Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20260

Hankkeen nimi: Työllistymisen erilaiset vaihtoehdot - esiselvitys yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 7

Puhelinnumero: 0403548086

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SAARELAINEN TARJA HANNELE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.saarelainen(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403548086

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on esiselvitys työllistymisen erilaisista vaihtoehdoista. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään yhteiskunnallisen yrityksen (osuuskuntatoiminnan) toimintaedellytyksiä Rovaniemen seudulla täydentämässä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työelämäosallisuutta ja siirtymiä työmarkkinoille. Esiselvityksen kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajat. Esiselvitys on jatkoa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalle ”Yhteinen yritys – hankkeelle” vuosina 2009–2011 (www.yhteinenyritys.fi – verkkopalvelu). Esiselvityksellä valmistaudutaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloittamiseen Rovaniemellä.

Hankkeen tavoite on selvittää yhteiskunnallisen tai sosiaalisen yrittäjyyden ja osuuskuntatoiminnan edellytykset yhtenä työllistämisen vaihtoehtona. Selvityksen toimenpiteillä helpotetaan ja tehostetaan julkisen palvelujärjestelmän piirissä olevien asiakkaiden siirtymiä työllistymistä edistävissä palveluissa.

Sosiaaliset/yhteiskunnalliset yritykset ovat yksi ratkaisu, joka mahdollistaa osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien laajemman osallistumisen. Yhteiskunnallisissa yrityksissä tehdään työtä, joka tukee työmarkkinoita ja tarjoaa niissä toimiville ihmisille puhtaan yrittäjäroolin sijasta mahdollisuuden palkansaajan rooliin ja perusturvaan. Esiselvityksessä kartoitetaan osuuskuntamuotoisen toiminnan mahdollisuudet nykytiedon valossa.

Tämä esiselvitys kohdistuu siihen,
- millaisia edellytyksiä Rovaniemen alueella on käynnistää yhteiskunnallinen/sosiaalinen yritys osuuskuntamuotoisesti.
- miten kunta voisi toimia erilaisten palvelujen hankkijana osuuskunnalta/yhteiskunnalliselta yritykseltä uuden hankintalain mukaisesti.

Esiselvitys tuottaa suunnitelman siitä, millä edellytyksillä yhteikunnallista yrittäjyyttä voidaan edistää kunnan ja osuuskunnan yhteistyöllä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset naiset ja miehet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat julkisen sektorin palvelutuottajat, jotka tarjoavat työllisyys- ja kuntoutuspalveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 984

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 114

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 892

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 7

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 9

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Edistää maahanmuuttajanaisten ja -miesten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Esiselvitys osui erittäin ajankohtaiseen tilanteeseen, jossa rakenteellinen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy. Tämä mahdollisesti syrjäyttää ihmisiä työmarkkinoilta, etenkin maahanmuuttajia. Tämän raportin kantava ajatus on, että kun löytyy tekemätöntä työtä, löytyy myös uusia työn tekemisen tilaisuuksia. Silloin kaikkien, myös osittaisesti työhön kykenevien ihmisten arvo työn tekijöinä ymmärretään ja työpanos hyödynnetään.

Pitkäaikaistyöttömiä on Rovaniemellä 1400. Monet ovat olleet vuosia pois työyhteisöistä ja työpaikoilta. Tekemätöntä työtä kuitenkin on ja tekijöitä löytyy. Yksin näitä paikkoja ei niin löydä, mutta yhdessä voi löytyä. Skotlannin ja Ruotsin esimerkkiä seuraten on mahdollista luoda kaupunkiin sosiaalisen yrittäjyyden ja kestävän osuuskuntatoiminnan malli, jolla pitkäaikaistyöttömiä, etenkin maahanmuuttajia on mahdollista saada työn syrjään kiinni.

Aiempien tutkimusten mukaan yhteistä yrittäjyyttä voi oppia, yhteisiä yrittäjämäisiä työyhteisöjä voi perustaa. Sosiaaliset yritykset tarjoavat enemmän mahdollisuuksia bisneksen tekoon ja tulevat jakamaan riskejä yhdessä. Ihmiset voivat oppia yrittäjyyttä sosiaalisten yritysten kautta. Kaupunki voi olla suunnan näyttäjä ja resurssien luoja. Julkiset hankinnat voi suunnata sellaiseen suuntaan, että työtä tarjotaan paikallisille
tehtäväksi.

Työllistyminen edistää merkittävästi ihmisten hyvinvointia sekä vahvistaa kaupungin- ja kansantaloutta. Työn kautta löytyvät myös ratkaisut työllisyys-, elinkeino-, koulutus- ja sosiaalipoliittisiin haasteisiin. Työn mahdollistamiseen työttömille tarvitaan monien toimijoiden yhdessä tekemistä. ”Työn erilaiset vaihtoehdot – yhdessä oppimalla kohti sosiaalista yrittäjyyttä Rovaniemellä” -raportissa selvitetään mahdollisuuksia luoda
sosiaalista yrittäjyyttä Rovaniemellä.

Yhdessä tekeminen ja oppiminen oli toinen esiselvityksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden kantava idea. Yhteistoiminta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on edellytys uuden yrittäjyyden synnyttämisessä ja elinkeinojen kehittämisessä. Aluksi varsin teoreettiselta esiselvitystyöltä vaikuttanut hanke oli hyvin konkreettista tekemistä ja kokeilua työpajoissa, jotka toimivat pop up -osuuskuntina. Työpajoihin osallistuneet eivät jättäneet kokemaansa taakse, vaan suunnistivat kohti osuuskuntakoulutusta ja uudenlaisen osuuskunnan perustamista.