Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20259

Hankkeen nimi: Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille -esiselvityshanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi/koke

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ALAPURANEN NIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.alapuranen(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 515 6544

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa on yhä enemmän korkeakoulutettuja pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä henkilöitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuottaman Lapin työllisyyskatsaus heinäkuu 2014 -raportin mukaan työttömyyttä ja työttömyyden kasvua on ollut Lapissa sekä työntekijä- että asiantuntija-ammateissa ja tämä kehitystrendi on jatkunut erinäisiä poikkeamia lukuun ottamatta jo usean vuoden ajan. Korkeakoulutettujen työllistymisen esteitä ovat mm. heikot työelämävalmiudet, työnhakumenetelmien yksipuolisuus, urasuunnittelun ja tavoitteellisen toiminnan puute sekä osaamisvajeet. Oman osaamisen tunnistamisella ja siihen liittyvillä toimenpiteillä (kuten jatko- ja täydennyskoulutuksella, työkokeiluilla, urasuunnittelulla ja -ohjauksella sekä työelämävalmiuksien tukemisella) voidaan mahdollistaa tämän heikossa työmarkkina-asemassa olevan ryhmän työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Esiselvityshanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä. Sen tavoitteena on selvittää, millaisin välinein ja toimenpitein voidaan lähteä kehittämään korkeakoulutettujen pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömien osaamista niin, että heidän työllistymisensä avoimille työmarkkinoille helpottuu. Hankkeessa kerätään yhteen Lapin korkeakoulujen sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten modulaarisoitavissa olevat opintokokonaisuudet, joiden kautta korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osaamista voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Hankkeessa rakennetaan asiakkaat ja viranomaiset suunnitteluun osallistaen suunnitelma korkeakoulutettujen tehokkaasta uraohjaus- ja työelämävalmennusmallista. Se pilotoidaan myöhemmin laajemmassa, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävässä koulutus- ja kehittämishankkeessa. Laajemman jatkohankkeen tuloksena korkeakoulutettujen työelämävalmiudet paranevat, heidän ura- tai koulutussuunnitelmansa selkiytyvät, työelämäverkostonsa kehittyvät ja näin heidän työllistymisensä avoimille työmarkkinoille helpottuu. Uraohjausmallin rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota alle 30-vuotiaiden uraohjauskäytäntöjen kehittämiseen sekä työllistymisen helpottamiseen. Hankkeen tulokset kootaan esiselvitysraportiksi.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kestävään kehitykseen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Hankkeessa tiedostetaan, että miehillä työttömyysriski on korkeampi myös korkeakoulutettujen joukossa ja että työttömissä työnhakijoissa miehiä on enemmän kuin naisia. Ero on suuri etenkin pitkäaikaistyöttömien kohdalla, joista löytyy myös merkittäviä määriä korkea-asteen koulutuksen omaavia henkilöitä. Näin ollen hankkeen toimenpiteitä on perusteltua kohdistaa etenkin miehiin. Sosiaalisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään kehittämällä tarpeisiin vastaavaa, korkeakoulutetuille pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille suunnattua palvelua, jolla on työllistymistä edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ei ole henkilöitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat lappilaiset korkeakoulutetut pitkäaikaistyöttömät, joille suunnattuja palveluita esiselvityshankkeessa kehitetään. Lisäksi välillistä kohderyhmää ovat työhallinnon viranomaiset, joita konsultoidaan (esimerkiksi ohjausryhmätyöskentelyn ja palvelumuotoilutyöpajojen kautta) palveluiden kehittämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 855

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 575

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 575

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen

Kunnat: Tornio, Rovaniemi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta tutustumalla mm. Lapin ELY-keskuksen tuottamaan tilastotietoon rakennetyöttömyydestä sekä pitkäaikaistyöttömyydestä. Lisäksi on perehdytty valtakunnallisiin tilastoihin sekä mm. Akavan tekemiin selvityksiin teeman ympäriltä. Hankkeessa tullaan tiedostamaan, että työttömissä työnhakijoissa on enemmän miehiä kuin naisia, ja ero on suuri etenkin pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Näin ollen on perusteltua kohdistaa toimenpiteitä etenkin miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelemalla hankkeessa rakennettava uraohjauksen palvelumalli sellaiseksi, että se on mielekäs sekä mies- että naisasiakkaille. Palvelumallia kehitettäessä ja myöhemmin toteutettaessa haetaan sellaisia työllistymistä edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä, että etenkin miesasiakkaiden osallistuminen toimenpiteisiin tulee mielekkääksi. On tiedossa, että pitkäaikaistyöttömissä on lähes kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia, joten on perusteltua ottaa miehet huomioon erityisenä kohderyhmänä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolierot ja tasa-arvo huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hankkeen välillisenä vaikutuksena korkeakoulutettuja työllistyy yhä enemmän alueelle, jolloin erityisosaamista ja asiantuntijuutta jää alueen yritysten ja organisaatioiden käyttöön eikä siirry muualle. Lapin kilpailukyky paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Tuottamalla parempia, kohdennetumpia palveluita vaikeasti työllistyville ja sitä kautta vähentämällä työttömyyttä edistetään hyvinvointia alueella ja ehkäistään syrjäytymistä. Palvelumallia soveltamalla myös muita työllisyyden edistämisen toimintamalleja voidaan kehittää, jolloin alueen ja jopa valtakunnallisesti työttömien hyvinvointi lisääntyy ja työllistymismahdollisuudet paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hankkeen välillisten tulosten kautta korkeakoulutetut työllistyessään lisäävät alueellista tasa-arvoa tuodessaan Lapin alueen elinkeinoelämään asiantuntijuutta ja erityisosaamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hanke lisää välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta luomalla mahdollisuuksia hankalasti työllistyvillä päästä työhön avoimille työmarkkinoille. Näin ehkäistään syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-