Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20268

Hankkeen nimi: Maanrakennusalan uudet mahdollisuudet

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 0400-827251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400792830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maanrakennusalalla toimii Pohjois-Savossa lähes 150 pk-yritystä. Alalla vallitsee hyvin tiukka kustannuskilpailu ja urakakkakilpailutukset haastavat yrittäjien osaamista. Ala on myös tiukentuneiden jätelainsäädännön, kaivannaislain sekä työyhteenliittymäosaamisen myötä muutoksessa. Nämä asiat ovat vielä uusia sekä tuntemattomia niin yrityksille kuin osalle kouluttajatahoistakin. Yritykset eivät ole vielä havahtuneet heille asetettuihin laatuvaatimuksiin. Tiukentuneet asetukset lisäävät yritysten kannattavuusriskiä entisestään. Hankkeessa kehitetään näihin yrityslähtöisiin osaamisvaateisiin räätälöityjä koulutus- ja asiantuntijapalveluita, joihin tavanomaiset tutkintotavoitteiset- ja pätevyyskoulutukset eivät pysty vastaamaan. Koulutusten ja asiantuntijapalveluiden avulla kehitetään alan yritysten henkilöstön taitoja mm. palvelutarjonnassa sekä talousosaamisessa.

Maanrakennusalan yrityksissä on ennakointitiedon mukaan osaamistarvetta mm. ympäristöosaamisessa (jätelainsäädäntö, kaivannaislaki), urakkalaskennassa, kilpailutuksiin osallistumisessa, johtamisosaamisessa ja uuden teknologian käytössä. Näihin osaamisvaateisiin vastataan laadukkailla, osaamisvaateita vastaavilla koulutuksilla, jotka vahvistavat alan pk- yritysten pärjäämistä muuttuvissa sekä alati tiukentuvissa markkinaolosuhteissa. Kehittyvä ja eteenpäin menevä yritys kannustaa myös työntekijöitään pitämään oman osaamisensa ajantasaisena sekä sitouttaa osaavaa henkilöstöä myös kausivaihteluiden aikana. Hyvinvoiva yritys on myös houkutteleva työnantaja uusille alalle tuleville työntekijöille. Kilpailukykyinen yritys osaavalla henkilökunnalla on myös kannuste saada yritykselle jatkaja sukupolven- tai omistajanvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maanrakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten omistajat ja henkilöstö, ammatilliset opettajat ja opiskelijat.

Hankkeessa kartoitetaan yritysten henkilöstön osaamistarpeet sekä toiveet osaamisen kehittämisen työtavoista ja aikataulusta. Näiden pohjalta suunnitellaan sopivat koulutustilaisuudet ja –muodot sekä järjestetään osallistujille käytännönläheisiä työpajoja ja verkostotapaamisia teemoitettuina. Koulutus- ja asiantuntijapalvelut toteutetaan maanrakennusalan kiireisen ja kausivaihteluluonteisen toiminnan mukaisesti talviaikaan. Tämä mahdollistaa alan yritysten henkilöstön osallistumisen osaamisensa kehittämiseen. Koulutukset vahvistavat uuden osaamisen käyttöönottoa ja hyödyntämistä yrityksen toiminnassa.

Hanke tukee kestävää kehitystä lisäämällä osaamista esimerkiksi ympäristöasioissa. Hyvällä työsuunnittelulla, sekä oikeilla ja realistisilla laskemilla vältetään turhat maa-ainesten siirrot ja kuljetukset sekä vähennetään jätteiden syntyä. Myös kaivannaislain tiukentuminen edellyttää pieniltä yrityksiltä lisäosaamista asian huolehtimisesta lain mukaan työmailla. Ympäristöasetusten parempi tunteminen työsuunnittelussa säästää ympäristöä ja vähentää urakoiden maisemaan kohdistuvia haittavaikutuksia sekä pohjavesiin kohdistuvia riskejä. Toimintojen järkeistäminen vähentää myös fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Ilman ympäristöasioiden lisäosaamista maanrakennusalan pk-yritykset eivät käytännössä voi enää osallistua suurten urakoiden aliurakointeihin, koska ne eivät enää pysty täyttämään niille asetettuja laatuvaatimuksia.

Hanke tukee niin naisten kuin miesten osaamista maanrakennusalalla. On oletettavaa että alalla tapahtuu tulevaisuudessa omistajanvaihdoksia esimerkiksi sukupolvenvaihdosten kautta. Tämä hanke tukee osaltaan myös naisyrittäjien sekä -työntekijöiden vahvempaa tulemista alalle niin yrityksen jatkajina sekä eteenpäin kehittäjinä. Hankkeen koulutukset edesauttavat osaltaan koulutuksiin osallistuvia ymmärtämään alan muuttuvan toimintaympäristön, myös naisten työskentelyn alalla niin yrittäjinä kuin kuljetustehtävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat maanrakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstö, Koneyrittäjien ja Infran jäsenyrityksiä, osallistujina 10-15 yritystä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat hankeen toimintaa toteuttavien koulutusorganisaatioiden kouluttajat ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 714

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 944

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Maanrakennusalan pk-yritykset ovat perinteisesti olleet vahvasti miesvaltaisia, mutta yrittäjänvaihdosten myötä myös naisia tulossa alalle. Miesten työttömyys Pohjois-Savon alueella on suurempaa kuin naisten, joten miesvaltaisen alan pk-yritysten kilpailukyvyn paranemisen voidaan olettaa edistävän myös miesten työllistymistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
toimenpiteet sopivat molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
tulokset sopivat molemmille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
laadukkaan maanrakennustyön hallinta säästää ja kohdentaa luonnonvarojen käyttöä oikein
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Uudenlaisella palvelutuotannolla ja palveluilla voidaan löytää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Oikein suunnitelluilla ja kohdistetuilla maanrakennustöillä pystytään huomioimaan luonnon monimuotoisuus rakennusurakoissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Tietoisuus lisääntyy. Rakennushankkeiden laadukkaampi toteuttaminen vähentää maankamaraan kohdistuvaa ympäristövaikutuksia. Pinta- ja pohjavesien kuormittaminen ja pilaantumisriski vähenee hyvin toteutetuissa maanrakennuskohteissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 9
Entistä laadukkaammalla suunnittelulla voidaan säästää maanrakennuksen maaperämateriaaleja ja myös jätteen syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Uusien palvelujen kautta voidaan löytää uusia ratkaisuja maanrakennusalalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Osaamisen kehittämisen kautta tuetaan paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä ja siten elinkeinorakenteen kestävää kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Innovaatioiden ja verkostotyön kautta voidaan löytää uusia palvelutuotteita maanrakennusalalla
Liikkuminen ja logistiikka 1 6
Logistiikan suunnitteluosaamista parannetaan, jolloin kuljetuksia tarvitaan vähemmän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 7
Kehittämällä pk-yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä yritysten mahdollisuudet työllistää lisää henkilöstöä paranevat
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Pk-yritysten kilpailukyvyn paraneminen voi avata työpaikkoja sekä miehille että naisille. Pohjois-Savossa työttömänä on enemmän miehiä kuin naisia, joten miesvaltaisen alan työpaikat ovat tärkeitä. Lisäksi johtamiskulttuurin muutokset voivat lisätä naisten hakeutumista alalle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 2 4
Entistä paremmalla suunnittelulla voidaan tukea mm. maisemien ja rakennuskannan säilymistä maanrakennusurakoissa.
Ympäristöosaaminen 8 9
Ympäristöosaaminen infra-alalla on korostunut ja tulee korostumaan entistä enemmän kestävän kehityksen ja luonnonvarojen käytön minimointiin. mm. uusien jäte- ja ympäristölakien velvoittamana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maanrakennusalan uudet mahdollisuudet –hankkeen tavoitteena oli tarjota maanrakennusalan yrittäjille osaamisen kehittämistä koulutuksien sekä verkostotyön muodossa. Hankkeen toimena järjestetyt osaamisen kehittämisen tarpeet kartoitettiin hankkeeseen mukaan lähteneiltä yrityksiltä yrityshaastatteluin. Esiin nousseet osaamistarpeet arvioitiin yhdessä toimialan edustajien kanssa ja koulutussuunnittelussa painotettiin liike-elämässä tarvittavaa osaamista. Toimien tavoitteena oli kehittää maanrakennusalan yritysten henkilöstön osaamista siten, että yritykset voisivat toimia markkinoillaan entistä kilpailukykyisempinä vastaten paremmin esim. urakkatarjouspyynnöissä esitettyihin vaateisiin. Myös verkostomainen yhteistyö yritysten välillä oli yhtenä esiin nousseista teemoista.

Hankkeeseen mukaan lähteneiden yritysten tavoitelukumäärä ylitettiin sekä hankkeen toimena järjestetyt koulutukset ovat saaneet erittäin hyvän palautteen yrityksiltä. Toimet on koettu erittäin hyödyllisiksi sekä yritykset ovat kokeneet että heidän osaamisensa on kehittynyt alalla merkityksellisillä osaamisen alueilla. Myös yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat lähteneet liikkeelle hankkeen aikana. Yritykset ovat toivoneet samantapaista uutta hanketta osaamisensa kehittämiseksi, Digitaaliset ratkaisut maanrakennusalalla –teemalla.