Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20264

Hankkeen nimi: Joensuun KAKE

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: PL 114

Puhelinnumero: +358505931191

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Nupponen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.nupponen(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 562 5440

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Voca ry, 1042065-8
Joensuun 4 H-yhdistys ry, 0567613-0
Osuuskunta Hurma – taiteita ja hyvinvointia, 2749142-8
Suomen Punainen risti Joensuun osasto, 0948502-4
Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry, 2507449-5
Pohjois-Karjalan Muisti ry, 0868455-8
Sanaratas ry, 2355058-2
Pohjois-Karjalan Liikunta ry, 1443277-9
Kotikartanoyhdistys ry, 1082352-9
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, 0280113-5
Joensuun Seudun Hengitysyhdistys ry, 0856839-7
Joensuun seudun erilaiset oppijat ry, 2105444-6
Pohjois-Karjalan Martat ry, 0214723-3
Joensuun Nuorisoverstas ry, 1466314-7
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry, 2313596-0
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, 0918041-5
Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, 1911619-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joensuun KAKEn tavoitteena on uudentyyppisen ruohonjuuritason aloitteista ja asukkaiden tarpeista lähtevän toiminnan edistäminen kaupunkiseudulla. Se pyrkii edistämään sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Se lisää omaehtoista kehittämistä Joensuun kantakaupungin alueella ja kokoaa ihmisiä yhteen parantamaan omaa elämäntilannettaan ja asuinympäristöään.
KAKE-hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön uudenlainen kansalaistoiminnan kehittämisväline ja aktivoidaan kansalaistoimijoita sitä hyödyntämään.

KAKEn osatavoitteet:
1) Rohkaista kansalaistoimijoita edistämään kehittämisideoitaan,
2) Yhdistää ja vahvistaa kansalaistoimijoita omaehtoisessa kehittämisessä,
3) Luoda kansalaistoimijoiden kehittämisideoille matalan kynnyksen rahoitusmalli.

KAKEn toimenpiteet:
1) Aktiivinen tiedotus
2) Kannustava neuvonta
3) Kansalaistoimijoiden yhdistäminen ja vahvistaminen
4) Matalan kynnyksen rahoitusmallin luominen

Hankkeen tuloksena järjestötoiminta kehittyy ja asukkaat aktivoituvat, joiden myötä paikallisyhteisön elinvoima ja sen sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyvät. Hanke lisää kansalaistoimijoiden valmiuksia yhteisölliseen kehittämiseen ja juurruttaa aktiiviseen kaupunkilaisuuteen perustuvaa toimintatapaa Joensuun kantakaupungin alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Joensuun KAKE -hankkeen varsinaisena kohderyhminä ovat yhdistykset ja muut yhteisöt sekä kansalaistoiminnan viranomais-, asiantuntija- ja kolmannen sektorin toimijatahot.

KAKE-toiminnan erityiseen kohderyhmään kuuluvat ne, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja ne, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista avoimille työmarkkinoille päästääkseen. Kohderyhmä tavoitetaan yhditysten ja muiden yhteisöjen KAKE-hankkeessa tuettavan toiminnan kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Joensuun KAKE -hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat Joensuun kantakaupungin asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 019 931

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 880 602

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 274 914

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 139 070

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 600

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehdyssä toimintaympäristön analyysissa sukupuoli huomioitiin osana osallisuusmahdollisuuksien tarkastelua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatetta tuetaan ennen kaikkea toimimalla siten, että eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Joensuun KAKE -ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi hankkeiden kautta voidaan pyrkiä joko välillisesti tai välittömästi kaavamaisten sukupuoliroolikäsitysten purkamiseen ja siten vahvistaa yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite tähtää sukupuolta laajemmin käsitettyyn osallistumismahdollisuuksien edistämiseen, joten sukupuolen tasa-arvon edistäminen ei yksinään määrity hankkeen päätavoitteeksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei vaikuta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei vaikuta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät sijaitse hankkeen toteutuspaikassa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa käytettäviä materiaaleja käytetään ja jätteitä tuotetaan sekä käsitellään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen tähtää Joensuun elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja siten tukee myös paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeen kautta toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena on paikallisten kansalaislähtöisesti tuotettujen aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa liikutaan vähän ja pääpaino on paikallisessa liikkumisessa (Joensuun kantakaupungin alueella). Logistiset tarpeet ovat myös vähäiset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen kautta toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena on Joensuun kantakaupungin asukkaiden (varsinkin erityisryhmien) hyvivoinnin edistäminen, jota vahvistetaan erityisesti osallistumismahdollisuuksia lisäämällä.
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Hankkeen toteutuksessa naisia ja miehiä kohdellaan sukupuolisensitiivisesti eri sukupuolten erityispiirteitä arvostaen ja huomioiden. Tasa-arvon edistäminen voidaan huomioida lisäksi yksittäisen toimenpiteen kohteena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Yhdenvertaisuuden huomioiminen ja edistäminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä.
Kulttuuriympäristö 3 6
Kansalaistoiminnan kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen edistää ja uudistaa erityisesti paikallista kulttuuriperinnettä. Yksittäiset toimenpiteet voivat kohdistua lisäksi mm. asuinympäristön virkistysalueisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaamisella ei ole erityistä vaikutusta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Joensuun KAKE –hankkeen (1.4.2015-31.12.2017) lähtökohtana oli alhaalta ylös suuntautuva ja kansalaislähtöisen toimintamallin suunnittelu, jossa kansalaistoimijat olivat aktiivisia tapahtumien sekä kehittämishankkeiden ideoijia ja toteuttajia. Hankkeen tavoitteina olivat 1. rohkaista kansalaistoimijoita edistämään kehittämisideoitaan, 2. yhdistää ja vahvistaa kansalaistoimijoita omaehtoisessa kehittämisessä ja 3. aikaansaada kansalaistoimijoiden kehittämisideoille matalan kynnyksen rahoitusmalli. Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin hyvin.
Hankkeessa sai rahoituksen kansalaistoimijoiden 24 kehittämishanketta ja 15 tapahtumaa. Pikku KAKE-hankkeet tukivat ihmisiä myönteisissä elämänmuutoksissa heidän omista elämäntilanteista ja toimintaympäristöistä käsin. Painopiste oli ennaltaehkäisevissä palveluissa ja toimintatavoissa, jotka vahvistivat ihmisten voimavaroja omaehtoisen toiminnan ja vertaistuen kautta. Kohderyhmänä olivat henkilöit, joiden sosiaalinen osallisuus oli uhattu, jotka tarvitsivat työ- ja toimintakyvyn ja/tai sosiaalisen osallisuuden tukemista päästäkseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa oli 1329 rekisteröityä osallistujaa.
Joensuun kaupunki hallinnoi hanketta sekä tuki toimintaa matalankynnyksen rahoitusmallin kautta. Hanketyöntekijä antoi neuvontaa ja ohjausta kansalaistoimijoille aina hankkeen suunnittelusta lopetukseen asti. Kaupunki vastasi myös hankehallinnosta sekä koko hankkeen omarahoitusosuudesta.
Matalankynnyksen rahoitusmalli kannusti hanketoimintaan kansalaistoimijoita, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta EU-hanketyöstä tai muutoin mahdollisuutta toteuttaa EU hanketta. Toimintatapa oli myös joustava ja nopea. Tuensiirronsaajien hankkeet olivat budjetiltaan alle 60 000€. Ne olivat erittäin hyvin suunniteltuja ja tarkasti kohdennettuja, jolloin projektityön käynnistäminen oli tehokasta ja hankkeiden vaikuttavuus erinomaista. Hankkeessa onnistuttiin myös toteuttamaan sellaisia hankkeita, joiden rahoittaminen suoraan Euroopan sosiaalirahastosta olisi ollut hankalaa.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi