Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20270

Hankkeen nimi: OSAAJA - monialaisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D, PL 181

Puhelinnumero: 0153 5561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: GUSTAFSSON-PESONEN ANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.gustafsson-pesonen(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408344217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:
Ensisijainen tavoite on tukea Etelä-Savon alueen +55-vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien kohtaamista tarjoamalla yksilöllistä ja henkilökohtaista sparrausta sekä valmennusta työnhakuun ja uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen liittyen. Toimenpiteillä paikataan tämän erikoiskohderyhmän puutteellisia tukitoimia ja vastataan muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen. Hanke tukee työvoimapoliittisen koulutuksen rinnalla uudenlaisten polkujen syntymistä työllistymiseen, mahdollisuuksien kartoittamiseen +55-vuotiaille.
Toinen tavoite on valmentaa yrityksiä ikäjohtamiseen uudenlaisen työelämän ja työntekijäryhmien vaatimuksiin vastaten. Ikäjohtamisen ohella tuetaan työnantajia joustavan työn tarjoamisessa ja työntekijöiden löytämisessä ketterästi. Näin saadaan eteläsavolainen työ ja työvoima kohtaamaan sekä varmistutaan siitä, että kaikki maakunnassa tarjolla oleva työ tulee tehdyksi mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.
Kolmantena tavoitteena on kohtauttaa työnhakijat, työnantajat ja rekrytointifirmat erilaisissa foorumeissa, jotka käsittelevät työelämää, rekrytointia ja työllistymistä. Näiden foorumien avulla edesautetaan kaikkien kolmen osapuolen tietämystä toistensa käsityksistä ja tavoitteista työelämää koskien sekä rakennetaan yhteisymmärrystä tasapainoisen työelämän rakentamiseksi Etelä-Savossa.
Neljäntenä tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien osaajien valmentaminen hyödyntämään työelämän tarjoamat eri vaihtoehdot palkkatyölle. Valmennuksen aikana opitaan katsomaan maakuntaa kauppapaikkana, jossa on tarjolla erilaista työtä eri muodoissa ja eri tarjoajien toimesta. Valmennus hyödyntää jossain määrin myös yrittäjyyskoulutuksesta tuttuja elementtejä, mutta tärkeintä on osaamisen mallintaminen ja uudelleen muotoilu. Yrittäjyys kulkee rinnalla varteenotettavana vaihtoehtona.

TOIMENPITEET:
Toimenpide 1: +55-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden ja työttömyysuhan alla olevian valmennus. Se järjestetään noin 10-20 osallistujalle/alue. Valmennus koostuu tietoiskujen ja työpajojen sarjasta, joiden keskiössä ovat 1)hakija itse ja 2)työ ja sen hakeminen sekä löytäminen.
1) Tietoiskujen ja työpajojen sisällöt ovat osa yhteisiä, osa henkilökohtaisia. Yhteistoiminnallisissa työpajoissa hyödynnetään vuorovaikutusta ja vertaisoppimista liittyen esimerkiksi itsetuntemukseen tai osaamisen tuotteistamiseen. Henkilökohtaisissa sparraussessioissa pureudutaan osallistujan yksilölliseen tilanteeseen ja "kaivetaan" yhdessä esille hänen osaamistaan, piilo-osaamistaan ja vahvuuksia sekä pohditaan, mitä osaamista voisi vielä vahvistaa. Lisäksi kartoitetaan osallistujien mahdollisuuksia ja resursseja hyödyntää palkkatyön sijaan muita työllistymisen vaihtoehtoja. Teemoja valmennuksessa:
a) Oman osaamisen tuotteistaminen ja piilo-osaamisen esiin kaivaminen
b) Uuden työidentiteetin työstäminen ja rakentaminen, osallisuuden kokemus omassa prosessissa, vaikuttaminen oman elämän kulkuun, oman intohimon toteuttaminen
c) Yrittäjyys vaihtoehtona - selvitetään osallistujien oman yrityksen perustamisen ideoita ja mahdollisuuksia
d) Positiivisesti tuuppivan vertaisyhteisön rakentaminen. Selvitetään ja polutetaan mahdollisuuksia liittyä työosuuskuntiin yhteistyönä OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa -hankkeen kanssa
2) Työhön ja työnhakuun liittyvät työpajasisällöt yhdistelevät myös yhteis- ja henkilökohtaisia sparraus-sessioita. Teemoina ovat esim.
a) MS Office, Google-työkalut, SOME-työnhaku, esim. LinkedIn
b) Yritys- ja työelämän todelliset tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
c) Tehoa työnhakuun
d) Piilotyöpaikkojen selvittäminen
Valmennusta toteutetaan eri alueilla: Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna.
Toimenpide 2: Tuottavuutta osaamisesta -ohjelma on tarkoitettu alueen työnantajayrityksille (HR:t), rekrytointifirmoille, yhdistyksille ja osuuskunnille. Ohjelmassa perehdytetään osallistujat ikäjohtamiseen sekä sparrataan tuomaan työmarkkinoille lyhytaikaisia ja joustavia työtehtäviä, jotka aiemmin ovat jääneet täyttämättä tai ovat olleet ns. piilotyötä. Tavoitteena on, että työnantajien tietoisuus ja tahtotila hyödyntää ja arvostaa + 55-vuotiaiden monialaista osaamista ja pitkää työkokemusta lisääntyisivät. Ohjelman sisällössä, toteuttamistavassa ja aikataulutuksessa huomioidaan yritysten tarpeet, tilanteet ja mahdollisuudet osallistua ohjelmaan. Ohjelmasta tehdään case-julkaisu.
Toimenpide 3: Työttömien työnhakijoiden / työttömyysuhan alla olevien, työnantajien ja rekrytointifirmojen yhteisfoorumit hankkeen teemojen mukaisesti, esim. ikäjohtaminen, nykyinen työelämä, työn ja työllisyyden eri muodot, työelämässä tarvittava osaaminen, työhyvinvointi. Tilaisuudet ovat luonteeltaan tietoiskuja ja keskustelutilaisuuksia, joiden aikana on mahdollista kuulla toisten ajatuksia ja käydä aktiivista keskustelua työelämästä ja työmarkkinoista. Tämä tarjoaa samalla tehokkaan tavan tukea hankkeesta tiedottamista laajalle yleisölle ja houkutella lisää varsinaista kohderyhmää (+55-vuotiaat työttömät työnhakijat ja työttömyysuhan alla olevat) valmennuksiin. Lisäksi saadaan nostettua kohderyhmien ja maakunnan yleistä tietoisuutta työelämän muutoksesta, parhaista käytänteistä, ikäjohtamisesta ja case-esimerkeistä.
Toimenpide 4: Hankkeesta tiedotetaan ja siinä syntyneistä hyvistä käytännöistä ja valmennusten tuloksista tuotetaan artikkeleja ja lehtijuttuja eri vaiheissa.

TULOKSET:
Hanke tehostaa lyhyellä aikavälillä +55-vuotiaiden työnetsijöiden osaamisen päivittymisen nykypäivän yritysten tarpeita vastaamaan ja kohtauttaa +55-vuotiaita hakijoita ja yrityksiä (tai osuuskuntia) yhteen. Hanke mahdollistaa +55-vuotiaiden säilymistä työelämässä pidempään uusien eläköitymisikien mukaisesti. Lisäksi sekä ikääntyvät työnetsijät että työttömät työnhakijat oppivat tarjoamaan osaamistaan työmarkkinoiden edellyttämällä tavalla niin, että työnantajien on mahdollista työllistää työntekijöitä tarvelähtöisesti. Hankkeen tuloksena +55-vuotiaiden henkilöiden henkiset valmiudet ja ammatti-identiteetti voimistuvat ja elämänlaatu sekä henkinen hyvinvointi paranevat.
Pitkän aikavälin tuloksiksi voidaan katsoa maakunnassa tehtävän työn tehokas tekeminen. Lisäksi työttömyystilannetta pystytään helpottamaan tehostamalla lyhyiden, tilapäisten työtehtävien ja työtä etsivien työnhakijoiden kohtaamista työmarkkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat +55-vuotiaat työnhakijat tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt. Kohderyhmä valitaan yhteistyössä TE- toimiston kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat työnantajat, joilla on tarve lisätä osaamistaan ikäjohtamisessa ja rekrytoida nopealla aikavälillä työntekijöitä lyhytaikaisiin tai kausiluontoisiin työtehtäviin, mutta joilla on vaikeus löytää osaavaa työvoimaa perinteisistä työsuhteista poikkeaviin työtehtäviin perinteisiä kanavia käyttäen.
Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat rekrytointiyritykset, joilla on tarve nopeasti välittää oikeita henkilöitä työhön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 154 874

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 495

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 221 248

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 209 278

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Pertunmaa, Enonkoski, Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Pieksämäki, Sulkava, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Heinävesi, Savonlinna, Joroinen, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ikääntyneiden työllisyys nousee sukupuoleen katsomatta, mutta Etelä-Savossa on useita perinteisesti erityisesti miehiä työllistäneitä aloja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä ikääntyneet miehet että naiset tarvitsevat uudenlaisia työllistymisvaihtoehtoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on luoda Etelä-Savoon uusi, ikääntyneiden työnhakijoiden osaamista välittävä palvelumalli, joka vastaa muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen sekä ottaa huomioon ikääntyneiden omat tavoitteet työllistymiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa hyödynnetään etäsovelluksia. Tämän seurauksena paperin kulutus vähenee ja kestävän kehityksen toimintatavat jokapäiväistyvät osallistuvissa yrityksissä. Välillinen/ Etäyhteyksiä käytetään neuvotteluissa ja yhteydenpidossa silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Tuotteistaminen ja palvelumallit tähtäävät pitkäkestoisiin, päästöttömiin ratkaisuihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Eliöstön vapaan elintilan pysyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta arvona tuodaan esille ja näin tietoisuutta pyritään lisäämään.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Tietoisuutta, miten teemaan voi vaikuttaa, kasvatetaan kohderyhmän piirissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei voida suoranaisesti osoittaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Välillinen / Hankkeessa pyritään vaikuttamaan vähentävästi jätteiden määrään käyttämällä uusia teknologisia ja sähköisiä sovelluksia. Osallistujia kannustetaan kehittämään ratkaisuja, jotka edistävät materiaalien hyötykäyttöä ja energia- sekä materiaalitehokkuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Välillinen / Energiatehokkuus on nouseva trendi ja yrittäjäski lähtevä joukko on potentiaalia käyttämään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Välillinen / Hanke luo perustaa uudenlaiselle työllistymiselle ja myös uuden liiketoiminnan luomiselle sekä kasvulla. Uusien palvelumallien kehittäminen tukee paikallisten yritysten kilpailukykyä varmistamalla osaavan henkilöstön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Välillinen / Hankkeessa luodaan maakuntaan kaksi uutta palvelumallia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Välillinen / Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa ja neuvotteluissa hyödynnetään etäsovelluksia silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Välillinen / Työllistyminen lisää hyvinvointia merkittävästi sekä työnhakijalla että alueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Palvelumallit sopivat kaikille ikääntyneille sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Vahvasti yhteiskuntaa ja kulttuurien yhdenvertaisuutta lisäävää. Vahvistaa heikommassa työmarkkina-asemassa olevan ryhmittymän (=ikääntyneet) mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen menestykseen.
Kulttuuriympäristö 0 1
Välillinen / Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu suoranaisesti kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 3
Välillinen / Ympäristöteknologia ja -osaaminen ovat nousevia trendejä. Osallistujia kannustetaan ympäristöteknologiaratkaisujen kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut tukea Etelä-Savon +55-vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien kohtaamista tarjoamalla valmennusta ja sparrausta. Tavoitteena on ollut paikata tämän kohderyhmän puutteellisia tukitoimia ja vastata muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen. Hankkeessa on tuettu työvoimapoliittisen koulutuksen rinnalla uudenlaisten työllistymisen polkujen löytämistä.
Hankkeessa toteutettu valmennus on koostunut tietoiskuista, työpajoista ja valmennuspäivistä Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Keskiössä ovat olleet työnhakijat ja työ, sen hakeminen sekä löytäminen. Työpajoissa ja valmennuksissa on hyödynnetty vuorovaikutusta ja vertaisoppimista. Niissä on käyty läpi osallistujien henkilökohtaista tilannetta, osaamista ja vahvuuksia sekä pohdittu, mitä osaamista voisi vielä vahvistaa. On tarjottu myös tietoa mahdollisuuksista hyödyntää palkkatyön sijaan muita työllistymisen vaihtoehtoja.
Osaajat ovat saaneet myös henkilökohtaista työnhakuohjausta ja siihen liittyvää verkkovalmennusta.
Hankkeen osallistujilla on ollut hyvä mahdollisuus osallistua myös työvoimapoliittiseen Osaan ja Pystyn -koulutukseen. Toimenpiteet ovat pääosin onnistuneet suunnitelman mukaisesti. Osallistujilta kerättyjen palautteiden ja arvioinnin perusteella he ovat olleet tyytyväisiä ja pitäneet valmennuksia ja niiden antia yleensä hyvinä ja hyödyllisinä. Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä esim. valmennusten toimivuuteen, käytännönläheisyyteen, monipuolisesti käsiteltyihin asioihin, ryhmän keskusteluihin ja kokemusten vaihtamiseen.
Hankkeessa tarjotut erilaiset tukipalvelut ovat motivoineet kohderyhmää jatkamaan työnhakua ja pitämään yllä, päivittämään sekä kehittämään osaamistaan. Osassa tapahtumista on ollut vain vähän osallistujia. Toisaalta pienryhmissä toteutetuissa tilaisuuksissa osallistujilla on ollut mahdollisuus saada enemmän yksilökohtaista sparrausta, mistä on saatu positiivista palautetta. Osa hankkeeseen mukaan tulleista henkilöistä on ollut passiivisia, eivätkä he ole käyttäneet hyväksi mahdollisuutta hyödyntää hankkeen tarjoamaa tukea.

Toisena tavoitteena on ollut valmentaa yrityksiä ikäjohtamiseen uudenlaisen työelämän ja työntekijäryhmien vaatimuksiin vastaten. Tavoitteena on ollut myös tukea työnantajia joustavan työn tarjoamisessa ja työntekijöiden löytämisessä ketterästi. Hankkeessa toteutetun Tuottavuutta osaamisesta -ohjelman kohderyhmänä ovat olleet alueen työnantajayritykset, rekrytointifirmat, yhdistykset ja osuuskunnat. Tavoitteena on ollut, että työnantajien tietoisuus ja tahtotila hyödyntää ja arvostaa + 55-vuotiaiden monialaista osaamista ja pitkää työkokemusta lisääntyisivät.
Valmennuksen sisältöä ja tasoa kokonaisuudessaan ovat osallistujat pitäneet hyvänä. Valmennuksesta on koettu olleen hyötyä esim. seuraavasti: saatu oppi täydensi aikaisempia tietoja ja syvensi osaamista; asioiden kertaaminen ja määrättyjen asioiden mieleenpalauttaminen; tietojen päivitys; ihmistyypit ja ihmisten käsittely; johtamisen arviointi. Tuottavuutta osaamisesta -ohjelmasta on tehty sähköinen casejulkaisu, joka on julkaistu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa.

Kolmantena tavoitteena on ollut kohtauttaa työnhakijat, työnantajat ja rekrytointifirmat erilaisissa foorumeissa, jotka käsittelevät työelämää, rekrytointia ja työllistymistä.
Hankkeessa on järjestetty hankkeen teemojen mukaisia tietoiskuja ja lyhytkestoisempia tilaisuuksia, joiden aikana osallistujilla on ollut mahdollisuus verkostoitua, luoda kontakteja, kuulla toisten ajatuksia ja käydä keskustelua työelämästä ja työmarkkinoista. Hanke on ollut mukana erilaisissa muiden järjestämissä tilaisuuksissa, esim. rekrytointiin liittyvissä tapahtumissa, joihin on kutsuttu mukaan hankkeen osallistujia. Tapahtumiin osallistuneet Osaajat ovat antaneet positiivista palautetta sekä sisällöstä että mahdollisuudesta saada kontakteja.

Neljäntenä tavoitteena on ollut mahdollistaa ikääntyvien osaajien valmentaminen hyödyntämään työelämän tarjoamat eri vaihtoehdot palkkatyölle.
Osaajille on tarjottu yrittäjyys- ja osuuskuntakoulutusta, ja myös henkilökohtaisissa ohjauksissa on yrittäjyys käyty läpi yhtenä vaihtoehtona. Työllistymisen vaihtoehtoina on tuotu esille myös keikkatyö ja kevytyrittäjyys. Erilaisissa malleissa pystyy toimeentulon hankkimaan eri töitä tekemällä, ja jatkossa eri tulolähteiden yhdistely on yhä yleisempää.

Tulokset:

Hanke on tehostanut lyhyellä aikavälillä +55-vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen päivittymisen nykypäivän yritysten tarpeita vastaamaan ja kohtauttanut heitä ja yrityksiä sekä osuuskuntia yhteen. Hankkeen toimenpiteisiin aktiivisesti osallistuneet ovat hyötyneet hankkeen tarjoamista valmennuksista ja sen tarjoamista muista tukipalveluista. Heidän työnhakuvalmiutensa ovat lisääntyneet ja verkostot laajentuneet.
Osallistujien työllisyystilanne on parantunut huomattavasti hankkeen aikana. Hankkeessa aloitti 89 +55-vuotiasta työnhakijaa, joista oli aloitustilanteessa työttömänä 68 (77 %), työssä 15 (17 %), opiskelemassa/koulutuksessa 3 (3 %) ja työelämän ulkopuolella 3 (3 %). Lopetuslomakkeen toimittaneista 77:stä Osaajasta ilmoitti lopetustilanteessa olevansa työssä 38 henkilöä (49 %), työttömänä 25 (33 %), työnhakuun ryhtyneenä 8 (10 %), opiskelemassa/koulutuksessa 3 (4 %), työelämän ulkopuolella 2 (3 %) ja yrittäjänä 1 (1 %).
Tuottavuutta osaamisesta -valmennukseen osallistui 16 henkilöä 11 yrityksestä. Valmennus on tukenut osallistujien esimiestyötä ja johtamista. He ovat päivittäneet tietojaan eri aihealueista ja syventäneet osaamistaan. Osallistuminen ohjelmaan on antanut heille myös erinomaisen tilaisuuden saada uusia kontakteja ja laajentaa verkostoja.
Tuottavuutta osaamisesta -ohjelmasta on tehty casejulkaisu, joka koostuu kuuden osallistujayrityksen esittelystä ja henkilöstöjohtamiseen liittyvästä artikkelista. Caset pohjautuvat osallistujan/yrityksen vastuuhenkilöiden haastatteluihin ja yritysten omaan materiaaliin. Keskiössä ovat mm. henkilöstörakenne, rekrytointikysymykset, osaamisen kehittäminen, ikäjohtaminen, jaksaminen/palkitseminen, muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset henkilöstöjohtamiseen. Sähköinen julkaisu, ”ASENNE RATKAISEE - Tuottavuutta osaamisesta -ohjelman osallistujayritysten kokemuksia työstä ja tekijöistä” on julkaistu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-069-2