Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20245

Hankkeen nimi: AAVA - Avoin väylä ammattiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: Käsityöläiskatu 10

Puhelinnumero: 02 330 000

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkelä Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitoimiston vetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.makela(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 9073166

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AAVA – Avoin väylä ammattiin -hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristömallia. Koulutustarjotinmallin avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat. Hankkeessa tullaan pilotoimaan koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Hanke mahdollistaa sujuvan siirtymisen koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kahteen teemakokonaisuuteen
1. opintopolkujen ja koulutustarjottimen rakentaminen
2. ohjausmallien ja -palveluiden kehittäminen

Avoin väylä ammattiin -hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset,
a) jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
b) jotka ovat aiemmin opintonsa keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää opinnot
c) joilla on aikaisempaa osaamista, mutta haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
d) jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen tai
e) joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

Hankkeessa saavutettavat konkreettiset tulokset:
- sopimusmalli, joka on otettavissa käyttöön uusien kumppanien liittyessä hankkeessa kehitettävään tarjotinmalliin tai jos muualla Suomessa lähdetään vastaavaa kehittämään
- koulutustarjotin malli, joka mahdollistaa sujuvan siirtymisen koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen
o mahdollistaa nuorten ja aikuisten opiskelun asuinpaikastaan riippumatta
o edistää nuorten ja aikuisten työllistymistä ja oman osaamisensa kehittämistä
o tukee ja edistää vieraskielisten nuorten ja aikuisten osaamista ja ammatillista
- koulutusmoduulit ja -polut, jotka vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin
- uudet opintojen ohjauksen mallit
o hakeutumisvaiheen ohjauksen mallit
o virtuaalisesti suoritettavien opintojen ohjausmalli
o erilaista tukea tarvitsevien oppijoiden itsenäisen opiskelun ohjausmalli
- opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaisoppimisen ja -kehittämisen malli

Hanke toteutetaan laajana maakuntarajat ylittävänä kumppanuusverkostona, jossa mukana ovat
- Turun kaupungin sivistystoimiala / lukiokoulutus, aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö
- Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun aikuiskoulutuskeskus
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Helsingin kaupungin opetusvirasto / Stadin ammattiopisto
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Lisäksi hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat Turun kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto ja Auralan kansansalaisopisto.

4.5.2015 alkava hanke päättyy 31.7.2018.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

AAVA - Avoin väylä ammattiin -hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset,
a) jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
b) jotka ovat aiemmin opintonsa keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää
c) joilla on aikaisempaa osaamista, mutta haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
d) jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen tai
e) joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa syntyneiden hyvien käytäntöjen levittämisen ja valtavirtaistamisen myötä kohderyhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös koulutusorganisaatiot eri puolilla Suomea, erilaiset nuorten kanssa toimivat organisaatiot ja projektit, järjestöt, viranomaistahot paikallisella ja kansallisella tasolla, työvoimahallinto, paikallisen ja kansallisen tason päättäjät sekä tiedotusvälineet ja niiden kautta ns. suuri yleisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 523 312

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 521 607

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 637 289

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 635 213

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 631

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koska hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja aikuisten työllistymistä sekä tehostaa nuorisotakuun toteutumista, hankkeen suunnitteluvaiheessa on kartoitettu toimijoiden kautta koulutustarjottimen tarve ja miten se vastaa molempien sukupuolten ja alueellisesti erilaisiin tarpeisiin. Hankkeessa kartoitetaan nuorten ja aikuisten koulutustarve a) heidän omasta näkökulmastaan ja b) työelämän näkökulmasta. Kartoituksessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja se suunnataan tasa-arvoisesti naisille ja miehille. Koulutustarjottimelle tulevien koulutuksien suunnittelussa otetaan huomioon alueiden työllisyyserot, työelämän tarve ja molempien sukupuolien koulutustarve. Esimerkiksi miehillä toisen asteen opintojen keskeyttämisriski oli naisiin verrattuna 1,4-kertainen. Sen sijaan toisiin opintoihin siirtyminen oli miehillä selvästi alempi kuin naisilla. Vastaavaa avointa oppimisympäristöä ei ole aikaisemmin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ollut, joten tietoa opiskelijoiden sukupuolijakaumasta ei ole. Helsingin opetusviraston Stadin ammattiopiston Avoin opisto -mallissa opiskelijat ovat pääosin poikia. Toisaalta esimerkiksi avoimen yliopiston opetukseen osallistuneista yli 70% on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitettävässä koulutustarjonnassa tullaan kiinnittämään erityinen huomio tarjonnan sukupuolineutraaliuteen. Toisaalta asiakkaiden ja alueen työvoiman tarpeen mukaan koulutusmoduulit voidaan myös suunnitella myös siten, että ne tukevat tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteutumista ja edistävät työllistymistä. Myös hankkeen kohderyhmälle suunnatussa markkinointi- ja tiedotusmateriaalissa pyriään tietoisesti murtamaan stereotyyppisiä käsityksiä eri alojen opiskelijoista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen keskeinen tavoite on kohderyhmän tasa-arvon edistäminen ja jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota esim. maahanmuuttajataustaisten ja erilaista tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutustarpeeseen. Sukupuolten tasa-arvon kulkee punaisena lankana hankkeen koulutustarjonnan ja ohjausmallien suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Hankkeessa käytetään etäkokouksia ja muita vastaavia yhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Lisäksi hankehallinnossa pyritään edelleen kehittämään paperittoman toimiston käytäntöjä sekä suosimaan mahdollisuuksien mukaan sähköisiä julkaisuja. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijoiden opiskelun omalta asuinpaikkakunnaltaan käsin, jolloin liikkumisesta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat minimissä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Välillinen vaikutus perustuu edellisessä kohdassa kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut, virtuaalinen koulutustarjotin) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etäkokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut, virtuaalinen oppimisympäristö) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etä-kokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Välillinen vaikutus perustuu kohdassa Luonnonvarojen käytön kestävyys kuvattujen toimenpiteiden (etä-kokoukset, paperiton toimisto, sähköiset julkaisut, virtuaalinen oppimisymmpäristö) ilmastonmuutosta hillitseviin vaikutuksiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Paperittoman toimiston ja sähköisten julkaisujen suosiminen vähentävät hankkeen tuotteena syntyviä materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Hankkeen kaikessa toiminnassa pyritään suosimaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke parantaa nuorten ja aikuisten työllistymistä sekä edistää elinikäistä oppimista. Tämä edistää opiskelijoiden kiinnittymistä kotimaakuntaansa ja parantaa työvoiman saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitettävät tuotteet ja palvelut (ohjaus- ja opetusmallit, oppimisympäristöt) ovat pääosin aineettomia. Lisäksi hanke suosii julkaisutoiminnassaan mahdollisuuksien mukaan sähköisiä julkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hankkeessa pyritään suosimaan maakunnallisissa ja ylimaakunnallisissa verkostoissa etäkokouksia ja muita vastaavia yhteydenpitokeinoja matkustamisen sijaan. Tämä vähentää välittömästi hankkeessa tapahtuvan liikkumisen ympäristölle tuottamaa rasitusta. Lisäksi sähköisten julkaisujen suosiminen vähentää julkaisujen levittämiseen liittyvien logististen palveluiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke edistää nuorten ja aikuisten työllistymistä, oman itsen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Hanke edistää näin hyvinvointia parantamalla nuorisotakuun toteutumista ja vähentämällä nuorten ja aikuisten syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma tullaan ottamaan huomioon hankkeen arvioinnissa niin palautteen keräämisen kuin itsearvioinninkin yhteydessä. Samoin hankkeen yhteydessä kerättävät ja kehitettävät hyvät käytännöt tullaan arvioimaan myös sitä silmällä pitäen, miten ne auttavat sukupuoleen liittyvien odotusten ja eri alojen sukupuolittuneisuuden purkamiseen. Hankkeen yhteydessä kehitettävissä hyvissä käytännöissä tullaan myös ottamaan alakohtaisesti huomioon erityisesti aliedustetun sukupuolen tarpeet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hanke tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tasa-arvoa edistämällä (ks. edellinen kohta) sekä kehittämällä erilaisia nuorisotakuun toteutumista edistäviä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Aliedustettujen ryhmien (esim. maahanmuuttajat, erilaista tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset) koulutuksellisen yhdenvertaisuuden edistäminen ja heidän työllistymisensä tukeminen on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Lisäksi hanke mahdollistaa monialaisen opiskelun asuinpaikasta tai alueen oppilaitoksen koulutustarjonnasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 10 0
Hanke tukee alueellisten mahdollisuuksien ja vahvuuksien parempaa tunnistamista ja hyödyntämistä.
Ympäristöosaaminen 10 0
Hyödyntäessään erilaisia ympäristön kestävyyden kannalta positiivisia toimintamalleja (etäkokoukset, paperiton toimisto, uudet oppimisympäristöt, sähköiset julkaisut, virtuaalinen oppimisympäristö jne.) hanke levittää ympäristöosaamisen käytäntöjä toteuttajaverkoston, kohderyhmän ja sidosryhmien käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

AAVA – Avoin väylä ammattiin -hankkeen tavoitteena oli hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä maakuntarajat ylittävä avointen ammatillisten ja niitä täydentävien yleissivistävien opintojen koulutustarjotinmalli, joka mahdollistaa osaamisen hankkimisen eri elämäntilanteissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Tavoitteena oli, että hankkeessa kehitettävä malli tarjoaa vaihtoehtoisen tavan hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä usean eri oppilaitoksen avointen opintojen tarjontaa, ja mahdollistaa näin entistä sujuvamman siirtymisen koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen.

Hankkeen tuloksena syntyi Avoimet ammatilliset opinnot -palvelumalli ja sähköinen alusta (www.avoimetammatillisetopinnot.fi), joka kokoaa usean eri oppilaitoksen kaikille avoimet opinnot yhteiselle alustalle. Jotta opiskelu olisi mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta, tapahtuu opiskelu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Suorittamistaan opinnoista opiskelija saa dokumentin, jolla hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa. Opinnot ovat palvelussa linkitetty ammatillisten tutkintojen sähköisiin ePerusteisiin, jotta tutkintoa tai tutkinnon osan suorittamista tavoitteleva opiskelija löytää helposti ne avoimet opinnot, jotka auttavat häntä tavoitteen saavuttamisessa.

Hankkeen aikana palveluun tuotettiin yhteensä yli 30 toteuttajaorganisaatioiden kehittäjäopettajien kehittämää ja pilotoimaa avointa opintoa. Avointen verkko-opintojen tarjonnan ideoimiseen, kehittämiseen ja kokeiluihin käytännössä osallistui yli 2 000 oppilaitoksissa opiskelevaa sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa kohderyhmän edustajaa sekä ohjauspalveluiden asiantuntijaa.

Hankkeen tuloksena syntyi avoimia opintoja tarjoavien oppilaitosten yhteistyösopimus ja -malli palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun yhteistyö- ja toteutusmallin vahvuus on se, että siinä tarjolla olevat opinnot ovat aidosti avoimia kenelle hyvänsä, ei vain opintoja tarjoavien ja yhteistyöstä sopineiden oppilaitosten opiskelijoille. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot allekirjoittivat yhteistyösopimuksen hankkeen loppuvaiheessa. Sopimuksen tehneet oppilaitokset ylläpitävät ja kehittävät palvelua sekä sen tarjontaa hankkeen päättymisen jälkeen yhdessä.

Hanke saavutti tavoitteen vastata koulutuksen järjestäjien tarpeisiin kehittää koulutustarjontaa ja reagoida nopeasti työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin, tukea tutkinnon suorittajien henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Ammatillisissa oppilaitoksissa hanke vastasi tarpeeseen tarjota nopeammin opinnoissaan eteneville tutkinnon suorittajille vaihtoehtoisia tapoja hankkia osaamista verkko-opintoina. Näin oppilaitoksissa voidaan suunnata enemmän tukea, lähiopetusta ja ohjausta sitä tarvitseville tutkinnon suorittajille. Oppilaitosten ulkopuolisille nuorilla ja aikuisille palvelu tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet hankkia tarvitsemaansa osaamista ja hyödyntää oppilaitosten verkko-opintoja materiaaleineen, osoittaa näin hankkimansa osaaminen ja siirtyä entistä sujuvammin oppilaitoksiin suorittamaan tutkintoa.

Valtakunnallisesti palvelu edistää toimintakulttuuria, jossa oppilaitoskohtaisten ratkaisujen sijaan kehitetään entistä enemmän jakamiseen, älykkääseen resurssienhallintaan ja erikoistumiseen perustuvia yhteisiä palvelukonsepteja ja yhteisten asiakkaiden yksilölliset tarpeet paremmin huomioon ottavia digitaalisia palveluja.