Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20281

Hankkeen nimi: Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Opetushallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2769790-1

Jakeluosoite: Hakaniemenranta 6

Puhelinnumero: 029 533 1000

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.oph.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NIEMINEN JENNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenna.nieminen(at)oph.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 533 1351

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Projektin toteutusaika on 1.6.2015–31.1.2019. Toteuttajana on Opetushallitus.

Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin (ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus ja yliopistokoulutus).

Projektissa kehitettävän ennakointimallin tuloksia tulee voida hyödyntää aikuisväestön määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Kehitettävä ennakointimalli koskee sekä määrällistä että laadullista ennakointia ja niiden yhteensovittamista.

Projektin hyödynsaajia ovat mm. opetushallinto, työ- ja elinkeinohallinto, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, koulutustoimikunnat (Osaamisen ennakointifoorumi 1.1.2017 alkaen) sekä niiden yhteistyöryhmät. Eri hallinnonalat voivat hyödyntää tietoa omassa strategiatyössään ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala erityisesti työvoimakoulutuksen suunnittelussa. Muut ennakointityötä tekevät tahot, kuten erilliset ennakointiprojektit ja alueelliset ennakointitoimijat (mm. maakuntien liitot, ELY-keskukset) voivat hyödyntää projektin tuloksia omassa ennakointityössään.

Projekti tuottaa uuden toimintamallin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden aikuiskoulutusmuodottaisten ennakointitulosten tuottamiseen, ennakointitulosten tulkintaan ja johtopäätösten laadintaa sekä juurruttaa kehitettävän mallin pysyväksi käytänteeksi. Lisäksi projektissa kokeillaan uusia digitaalisia tiedonkoontityökaluja ja ns. big data-aineistoja olemassa olevan osaamistarpeiden ennakointitiedon kokoamisen ja analyysin tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisiksi kohderyhmiksi on määritelty ne tahot, joille hankkeessa tuotettu tieto, menetelmät ja ratkaisumallit on suoraan tarkoitettu.

Hankkeen tuottamat ennakointitulokset hyödyntävät erityisesti opetushallintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää tuloksia taustatietona koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja erityisesti aikuiskoulutuksen strategisessa suunnittelussa (esimerkiksi tutkintojärjestelmän kehittäminen). Opetushallitus hyödyntää ennakoinnin tuloksia mm. tutkintorakenteiden ja tutkintojen perusteiden laadinnassa sekä koulutustarpeiden ennakointityössä. Muut hallinnonalat voivat hyödyntää tietoa omassa strategiatyössään ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala erityisesti työvoimakoulutuksen suunnittelussa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat myös ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka tarvitsevat aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita koskevaa tietoa koulutustarjonnan suuntaamiseen sekä opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Kohderyhmä ovat lisäksi korkeakoulut eli ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Ne voivat hyödyntää aikuiskoulutuksen ennakointitietoa lisä- ja täydennyskoulutuksen koulutustarjonnan määrällisessä kohdentamisessa ja opetuksen sisältöjen kehittämisessä

Koulutustoimikunnat voivat hyödyntää projektin tuloksia omassa ennakointityössään. Myös tutkintotoimikuntien on mahdollista hyödyntää ennakointituloksia niiden seuratessa näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tarvittaessa tehdessään järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita.

Muut ennakointityötä tekevät tahot, kuten erilliset ennakointiprojektit ja alueelliset ennakointitoimijat (mm. maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä ennakointiverkostot) voivat hyödyntää projektin tuloksia omassa ennakointityössään. Projekti tuottaa välineitä ja verkostoja sekä ennakointitietoa, jotka ovat kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Esimerkiksi ohjaustyön ammattilaiset, kuten oppilaan- ja opinto-ohjaajat sekä työ- ja elinkeinokeskusten ohjaustyön ammattilaiset voivat myös hyödyntää aikuiskoulutuksen ennakointitietoa omassa työssään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat erityisesti aikuiskoulutukseen osallistujat (koulutuksen asiakkaat), jotka saavat työllistymisensä kannalta optimaalista koulutusta, tietoja ja taitoja. Tämä puolestaan hyödyttää työnantajia, joille on tällöin työmarkkinoilla tarjolla oikeanlaista, heidän tarvitsemaansa osaamista. Yhteiskunnallisesti ajatellen tämä parantaa kilpailukykyä, edesauttaa resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista (mm. koulutuksen aiheuttamat kustannukset) ja parantaa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 523 428

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 506 787

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 654 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 633 483

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hakaniemenranta 6

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 360

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen liittyen on tehty analyysiä aikuiskoulutuksen toimintaympäristöstä sukupuolinäkökulmasta. Tällöin on tarkasteltu aikuiskoulutukseen osallistuvien sukupuolijakaumaa, aikuiskoulutuspäivien jakautumista sukupuolittain, muuhun kuin työhön liittyvistä syistä osallistutun aikuiskoulutuksen sukupuolijakaumia sekä ammattiin tai työhön liittyvän koulutuksen sukupuolijakaumia. Edellä mainittujen yhteydessä on tarkisteltu myös kyseisten sukupuolijakaumien kehitystä 2000-luvun aikana. Tämän lisäksi on analysoitu aikuiskoulutuksen alakohtaisten sukupuolijakaumien tilannetta ja kehitystä. Tarkastelussa on hyödynnetty pääosin Tilastokeskuksen aineistoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opetushallitus noudattaa hankkeissaan kuten kaikessa muussakin toiminnassaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien kirjauksia. Kehitettävä aikuiskoulutuksen ennakointimalli tukee osaltaan koulutus- ja ammattialojen segregaation purkamista ja sukupuolelle ei-tyypillisten koulutus- ja uravalintojen toteutumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Ennakointimallin toteutus ja sen myöhempi soveltaminen vaikuttavat elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittymiseen ja sen mukaisiin kerrannaisvaikutuksiin luonnonvarojen käytön kestävyyttä vahvistavalla tavalla. Hankkeen voi katsoa tukevan myös EU:n Itämeren alueen strategiaa, koska aikuiskoulutuksen ennakointimalli pyrkii lisäämään osaamispääomaa ja yksilöiden osaamisresurssien tehokasta käyttöä. Ennakointimalli myös tukee elinikäistä oppimista, aikuisväestön tehokkaampaa työllistymistä ja osaltaan turvaa hyvin koulutetun ja jatkuvaan muutokseen reagointikykyisen työvoiman saatavuutta alueella. Tehostuva aikuiskoulutus myös pienentää sosiaalista eksluusiota ja siten parantaa alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Hankkeen voi katsoa tukevan EU:n Itämeren alueen strategiaa (ks. aiempi kohta).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä työskentelyalustoja ja vältetään paperin käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Elinkeinosektori on eräs hankkeen merkittävimmistä hyödynsaajista. Tämä kumuloituu myös paikallisten elinkeinorakenteiden kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään uusia ennakointimenetelmiä ja toimintamalli, joita voidaan tuotteistaa vähäisin aineellisin resurssein.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Aikuiskoulutuksen tehokkaamman ennakoinnin voi katsoa tehostavan elinikäistä oppimista, nostavan yleistä sivistys- ja osaamistasoa ja siten lisäävän yhteiskunnan yleistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja segregaation vähentämistä (ks. aiempi kohta). Lisäksi elinikäisen oppimisen edellytysten vahvistamisen voidaan katsoa tukevan tasa-arvon toteutumisesta yleisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Aikuiskoulutuksen ennakoinnin uuden toimintamallin voi katsoa edistävän sosiaalisesti kestävää kehitystä huomioimalla osaamisen kehittämisessä yleisesti aliedustettuna olevan ikääntyneemmän väestön.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarve on tunnistettu Opetushallituksen vuonna 2015 laatimassa esiselvityksessä aikuiskoulutuksen ennakoinnista. Esiselvityksen tavoitteena oli laatia aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittämisstrategia. Esiselvityksen lopputuloksena tuotettiin yleisiä reunaehtoja valtakunnallisen aikuiskoulutuksen pitkän aikavälin ennakointimalliksi.
Projektin tavoitteena on ollut kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita tutkintolähtöistä aikuiskoulutusnäkökulmaa laajempana kokonaisuutena. Projektissa kehitettävän ennakointimallin tuloksia on tarkoitus hyödyntää aikuisväestön määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Kehitettävä ennakointimalli koskee sekä määrällistä että laadullista ennakointia ja niiden yhteensovittamista. Ennakointimalli Dynamoa pilotoitiin liikenne- ja logistiikka-alalla.
Projektin alatavoitteita on:
- kehitetyn ennakointimallin juurruttamissuunnitelman laatiminen
- toimialat ylittävän klusteriosaamisen ennakointimenetelmän kehittäminen ja perustan luominen klusteritason osaamisluokittelulle
- toimintamallin kehittäminen aikuiskoulutuksen ennakointitiedon tuottajien ja koulutuksen asiantuntijoiden välille aikuiskoulutuksen ennakointitiedon osuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden tukemiseksi
- ennakoinnin digitaalisten big data-aineistojen koonti- ja analyysityökalun kehittäminen (työkalua voidaan hyödyntää aikuisväestön eri osien osaamisen kehittämiseksi sekä valtakunnallisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan laadullisen kohtaannon parantamiseksi)