Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20253

Hankkeen nimi: Kestävät energiaratkaisut ESR

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 020 496 00

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TARPILA LAURA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.tarpila(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 092 8484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

1) Uusiutuvan energian rakentamiseen, asennuksiin ja ylläpitoon liittyvän koulutuksen suunnittelu Saimaan ammattiopisto Sampossa
2) Opettajien osaamisen vahvistaminen aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminnasta, asennuksista ja ylläpidosta
3) Kestävien energiaratkaisujen sisällyttäminen Sampon opetussuunnitelmiin
4) Aurinkoenergiaan liittyvän oppimateriaalin tuottaminen (kirjallista ja digitaalista materiaalia) käytännön asennustyöhön.
5) Verkostoituminen yritysten ja julkisen sektorin kanssa oppimisen vahvistamiseksi työelämän aidossa kontekstissa
6) Suunnitellun koulutuksen toteutus kokeilu-/pilottiluonteisesti, arviointi ja jatkokehittäminen
7) Kestäviin energiaratkaisuihin liittyvän koulutuksen vakiinnuttaminen ammatillinen toisen asteen koulutukseen Sampossa
8) Myönteisen asenteen vahvistaminen ja lisääminen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä
9) Osaavaan työvoiman kouluttaminen työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Vaikuttavuustavoitteet

- opettajien osaaminen kestävistä energiaratkaisuista kasvaa, syntyy tieto ja taito tehdä opetussuunnitelmat, opettaa ja ohjata kestävien energiaratkaisujen koulutusta ja oppimista
- Saimaan ammattiopisto Samposta valmistuu ammattitaitoisia kestäviin energiaratkaisuihin kouluttautuneita henkilöitä
- Työelämä saa tarvitsemaansa osaavaa henkilöstöä
- Uusiutuvan energian käyttö yleistyy ja se on merkittävä vaihtoehto yksityistä ja julkista rakentamista suunniteltaessa ja toteutettaessa
- Kestäviin energiaratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä syntyy lisää ja olemassa olevat saavat uusia liike-toimintamahdollisuuksia
- Kestävien energiaratkaisujen valinta kasvaa kaavoituksessa, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
- Esimerkin näyttäminen oppilaitosten omien kiinteistöjen energiaratkaisuissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa
- Myönteinen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen, energiataloudellisuuteen ja uudenlaisen liiketoiminnan syntymiseen
- Ilmastomuutoksen hidastuminen ja päästöjen vähentyminen
- EU:n asettamien 0-energiatasojen saavuttaminen uusille yksityisille asunnoille
- Energiaomavaraisuuteen vaikuttaminen


Toimenpiteet

Tavoite 1: Uusiutuvan energian rakentamiseen, asennuksiin ja ylläpitoon liittyvän koulutuksen suunnittelu Saimaan ammattiopisto Sampossa
Toimenpiteet
-Tehdään suunnitelma siitä, mihin osaamisaloihin ja tutkintoihin sisällytetään pakollisina ja mihin valinnaisina kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä tutkinnon osia (opintomoduleja) ja mihin taas tutkinnon osan osia eli teemoja (yksittäisiä opintojaksoja).

Tavoite 2:Opettajien osaamisen vahvistaminen aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminnasta, asennuksista ja ylläpidosta
Toimenpiteet
- Järjestetään opettajille koulutusta aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminnasta, asennuksista ja ylläpidosta

Tavoite 3: Kestävien energiaratkaisujen sisällyttäminen Sampon opetussuunnitelmiin
Toimenpiteet
- Uudistetaan Sampon oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa siten, että se sisältää kestäviin energiaratkaisuihin liittyvät tutkinnon osat (opintomodulit), teemat (opintojaksot) ja menetelmälliset ratkaisut opetuksen toteuttamiseksi.


Tavoite 4: Aurinkoenergiaan liittyvän oppimateriaalin tuottaminen (kirjallista ja digitaalista materiaalia käytännön asennustyöhön.
Toimenpiteet
- Tuotetaan aurinkoenergiaan liittyvää oppimateriaalia (kirjallista ja digitaalista materiaalia käytännön asennustyöhön.

Tavoite 5: Verkostoituminen yritysten ja julkisen sektorin kanssa oppimisen vahvistamiseksi työelämän aidossa kontekstissa
Toimenpiteet
- Luodaan yritysten ja julkisen sektorin kanssa verkosto, jonka kanssa voidaan toteuttaa uusiutuvaan energiaan liittyvää rakentamis- ja asennuskoulutusta sekä työssäoppimista työelämän aidossa kontekstissa.

Tavoite 6: Suunnitellun koulutuksen toteutus kokeilu-/pilottiluonteisesti, arviointi ja jatkokehittäminen
Toimenpiteet
- Pilotoidaan suunniteltua koulutusta (rakentamista, asentamista ja kunnossapitoa) valituissa koulutusohjelmissa kestävien energisratkaisujen mukaisesti, arvioidaan koulutusta ja toteutetaan tarvittavaa koulutuksen jatkokehittämistä

Tavoite 7: Kestäviin energiaratkaisuihin liittyvän koulutuksen vakiinnuttaminen ammatillinen toisen asteen koulutukseen Sampossa
Toimenpiteet
- Vakiinnutetaan opetussuunnitelmissa kestäviin energiaratkaisuihin liittyvä ammatillinen toisen asteen koulutus
´
Tavoite 8: Myönteisen asenteen vahvistaminen ja lisääminen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä
Toimenpiteet
- Vahvistetaan myönteistä asennetta uusiutuvan energian käyttöä kohtaan niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä tiedottamalla hankkeesta, siinä suunniteltavasta ja toteutettavasta koulutuksesta sekä uusiutuvan energian käytön merkityksestä kestävän kehityksen edistämisessä.

Tavoite 9:Osaavaan työvoiman kouluttaminen työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.
Toimenpiteet
- Koulutetaan osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa


Kohderyhmä:
- ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajat

Välillinen kohderyhmä
- Sampon opiskelijat
- julkisen sektorin kaavoitukseen, rakentamiseen ja lupa-asioihin liittyvä henkilöstö
- rakennusliikkeet
- omakotitalorakentajat ja peruskorjausta suunnittelevat omakotitaloasujat

Tulokset

1) Saimaan ammattiopisto Sampossa toteutetaan uusiutuvaan energiaan liittyvää rakentamis-, asennus- ja ylläpitokoulutusta
2) Opettajat tuntevat kestäviin energiaratkaisuihin liittyvän rakennus-, asennus- ja kunnossapitotekniikan ja työelämän sovellutukset, jolloin opetuksen sisältö ja syntyvä osaaminen ovat laadukkaita.
3) Kestävät energiaratkaisut sisältyvät hankkeessa määriteltävien tutkintojen opetussuunnitelmiin ja sitä on varten on laadittu opintojaksokuvaukset, työssäoppimissuunnitelmat sekä rakennettu yhteistyöverkosto käytännön osaamisen syntymiseksi työelämän aidossa rakentamis- ja asentamiskontekstissa.
4) On tuotettua kirjallista ja digitaalista oppimateriaalia aurinkoenergiakoulutusta varten käytännön aqsennustyöstä.
5) Oppimista ja harjoittelua toteutetaan työelämän aidoissa konteksteissa koulun oppimisympäristön tukena
6) Aikaansaadaan laadukasta osaamista kestävien energiaratkaisujen huomioimiseksi ja toteuttamiseksi rakentamisessa, laiteasennuksissa ja sähkö- ja lämmitysjärjestelmien ylläpidossa suunnitteluvalheesta toteutusvaiheeseen asti.
7) Edellä oleva koulutus on pilotoitu ja vakiinnutettu osaksi Sampon koulutusta.
8) Kestävien energiaratkaisujen haluttavuus uudisrakentamisessa on lisääntynyt asenneilmapiirin muututtua myönteiseksi ja vastuulliseksi kestävää kehitystä ja uusia energiamuotoja kohtaan.
9) Työelämä saa tarvettaan vastaavaa, osaavaa työvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä:
- ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä
- Sampon opiskelijat
- julkisen sektorin kaavoitukseen, rakentamiseen ja lupa-asioihin liittyvä henkilöstö
- rakennusliikkeet
- omakotitalorakentajat ja peruskorjausta suunnittelevat omakotitaloasujat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 317

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 208 827

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 090

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Parikkala, Lappeenranta, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 12

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelijat sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa ja yritysten täydennyskoulutuksessa ovat naisia ja miehiä. Hankkeessa on toimijoina nais- ja miesopettajia sekä nais- ja mieskoulutuspäälliköitä. Nais- ja miesnäkökulmaa ei ole tarvinnut millään lailla "järjestellä", vaan se on tullut luontaista tietä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen ohjataan sekä nais- että miesopiskelijoita. Sukupuolinäkökulma on edellä olleista havainnoista huolimatta tarkistettu ja todettu tasa-arvoiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelijatai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen EKOLOGISTEN, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen päätavoite on kestävien energiaratkaisujen vakiinnuttaminen osaksi opetussuunnitelmaa. Kaikille opiskelijoille suunnitellaan yhteinen opetuspaketti kestävästä kehityksestä ja sen lisäksi ala- ja tutkintokohtaisesti räätälöityä opetusta uusiutuvan energian käytöstä ja laitteistojen asennuksesta, toiminnasta ja kunnossapidosta. Edelleen hankkeessa tulee esille kunkin uusiutuvan energiamuodon vaikutus ilmastonmuutoksen vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen koulutukseen sisältyy puun merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen EKOLOGISTEN, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Hankkeen päätavoite on uusiutuvan energian rakentamis-, asentamis- ja käyttökoulutuksen saaminen osaksi Sampon opetussuunnitelmiin. Hankkeen aikana pilotoidaan koulutusta asentamalla uusiutuvan energian laitteistoja myös Sampon omiin kiinteistöihin. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelijatai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa. Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa esim. vaikuttavuustavoitteissa yrityksiin päin. Hankkeen tavoitteena on, että Sampossa koulutetaan alueen elinkeinoelämälle osaavia rakentajia ja asentajia sekä tarjotaan yrityksille täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia ammattitutkintoihin, joissa pääsisältönä ovat uusiutuvan energian muodot ja niihin liittyvä rakentamis- ja asentamistyö. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä vaikuttaa uusiutuvaan energiaan suhtautumiseen myönteisesti, jotta omakotirakentajat, julkissektori ja muut rakennuttajat valitsevat kiinteistöihin kestävän kehityksen mukaisia sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa .yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa kaikissa energiamuodoissa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Digimateriaali ja verkko-oppiminen vähentävät opiskelijoiden ja opettajien liikennöintiä. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
On sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimis-ympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Hanke vahvistaa hyvinvointia osoittamalla ratkaisuja kestävän kehityksen toteutumiseen. Kestävä kehitys on keskeisesti mukana kaikissa organisaatioissa, jotka ovat osallisena hankkeessa. Kestävän kehityksen teema näkyy hankkeessa energian kulutuksen, sen tuottamis- ja käyttötapojen sekä vastuullisuuden teemoissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan jakestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Hankkeessa keskitytään kohderyhmä-kohdassa mainittuihin perustutkintoihin. Kaikille opiskelijoille järjestetään kestävän kehityksen koulutusta ja kaikki Sampon opiskelijat ja koko henkilökunta ovat mukana kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTUURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimis-ympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kulttuuriympäristö 0 1
Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ympäristöosaaminen 2 4
On hankkeen ydintä ja ympäristöosaaminen on yksi hankkeessa suunnitelmatavan koulutuksen ydinasioista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

9 Loppuraportin tiivistelmä

HANKETIIVISTELMÄ

1. Perustiedot:
Hankkeen nimi: Kestävät Energiaratkaisut ESR
Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kokonaisbudjetti: 208 827 €
Kesto: 1.3.2015 – 31.12.2017
Alat: Sampon kaikki koulutusalat
Projektipäällikkö: Mikko Kojo

2. Hankkeen tärkeimmät konkreettiset tulokset ja tuotokset

Kehitettiin yhdessä sisarhankkeen (Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen EAKR) kanssa oppimisympäristöt aurinkoenergiaan ja hydridijärjestelmiin. Opettajien osaaminen on kertynyt oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehitystyössä.
Aurinkosähköasennukset 5 osp on valinnaisena sähköalan opiskelijoille ja tarjolla yrityskoulutuksissa keväälle 2018.
Lisäksi ammatillisten opintojen sisälle kehitetty oppimateriaaleja:
MoodlePro alustalle verkkokurssit 5 kpl: Kestävien energiaratkaisujen perusteet, Ilma- / ilmavesilämpöpumppu ja maalämpö, Aurinkosähkö ja Hybridilämmitysjärjestelmät.

Kehitettiin edelleen KEKE- passi koulutusta/materiaalia Moodlessa ja sisällytettiin se kaikkien Sampon opiskelijoiden opetussuunnitelmiin.

Pidetty Aurinkosähkö- ja tuulivoimaseminaari 9.11.2017, johon osallistui 26 henkilöä.

3. Tulosten hyödyntäminen/vakiintuminen:
Keke- passi koulutus ja Aurinkosähköasennukset 5 osp ovat koko ajan toteutuksessa.
Oppimisympäristöt ovat käytössä.