Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20247

Hankkeen nimi: AMKista uralle!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Isosuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.isosuo(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 661 0119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 0829910-7
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3
Oulun ammattikorkeakoulu Oy /Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2509747-8
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantahankkeen kanssa. Hankkeessa tehdään ammattikorkeakoulujen käyttöön uraseurantakyselyn malli, joka tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavaa uraseurantatietoa. Kerättyä ja analysoitua tietoa jatkohyödynnetään korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä ja opiskelemaan hakeutuvien ja amk-opiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa. Tietojen jakamisessa käytetään jo olemassa olevia ja tunnettuja www-sivustoja.

Laadukas, avoin ja kattava tieto valmistumisen jälkeisestä työelämästä ja työelämään sijoittumisesta edistää sitä, että opiskelijat saavat tasavertaisesti hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana. Uraseurantaprosessi ja uraseurannasta kerättävän tiedon hyödyntäminen juurrutetaan osaksi ammattikorkeakorkeakoulujen opintoprosesseja, opiskelijapalveluita, koulutuksen suunnittelua ja osaamisen ennakointia. Ammattikorkeakoulujen uraseurannan kehittäminen tukee myös opintojen aikaisen ohjauksen osuvuutta ja laatua, mikä vaikuttaa suoraan opiskelijoiden valmistumisen tehostumiseen. Uraseurantatiedon systemaattinen kerääminen ja sen hyödyntäminen palvelevat nivelvaiheen toimijoita toisella asteella sekä koulutustarpeiden alueellista ja valtakunnallista ennakointia.

Hanketta on valmisteltu laajassa yhteistyössä, sillä uraseurannan avulla saatava ennakoiva ja kehittävä tieto on tärkeä strategisen suunnittelun väline eri intressitahoille (esim. opiskelijajärjestöt, Arene, ammattiliitot, korkeakoulutuksen kehittäjät ja hallinnoijat). Hankkeen koordinaattorina on TAMK ja muut toimijat ovat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen opiskelijat, korkeakoulutukseen hakeutujat, opinto- ja uraohjaajat sekä työnantajat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä toimivat ammattikorkeakoulujen opetuksen pedagogiset kehittäjät sekä tietohallinnon työntekijät.

Horisontaalisista tavoitteista hankkeessa painottuvat sukupuolten tasa-arvo sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestväyys ja yhdenvertaisuus. Hankkeessa tuotetaan avointa, kaikille saastavissa olevaa tietoa urapoluista ja kuvausten avulla opiskelijat ja opintoihin hakeutuvat saavat tukea ei-stereotyyppisiin valintoihin. Myös monikulttuurisuus yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä otetaan kuvauksissa huomioon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen opiskelijat, korkeakoulutukseen hakeutujat, opinto- ja uraohjaajat sekä työnantajat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä toimivat ammattikorkeakoulujen opetuksen pedagogiset kehittäjät sekä tietohallinnon työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä toimivat työmarkkinajärjestöt sekä työllisyys- ja täydennyskoulutusta tarjoavat tahot sekä koulutuspoliittista suunnittelua ja ennakointia toteuttavat tahot. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös toisen asteen koulutuksen toimijat sekä opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 643 223

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 594 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 827 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 765 248

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 292

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Uraseurannan kehittäminen on suunnattu koko ammattikorkeakoulusektorin toimintamallin kehittämiseen ja juurruttamiseen. Uraseurantatiedon kerääminen tukee avoimuutta ja tiedon läpinäkyvyyttä ammattikorkeakouluun hakijoiden sek uraohjausta tekevien henkilöiden osalta siten, että he saavat laadullista ja tietoperustaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työhön sijoittumisesta sekä työelämässä tarvittavasta osaamisesta. Tämä tieto tukee ammattikorkeakoulutukseen hakeutuvien ja sieltä valmistuvien mahdollisuuksia arvioida koulutus- ja työmahdollisuuksiaan aikaisempaa laajemmin sukupuolistereotypioita hälventämällä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ja toimenpiteissä otetaan huomioon eri osallistujaryhmien erilaistet taustat ja toimintaympäristöt (esim. koulutusalakohtaiset erot sukupuolten näkökulmasta). Toiminnassa ja tuotettavan tiedon osalta pyritään myös tietoisesti rikkomaan sukupuolittuneita käsityksiä eri koulutusaloista, ammateista ja sukupuolten työurien kehittymisestä esim. tuomalla näkyviin stereotypioista poikkeavia urapolkuja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole varsinainen sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke. Välillisiä vaikutuksia on em. tekijöistä johtuen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen aikana käytetään ekologisesti kestäviä materiaaleja aina, kun siihen on mahdollisuus (esim. kahvitustilaisuuksissa oikeat astiat). Tarpeetonta paperitulostusta vältetään ja suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Valtakunnallisessa hankkeessa suosiatan verkkoneuvotteluvälineitä kokouksissa ja näin vältetään turhaa matkustamista. Matkustettaessa suositaan julkisia kulkuneuvoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Huomioidaan osana kestävää kehitystä ja ekologisesti kestävää toimintaa ja ajattelua, mutta ei suoraa yhtetttä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Huomioidaan osana kestävää kehitystä ja ekologisesti kestävää toimintaa ja ajattelua, mutta ei suoraa yhteyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa yhteyttä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Huomiota kiinnitetään erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyjen yhteydessä, toteutuu välillisesti hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Tulee välillisesti esille hankkeen tapahtumissa ja toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessa toimitaan työelämäläheisesti. Mukana olevat osatoteuttajat huolehtivat omalta osaltaan alueellisen elinkeinorakenteen kestävän kehityksen tukemisesta. Valtakunnallinen hanke palvelee myös paikallista toimintaa laajemmin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on luoda verkossa oleva aineeton pelvelu. Hankkeen aikana luodaan uusia toimintamalleja ammattikorkeakoulujen käyttöön ja tätä tietoa voidaan hyödyntää laajasti eri sidosryhmien tahoilta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Hankkeen palvelu on verkossa, joka vähentää liikkumisen tarvetta. Hanketyöskentelyssä on luontevaa käyttää mahdollisimman paljon erilaisia verkkoratkaisuja (Some). Tavoitteena on, että tieto ja informaatio liikkuvat
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on tuottaa aineistoa, opiskelijoiden tueksi, jonka perusteella he voivat tehdä onnistuneita valintoja. He pystyvät paremmin suuntautumaan koulutustaan vastaaviin ja sisällöllisesti heille parhaiten soveltuviin työtehtäviin. Hankkeen avulla tuetaan korkeakouluttujen työllistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Hyvä ja ajantasainen tieto sekä tieto muiden valinnoista mahdollistaa kaikille onnistuneet valinnat. Tiedon puute johtaa usein mielikuvien pohjata stereotypioiden mukaisiin valintoihin. Hanke edistää tältä osin yhdenvertaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Kaikkien saatavissa oleva ajantasainen tieto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Kaikkien saatavilla olevan koulutuksen saavuttavuuden esteenä on usein tiedon puute. Hanke osaltaan madaltaa tätä estettä.
Kulttuuriympäristö 1 2
Verkko ja sosiaalinen media on osa opiskelijoiden monikulttuurista maailmaa. Tiedon tuottaimnen siihen sopivana edistää eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankeen edustama verkkopohjainen toiminta edesauttaa ympäristöä säästävää ajattelua ja toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä mm. ajantasaisen ja realistisen työelämätiedon ja parantuneiden uraohjauskäytäntöjen avulla. Valtakunnallisella tasolla toteutetussa hankkeessa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko AMK-kentälle sekä tuotettiin teemaan liittyvää koulutusta ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle sekä muille sidosryhmille.

Hankkeessa rakennettiin ja pilotoitiin toimintamalli valtakunnallisen uraseurannan toteuttamisprosessista kyselyn markkinoinnista tulosten raportointiin. Pilotin kohderyhmänä olivat vuonna 2012 viidestä ammattikorkeakoulusta valmistuneet alumnit. Kyselyn toteuttamisessa hyödynnettiin CSC Tieteen tietotekniikkaa Oy:n ylläpitämiä ARVO- ja Virta-palveluita. Tuloksena on keskitetty malli, jossa kysely tehdään valtakunnallisesti SMS-viestejä sekä sähköpostia hyödyntäen. AMK-kenttään ja erityisesti sen eri käyttäjäryhmille kustomoidut kyselylomakkeet ovat saatavilla digitaalisena suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hankkeessa tehtiin myös esitys hyvistä käytänteistä uraseurantakyselyn toteuttamiseen sekä käytännön ohjeistus ammattikorkeakouluille. Myös tietojen esittämistä ja raportointia kehitettiin uratiedon eri käyttäjäryhmien kannalta. Valtakunnallinen yhteinen numeerinen tieto on koottu siten, että se on teknisesti yhteensopivasti esitettävissä Vipunen ja extra-Vipunen -tietopalvelujärjestelmissä sekä sovituin osin HY+:n ylläpitämässä Töissä.fi-verkkopalvelussa. Kaikki hankkeen kehittämistoiminta tehtiin ammattikorkeakoulujen eri toimijaryhmiä ja keskeisiä sidosryhmiä osallistaen mm. työpajoissa, haastatteluissa ja pienissä kokeiluissa/piloteissa.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli pitää ammattikorkeakoulujen työmäärän pienenä kyselyn toteuttamisessa. Tiedon raportoinnin ja levittämisen tapoja tulee kuitenkin kehittää vielä entistäkin automatisoidummiksi. Hanke on luonut realistisen pohjan valtakunnalliselle vertailtavaa tietoa tuottavalle uraseurannalle. Jatkon kannalta suurin haaste on valtakunnallisen kyselyä ja siihen liittyvää uraohjaustoimintaa koordinoivan tahon puuttumisen AMK-sektorilta.

Hankkeessa toteutettiin uraohjauskoulutusta osana ammatillista opettajankoulutusta ja uraohjaajien täydennyskoulutuksena. Täydennyskoulutukset saivat suuren suosion, mutta aloittelevien ammatillisten opettajien uraohjauksellisen ajattelun herääminen vaatii vielä aikaa. Hanke työsti myös materiaalia uraohjauksen sekä uraohjauskoulutuksen tueksi sekä tuotti materiaalia uraohjausta tukevaan Töissä.fi-palveluun.

Hanke esittää seuraavia lähtökohtia kaikille oppilaitoksille: uraseurantakyselyn toteuttaminen säännöllisesti ja valtakunnallisesti, ammattikorkeakoulujen koko henkilöstön yleisen uraohjausosaamisen vahvistaminen, ammattikorkeakoulujen alumniyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen, ohjaajien työelämätietouden päivittäminen ohjauksen pohjalle sekä osaamiskeskeisyyteen panostaminen tutkintoporraskeskeisyyden sijaan.

Hankkeen toteuttivat Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke teki kiinteää yhteistyötä LATUA- ja Töissä -ESR-hankkeiden kanssa.