Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20276

Hankkeen nimi: Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B, 3 krs.

Puhelinnumero: 0443680508

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonyrittajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Nykänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.nykanen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443680501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on tehdä malli sekä pilotoida Pohjois-Savon alueen yrittäjien ja yritysneuvojien sekä taloushallinnon ammattilaisten valmiuksien koulutus yritysten parantamiseksi omistusjärjestelyiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Samalla luodaan turvaverkkoa heikossa tilanteessa oleville yrittäjille. Mallin pohjalta koulutetaan ko. kohderyhmiä hankkeen aikana ja hankehenkilöstön sekä elinkeinoja tukevan henkilöstön voimin autetaan yrityksiä selviytymään pitkittyneen taantuman yli.

Toimenpiteet sekä koulutusaiheet:
1. Koulutetaan sekä työhön opastetaan erityisesti julkisia yritysneuvojia, mutta myös tilitoimistojen henkilöstöä, tilintarkastajia ja yrityskonsultteja paremmin ymmärtämään yritysten omistajajärjestelyjen suunnittelua ja vaatimuksia
2. Sukupolvenvaihdoksia on tulossa tuhansiin alueen yrityksiin lähivuosina, näiden suunnitelmien parissa kipuilevien yrittäjien neuvonta
3. Valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen, haltuunotto ja luopuminen
4. Pilotoidaan ja kokeillaan käytettävissä olevia menettelytapoja, selvitetään verotuskohtelua ym. vaikuttimia
5. Yritysten myynti ja muut omistusrakenteiden järjestelyt
6. ”Kotityöt”: mitä pitää olla tehtynä ja tiedossa, kun yritystä lähdetään myymään. Mallinnetaan yritysesitettä myyntiprosessin hoidossa.
7. Arvonmääritys, liiketoimintasuunnitelma, tulevaisuuden näkymän perustelut jne. Etsitään valtakunnalliselta tasolta Savoon sopivia valmiita ratkaisuja tarvittaessa luodaan uusia malleja.
8. Myyntikuntoon laitto, oikea myynnin ajoitus, ostajien tunnistaminen ja etsiminen
9. Rakennetaan työkalut yritysneuvojille ja muille koulutettaville: valmiit lomakepohjat ja laskentatyökalut, joilla voidaan tehdä perusselvitykset omistusjärjestelyiden avuksi
10. Ollaan mukana kentällä yrityskäynneillä antamassa asiantuntija-apua ja ”toimintamallia” annettavan koulutuksen osana
11. Parannetaan Pohjois-Savon omistajanvaihdoksiin liittyvän yksityisen palvelutarjonnan näkyvyyttä ja linkitetään julkinen yritysneuvonta yksityiseen palvelutarjontaan
12. Valmennetaan yrittäjiä ymmärtämään omistajanvaihdoksen suunnittelua, riittävän valmistautumisen tärkeyttä sekä toteutusta
13. Järjestetään yrittäjille omistajavaihdosten koulutustilaisuudet alueellisesti Pohjois-Savossa (6 paikkakuntaa, 2 teemoitettua tilaisuutta per vuosi/paikkakunta)
14. Annetaan konkreettista apua ongelmayrityksille: ratkaisuja joilla voidaan pelastaa yrityksen jatkuminen tai vaihtoehtoisesti tarjotaan asiantuntija-apu yrityksen hallittuun alasajoon

Hankkeen tulostavoitteet: Hankkeen aikana koulutetaan alueen n. 30-40 julkiseen yritysneuvontaan osallistuvaa toimihenkilöä sekä arviolta 70-100 tilitoimisto- ja tilintarkastustehtävässä yritysten omistajajärjestelyihin osallistuvaa asiantuntijaa. Lisäksi kenttätyössä osallistutaan arviolta 50-100 yrityskäyntiin, joissa tehdään käytännön neuvontaa yrityskauppa-asioissa. Hankkeen oheistuotteena tavoitetaan yrityksiä, jotka tarvitsevat neuvontaa vaikeuksiinsa. Tämän seurauksena tavoite on auttaa näitä tunnistettuja "tapauksia" pelastamaan yritystoiminnan jatkuvuus tai toissijaisesti ellei ratkaisua löydetä - toteutetaan yrityksen hallittu lopetus niin, että yrittäjä selviää mahdollisimman vähäisin henkisin ja taloudellisin vaurioin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjoisavolaiset yrittäjät
Julkiset yritysneuvonnan parissa työskentelevät toimihenkilöt ja viranhaltijat
Tilitoimistojen henkilöstö, tilintarkastajat ja yrityskonsultit

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työntekijät (joiden työpaikkojen jatkuvuuteen pystytään vaikuttamaan ja ehkä jopa luomaan uusia työpaikkoja yritysten kehityspanosten kautta).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 294 744

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 264 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 341 344

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 278 125

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Tuusniemi, Siilinjärvi, Rautalampi, Vesanto, Kaavi, Suonenjoki, Kuopio, Tervo, Sonkajärvi, Keitele, Rautavaara, Lapinlahti, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 175

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrittäjistä n. 32,1 % on naisia. Yritysneuvonnassa ja taloushallinnon palveluissa työskentelevistä yli puolet on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aihe on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeen aihe ei välittömästi eikä välillisesti liity osallistuvien yritysten luonnonvarakäyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeen aihe ei välittömästi eikä välillisesti liity osallistuvien yritysten ilmastonmuutosasioihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeen aihe ei liity kasvillisuuteen, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tarkoitus on nimenomaisesti edistää yritystoiminnan jatkuvuutta ja elinkeinorakenteen voimallista kehittämistä kunnissa ja samalla turvata alueen työpaikkoja - ehkä jopa lisätä niitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tarkoituksena on lisätä alueellista asiantuntemusta ja parantaa yritysneuvontapalvelujen laatua -> edistää niiden käyttöä asiakasyrityksissä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hyvinvointia edistää sekä työpaikkojen että palvelurakenteen säilyminen alueella. Erityisesti palvelujen rapautuminen yrittäjien ikääntyessä uhkaa pieniä paikkakuntia ja niiden palvelutarjontaa. Lisäksi yksittäisten yrittäjien ongelmien helpottuminen lisää varmasti yksilötasolla hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hanke ei ota kantaa yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Asia koskee yhtälailla kaikkia yrittäjäryhmiä.
Kulttuuriympäristö 1 3
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin muuten kuin siltä kannalta, että tavoitteena on pitää yllä ja kehittää Pohjois-Savon alueen palvelurakennetta ja sikäli edistää paikallista kulttuuria.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeen aihe ei liity näihin asioihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen perustiedot:Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa 1.4.2015-30.4.4.2017. Hankkeen toimintalinjana on ollut työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityistavoitteena tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Koulutushankkeessa on vastattu yksityisen sektorin yrityskauppoja avustajien toimijoiden löytämisen tarpeeseen sekä omistajanvaihdosverkoston muodostumiseen Pohjois-Savossa. Kohderyhmänä ovat olleet yrittäjät, joille seuraavan viiden vuoden sisällä omistajanvaihdos on ajankohtainen sekä julkisen sektorin yritysneuvojat, tilitoimistojen ja tilintarkastusyhteisöjen henkilökunta. Projektipäällikkönä hankkeessa aloitti Timo Juurakko ja yritysasiantuntijana Juha Torvinen, puolivälissä hankkeen projektipäälliköksi vaihtui Antero Peiponen Juurakon vaihtaessa työtehtäviä. Hankkeen johdosta on vastannut Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen ja ohjauksesta elinkeinoelämän asiantuntemusta edustava 12 henkilön ohjausryhmä.

Tiivistelmä:
Tarve omistajanvaihdosasiantuntijapalveluille rakenteellisen muutoksen kohteena olevalle Pohjois-Savolle on koko ajan lisääntyvä. Maakunnassa on n. 10 000 yritystä, joissa 27% :ssa yrittäjä on arvioinut olevansa omistajanvaihdoksen edessä seuraavan viiden vuoden aikana (Suomen Yrittäjät ov-barometri syksy 2016). Tämä kokonaiskuva on hallinnut hanketta koko sen elinkaaren ajan. Palvelurakenteen säilyttäminen reuna-alueilla sekä elinkeinorakenteen monimuotoisuuden ja työllisyyden turvaaminen ovat olleet ensisijaisia tavoitteita ja myös seurausta toimivasta omistajanvaihdos polun rakentamisesta.
Hankkeen operatiivinen toiminta käynnistyi projektipäällikkö Timo Juurakon toimesta toukokuun alussa 2015. Kuukautta myöhemmin yritysasiantuntija Juha Torvinen liittyi hankkeen työntekijöiden joukkoon. Alkuvaiheen toiminnat painottuivat koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja aikatauluttamiseen sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen ja tiedottamiseen sidosryhmille. Erityisen tärkeää oli saada omistajanvaihdoshankkeelle riittävästi julkisuutta, että saataisiin tieto leviämään ympäri Pohjois-Savoa sekä yrittäjien että omistajanvaihdosasioiden kanssa työskentelevien henkilöiden keskuudessa. Hanke käynnistyi työssäoppimisjaksoilla yrityksissä, joissa koulutettavina olivat yritysneuvojat, tilitoimistojen edustajat ja yrittäjät. Koulutusaiheet käsittelivät arvonmääritystä, sopimusjuridiikkaa ja yrityskaupan veroseuraamuksia. Koulutettaville toimitettiin yrityksen arvolaskuri sekä yrityksen dokumentointiohjeistus. Työssäoppimistapahtumissa on koulutettu 173 eri yritystä. Työssäoppimistapahtuma tarkoittaa koulutustilaisuutta yrityksissä, joissa kouluttajina ovat hankkeen yritysasiantuntijat ja koulutettavina yrittäjät, julkisen sektorin yritysneuvojat ja taloushallinnon ammattilaiset. Koulutusaiheena ovat omistajanvaihdoksen valmistautumiseen liittyvät tehtävät yrittäjille ja tilitoimistojen edustajille.
Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa hankkeen koulutustilaisuudet painottuivat työssäoppimisjaksojen lisäksi Road Show kiertueisiin, joita oli 3 ja jokaisella kerralla kuudella eri paikkakunnalla ympäri Pohjois-Savoa. 18 eri Road Show tilaisuutta tavoitti 280 yrittäjää ja julkisen sektorin yritysneuvojaa, muutamien ollessa paikalla useammassakin kuin yhdessä tilaisuudessa. Aiheet käsittelivät yrityksen myymistä ja ostamista, sukupolven vaihdoksia, yrityskaupan rahoitusta ja verotusta, yrityksen haluttavuuden lisäämistä ja ammattilaisten käyttämistä omistajanvaihdosta suunniteltaessa.
Maksullisten asiantuntijatilaisuuksien kohderyhmänä olivat yrittäjien lähituntumassa olevat talouden ja laskennan ammattilaiset, tilintarkastusyhteisöjen ja tilitoimistojen edustajat. Näiden tilaisuuksien tavoitteena oli omistajanvaihdosverkoston luominen, ensimmäisen ov-signaalin antajan herättely ja asiantuntemuksen lisääminen yrityksen myyntikuntoon saattamisessa sekä eri arvonmääritystavat. Myös sukupolvenvaihdokset ja toiminnan lopettamiseen liittyvät tarpeet käsiteltiin koulutuksessa. Kouluttajiksi tilaisuuksiin saatiin alan ehdotonta kärkeä ympäri Suomen.
Osanottajamäärältään menestynein tapahtuma, jossa omistajanvaihdokset olivat keskeisessä roolissa, järjestettiin Messissä TE-toimiston tiloissa. Kyseessä oli Kasvustartti tapahtuma, jossa yhteistyössä olivat kaikki keskeiset elinkeinoelämän järjestöt, viranhaltijaorganisaatiot ja useat eri hankkeet alueelta. Ilmoittautuneita tapahtumaan oli 326, kävijöitä yli 450 ja live-lähetyksen kautta seuraajia yli 100. SOS-hanke esiintyi myös usealla muulla eri foorumilla, kuten lukion yrittäjyyskurssilla, Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoille, TE-toimiston kauneuden ja hyvän olon tapahtumassa, Palvelualan ammattijärjestön valtuutettujen koulutustilaisuudessa ja valtakunnallisessa Kunnallisjohdon seminaarissa Pohjois-Savon edustajille. Myös nämä tilaisuudet ovat olleet omiaan lisäämään tietoisuutta yritysten omistajanvaihdosten tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista uusille yrittäjille.
Hankkeelle muodostui laaja yhteistyöverkosto toimintansa aikana. Yhteistyökumppaneiden panos oli merkittävä hankkeen tulosten kannalta. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat olleet: Rahoittavina ja myös neuvoa antavina tahoina Ely keskus ja Pohjois-Savon liitto. Verottaja, Finnvera, Nordea, Pohjois-Savon Osuuspankki, Säästöpankki Optia, Privanet, Tekes, Suomen Yrittäjät, Yrityspörssi, TE-toimisto, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, PJ Maa partners, Suomen Yrityskaupat Oy, Talentree, Crealab, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari, Konsulttiyhtymä Tikkanen&Raatikainen, Yritys oppii ja menestyy- sekä Nuoret Duuniin hankkeet.