Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20275

Hankkeen nimi: Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopio Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2178569-5

Jakeluosoite: PL 1188 (Microkatu 1 G)

Puhelinnumero: 010 2290510

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopioinnovation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Holopainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.holopainen(at)kuopioinnovation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 139 3996

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pelastusopisto, 0909306-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työtapaturmilla on laajamittaisia yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2013 korvattiin lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta yhteensä 124 947 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa ja keskimääräinen työtapaturman kustannus on noin 8500 euroa.

Työturvallisuuden harjoitusalueella harjoitellaan työturvallisuustaitoja todenkaltaisissa ympäristössä aktiivisessa pienryhmäopetuksessa erilaisia rastikokonaisuuksia hyödyntäen. Tällainen harjoittelu edistää yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista, jolloin työturvallisuuskäytänteet osataan paremmin huomioida osana päivittäistä työtä ja pystytään vähentämään työtapaturmia aiheuttavia riskejä. Parantunut työturvallisuus lisää työhyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti myös työssä jaksamiseen, kun työ koetaan turvallisemmaksi.

Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella työturvallisuuden harjoitusalueen toimintakonsepti ja määritellä sitä hallinnoiva tuleva organisaatio. Lisäksi hankkeen aikana sitoutetaan laaja yritysjoukko harjoitusalueen käyttöön ja rahoittamiseen sekä työturvallisuuden rastikokonaisuuksien rakentamiseen harjoitusalueelle.

Valmisteluhankkeen tuloksena Kuopiossa on maan johtava ja monipuolisin työturvallisuuden harjoitusalue, jota hyödyntävät laajasti Itä- ja Keski-Suomen alueella toimivat rakentamisen, teollisuuden ja liikenteen alan yritykset ja yhteisöt sekä julkiset organisaatiot, jotka kouluttavat henkilöstöään työturvallisuusasioissa harjoitusalueella. Lisäksi ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut hyödyntävät työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoiden työturvallisuustaitojen opetuksessa.

Työturvallisuuden käytännön harjoittelulla edistetään yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista, jolloin työturvallisuus osataan paremmin huomioida päivittäisessä työssä ja pystytään vähentämään työtapaturmia aiheuttavia riskejä. Työturvallisuuteen panostaminen parantaa välillisesti yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta, sillä turvallinen työskentely poistaa työtapaturmien aiheuttamia keskeytyksiä ja niistä aiheutuvia haittoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat monipuolisesti rakentamisen, teollisuuden ja liikenteen alan yritykset ja yhteisöt sekä julkiset organisaatiot (esim. kaupungit/kunnat ja niiden kunnallistekniikkatoimet), joilla on tarvetta kouluttaa henkilöstöään työturvallisuusasioissa. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoiden työturvallisuuskäytäntöjen opetuksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat yritysten, yhteisöjen ja julkisten organisaatioiden henkilöstö sekä oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 997

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Työturvallisuuden harjoitusalueen luominen parantaa yrityksissä työturvallisuutta. Vähentyneet työtapaturmat lisäävät yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta ja vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämän kestävään kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Työturvallisuuden harjoitusalue luo osaltaan kysyntää muillekin palveluille, kuten majoitus- ja ravitsemuspalveluille, kun yritykset tuovat henkilöstöään työturvallisuuden harjoitusalueelle kauempaa (Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi) harjoittelemaan.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Työturvallisuuden harjoitusalue Kuopiossa mahdollistaa työturvallisuuden käytännönläheisen oppimisen Kuopiossa, mikä vähentää itäsuomalaisten yritysten matkustamistarvetta Ouluun ja Espooseen kouluttautumaan työturvallisuusasioissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Työturvallisuuden käytännön harjoitusympäristö edistää yritysten henkilöstön työturvallisuustaitoja, edistää työssä jaksamista ja lisää työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhankkeessa on valmisteltu Työturvallisuuden harjoitusalueen toimintakonsepti sekä sitoutettu mukaan laaja yrityksistä ja julkisorganisaatioista koostuva joukko Työturvallisuuden harjoitusalueyhteistyöhön. Hankkeen aikana on pidetty Työturvallisuuden harjoitusalueen esittelytilaisuuksia, suunniteltu yhteisissä työpajoissa harjoituskohteita sekä pilotoitu ensimmäisiä harjoituskohteita.

Työturvallisuuden harjoitusalue rakentuu Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen Kuopioon. Työturvallisuuden harjoitusalue mahdollistaa työturvallisuustaitojen käytännöllisen harjoittelun oikeita tilanteita jäljittelevien harjoituskohteiden kautta. Suomessa vastaavia työturvallisuuden koulutus- ja harjoituspaikkoja ovat Rudus Turvapuisto Espoossa ja Pohjois-Suomen Turvapuisto Oulussa. Kuopioon rakentuva harjoitusalue noudattelee pääsääntöisesti turvapuistojen toimintaperiaatteita.

Työturvallisuuden harjoitusaluetta on rakentamassa noin 30 vuosimaksua maksavaa sopimuskumppania, joista suurin osa panostaa myös harjoituskohteiden toteuttamiseen alueella. Lisäksi mukana on laaja joukko muita yhteistyötahoja. Työturvallisuuden harjoitusalueelle rakentuu syksyyn 2016 mennessä noin 15 harjoituskohdetta rakentamisen, infrarakentamisen ja teollisuuden aloilta.

Hankkeessa valmisteltua ja käynnistettyä Työturvallisuuden harjoitusalueen toimintaa jatkaa Pelastusopisto yhteistyössä sopimuskumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen tuloksena Kuopioon on rakentumassa monipuolinen Työturvallisuuden harjoitusalue, jota hyödyntävät laajasti Itä- ja Keski-Suomen alueella toimivat eri toimialojen yritykset, yhteisöt ja julkiset organisaatiot. Myös oppilaitokset voivat hyödyntää Työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoiden työturvallisuustaitojen opetuksessa.

Työturvallisuuden harjoitusalueen toiminnalla edistetään yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista, jolloin työturvallisuuskäytänteet osataan paremmin huomioida osana työtä ja pystytään vähentämään työtapaturmia aiheuttavia riskejä. Työturvallisuuteen panostaminen parantaa välillisesti yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta, sillä turvallinen työskentely vähentää työtapaturmia ja niistä aiheutuvia haittoja.