Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20280

Hankkeen nimi: Uutta avointa energiaa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Ilola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.ilola(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400263675

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Högskolan Arcada Ab, 2553871-2
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2388924-4
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3
Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6
Oulun ammattikorkeakoulu, 2509747-8
Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2553600-4
Centria-ammattikorkeakoulu, 1097805-3
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia, 2059910-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus ja täydennyskoulutus koetaan usein liian hitaaksi ja suunnitteluprosessiltaan raskaaksi, jotta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin voitaisiin vastata nopeasti. Energia-ala, erityisesti kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen, vaativat laajaa ja monialaista osaamista kaikilta alan toimijoilta (kuten kuntien rakennusvalvojat, arkkitehdit, suunnittelijat, työnjohtajat).

Hankkeessa kehitetään tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto (AgileAMK-malli), jossa tutkintokoulutuksen osia jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksi avoimesti kaikille opiskeltavaksi. Tällöin pystytään nopeasti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Mallin avulla yhdistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä saadaan selville mm. paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet.

Ammattikorkeakouluilla on energia-alan asiantuntemusta, jota halutaan ja voidaan jakaa kansallisesti, avoimesti suuremmille kohdejoukoille. Näin tuetaan työllistymistä ja henkilöiden osaamista syvennetään energia- ja rakentamisalalla.

Jotta ammattikorkeakoulujen osaamista saadaan levitettyä kustannustehokkaasti ja avoimesti, kehitetään hankkeessa joustava, nopeasti muutettavissa oleva täydennyskoulutusmuoto. Tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuvaa ketterää täydennyskoulutusmuotoa – AgileAMK-mallia – kehitetään ja mallinnetaan toteuttamalla neljä MOOC-pilottikurssia (MOOC, Massive Open Online Course).

AgileAMK-malli sisältää seuraavat elementit:

1. Ketterä sisältöjen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmä (vrt. Scrum), jossa hyödynnetään olemassa olevia aineistoja ja tutkinnon osien sisältöjä.

2. Koulutuksen järjestämisen prosessi ammattikorkeakoulun sisällä (miten malliin liittyvät mm. tietohallinto, täydennyskoulutusyksikkö, opetusteknologinen tukiyksikkö, opiskelijahallinto jne.)

3. Syntyvien MOOC-pilottikurssien keskitetty jakelu, markkinointi, hallinnointi ja opiskeluympäristö.

4. Laadun varmistaminen ja laatukriteeristö, joilla varmistetaan tutkinnon osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjen laatu MOOC-kursseissa. Hankkeeseen sisältyy myös itse ketterän mallin prosessin laadunhallinta.

5. MOOC-pilottikurssit, joiden avulla mallia rakennetaan ja toimivuutta testataan.

6. Verkosto, hankkeen partnerit, joiden työnjaosta ja hankkeen jälkeisistä vastuista on sovittu.

7. Tarjontaväylät - ja tavat

8. Energia-alan toimijat ja hankkeet, joihin kytkeytymällä ja yhteistyötä tekemällä syntyneet tuotokset ja energia-alan osaaminen levitetään (tässä hankkeessa Tampereen INKA-ohjelma, Teknologiateollisuus, FInZEB-hanke, VirtuaaliAMK-verkosto)

Hankkeessa hyödynnetään VirtuaaliAMK-verkostossa koko toiminnan aikana koeteltua ja monipuolista verkosto-osaamista sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden vahvaa substanssi- ja pedagogista osaamista. Hankkeen tavoite on mallintaa tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto.

AgileAMK-mallin testaamiseksi ja toteuttamiseksi tuotetaan ja tarjotaan seuraavat maksuttomat ja kaikille avoimet MOOC-pilottikurssit, joilla vastataan koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksiin hankkeessa tunnistetuilla aloilla:

1. Lähes nollaenergiarakentaminen
Kehitetään MOOC-pilottikurssi aloille, joilla on uusien teknologioiden, kestävien energiaratkaisujen ja uusien energiamääräysten mukanaan tuomat osaamisvajeet (esim. rakennusvalvojat, suunnittelijat, arkkitehdit). MOOC-pilottikurssin sisältö on EU-direktiivin määrittelemä. Lähes nollaenergia rakentamisen tavoite eli nZEB (Nearly Zero Energy Building) tuo paineita kouluttaa uusia osaajia koko Suomen laajuisesti. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia sekä 31.12.2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset (http://lvi-talotekniikka.teknologiateollisuus.fi/sites/lvi-talotekniikka/files/file_attachments/FInZEB_esittelykalvot141028.pdf).
Lähes nollaenergia rakentamisen MOOC-pilottikurssista kehitetään suomen- sekä ruotsinkielinen versio.

2. Kestävät energiaratkaisut
MOOC-pilottikurssin sisällöillä edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Kurssin sisällöissä hyödynnetään ammattikorkeakoulujen olemassa olevia tutkinnon osia ja alan opettajien uusinta tietoa ja osaamista. Ammattikorkeakoulujen energiaosaaminen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä suurelle kohdejoukolle.
MOOC-pilottikurssit tuotetaan AgileAMK-mallin avulla kustannustehokkaasti hankkeen tuotanto- ja asiantuntijatiimeissä, jotka koostuvat hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen lehtoreista, yliopettajista ja verkkopedagogiikan sekä opetusteknologian asiantuntijoista. Pilotteihin osallistuvat täydennyskoulutettavat osallistuvat AMK-mallin kehittämiseen antamalla palautetta ja tuomalla tärkeää tietoa hankkeelle osaamistarpeista sekä mallin toimivuudesta.
AgileAMK-malliin sisältyvissä tuotantotiimeissä toteuttajat ja tekijät työskentelevät pääosin yhteisöllisesti verkon työvälineitä hyödyntäen. Malliin sisältyy myös projektinhallinta.

AgileAMK-malli julkaistaan avoimesti ja ilmaiseksi julkisessa internetissä kaikkien saataville. VirtuaaliAMK-verkostotoiminnan kautta AgileAMK-malli tullaan levittämään ammattikorkeakouluihin, jotka voivat integroida sen osaksi normaalia koulutustoimintaa.
AgileAMK-malliin kuuluu myös laadunvarmistus. Hankkeessa kehitetään laatukriteeristö hyödyntäen alan kansainvälistä tutkimustietoa ja räätälöiden VirtuaaliAMK-verkostossa kehitettyjä laatukriteereitä.

Hankkeen tuotokset: tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto ja sen sisältöjen tuottamisen ketterä menetelmä (AgileAMK-malli), neljän energia-alan MOOC-pilottikurssin materiaalit ja laatukriteeristö julkaistaan avoimesti maksutta kaikkien saataville internetissä Creative Commons -lisenssein CC0, CC BY tai CC BY-SA, jotka ovat ESR-hankkeissa hyväksyttäviä lisenssejä. (Lähde: http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/).

Hankkeessa syntynyt verkosto säilytetään ja AgileAMK-malli integroidaan hankkeen aikana osaksi ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa. Hankkeessa toteutettavat MOOC-pilottikurssit tulevat avoimesti keskitetyn jakelualustan, VirtuaaliAMK-verkoston moodle.amk.fi –palvelun (tunnetaan myös nimellä DIGMA-palvelu) kautta opiskeltaviksi.
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hallinnollisesti TAMKin alainen VirtuaaliAMK-verkoston kehittämisyksikkö (amk.fi) vastaavat jatkossa AgileAMK-mallin jakelusta ja syntyneiden tuotosten ylläpidosta. Kukin osatoteuttaja voi hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia samoin ehdoin kuin muu maailma, eli yllä mainittujen Creative Commons -lisenssien rajoissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat
* Eri organisaatioiden henkilökunta ja rakentamisen ja energia-alan asiantuntijat
* Kuntien ja muun julkishallinnon arkkitehdit, suunnittelijat, rakennusvalvojat, LVI-, sähköalan asiantuntijat
* Uudet sekä alalla toimivat yrittäjät
* Oppilaitokset ja organisaatiot, jotka voivat hyödyntää AgileAMK-mallia

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat
* Kansalaiset, jotka tarvitsevat energiatietoutta, suunnittelevat nollaenergiarakentamista
* Elinikäiset oppijat, jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan kotimaisia MOOCeja (joilla ei esimerkiksi riitä kielitaito osallistumaan englanninkielellä tarjottaviin MOOC-kursseihin)
* Energia- rakentamisalan työttömyysuhan alaiset ja työttömät
* Aikuisopiskelijat, joilla ei usein ole tutkinnon suoritusoikeutta
* Opiskelijat ja vasta valmistuneet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 506 887

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 500 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 646 392

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 639 465

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kehitettävät MOOC-pilottikurssien sisällöt ovat teknisiä, joissa haasteena ovat vahvat stereotypiat miesten ja naisten töistä (Tasa-arvokoulutus rakennerahastojen hanketoimijoille, 16.4.2014 Jyväskylä). Tekniikan aloille hakeutuvat ovat enemmistönä miehiä. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla myös naisia voitaisiin innostaa alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitettävät sisällöt huomioivat vahvasti myös naiset. Toteutettavien MOOC-pilottikurssien sisältöjen avulla hankkeen toimijat saavat malleja toteuttaa verkkokursseja siten, ettei naisia syrjittäisi, vaan naisnäkökulma otetaan miesten ohella huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
MOOC-pilottitoteutuksen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Kehitettävät MOOC-pilottikurssien sisällöt vastaavat suoraan luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
MOOC-pilottikurssi uusiutuvista energiamuodoista on luonnon monimuotoisuuden hyödyntämistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 0
Hankkeen sisällöt ovat ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
kehitettävän MOOC-pilottikurssin sisältö on uusiutuvista energiamuodoista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
MOOC-pilottikurssien sisällöillä palvellaan myös paikallisista elinkeinoelämää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
MOOC-pilottikurssit, kehitettävä AgileAMK-malli ja hankkeen tuotokset ovat aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hankkeessa kehitettävät MOOC-pilottikurssit opiskellaan verkossa ja kuka tahansa voi osallistua tasavertaisesti kursseille opiskelijana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Hankkeessa kehitettävät MOOC-pilottikursseille voi kuka tahansa osallistua kulttuuritaustasta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 0
Hankkeessa kehitettävissä MOOC-pilottikursseissa lisätään myös tietoutta ympäristöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uutta avointa energiaa -hankkeessa kehitettiin AgileAMK-malli verkkokurssien ketterän tuottamisen tueksi. Malli kehitettiin, jotta kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutustarpeisiin voitaisiin vastata aiempaa nopeammin ja ketterämmin. Hankkeen aikana tuotantotiimien lisäksi mallia koulutettiin työpajoissa eri ammattikorkeakouluissa ja lopuksi opetusmateriaali koottiin avoimeksi verkkokurssiksi.

AgileAMK -mallin kehittämiseksi ja testaamiseksi toteutettiin kaksi pilotti MOOCia (Massive Open Online Course) teemoista Kestävät energiaratkaisut sekä lähes 0-energia rakentaminen. Nähtiin, että energia-ala ja erityisesti valitut teemat: kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen vaativat laajaa ja monialaista osaamista kaikilta alan toimijoilta, kuten kuntien rakennusvalvojilta, arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta, työnjohtajilta ja rakentajilta.

AgileAMK-malli sisältää seuraavat elementit:
1 Ketterä sisältöjen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmä, jossa hyödynnetään olemassa olevia aineistoja ja tutkinnon osien sisältöjä.
2 Koulutuksen järjestämisen prosessi ammattikorkeakoulun sisällä (miten malliin liittyvät mm. tietohallinto, täydennyskoulutusyksikkö, opetusteknologinen tukiyksikkö, opiskelijahallinto jne.)
3 Syntyvien MOOC-pilottikurssien keskitetty jakelu, markkinointi, hallinnointi ja opiskeluympäristö Digma-ympäristön kautta.
4 Laadun varmistaminen ja laatukriteeristö, joilla varmistetaan tutkinnon osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjen laatu MOOC-kursseissa. Hankkeeseen sisältyy myös itse ketterän mallin prosessin laadunhallinta.
5 MOOC-pilottikurssit, joiden avulla mallia rakennetaan ja toimivuutta testataan.
6 Verkosto, hankkeen partnerit, joiden työnjaosta ja hankkeen jälkeisistä vastuista on sovittu.
7 Tarjontaväylät ja -tavat.
8 Energia-alan toimijat ja hankkeet, joihin kytkeytymällä ja yhteistyötä tekemällä syntyneet tuotokset ja energia-alan osaaminen levitetään.

Pilottiverkkokurssit tuotettiin eri ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen osia jalostamalla ja täydentämällä. Verkkokurssit tarjottiin avoimesti kaikille opiskeltavaksi heti niiden valmistuttua, tavoitteen oli, että pystymme vastaamaan nopeasti ja joustavasti erilaisiin osaamistarpeisiin. Mallin avulla yhdistettiin myös ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen.

MOOC-pilottikurssit tuotettiin tuotanto- ja asiantuntijatiimeissä, jotka koostuivat hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen lehtoreista, yliopettajista ja verkkopedagogiikan sekä opetusteknologian asiantuntijoista. Pilotteihin osallistuvat täydennyskoulutettavat antoivat palautetta verkkokursseista ja toivat samalla tärkeää tietoa hankkeelle osaamistarpeista sekä mallin toimivuudesta. AgileAMK-mallin toimivuutta puolestaan arvioitiin sprintin katselmoinneissa, joita pidettiin kuusitoista hankkeen aikana. AgileAMK-malliin sisältyvissä tuotantotiimeissä toteuttajat ja tekijät työskentelivät pääosin yhteisöllisesti verkon työvälineitä hyödyntäen. AgileAMK-malli julkaistiin avoimesti ja ilmaiseksi julkisessa internetissä kaikkien saataville. Myös AgileAMK-mallin kehitysprosessista kertovia blogiartikkeleita on luettavissa hankkeen verkkosivuilta.

1 LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN
Kehitetään MOOC-pilottikurssi aloille, joilla on uusien teknologioiden, kestävien energiaratkaisujen ja uusien energiamääräysten mukanaan tuomat osaamisvajeet (esim. rakennusvalvojat, suunnittelijat, arkkitehdit). MOOC-pilottikurssin sisällöissä huomioidaan Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), joka edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia sekä 31.12.2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset. Lähes nollaenergia rakentamisen MOOC-pilottikurssista kehitetään suomen- sekä ruotsinkielinen versio.

2 KESTÄVÄT ENERGIARATKAISUT
MOOC-pilottikurssin sisällöillä edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Kurssin sisällöissä hyödynnetään ammattikorkeakoulujen olemassa olevia tutkinnon osia ja alan opettajien uusinta tietoa ja osaamista.
Hankkeen tuotokset: tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto ja sen sisältöjen tuottamisen ketterä menetelmä (AgileAMK-malli), neljän energia-alan MOOC-pilottikurssin materiaalit ja Laadukkaat verkkokurssit -laatukriteeristö julkaistaan avoimesti maksutta kaikkien saataville internetissä Creative Commons -lisenssein CC0, CC BY tai CC BY-SA, jotka ovat ESR-hankkeissa hyväksyttäviä lisenssejä. (Lähde: http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/). Hankkeessa toteutettavat MOOC-pilottikurssit tulevat avoimesti keskitetyn jakelualustan, VirtuaaliAMK-verkoston moodle.amk.fi –palvelun (tunnetaan myös nimellä DIGMA-palvelu) kautta opiskeltaviksi.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) vastaa hankkeen jälkeen AgileAMK-mallin jakelusta ja syntyneiden tuotosten ylläpidosta ja jakelusta. Kukin osatoteuttaja ja suuriyleisö voi hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia Creative Commons - lisenssien rajoissa.