Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20258

Hankkeen nimi: HIIOP -Opinnollistetut työpajat

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemijärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Jakeluosoite: Vapaudenkatu 8 B

Puhelinnumero: 040 1427433

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: Kemijärvi

WWW-osoite: http://www.kemijarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räsänen Taina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taina.rasanen(at)kemijarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1427433

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella luodaan opinnollistamisen malli Kemijärvelle, joka tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. Kohderyhmänä ovat pääasiassa nuoret, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, työttömät koulutetut, työvoiman ulkopuolella olevat ja ne, joiden työllistymiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä. Opinnollistamisen avulla vahistetaan kohderyhmän ammattiosaamista sekä motivoidaan ja ohjataan jatkokoulutukseen ja työhön. Oppimisympäristönä toimii työpajat ja työssäoppimispaikat, joissa asiakkaat suorittavat ammatillisia osatutkintoja. Hankkeen aikana koulutetaan myös työpaja- ja työpaikkaohjaajia. Hankkeen tuloksena on toimintamallin siirtäminen perusrakenteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Koulutukseen valikoidaan henkilöitä, joiden kohdalla on tehty ennakoiva työ. Moniammatillinen työryhmä ohjaa asiakkaan hankkeeseen silloin kun opinollistaminen on henkilölle oikea-aikaista. Hankkeen opiskelijat ovat koulutuksen aloittaessaan työttömiä työnhakijoita. Hankkeen avulla toimeenpannaan osaltaan nuorten yhteiskuntatakuuta. Asiakkuuksien hankkimiseen ja opiskelijavalintoihin johtavaan ennakoivaan työhön osallistuvat mm. sosiaali- ja terveysosasto (toimeentulotukiasiakkaat), TE-toimisto (työttömät), etsivä nuorisotyö (mm.kadoksissa olevat,keskeyttäneet ), Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö, Perhe- ja mielenterveysosasto, Lapin ammattiopisto ja Kemijärven kaupungin työllisyydenhoidon verkosto.

Työttömät asiakkaat tulevat TE- työllistämispalveluiden seuraavilta linjoilta: osaamisen kehittämisen palvelulinjalta (tammikuussa 2015 työttömänä n. 40 nuorta), tuetun työllistymisen palvelulinjalta (tammikuussa 2015 työttömänä 46 nuorta)ja työnvälityspalvelut palvelulinjalta (tammikuussa työttömänä n. 62 nuorta; jos nuori on ollut koulutuksen jälkeen työttömänä jo 6 kk, hän tarvitsee tukea työllistymiseen. Tällöin kyseeseen voi tulla myös työpaja.)

Asiakkaita pajoille voidaan ohjata myös työllisyydenhoidon yksiköstä vähintään 300 pv työmarkkinatuella olleita yli 54 v.


2) Työpaikkaohjaajat ja työhönvalmennuksen toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikallinen työllisyydenhoidon verkosto eli kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot mm. TE-toimi, työllisyydenhoidon yksikkö, sote- ja sivistysosasto,Lapin ammattiopisto, alueen yritykset, asukkaat ja 3.sektori.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 257 699

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 190

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 322 123

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 286 487

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 64

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
POLKU II-hankkeen asiakkaista n. 70 % oli miehiä. Opinnollistamishankkeessa pyritään edelleen saamaan tasapuolisesti hankkeeseen sekä mies että naisasiakkaita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana olevassa toiminnassa, ohjauksessa ja kouluttamisessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toteutuu vain tasa-arvon erityistavoitteesta rahoitetuissa hankkeissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Opinnollistamisen yhteydessä käytettävät materiaalit hyödynnetään mahdollisimman pitkälle ja jätteet käsitellään jätehuoltomääräyksen mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Opinnollistamisella kehitetään alueen työvoimaa ja sen saatavuutta. Hanke tekee alueella poikkitieteellistä yhteistyötä eri palveluluiden tuottajien ja organisaatioiden välillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Luodaan uusi kouluttautumisen malli alueelle. Koulutetaan ja kehitetään alueen työpaikka- ja pajaohjaajia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeella edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia kehittämällä asiakkaille uusia väyliä ja jatkopolkuja kouluttautumiseen ja työhön.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeella edistetään sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa, kun opinnollistamisen kautta asiakkaat saadaan motivoitua toimintaan ja kytkettyä opintojen piiriin. Tällöin heillä on yhdenvertainen mahdollisuus työllistyä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen asiakkaat ovat tekemällä oppivia. Opinnollistamisen aikana ohjaajat ja toimijat saavat ohjausta ja kokemuksia erilailla oppijoiden kohtaamisesta ja ohjauksesta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

HIIOP- opinnollistetut työpajat hanke toteutettiin Kemijärvellä 4.5.2015–31.12.2017 ja sen aikana luotiin Kemijärvelle opinnollistamisen malli. Kohderyhmänä olivat pääasiassa nuoret, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, työttömät koulutetut, työvoiman ulkopuolella olevat ja ne, joiden työllistymiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä. Opinnollistamisen avulla vahvistetaan kohderyhmän ammattiosaamista sekä motivoidaan ja ohjataan heitä jatkokoulutukseen ja/tai työelämään. Oppimisympäristönä toimivat työpajat ja työssäoppimispaikat, joissa asiakkaat suorittivat ammatillisia osatutkintoja. Hankkeen aikana lisäkoulutettiin myös työpaja- ja työpaikkaohjaajia. Hankkeen tuloksena on toimintamallin siirtäminen Kemijärven perusrakenteisiin.OPINNOLLISTAMINEN Hankeen aikana tehtiin opinnollistamiseen liittyvä STUDO – ohjelma (exel, liitteet 1-5), jossa on oppimisympäristöjen tunnistamisraportit sekä suoritettavat tutkinnot ja tutkinnonosat. Ohjelmassa on osallistumis- ja osaamistodistukset, arviointi, ammattitaitovaatimukset ja – osoittamistavat, oppimispäiväkirja, perehdytyksen ohjeet sekä tietoa ammattiin liittyvistä korttikoulutuksista ja niihin liittyvä selkokielinen materiaali. STUDO- ohjelma ja toimintamalli on siirretty Kemijärven kaupungin työllisyyshoidon käyttöön. Opinnollistamisen aikana hankehenkilöstö teki tiivistä ja monipuolista yhteistyötä paikallisten yrittäjien, Saura-säätiön, Kemijärven kaupungin, yhdistyksien, Kemijärven seurakunnan, Lapin ammattiopiston, Kainuun ammattiopiston, Koillis-Suomen aikuiskoulutuksen ja moniammatillinen verkoston kanssa. HANKKEEN ASIAKKAAT, YRITYKSET JA MUUT ORGANISAATIOTHankkeessa oli 41 kohderyhmään kuuluvaa asiakasta (tavoite 30 hlöä) ja työssä käyviä asiakkaita 43 (tavoite 34 hlöä). Opinnollistamisprosessissa mukana olivat seuraavat mikroyritykset: Hotelli- Ravintola Mestarin Kievari, Juhlapalvelu ja Catering Julianna, Pub.fi Oy, Koillis- Teräs Oy, Koillis- Sorvaus Oy, Nurkkalampi Oy, Kemijärven pesuyhtymä Oy, Kemijärven kukkatori ja hautauspalvelu Ky ja Elwira Oy. Lisäksi pieniä yrityksiä KiPa Kujala Oy ja suuria yrityksiä Lähi-ABC Kemijärvi ja ISS- Palvelut Oy. Hankkeeseen osallistuvia muita organisaatioita oli mukana: Kemijärven kaupunki, Saura- säätiö, Setlementti Tunturila Ry, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kainuun ammattiopisto, Lapin ammattiopisto ja Kemijärven evankelis-luterilainen seurakunta.OPINNOLLISTETUT OPPIMISYMÄRISTÖT SAURA-SÄÄTIÖN PAJAT Hankkeen aikana opinnollistettiin Saura- säätiön kaikki työpajat. Keittiöpaja: voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta, lounasruokien valmistus osatutkinto. Puhdistuspaja: voidaan suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta, ylläpito- ja perussiivouksen osatutkinnot. Kiinteistöpaja: voidaan suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta, asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta, kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt ja ulkoalueiden hoidon osatutkinnot. Kädentaidot paja: voidaan suorittaa, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnosta, kulttuurilähtöinen valmistamisen ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnosta, sisustustekstiilien valmistustehtävissä toimiminen osatutkinnot. Puupaja: voidaan suorittaa seuraavat osatutkinnot, materiaali- ja valmistustekniikka, asiakaslähtöinen valmistustoiminta, massiivipuutuotteiden valmistus, ovien valmistus, portaiden valmistus, sisustuspuusepäntyöt, entisöinti ja puukorjaus, puusepänalan valmistustoiminta ja pintakäsittely osatutkinnot. Puupajalla voidaan suorittaa puualan perustutkinto, puuseppä.KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Aluekeittiö 1 ja 2 voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, lounasruokien valmistus, palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen ja suurkeittiön ruokatuotanto osatutkinnot.Jokirannan ryhmäkodissa, liikuntahallissa, Särkelän päiväkodissa, kulttuurikeskuksessa, musiikkiopistossa, sairaala Lapponiassa voidaan suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta: ylläpito- ja perussiivouksen osatutkinnot. Myllytuvassa voidaan suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta, asiakkaiden avustamisen osatutkinto.Kaupungin kiinteistöhuollosta voidaan suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta: asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta, LVI- järjestelmien hoito, kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt, kiinteistöautomaation käyttäminen, ulkoalueiden hoito, koneiden käsittely, LV- järjestelmien hoito ja ilmanvaihtokoneiden huollon osatutkintoja. Kiinteistöhuollossa voidaan suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistöhoitaja.KEMIJÄRVEN YRITYKSET: Mikroyritykset Hotelli Mestarin Kievarissa voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, asiakaspalvelu ja myynti, annosruokien ja juomien tarjoilu, vastaanoton asiakaspalvelu, lounasruokien valmistus, annosruokien valmistus, Á la carte -ruoanvalmistus, Á la carte – tarjoilu, juomien myynti ja tarjoilu, kokouspalvelut, majoitusliikkeen varaustoiminnot, tilaus- ja juhlaruokien valmistus ja tilaus- ja juhlatarjoilun osatutkintoja. Hotelli Mestarin Kievarissa voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: vastaanottovirkailija, tarjoilija ja kokki.Juhlapalvelu ja Catering Juliannassa voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, asiakaspalvelu ja myynti, lounasruokien valmistus, Á la carte -ruoanvalmistus, Á la carte – tarjoilu, kahvilapalvelut, kokouspalvelut, tilaus- ja juhlaruokien valmistus ja tilaus- ja juhlatarjoilun osatutkintoja.Pub.fi, Kemijärvi Oy:ssä voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, asiakaspalvelu ja myynti, annosruokien ja juomien tarjoilu, annosruokien valmistus, juomien myynti ja tarjoilu ja pikaruokapalvelujen osatutkintoja.Koillis- Teräs Oy:ssä ja Koillis- Sorvaus Oy:ssä voidaan suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja. Tutkinnon osat ovat: asennuksen ja automaation perustyöt, valmistustyöt, hitsaus- ja levytyöt, manuaalikoneistus, teräsrakenne- ja levytyöt, alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, hitsaus, ohutlevytyöt, kunnossapitotyöt, korjaus- ja asennushitsaus sekä hitsaus- ja levytöiden osat. Koillis- Teräs Oy:ssä voidaan suorittaa em. tutkinnon osien lisäksi CAD/CAM-ohjelmointi ja CNC- särmäyksen tutkinnon osia.Pieni yritysKiPa Kujala Oy:ssä voidaan suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta: asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta, LVI- järjestelmien hoito, kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt, kiinteistöautomaation käyttäminen, ulkoalueiden hoito, koneiden käsittely, LV- järjestelmien hoito ja ilmanvaihtokoneiden huollon tutkinnon osat. Kiinteistöhuollossa voidaan suorittaa kiinteistönhoitajan perustutkinto, kiinteistöhoitaja. KiPa Kujalassa voidaan myös suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta: ylläpito- ja perussiivouksen sekä kodin siivous erityistilanteissa osatutkinnot. Suuryritykset:ISS- Palvelut Oy:ssä, voidaan suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta, LVI- järjestelmien hoito, kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt, kiinteistöautomaation käyttäminen, ulkoalueiden hoito, koneiden käsittely, LV- järjestelmien hoito ja ilmanvaihtokoneiden huollon tutkinnon osat. ISS- Kiinteistöhuollossa voidaan suorittaa
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja.ABC- Kemijärvessä voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, lounasruokien valmistus, annosruokien valmistus, Á la carte – ruoanvalmistus, kahvilapalvelut, ja pikaruokapalvelut osatutkintoja. ABC- Kemijärvellä voidaan suorittaa samasta kokin perustutkinto.Hankkeen aikana Kemijärvellä tunnistettiin 27 oppimisympäristöä ja näissä paikoissa voidaan suorittaa eri aloilta yhteensä 58 eri osatutkintoa.Hotelli Mestarin Kievari, ABC- Kemijärvi, Lounasravintola Murkina, Koillis- Teräs ja Koillis- Sorvaus, KiPa Kujala, ISS- Palvelut ja Kemijärven kaupungin kiinteistöhuolto ovat työssäoppimispaikkoja, jossa voidaan suorittaa em. alojen perustukintoja. Oppimisympäristöjen tunnustamisessa hankehenkilöstön lisäksi mukana olivat: Lapin ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Koillis-Suomen aikuiskoulutus, pajaohjaajat, työpaikkaohjaajat, vastuuhenkilöt ja yrittäjät. Tunnistetuissa oppimisympäristöjen työtehtävät vastaavat e- perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia ja – kriteereitä.TYÖVOIMAKOULUTUKSET Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä KOORDI- hankeen kanssa kaksi työvoimakoulutusta. Koulutuksissa oli huomioitu opiskelijoiden yksilölliset oppimisen tuen tarpeet ja tämän vuoksi koulutuksissa oli ammatillisen opettajan lisäksi myös ammattimies. Ensimmäisessä koulutuksessa ammattimiehen työaika oli 40 % ja toisessa koulutuksessa 100 %. Koulutuksiin sisältyi teoriaopintoja, mutta pääpaino oli työssäoppimisessa. Koulutuksien aikana suoritettiin tutkintotilaisuuksia. Opiskelijoiden tukena oli hankehenkilöstö ja myös Kemijärvellä toimiva moniammatillinen verkosto, joka oli luotu POLKU 1 ja 2 – hankkeiden aikana.Merkit eivät riittäneet sivulla (jatkuu s. 3-4).