Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20273

Hankkeen nimi: Koordi Pohjois-Savo -työvoimapalveluiden hallinnointihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000

Puhelinnumero: 0295 026 500

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nissinen Raili

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ylitarkastaja/Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 541

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke hallinnoi julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja Pohjois- Savon alueella ja hankkeen toteuttaja on Pohjois- Savon ELY- keskus. Mikäli ESR: n osarahoittama alueellinen toimintaan sisältyvä kehittämishanke edellyttää käytettäväksi työvoimapalveluita, hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluonteisen rinnakkaishankkeen, jonka kautta hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja. ESR- toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.

Koordinaatiohankkeen hallinnollisten tehtävien lisäksi keskeisiä työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat: koulutuksien ja valmennuksien suunnittelu ja hankinta, yhteistyö kehittämishankkeen, kouluttajien sekä alueen ELY- keskusten ja TE- toimistojen kanssa sekä yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan ( työvoimakoulutus, valmennukset) kanssa.

Hankkeen tulokset syntyvät rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta.
Rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden tuloksena vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, työvoiman saatavuuteen, segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä edistetään ammatillista ja alueeellista liikkuvuutta. Välillisesti koordinaatiohankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saannin turvaaminen alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt). Jokaisessa rinnnakaishankeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluita tarjoavat tahot ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 217

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 217

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Vesanto, Rautavaara, Keitele, Kaavi, Kiuruvesi, Kuopio, Rautalampi, Tervo, Sonkajärvi, Suonenjoki, Siilinjärvi, Tuusniemi, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Vieremä, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11, PL 2000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähentämiseen koulutus- ja työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitetään julkisten työvoimapalvelujen hankintaprosessija, sisältöjä ja osuvuutta kehittämishankkeen kohderyhmälle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeessa vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja työvoiman saatavuuteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa vaikutetaan sekä sukupuolisen että maantieteellisen segregaation vähentämiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Hankkeella vaikutetaan välillisesti myös tasa-arvoa edistäviin asenteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koordi Pohjois-Savo työvoimapalveluiden hallinnointihanke oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima hanke.

Hankkeen tavoitteena oli hallinnoida julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Pohjois-Savon alueella. Koordinaatiohankkeessa perustettiin kehittämishankkeiden yhteyteen teknisluoteisia rinnakkaishankkeita hankeaikana yhteensä 11 kappaletta. Koordinaatiohanke ja rinnakkaishankkeiden perustaminen oli edellytys työvoimapoliittisten toimenpiteiden toteuttamiselle ESR-kehittämishankkeissa Pohjois-Savossa. Toteutettuja työvoimapoliittisia toimia olivat työvoimakoulutus sekä palkkatuki.

Rinnakkaishankkeissa kilpailutettiin työvoimakoulutuksia ja myönnettiin palkkatukea ESR-kehittämishankkeisiin osallistuville nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työllistymisvalmiuksien parantamiseen. Näin pyrittiin myötävaikuttamaan edellä mainitun kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.
Hankkeen tavoitteena oli myös yhteistyöverkostojen muodostaminen ja synergiaetujen löytäminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon TE-toimiston, eri työvoimapalvelujen tuottajien ja muiden työllisyyden hoitamiseen osallistuvien toimijoiden kesken. Lisäksi haluttiin hahmottaa työvoimapalveluiden kokonaisuutta Pohjois-Savossa.

Koordi Pohjois-Savon työvoimapalveluiden hallinnointihankkeessa ei ollut henkilöasiakkaita, vaan hankkeen tulokset syntyivät rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta. Nämä tulokset raportoidaan kehittämishankkeissa. Rinnakkaishankkeissa kehitettiin ja pilotoitiin yhdessä palveluntuottajien, ESR-kehittämishankkeiden ja TE-toimiston kanssa uudentyyppisiä koulutuksia, joista saatuja kokemuksia ja tuloksia pystytään hyödyntämään jatkossa ELY-keskuksen hankintayksikön TE-toimiston asiakkaille tarjoamissa koulutuksissa.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhtistyötä myös valtakunnallisen koordinaatioverkoston kanssa. Koordinaatioverkosto perustettiin heti hankkeen alkuvaiheessa yhdessä muiden ELY-keskusten vastaavien hankkeiden kanssa. Verkostossa jaettiin tietoa eri alueilla kehitetyistä koulutuksista sekä käytännöistä, joten niitä pystyttiin hyödyntämään laajasti kaikilla ELY-alueilla. Verkoston kautta yhteistyö, kuten kysymykset, palautteet ja toiminnan kehittäminen onnistui Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa paremmin.

Verkostossa koottiin eri alueiden onnistuneista käytännöistä julkaisu, Hyvät käytännöt, RR-sivustolle suomeksi ja ruotsiksi.

Koordi Pohjois-Savon työvoimapalveluiden hallinnointihankkeesta julkaistiin seuraavat hyvät käytännöt:
Markkinointivirittämö - Yritysten kasvun mahdollistaminen rekrytoinnin avulla S21086, Raksa Coach - maahanmuuttaja nopeasti töihin S20710 ja Työllisyysviikko nuorten työllistymisen tukemiseksi S20440.

Linkki RR-sivustolle:
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/ohjelmakauden-2014-2020-esr-hankkeiden-toimintaa-ja-tuloksia