Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20251

Hankkeen nimi: Kotona Suomessa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, Opastinsilta 12 B 5. krs

Puhelinnumero: 02 95 021 160

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilona Korhonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 02 95 020 972

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää laadukkaita palveluita kotoutumisen alkuvaiheeseen ja sen jälkeen, jotta voidaan edistää jokaisen maahan muuttaneen osallisuutta yhteiskunnassa sekä pääsyä koulutukseen ja työelämään. Tällä hetkellä kotoutumislain mukaisia alkuvaiheen palveluita ei ole saatavilla lain esittämässä laajuudessa, eikä yhteiskuntaa koskeva perustieto tavoita kaikkia maahanmuuttajia. Siirtymät koulutukseen ja työelämään vaativat kehittämistä. Haasteena on myös se, että kotoutumista tukevat peruspalvelut ja toimintamallit ovat osin vaikeasti hahmotettavia, eivätkä ne ole nivoutuneet tarpeeksi tiiviisti julkisen sektorin palvelukenttään.

Hyvä alku –hankeosio kehittää kotoutumisen alkuvaiheen palvelua niin, että se tavoittaa kattavasti erilaiset maahantulijat ja tukee myös alkuvaiheen jälkeisiä siirtymiä. Hyvä Polku –hankeosio kehittää vahvaa ja koordinoitua alue- ja paikallistason poikkihallinnollista yhteistyötä kotoutumisen myöhemmissä vaiheissa sekä kotouttamisen yhtenäistämistä valtakunnallisesti.

TOIMENPITEET JA TAVOITTEET

HYVÄ ALKU -hankeosiossa mallinnetaan pilottihankkeiden avulla kaikille yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille yhteinen alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuus, joka koostuu ohjauksesta ja neuvonnasta, alkukartoituksesta ja alkuvaiheen kotoutumiskoulutuksesta. Palveluiden yhdenvertaista saatavuutta edistetään muun muassa luomalla palvelukokonaisuuden toimeenpanoon kunnan ja TE-toimiston yhteinen toimintamalli sekä kehittämällä ohjausta. Lisäksi hankeosiossa kokeillaan uudenlaista kotoutumiskoulutuksen jälkeistä nivelvaiheen palvelumallia työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseksi. Lisäksi selvitetään kotoutumiskoulutuksen malleja palveluiden ulkopuolelle jääville maahanmuuttajille. Palvelukokonaisuutta mallinnetaan osahankkeeseen kuuluvien pilottihankkeiden tulosten pohjalta.

HYVÄ POLKU -hankeosion tavoitteena on, että alueellisen ja paikallisen kotoututumista tukevan toiminnan vaikuttavuus vahvistuu selkeitä palvelupolkuja mallintamalla ja osaamista kehittämällä. Eri ELY-alueille sijoittuvien aluekoordinaattoreiden avulla tunnistetaan paikallisia ja alueellisia tieto- ja koulutustarpeita sekä levitetään kriteerit täyttäviä hyviä käytäntöjä. Ammattilaisten osaamista lisätään osahankkeessa tiedotuksen, koulutusten sekä palveluprosessien selkeyttämisen kautta, ja hyviä käytänteitä juurrutetaan osaksi paikallisia sekä alueellisia kotouttamisen palveluprosesseja. Hankeosio juurruttaa kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.


VAIKUTUKSET

Hankkeessa luotavan alkuvaiheen palvelukokonaisuuden avulla voidaan parantaa maahanmuuttajien pääsyä alkuvaiheen palveluihin sekä sen jälkeisiä siirtymiä jatkopalveluihin ja työelämään. Tietoa kotoutumisesta ja hyvistä käytännöistä välitetään tehokkaasti eri hallintotasojen sisällä ja eri toimijoiden välillä, ja paikalliset sekä alueelliset tarpeet kotouttamisessa voidaan ottaa paremmin huomioon. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena on kotoutumispalvelujen yhdenvertaisuuden, tasalaatuisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen valtakunnallisesti. Pitkällä aikavälillä hanke edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja työllisyyttä sekä heidän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuuttaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- kunnalliset toimijat, jotka työssään kohtaavat kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia
- TE-toimistot
- kunta- ja aluetason päättäjät
- kansalaisjärjestötoimijat, jotka osallistuvat tai haluavat tulevaisuudessa osallistua kotoutumista tukevaan toimintaan
- yritykset, työmarkkinaosapuolet
- alueilla toteutettavat pilottihankkeet

4.2 Välilliset kohderyhmät

- kotoutumislain piiriin kuuluvat maahanmuuttajat ja etniset yhteisöt
- keskeiset ministeriöt (esim. TEM, OKM, STM), ELY-keskukset, viranomaisyhteistyö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 187 499

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 169 811

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 499 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 406 709

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 900

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
- hankkeen sukupuolinäkökulma perustuu aiemmin tehdyille arvioille ml. kotoutumislain selonteko
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
- Hankkeessa luodaan koulutusmahdollisuuksia kotona lapsia hoitaville vanhemmille, jotka ovat usein naisia - Tavoitteena on vieraskielisen naisten työllisyysasteen nostaminen. Vuonna 2011 vieraskielisten naisten oli 10 % pienempi kuin vieraskielisten miesten. (Tilastokeskuksen WorkinG papEr 2/2014)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Hankkeessa huomioidaan kuitenkin myös sukupuolinäkökulmat, esim. kotona lapsiaan hoitajat, jotka ovat useimmiten naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
- sähköisten materiaalien hyödyntäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
- videopalaverien hyödyntäminen - alueellisten tilaisuuksien järjestäminen minkä seurauksena matkat lyhenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Ei hankkeen keskeinen tavoite
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Ei hankkeen keskeinen tavoite
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
- tiedotusmateriaali pääsääntöisesti sähköisenä - sähköisten materiaalien hyödyntäminen - tulostetaan paperia vain silloin, kun välttämätöntä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
- maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen paikallisessa elinkeinoelämässä - osaavan työvoiman kouluttaminen - yhteistyörakenteiden luominen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
- maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumis- ja koulutuspalveluiden kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
- järjestetään alueellisia ja paikallisia tilaisuuksia, minkä vuoksi tarve osallistua kaukana sijaitseviin valtakunnallisiin tilaisuuksiin vähenee - hyödynnetään videoneuvottelumahdollisuuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
- maahanmuuttajien kotoutumisen kokonaisvaltainen edistäminen, tarvittaessa esim. sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjautumisen edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 5 9
- maahanmuuttajien yhdenvertaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen, kotona lapsia hoitavien vanhempien (usein naisten) palveluihin pääsyn edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
- kaikkien maahanmuuttajien ja erityisesti palveluiden ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen
Kulttuuriympäristö 2 8
- hankkeessa toteutetaan koulutusta, minkä seurauksena suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuuriympäristön tuntemus paranee - yhteiskunnallisen osallisuus lisää vastuuta ekologisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä
Ympäristöosaaminen 5 6
- suomalaisen yhteiskunnan parempi tuntemus edistää ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvä Polku- hankeosiossa aluekoordinaattorit tekivät laaja-alaisen kotouttamistyön kehittämistä kukin omalla laajennetulla ELY-keskuksen maahanmuuttotyön toiminta-alueellaan mm. verkottamalla asiantuntijoita, järjestämällä tilaisuuksia ja tiedottamalla. Aluekoordinaattoreiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui paikan päällä ja etäyhteyksien kautta noin 4200 henkilöä pelkästään vuoden 2017 aikana.

Hyvä alku-hankeosiossa mallinnettiin pilottihankkeiden tulosten perustella kotoutumisen alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuus. Lisäksi työstettiin malleja kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Lisäksi hankittiin selvitys koskien kotoutumiskoulutuksen malleja kotona lapsiaan hoitaville maahanmuuttajavanhemmille. Hyvä alku-hankeosion pilottihankkeille järjestämissä tilaisuuksissa oli vuosina 2016-2017 noin 250 osallistumiskertaa.