Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20274

Hankkeen nimi: TYÖura

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: S. ja A. Bovalliuksen säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0166055-3

Jakeluosoite: Hallipussi 1

Puhelinnumero: 022741100

Postinumero: 76100

Postitoimipaikka: Pieksämäki

WWW-osoite: http://www.bovallius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keisala Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.keisala(at)bovallius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7092374

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen perusajatuksena on kehittää Pieksämäen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten keskuudessa. Luodaan uudenlainen toimintamalli, missä hankkeen työvalmentaja on asiakkaan kirjallisen suostumuksen myötä alusta asti asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelmaa suunnittelemassa sekä häntä eteenpäin viemässä aina avoimille työmarkkinoille asti. Yhteistyössä Te- palveluiden kanssa suunnitellaan asiakkaalle monialainen toimintasuunnitelma, jonka aikana pyritään löytämään yksilön kannalta paras polku eteenpäin.

Työvalmentajien henkinen apu "sparraus" ja motivointi ovat erityisen tärkeää syrjäytymisvaarassa olevan henkilön eteenpäin viemiseksi.
Kaupunkien velvollisuus konkretisoituu vuoden 2015 alusta 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin. Hanke luo osaltaan pohjaa sille, että kyseisestä kohderyhmästä ohjataan henkilöt mahdollisimman pian takaisin työelämäosallisuuteen ja sitä kautta kiinnittyminen pysyvämpiin työsuhteisiin on mahdollista.

Pieksämäen kaupunki perustaa kevään 2015 aikana Siilin vanhalle koululle työtoimintakeskuksen. Yhden työvalmentajan työpanosta käytetään tiivistämään kaupungin ja kaupungin organisoimien työtoimintakeskusten yhteistyötä. Tällä tiiviillä yhteistyöllä on tarkoitus löytää ne potentiaaliset työnhakija-asiakkaat, joita on ensisijassa helppo lähteä viemään eteenpäin työmarkkinoille.

Työn etsintä alueen yrityksistä on erittäin tärkeää, jotta löydetään työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja. Tiivis yhteistyö Pieksämäen yrittäjien, eri koulutuslaitosten ja kauppakamarin kanssa on avainasemassa. Kehitetään yhteistyöverkostoa Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n kanssa, jolloin vältytään päällekkäiseltä työltä, mutta tiiviissä yhteistyössä toinen toistaan tukien. Kehitetään myös vuokraustyökuviota, jolla madalletaan yritysten kynnystä palkata heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakija-asiakkaita.

Hankkeessa tulee asiakkaita olemaan n. 100 työhaluista työnhakija-asiakasta, joiden työelämävalmiuksia ja taitoja tullaan kehittämään, jotta työllistymisen kynnys madaltuisi. Hankkeen tavoitteena on myös edistää hankeasiakkaiden työmarkkina-asemaa (CV:t, korttikoulutukset jne.) ja luoda erilaisia työllistämispolkuja. Tutustumiset oppilaitoksiin ja niiden eri palveluihin auttaa selventämään yksilön tarpeita. Yhteistyössä Te-palvelujen kanssa suunnitellaan räätälöityjä koulutuksia kohderyhmälle, mutta myös yksilöity ohjaus eri koulutuksiin huomioidaan. Tämä vaikuttaa myös Pieksämäen työttömyystilastoihin sekä tuo uusien työpaikkojen myötä verotuloja kaupungille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä on erityisesti ne työttömät työnhakijat, joilla on uhka ajautua ulos työmarkkinoilta ilman vaikuttavaa interventiota. Yhteistyössä Te-palvelujen kanssa katsotaan asiakkaita, joilla on ongelmia työelämään siirtymisen kanssa. Lakimuutoksien vuoksi huomiota kiinnitetään 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin ja niihin, joilla nämä päivät ovat täyttymässä.

Hanke pyrkii tunnistamaan myös niitä, joilla on lähtökohtainen uhka ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esim. maahanmuuttajat ja ilman työkokemusta olevat ammattitutkinnon saaneet nuoret.
Hanke antaa mahdollisuuden myös pitempään työttömänä olleille, mikäli heidän oma motivaationsa oman työtilanteensa parantamiseksi saadaan herätettyä.
Kelalta tulee kaupungille lista uusista työttömistä ihmisistä. Näiden kontaktointi ja eteenpäin vieminen ennen pitkittynyttä työttömyyttä on ensiarvoisen tärkeää. Varsinainen kohderyhmä on pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset sekä muut syrjäytymisvaarassa olevat työnhakija asiakkaat. Hankeasiakkaiden kohdentamisessa otetaan huomioon muut alueelliset hankkeet mm. Pieksämäen Seudun Liikunnan hanke. Vältetään päällekkäisen työn tekemistä, joka vaatii projektin alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä ja asiakasjakoa muiden toimijoiden kesken. Yhteistyössä eri kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden kanssa pyritään etsimään potentiaaliset asiakkaat, joilla on jo valmiuksia siirtyä työmarkkinoille.

Pidempään työttömänä olleille asiakkaille, joille kartoituksen yhteydessä on todennettu osaamisen puute, tullaan tekemään suunnitelma, jolla työelämävalmiuksia parannetaan. Esimerkkejä työelämävalmiuksien parantamisesta: cv-netti, työnhaku, korttikoulutukset (esim. hygieniapassi),kohdennettu työelämätaitojen sparraus esim. terveellisten elämäntapojen ohjeistaminen. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjien kanssa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta eri toimijoiden organisaatioista "löydetään" potentiaaliset osaajat joita on helppo siirtää aina avoimille työmarkkinoille asti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaupungin järjestämän kuntouttavan työtoiminnan kumppanit. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden kanssa. Toimijoilta poimitaan potentiaaliset kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja heidät polutetaan avoimille työmarkkinoille.

Välillisinä kohderyhminä voidaan pitää myös Te-palveluita, Kelaa, Työvoiman palvelukeskusta, kaupunkia, sos.toimea, alueen yrityksiä ja yhdistyksiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 244 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 227 817

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 433

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 269 984

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Soiseläntie 2

Postinumero: 76150

Postitoimipaikka: Pieksämäki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset sekä muut syrjäytymisvaarassa olevat työnhakijat/työttömät. Pieksämäellä kyseisen ryhmän ihmisistä yli puolet on miehiä, pääasiassa alemman koulutusasteen omaavia tai jopa kokonaan vailla ammatillista koulutusta. Naisvaltaisia työpaikkoja on Pieksämäen talousalueella enemmän kuin miesten, joten naisten työllistyminen lienee hieman helpompaa kun miesten.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolineutraalisuus on hankkeen lähtökohtana. Toimintamallia rakennetaan erityisesti edistämään koulutuksellista tasa-arvoa, mutta tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka ovat ominaisia naisille vs. miehille. Pieksämäellä tosin suurempi osa työttömistä on miehiä tällä hetkellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoisuuden edistäminen sukupuolten välillä on erittäin tärkeää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Bovallius on ns. vihreän lipun organisaatio ja sitoutunut vaikuttamaan ja toimimaan luonnonvaroja säästäen. Tätä ideologiaa pyrimme noudattamaan hankkeessa sekä myös hankkeen yhteistyökumppaneilta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Neuvotaan hankkeen asiakkaita käyttämään julkisia kulkuneuvoja sekä selvittämään mahdollisia kimppakyytejä. Pitkällä tähtäimellä nämä toimenpiteet säästävät ilmastoa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
TYÖura on työllisyyden hoitoon keskittyvä kehittämishanke. Siinä korostetaan vastuullisuutta ja ympäristöarvoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Bovallius on ns. vihreän lipun toimija, kaikki projektiosapuolet tähtäävät vastuullisten ihmisten kasvatukseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Satunnaisia välillisiä vaikutuksia (vastuullisuus)
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Materiaalit ja jätteet kierrätetään ja lajitellaan asianmukaisesti S. ja A. Bovalliuksen ympäristöpolitiikkaa noudattaen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti kohtuullista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Mitä useampi hankkeen asiakas työllistyy paikkakunnalle, merkitsee se Pieksämäen seutukunnan elinvoimaisuuden kasvua. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme myös ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Tulemme jatkuvasti parantamaan työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöskentelyyn. Uusien työtapojen kehittäminen maailman muuttuviin tarpeisiin on tällä hetkellä merkittäviä asioita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Liikkuvuutta hankkeen asiakkailla ei ole paljon. Koulutuksissa, kokeiluissa yms. tulemme neuvomaan ja opastamaan liikkumista kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä mahdollisuuksien mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Terveystalon kanssa on tehty yhteinen toimintasuunnitelma henkilöstömme työhyvinvoinnin edistämiseksi. Näitä ohjeita ja neuvoja tulemme käyttämään myös hankeasiakkaiden kanssa. Neuvonta ja opastus myös terveellisiin elämäntapoihin on tärkeää syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kanssa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Säätiössämme työskentelee niin miehiä kuin naisia. Tasa-arvon merkitys on isossa roolissa työyhteisössämme, myös hankeasiakkaiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen asiakkaat ovat kaikki pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ym. syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset sukupuoleen ja kansalaisuuteen katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
S. ja A. Bovalliuksen säätiöllä on oma ympäristöpolitiikka jota koko henkilöstömme noudattaa. Tärkeimpinä asioina ovat: luonnonvarojen säästäminen, uusiokäyttö sekä kierrätysneuvonta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Pieksämäen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kohdalla. Tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli, jossa hankkeen työvalmentaja on asiakkaan suostumuksen myötä suunnittelemassa asiakkaan etenemistä aktivointisuunnitelmasta alkaen aina avoimille työmarkkinoille asti. Hankkeen työvalmentajan tuli työskennellä osan ajasta Pieksämäen työtoimintakeskuksessa ohjaajana, ja tavoitteena oli, että hän poimii sieltä hankkeeseen potentiaalisia työtoiminnan asiakkaita, joita viedään eteenpäin työmarkkinoille. Tavoitteena oli myös tehdä tiivistä yhteistyötä Pieksämäen yrittäjien, eri koulutuslaitosten ja kauppakamarin kanssa, jotta asiakkaille löydetään työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja sekä edistetään koulutukseen hakeutumista ja pääsemistä. Lisäksi pyrittiin kehittämään yhteistyötä Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n kanssa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää vuokraustyömahdollisuutta hankkeen asiakkaiden työllistymisväylänä. Numeerisena tavoitteena oli saada hankkeeseen n. 100 työhaluista työnhakija-asiakasta, joiden työelämävalmiuksia ja taitoja tullaan kehittämään, joiden työmarkkina-asemaa edistetään ja joille luodaan erilaisia työllistämispolkuja.

Hankkeessa toteutettiin kaikkia niitä toimenpiteitä, joita oli suunniteltu. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä Pieksämäen Seudun Liikunnan kanssa kehitettiin. Pieksämäen Yrittäjien, Kauppakamarin ja oppilaitosten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, jonka tuloksena löydettiin työkokeilu- ja työpaikkoja sekä edesautettiin myös haastavimpien asiakkaiden koulutuksen aloittamista ja jatkamista. Luotiin ja toteutettiin toimintamallia, jossa hankkeen työvalmentaja osallistui hankeasiakkaan aktivointisuunnitelmapalaveriin. Työvalmentaja toimi Pieksämäen työtoimintakeskusksessa ohjaajana, ja poimi sieltä potentiaalisia asiakkaita hankkeeseen, joita vietiin eteenpäin työmarkkinoille tai koulutukseen. Vuokraustyötä kehitettiin, ja hankkeen asiakkaita työllistyi myös sitä kautta.

Hankkeen vaikuttavuus oli hyvä, sillä asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin ja numeeriset tavoitteet ylitettiin. Hankkeeseen kirjattiin 130 asiakasta.

Hankkeessa kokeiltiin hankeasiakkaiden valmennusta ostopalveluna. Tämän ns. VOIMA-valmennuksen tulokset olivat positiivisia, sillä valmennus selkeästi edisti siihen osallistuneiden asiakkaiden työllistymistä tai kouluun hakeutumista. Valmennuksen tulokset olivat hankkeen tavoitteiden mukaisia, mutta toimintatapa oli uusi.