Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20272

Hankkeen nimi: Joensuu Rock Academy

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Popmuusikot ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1088524-4

Jakeluosoite: PL 240

Puhelinnumero: 013125030

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.popmuusikot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Kilpiä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri(at)ilosaarirock.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407068878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joensuu Rock Academy

Joensuu Rock Academy -hankkeen tavoitteena on edistää musiikin avulla nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten sosiaalista ja henkistä syrjäytymistä osallistamalla hankkeen kohderyhmän nuoret mielekkääseen, säännönmukaiseen ja tavoitteellisen yhteistoimintaan, jota tarjotaan hankkeessa kehitetyn bändivalmennusohjelman, musiikkipainotteisen koulutuksen ja vahvistavan ohjauksen avulla. Hankkeessa avustetaan nuoria selkeyttämään omia ammatillisia tavoitteitaan sosiaalisen vahvistamisen ja vertaistuen avulla. Hankkeessa parannetaan nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Joensuu Rock Academyn nuoriso-ohjauksen menetelmiä ovat bändivalmennus sekä sosiaalista vahvistusta tuova pienryhmäohjaus. Hankkeen toimintaympäristö on musiikkiliiketoiminta. Hankkeessa luodaan ohjausmalli, joka pyritään juurruttamaan osaksi maakunnan nuoriso-ohjausta.

Joensuu Rock Academy innostaa, osallistaa ja motivoi nuoria omaehtoiseen ja tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ottaen huomioon sosiaalista vahvistamista kaipaavien nuorten tarpeet. Joensuu Rock Academy toteuttaa osaltaan hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 strategisia tavoitteita edistäen nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa. Joensuu Rock Academy toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana. Hankkeen toteutuksesta vastaa voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys Joensuun Popmuusikot ry, joka tunnetaan lukuisista alueella toteutetuista kehittämishankkeista.

Joensuu Rock Academy -hankkeessa toteutetaan erilaisia ja eritasoisia toimenpiteitä kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteitä ovat:

1. Joensuu Rock Academy -bändivalmennusohjelman toteutus

Luodaan malli Joensuu Rock Academy -bändivalmennusohjelmalle. Malli toimii vastinparina valtakunnalliselle Rock Academy -valmennukselle, jossa huomioidaan sosiaalista vahvistamista tarvitsevat nuoret. Bändivalmennusohjelma on kaksivuotinen musiikkialan valmennusohjelma, joka koostuu yhtyeen musiikin säveltämisestä, sovittamisesta ja tuottamisesta yhdessä valtakunnallisten ammattilaisten kanssa.

2. Musiikkialan seminaari-, klinikka-, ja workshop-ohjelman toteutus

Joensuu Rock Academy -hankkeessa luodaan musiikkialan seminaarien, klinikoiden ja workshoppien sarja, jotka ovat avoimia kaikille maakunnan nuorille.

3. Vahvistava pienryhmätoiminta

Joensuu Rock Academy -hankkeessa etsitään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa malleja vahvistavalle pienryhmätoiminnalle, jossa sosiaalista vahvistusta tarvitseville nuorille tarjotaan tuettua mahdollisuutta osallistua Rock Academyn toimintaan.

4. Työpolkujen kehittäminen musiikkialan yrityksiin

Joensuu Rock Academy-hankkeessa kartoitetaan maakunnan musiikkialan yrityksistä työharjoittelu-, työelämävalmennus-, ja työkokeilupaikkoja. Hankkeessa polutetaan nuoria musiikkialan yrityksiin. Hanke etsii malleja erilaisille ja eritasoisille kuntouttaville ryhmille osallistua musiikkialan yritysten toimintaan ja tapahtumiin.

5. Musiikkialan arvostuksen nostaminen ja nuorten musiikintekijöiden innostaminen

Joensuu Rock Academy tuo esille maakunnan musiikkialaa ja sen työllistäviä vaikutuksia. Hanke tekee tiedotustyötä musiikkialasta ja elinkeinotoiminnasta ja luo näkyväksi nuorille musiikkialan koulutus- ja työllisyysnäkymiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuu maakunnan sosiaalista vahvistamista kaipaavia nuoria. Hankkeen kohderyhmänä toimivat 13-29-vuotiaat maakunnan nuoret ja musiikin harrastajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä toimivat musiikkialan ammattilaiset, opiskelijat ja yrittäjät. Lisäksi välillisinä kohderyhminä toimivat Joensuun kaupunki, kunnat, oppilaitokset, rahoittajat ja maakunnan kehittäjäorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 552

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 893

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 567

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 445

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti (Lapin Letka suvauskoneen mukaisesti).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutukseen otetaan mukaan henkilöitä sukupuolesta riippumatta ja hankkeen toteutuksen kannalta sukupuolella ei ole merkitystä. Hanke tarjoaa koulutusta, toimenpiteitä ja toimintaa yksilöidysti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hanke on edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hanke vaikuttaa välillisesti hankkeeseen osallistuvien asiakkaiden ympäristökäsityksiin. Hankkeessa suositaan kestävien tuotteiden, sähkön ja palveluiden kuluttamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke huomioi palveluita tarjoavilta kumppaneiltaan ja palveluntarjoajilta heidän kestäviä toimia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. kierrätys työpaikalla, ym.)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. vihreä sähkö)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. hyödynnetään paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hankkeen toimialana on musiikki. Näin ollen hanke on vahvasti sitoutunut aineettomien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen hallinnoija tunnetaan ympäristöohjelmastaan. Hankkeen hallinnoijan yleisten ohjeiden mukaisesti noudatetaan kestävän kehityksen arvoja ja toteutetaan toimenpiteitä (esim. kimppakyydit, julkinen liikenne, kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Hankkeen kohderyhmästä valittujen asiakkaiden elämänhallintaa ja hyvinvointia edistetään voimakkaasti. Hanke edellyttää asiakkailtaan sosiaalista ja innovoivaa otetta, jolloin jokainen joutuu olemaan aktiviinen yhteisössään. Hanke edistää myös välillisesti hyvinvointia tarjoten ilmaisia koulutustilaisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 7 3
Hanke edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorien osallisuutta ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan ympäristöön. Näin ollen heikommassa olevien henkilöiden vaikutusmahdollisuudet paranevat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 2
Hankkeen toiminnassa ovat mukana hyvin erilaisia ihmisiä riippumatta sosioekonomisesta, maantieteellisesti sijainnista maakunnassa tai kulttuurisesta taustasta. Hanke tarjoaa kaikille yksilöllisen mahdollisuuden osallistua itsensä kouluttamiseen ja kehittämiseen.
Kulttuuriympäristö 7 2
Hanke tarjoaa seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joihin jokainen voi osallistua ja näin ollen parantaa alueellisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön julkista esiintuontia.
Ympäristöosaaminen 1 0
Tässä suhteess hanke on kohtuullisen neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Bändiharrastuksessa yhtyeet toimivat pääsääntöisesti yksinään, vailla ohjausta tai ulkopuolista tukea. Kehittyminen oikeaan suuntaan ilman palautetta on hankalaa. Verrattuna urheiluun, bändit ja musiikintekijät joutuvat pärjäämään omillaan, sillä musiikkiharrastamiseen ei liityy vastaavaa määrää vapaaehtoistyötä, ammattimaista valmennusta ja verkostoja kuin urheilusektorilla. Rock Academy-valmennus korjaa tätä tilannetta.

Joensuu Rock Academy -hankkeen tavoitteena oli edistää musiikin avulla nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa. Hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä nuorten sosiaalista ja henkistä syrjäytymistä osallistamalla hankkeen kohderyhmän nuoret mielekkääseen, säännönmukaiseen ja tavoitteelliseen yhteistoimintaan, jota tarjotiin hankkeessa kehitetyn bändivalmennusohjelman, musiikkipainotteisen koulutuksen ja vahvistavan ohjauksen avulla. Joensuu Rock Academyn nuoriso-ohjauksen menetelmiä ovat bändivalmennus sekä sosiaalista vahvistusta tuova pienryhmäohjaus. Hankkeessa luotiin ohjausmalli, joka pystytään juurruttamaan osaksi maakunnan nuorisotyötä. Hanke pääsi hyvin tavoitteisiinsa.

1. Joensuu Rock Academy –bändivalmennusohjelman toteutus

Artistivalmennus keskittyi musiikin tuotannolliseen puoleen, sen tavoitteena oli johdonmukaistaa ja ammattimaistaa bändien tai artistien toimintaa. Valmennus ohjasi muusikoita muun muassa studiotyöskentelyyn, keikkailuun sekä markkinointiin liittyvissä asioissa. Valmennuksen keskiössä oli artistien sekä yhtyeiden omat musiikkiteokset, joita he musiikkialan eri toimijoiden avustuksella pyrkivät ammattimaisesti tuottamaan ja saattamaan laajemman yleisön tietoisuuteen. Valmennuksen tavoitteena oli antaa nuorille kykyjä harjoittaa toimintaa omaehtoisesti sekä lujittaa bändiyhteisöä toimimaan järjestelmällisemmin ja ammattimaisemmin keskenään.

Artistivalmennuksessa oli kahden vuosikurssin mukana aikana yhteensä 13 artistia/bändiä (48 henkeä). Bändi/artistikohtaisissa valmennustapaamisissa keskityttiin auttamaan nuoria tiedostamaan omat kykynsä ja potentiaalinsa. Valmennuksien ja koulutustuokioiden sisällöt suunniteltiin yksilöllisesti kutakin yhtyettä tai artistia parhaiten palveleviksi ja niiden sisällöissä esiintyi suuriakin eroavaisuuksia. Valmennuksissa käytiin usein läpi kappaleiden työstämisen lisäksi bändien tavoitteita ja usein myös henkilökohtaisia asioita.

Jokaisella ryhmällä Rock Academy huipentui äänitteen (biisin) tuottamiseen ammattimaisesti laadukkaassa studiossa, äänittämisestä, miksaamisesta ja masteroinnista, mitkä ovat perusvaiheita ammattimaisen äänitteen saamiseksi. Näihin valmiisiin biiseihin tehtiin musiikkivideot sekä kuvattiin ammattimaiset promokuvat artisteista/bändeistä. Tuotoksia on esitelty hyvin eri medioissa valtakunnallisesti ja yhtyeet, ja samalla Joensuu Rock Academy, ovatkin saaneet hyvän näkyvyyden.

2. Musiikkialan seminaari- , klinikka- ja workshop-ohjelman toteutus

Joensuu Rock Academy järjesti hankkeen aikana musiikkialaa laajasti läpi käyvän koulutusten sarjan, joista suurin osa oli avoimia ja ilmaisia kaikille kiinnostuneille. Kokonaisuudessaan hankkeen aikana järjestettiin 39 koulutusta, joissa kävi yhteensä 1096 henkeä, keskiarvoisesti 28 henkeä per koulutus. Kävijöistä yli 30% oli naisia. Lisäksi järjestettiin kolme biisileiriä JRA:n osallistujille yhteistyössä Pumppu Pro-hankkeen kanssa. Koulutuksien aiheina oli laajasti koko musiikkiala käyden läpi mm. biisien kirjoittamista, tekniikkaosaamista, soittotekniikkaa, markkinointia ja esiintymistä. Kouluttajina oli Suomen kärkinimet. Koulutustilaisuudet toivat asiantuntijat nuorten lähelle antamaan yleismaailmallista tietoa, mutta antoivat lisäksi mahdollisuuden nuorelle kysyä tietoa erikseen yksityiskohtaisempiin asiakokonaisuuksiin liittyen. Lisäksi koulutukset loivat mahdollisuuden verkostoitua ja näin parantaa omia mahdollisuuksiaan edetä musiikkialalla. Kouluttamassa kävivät mm. Mikko von Hertzen, Olavi Uusivirta, Lost Society-yhtye, Douglas Blair (WASP), Solonen ja Kosonen, Mikko Meriläinen (Soundi), Aki Tykki (Happoradio), Essi Kivitie (Rähinä Records) ja Lauri Porra.

3. Vahvistava pienryhmätoiminta

Artistivalmennuksen lisäksi hankkeessa toteutettiin Joensuu Rock Academy crew-ryhmiä, jotka tähtäsivät pienryhmämuotoisesti valmentamaan nuoria erilaisissa musiikin ympärille sijoittuvissa työtehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset audiovisuaaliset menetelmät, miksaus ja tapahtumatuotanto. Crew-ryhmät toivat esille musiikkialan töitä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti soittamista. Valmennuksen tavoitteena oli löytää ala josta saa iloa ja joka innostaa oppimaan lisää, esimerkiksi jatko-opiskelun tai työharjoittelun kautta.

Vahvistavan pienryhmätoiminnan crew-ryhmiä järjestettiin hankkeen aikana kolme. Näihin haettiin oikeaa kohderyhmää avoimella haulla. Crew –hakijoita oli hankkeen aikana yhteensä 44 + 15 + 12, joista valittiin 16 + 10 + 9. Crew-valmennuksien aikana järjestettiin viisi ilmasta valmennukseen osallistuvien suunnittelemaa JRA Live-tapahtumaa. Useimmat esiintyjät olivat hankkeen bändivalmennukseen osallistuvia. Tapahtumat onnistuvat hyvin.

Hankkeen aikana kokeiltiin myös rap-pienryhmävalmennusta, johon osallistui 10 henkeä. Valmennuksessa keskityttiin genrevalmennusten lisäksi musiikkialan ymmärtämiseen. Valmennus oli haastavaa kohderyhmän sitoutumisen osalta, mutta todettava on että valmennuksella oli vaikutusta: osallistujat ovat mm. perustaneet oman pikku-Kake-hankkeen (Joensuun kaupungin toteuttama kansalaislähtöinen kaupunkikehittämistuki) ja järjestävät itse vastaavan kaltaisia koulutuksia.
4. Työpolkujen kehittäminen musiikkialan yrityksiin
Hankkeessa mietittiin erilaisia muotoja osallistua musiikkialan yritysten toimintaan ja tapahtumiin. Perinteisemmän muodon harjoitteluista pidettiin yllä koko hankkeen ajan keskustelua alan yritysten kanssa erilaisista työharjoittelumahdollisuuksista ja kiinnostusta löytyi. Kuitenkaan näitä ei pystytty toteuttamaan musiikkialan yritysten ollessa useimmiten yhden hengen yrityksiä, joilla ei aikaa ohjata. Työkokeiluita oli helpompi järjestää isoissa tapahtumissa tai isommissa vakiintuneissa yrityksessä. Useat kohderyhmän jäsenet, niin crew- kuin bändivalmennettavat, ovat olleet mukana kokeilemassa ns. roudarin tehtäviä ravintola Kerubissa ja olivat mukana Joensuu Areenalla järjestetyissä suurkonserteissa.

Ilosaarirockiin järjestettiin kesällä 2016 matalan kynnyksen vapaaehtoistyökokeiluja erilaisten kohderyhmien kanssa. Toiminta koettiin hyvin mielekkääksi ja hyväksi askeleeksi kokeilla ryhmässä toimimista sekä erilaisia työympäristöjä ja –tehtäviä. Festivaalilla jokainen saa olla oma itsensä, nähdä oma kädenjälkensä eikä heitä eritellä ryhmän kautta. Kokeilua jatkettiin kesällä 2017.

5. Musiikkialan arvostuksen nostaminen ja nuorten musiikintekijöiden innostaminen

Nuorten innostamista musiikin pariin tehtiin kaikille avoimien koulutuksien kautta. Koulun musiikin valinnaiskurssilla käytiin ohjaamassa bändisoittoa sekä säveltämistä digitaalisilla välineillä. Joensuun kaupungin kuntouttavan työtoiminnan musiikkikurssille järjestettiin esitystekniikan ohjausta ja soundcheck ja keikkatyöskentelyn koulutustilaisuus.

Nuorten videoita:
Else Johanna: https://www.youtube.com/watch?v=FZW1I97lW1s
Maniac Abductor: https://www.youtube.com/watch?v=4CYsz_diInk
Zerostreet: https://www.youtube.com/watch?v=QqigzvnIzOg
Taival: https://www.youtube.com/watch?v=3CCHRp55kps
Ruoja: https://www.youtube.com/watch?v=XP1dcqtXefo
Anna Lumo: https://www.youtube.com/watch?v=TOHAlLxTEys&app=desktop
Groke´s Clan: https://www.youtube.com/watch?v=TOHAlLxTEys&app=desktop
Karmament: https://www.youtube.com/watch?v=aTGWO2U5Zkw