehittämiseen. Kilpailuun osallistuvat yritykset saavat koulutusta ja informaatiota yhteiskuntavastuusta sekä palautetta kehitysprojektistaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Kilpailu hyödyntää ja kehittää sähköistä alustaa. Hankkeen aikana siihen kuuluvaa koulutusta ja neuvontaa sekä kilpailua kehitettään seuraavaa kilpailua varten.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Yritys joutuu selvittämään kohdallaan logististen palveluiden käytön ja hyödyntämisen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Kilpailun kuluessa yrityksessä käydään työhyvinvoinnin ja sairauspoissaoloihin liittyvät asiat.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Raadin toiminnassa arvioidaan yrityksen tasa-arvo käyttäytyminen ja mahdollisuudet sen kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Kilpailun kautta yritykset käy perusselvityksen omasta toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei liity suoraan kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeessa lisätään ympäristöosaamista tiedottamisen ja kouluttamisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon kauppakamari toteutti yhteistyökumppaneiden kanssa pilottihankkeen yritysten yhteiskuntavastuusta, jonka pääkohderyhmänä oli eteläsavolaiset pk-yritykset. Hankkeessa osallistujat saivat koulutusta aiheeseen sekä loivat yrityksilleen yhteiskuntavastuuraportin. Sen aikana järjestettiin avoimia koulutuksia ja info-tilaisuuksia yhteiskuntavastuun eri osa-alueista, johon kaikki halukkaat olivat tervetulleita.

Koulutuksen lisäksi järjestettiin Yritysten Yhteiskuntavastuu -kilpailu, jossa raati arvioi ja antoi yrityksille palautetta heidän palauttamistaan raporteista. Lisäksi järjestimme tapaamisia osallistujien ja raadin välille.