Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20246

Hankkeen nimi: Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena (Töissä)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HY+ Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2764406-8

Jakeluosoite: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy, PL 53 (Fabianinkatu 32)

Puhelinnumero: 0294 1911

Postinumero: 00014

Postitoimipaikka: Helsingin yliopisto

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna-Maija Salomaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna-maija.salomaa(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3880684

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän yliopisto, 0245894-7
Helsingin yliopisto, 0313471-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään töissä.fi-verkkopalvelua sekä vahvistetaan sen käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana ohjauksen välineenä
- tuottamalla uusia sisältöjä ja ominaisuuksia
- parantamalla palvelun kattavuutta
- jalkauttamalla töissä.fi:n käyttö korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi
- luomalla malleja palvelun hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti korkeakoulujen opiskelijat sekä ohjaajat ja opettajat. Tuloksia voivat hyödyntää myös toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet alan vaihtajat sekä kaikki ohjauksen parissa työskentelevät kuten TE-toimistojen ohjaajat ja lukioiden opinto-ohjaajat.

Hankkeessa
- tuotetaan uutta tietoa tämänhetkisestä työelämästä analysoimalla systemaattisesti töissä.fi-verkkopalveluun kirjoitettuja valmistuneiden kertomuksia
- esitetään tieto mielenkiintoisella tavalla uusimpia verkkoteknologisia ratkaisuja hyödyntäen
- luodaan malleja ja välineitä töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi korkeakoulujen HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä
- otetaan huomioon kohderyhmänä erityisesti vammaiset ja erilaiset oppijat ja kehitetään töissä.fi-palvelusta esteetön versio yhdenvertaisuuden lisäämiseksi
- selvitetään, millaisia kuvauksia työelämästä työnantajat voisivat tuottaa verkkopalveluun
- työskennellään verkostomaisesti ja tehdään yhteistyötä samaan teemaan liittyvien organisaatioiden ja asiantuntijaryhmien kanssa
- otetaan kohderyhmät mukaan kehitystyöhön.

Töissä-hanke muodostaa yhdessä yliopistojen LATUA-hankkeen ja ammattikorkeakoulujen AMKista uralle -hankkeen kanssa hankekokonaisuuden, jossa pyritään vakiinnuttamaan korkeakoulujen uraseurannat ja niiden hyödyntäminen osaksi korkeakoulujen perustoimintaa.

Hankkeen tuloksena syntyy
- Valtakunnallisesti merkittävä, uusimpia verkkoteknologioita hyödyntävä ja jatkuvasti päivittyvä tämänhetkisen työelämätiedon tietovaranto ja verkkopalvelu, jossa on mahdollisiman kattavasti tiedot kaikista uraseurantaa tekevistä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä tuhansia korkeakouluista valmistuneiden kertomuksia.
- Malleja, sähköinen työkirja ja materiaalia sosiaalisen mediaan töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa sekä opetussuunnitelmatyössä.
- Esteetön töissä.fi, joka palvelee tasavertaisesti kaikkia korkeakoulujen opiskelijoita, myös eritysryhmiä.

Verkkopalvelu tukee kestävän kehityksen periaatetta, koska tieto on sähköisessä muodossa. Tuotettavat materiaalit levitetään verkossa, ja viestinnässä ja markkinoinnissa suositaan verkkoympäristöjä.Verkkopalvelu on kaikille avoin, ja sitä voi käyttää asuinpaikasta riippumatta. Ohjauksen kehittämisen toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti siten, että naiset ja miehet ovat tasavertaisia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat erityisesti korkeakoulujen opiskelijat, ohjaajat ja opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tuloksista hyötyvät monet ryhmät. Töissä.fi palvelee myös
- toisen asteen opiskelijoita
- korkeakouluista valmistuneita alan vaihtajia
- korkeakoulujen urapalvelujen henkilöstöä
- ohjaajia lukioissa, TE-toimistoissa ja kaikissa muissa työelämäohjausta antavissa organisaatioissa
- työnantajia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 740 494

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 715 815

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 783 483

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 764 464

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 675

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työelämässä esiintyy edelleen sukupuoleen liittyvää segregaatiota eri aloilla. Hankkeessa on arvioitu aiempaa ohjaus- ja koulutuspoliittista tietämystä, jonka pohjalta segregaatio näkyy edelleen koulutusvalinnoissa ja työurien rakentumisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa pyritään aktiivisesti huomioimaan ratkaisuja, joilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulutusvalinnoissa ottaen huomioon sukupuolen sosiaalisen sekä kulttuurisen rakentumisen. Töissä.fi-verkkopalvelun kehittäminen pyrkii edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja sekä taitoja siten, että molemmat sukupuolet voivat tehdä koulutus- ja uravalintoja yksilöllisten ominaisuuksien, vahvuuksien ja motivaationsa eikä sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti siten, että nais- ja miesopiskelijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet.Kehitettävä sivusto on vapaasti eri sukupuolten käytettävissä. Se ei aseta sukupuolia vastakkain eikä vertaile niitä keskenään tilastotietoja esitellessään. Kertomuslomakkeessa sukupuolta ei kysytä, eikä se useimmiten myöskään ilmene tekstistä. Vertailua ei myöskään ohjaustyössä tehdä, vaan sukupuolittuneisuutta autetaan tiedostamaan, jotta sitä voitaisiin välttää uusintamasta. Sukupuolittumista pyritään säännönmukaisesti tarkastelemaan ja siten välttämään sekä palvelu- että ohjaussuunnittelun eri vaiheissa.Palvelun keskeinen sisältö ovat valmistuneiden kertomukset, jotka voivat rohkaista hakeutumaan omalle sukupuolelle epätyypillisiin töihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on sisäänrakennettu toimintaan, joten se on välillisesti hankkeen tavoitteena, mutta keskeisenä kohteena on opiskelijoiden työllistymisen tukeminen ilman erityistä sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Hankkeessa käytetään luonnonvaroja säästäviä verkkoympäristöjä ja luodaan ohjeita verkkoon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin. Välillisesti hanke saattaa vaikuttaa asiaan, kun liikennevälineiden käyttöä voidaan välttää verkkotiedonhaun ja -työskentelyn ansiosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeen tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeen tematiikkaan. Ilmaan hanke saattaa vaikuttaa välillisesti, kun liikennevälineiden käyttöä voidaan välttää verkkotiedonhaun ja -työskentelyn ansiosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000-ohjelman kohteet eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa tuotetaan verkkopalvelu ja ohjemateriaalia verkkoon, mikä säästää paperin käyttöä ja vähentää siten jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tavoitteiden kannalta uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole relevantti teema
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa hyödynnetään ostopalvelujen kautta paikallista osaamista ja resursseja. Verkko-osaamista löytyy erityisesti pienyrityksistä, joita käytetään mahdollisuuksien mukaan. Verkkopalveun toteutuksessa otetaan huomioon kustannustehokas toiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa tuotettavat palvelut ovat itsessään aineettomia. Hankkeessa toimivien pienyritysten aineettomat palvelut kehittyvät uraauurtavan verkkotyön parissa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että kasvokkaisten tapaamisten sijaan pidetään aina kun mahdollista kokouksia verkkovälitteisesti, esim. AC-kokouksina, ja käytetään sähköisiä työympäristöjä, esim. Yammeria. Hankkeesta viestiminen tapahtuu pitkälti verkossa sosiaalisen median välityksellä ja nettisivustojen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella tuetaan opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymismahdollisuuksien hahmottamista, mikä vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin monella tavalla. Hankkeella pyritään rohkaisemaan opiskelijoita ja lisäämään heidän tulevaisuudenuskoaan. Kehitettävä palvelu on verkossa vapaasti kaikkien saatavilla, hankkeen kuluessa myös esteettömästi. Osallistuminen mahdollistuu sekä palveluun kirjoittamalla että some-jakamisella, hankkeen kuluessa myös palvelussa kommentoimalla. Lisäksi kehitystyössä osallistetaan eri sidosryhmiä eri tavoin, kasvokkain ja virtuaalisti.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Sivuston kertomukset voivat saada opiskelijat rohkaistumaan ja hakemaan tehtäviä, jotka parantavat heidän taloudellista asemaansa. Sivustolla olevien valmistuneiden kertomukset voivat rohkaista hakemaan omalle sukupuolelle epätyypillisiin töihin. Kertomukset voivat myös kannustaa hakemaan omalla tutkinnolla tehtäviä, jotka opiskelija oli kuvitellut itselleen liian haasteellisiksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Verkkopalveluun on pääsy kaikilla asuinpaikasta riippumatta. Palvelua voi käyttää myös esimerkiksi kirjastoissa, jos itsellä ei ole tietokonetta. Tavoitteena on luoda esteetön verkkopalvelu,jolloin verkkopalvelu on myös vammaisten ulottuvilla.Verkkopalvelu palvelee havainnollisuutensa ja siihen kirjoitettujen kertomusten ansiosta myös maahanmuuttajia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristöön liittyvät teemat eivät ole relevantteja hankkeen tavoitteiden kannalta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaamiseen liittyvät teemat eivät ole relevantteja hankkeen tavoitteiden kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa jatkokehitettiin edellisellä hankekaudella luotua valtakunnallista Töissä.fiverkkopalvelua
ajantasaisena ja realistisena työelämätiedon lähteenä ja vahvistettiin sen käyttöä
opiskelijoiden ja ohjaajien keskuudessa. Hankkeessa innovoitiin myös uusi uraohjauksen ja
urasuunnittelun verkkopalvelu, Urapolulla.fi, joka toimii töissä.fi-sivuston rinnalla ja hyödyntää sen
sisältöjä.

Kohderyhmänä olivat erityisesti korkeakoulujen opiskelijat sekä ohjaajat ja opettajat. Tuloksia
voivat hyödyntää myös toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet alan vaihtajat sekä
kaikki ohjauksen parissa työskentelevät kuten TE-toimistojen ohjaajat ja lukioiden opinto-ohjaajat.
Töissä-hanke muodosti yhdessä yliopistojen LATUA-hankkeen ja ammattikorkeakoulujen AMKista
uralle! -hankkeen kanssa hankekokonaisuuden, jossa tavoitteena oli parantaa korkeakoulujen
uraseurantojen näkyvyyttä ja edistää niiden hyödyntämistä korkeakouluissa.

Hankkeen tuloksia:
1. Kehitettiin uusia sisältöjä ja ominaisuuksia töissä.fi-verkkopalveluun. Palvelusta tehtiin mm.
ruotsin- ja englanninkieliset versiot ja sen saavutettavuutta parannettiin.
2. Saatiin uutta dataa töissä.fi-palveluun:
o Yliopistojen uraseurantadata vuosilta 2014 ja 2016. Palvelussa on nyt kaikkien
uraseurantadataa keräävien yliopistojen tiedot.
o AMKista uralle! –hankkeen pilotissa keräämä viiden AMK:n data.
3. Nostettiin merkittävästi töissä.fi-sivuston kävijämäärää ja lisättiin valtakunnallista
tunnettuutta. Tässä auttoi muun muassa kolmen hankkeen yhteistyö.
4. Luotiin uusi valtakunnallinen uraohjauksen ja urasuunnittelun verkkopalvelu Urapolulla.fi,
jonka perustana ovat Töissä.fi-sivusto ja sinne kerätty laadullinen ja määrällinen
uraseurantatieto sekä uraohjauksen teoriat ja pedagoginen tietopohja.
5. Jalkautettiin töissä.fi ja urapolulla.fi opiskelijoiden ja ohjaajien valtakunnalliseen käyttöön
pitämällä työpajoja ja esittelytilaisuuksia kattavasti eri puolilla Suomea.

Molemmat hankkeessa tuotetut verkkopalvelut ovat saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta, ja niitä
pidetään tarpeellisena ja hyödyllisenä. Datavisualisointien käyttö töissä.fi-verkkopalvelussa
tilastotiedon esittämisessä on saanut paljon kiitosta, ja palvelun ulkoasua pidetään visuaalisesti
houkuttelevana ja kiinnostavana. Datavisualisoinnin käyttö näin laajassa koulutustiedon
aineistossa on ainutlaatuista, ja palvelu on siksi herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Hankkeessa tuotetut verkkopalvelut tukevat opiskelijoita urasuunnittelussa, tulevaisuuden
pohdinnoissa ja koulutusvalinnoissa. Ohjaajille ne tarjoavat ajanmukaiset ja helppokäyttöiset
työvälineet käytännön uraohjaustyöhön eri koulutusasteilla. Töissä.fi-palvelusta on tullut jo
hankkeen aikana valtakunnallisesti tunnettu ja laajasti käytetty tietolähde opiskelijoiden ja ohjaajien
keskuudessa. Hankkeen päättyessä on hyvät edellytykset sille, että Töissä.fi-palvelu
vakiinnutetaan korkeakoulujen tuottamaksi palveluksi.

Kolmen hankkeen yhteistyöstä oli hankkeille selkeää hyötyä tunnettuuden, näkyvyyden ja
vaikuttavuuden kannalta. Hankkeet myös oppivat toisiltaan. Jokainen hanke toi yhteistyöhön omat
verkostonsa, jolloin tietoisuus uraseurannasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista levisivät
laajemmalle kuin mitä se olisi ollut mahdollista yhden hankkeen toimenpiteillä.

Myös Töissä-hankkeen omille tavoitteille yhteistyöstä oli hyötyä. Töissä.fi-verkkopalvelu oli jo
ennen hanketta käytössä monessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, mutta sen ja
Urapolulla.fi:n tunnettuus kasvoi entisestään, kun sekä LATUA- että AMKista uralle! –hankkeet
viestivät palveluista omissa tilaisuuksissaan ja verkostoissaan.