Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20288

Hankkeen nimi: INTO- Itsenäistyvät Nuoret Työelämään / Opiskeluun

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1446495-7

Jakeluosoite: Pappilankatu 3

Puhelinnumero: 044-5715777

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.nutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virpi Leskinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.leskinen(at)verkkosaari.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-5715777

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, 0207390-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään oman ohjaajan toimintamallia alle 30-vuotiaiden pitkittyvään työttömyyteen sekä syrjäytymisprosessin keskeytymiseen Savonlinnassa ja hankkeessa mukana olevissa kunnissa. Tavoitteena on toteuttaa nuorelle henkilökohtaistettu ohjauspalvelujärjestelmä, joka edesauttaa nuorta avoimille työmarkkinoille, lisää työelämäosaamista ja työllistymisen edellytyksiä sekä vahvistaa nuoren sosiaalista osaamista. Hankkeessa huomioidaan yksilöllisesti nuoren psyykkiset, sosiaaliset ja psykososiaaliset vahvuudet.
Hankkeessa mallinnetaan uutta toimintamallia Savonlinnaan ja mukana oleviin ympäristökuntiin moniammatillisessa ohjauspalvelussa nuoren tavoittamiseksi tukipalvelujen pariin erilaisissa siirtymävaiheissa (koulun, opintojen ja työelämän tai esim. armeijan, vankilan, hoitolaitoksen jälkeen ) ennaltaehkäisevällä työotteella.
Osaamisen tunnistaminen ja tutkinnon suorittaminen tapahtuu työpajan oppimisympäristössä tai soveltaen koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristöjä siten, että osaamisen arviointi ja tutkinnon osien suorittaminen vastaa näyttötutkintojen toteutusta, arviointia ja ohjausta, huomioiden myös erityistä tukea tarvitsevat suorittajat.
Hankkeen projektipajatoiminta sekä tiimivalmennus antaa mahdollisuuden ja valmiuksia yrittämiseen joko itsenäisesti tai osuuskunta Innostimen kautta matalan kynnyksen periaatteella.
Hankkeessa sovelletaan elinikäisen oppimisen tavoiteasettelua Etelä-Savossa sekä Ohjaamo-toimintaa siten, että se kytkeytyy hankkeessa mukana olevien kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon. Hankkeen osatoteuttajana on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto.
Hankkeen tuloksena Savonlinnan seudulla on toimiva moniammatillinen nuorten palveluohjausjärjestelmä, jota kunnat rahoittavat kiinteänä osana omaa palveluverkostoa.
Hankkeen tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta ohjata alueen nuoria työ- ja koulutuspoluille, valmentaa tiimi- ja työelämävalmiuksien omaksumiseen. Tavoitteena on luoda yksilöllinen palvelupolku löytämään ammatilliset valmiudet työllistyä joko hankkeen aikana tai myöhemmin.
Tavoitteena on kehittää nuorten toimijaverkossa palvelu- ja ohjaustoiminnan malli,joka niveltyy nuorten palveluverkostoon pysyvästi hankkeen päättymisen jälkeen.
Käytännössä tavoitteet saavutetaan toimintasuunnitelman ytiminä toimivien osa-alueiden kautta. Näitä ovat:
1)Nuorten tuki- ja ohjaus: matalan kynnyksen jalkautuva, ratkaisukeskeinen ja yksilöllinen ohjaus
2)Ryhmävalmennuksena tiimi- ja yrittäjyys- sekä työnhaku ja uravalmenusta.
3)Projekti- ja työpajat, joissa työelämä- ja tiimivalmiudet kehittyvät aitojen toimeksiantojen kautta
4)Oppimisen näkyväksi tekeminen: pajatyöskentely rakennetaan osaksi tutkinnon osaa
5) Tulevaisuuden Ohjaamo mallinnus Savonlinnan seudulle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30- vuotiaat työttömyys- ja syrjäytymisuhan alaiset nuoret Savonlinnan seudulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Savonlinnan kaupunki ja mukaan tulevat ympäristökunnat, alueen yritykset sekä muut työnantajat, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, työpajat, nuorten järjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 460 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 443 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 616 308

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 595 012

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Sulkava, Enonkoski, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaarlonkatu 1 A

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yksilöllisen ohjauksen tarve huomoidaan. Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta tehdään pääosin hankkeen aikana. Hanke on lähtenyt jokaisen nuoren osalta yksilökeskeisyydestä. Hanke tukee nuoren oman kiinnostuksen, osaamisalueen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisia ratkaisuja ja etenemismallia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Arvioidaan toteutuksen eli valittujen toiintamallien vaikutusta sukupuolten tasaarvon kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Huomioidaan nuoret yksilöllisinä toimijoina. Kummallakin sukupuolella on omat erityispiirteet työllistymisen ja kouluttautumisen suhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Valistus koulutustilaisuuksissa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Kimppakyydit, julkinen liikenne
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Sosiaalista osaamista vahvistavissa leiritapahtumissa ympäristötietoisuuden havainnointi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Valistus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Sosiaalista osaamista vahvistavissa leiritapahtumissa ympäristötietoisuuden havainnointi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Kierrätys kaikissa jätteissä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Hyödynnetään,mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Uuden palvelu- ja ohjausmallin juurruttaminen kunnan palvelukonseptiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Some- maailman hyödyntäminen
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Kimppakyydein ja logistisella suunnittelulla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Nuorten elinolojen tukeminen ja sosiaalisen osaamisen vahvistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Kaikki erilaisia- kaikki samanarvoisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Nuoret huomioidaan yksilöinä, ottaen huomioon kunkin kulttuuriset taustat.
Kulttuuriympäristö 5 5
Huomioidaan
Ympäristöosaaminen 5 5
Luontopajoja, joissa oman oivaltamisen keinoin kehitetään ympäristöystävällisiä tuoteita sekä valistetaan ympäristön merkityksestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Into-hankkeessa kehittämistavoitteena oli nk. ”oman ohjaajan toimintamalli alle 30-vuotiaiden pitkittyvään työttömyyteen sekä syrjäytymisprosessin keskeytymiseen Savonlinnassa ja hankkeessa mukana olevissa kunnissa Enonkoskella ja Sulkavalla. Tavoitteena oli toteuttaa nuorelle henkilökohtaistettu ohjauspalvelujärjestelmä, joka edesauttaa nuorta avoimille työmarkkinoille, lisää työelämäosaamista ja työllistymisen edellytyksiä sekä vahvistaa nuoren sosiaalista osaamista.

Osaamisen tunnistaminen ja tutkinnon suorittaminen työpajan oppimisympäristössä tai soveltaen koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristössä oli hankkeen tavoitteena siten, että osaamisen arviointi ja tutkinnon osien suorittaminen vastaa näyttötutkintojen toteutusta, arviointia ja ohjausta, huomioiden myös erityistä tukea tarvitsevat suorittajat.

Hankkeen projektipajatoiminta sekä tiimivalmennuksella tavoiteltiin hankkeessa mahdollisuuksia ja valmiuksia yrittäjämäiseen asenteeseen, yrittämiseen joko itsenäisesti tai osuuskunta Innostimen kautta matalan kynnyksen periaatteella.

Hankkeessa sovellettiin elinikäisen oppimisen tavoiteasettelua Etelä-Savossa sekä Ohjaamo-toimintaa siten, että se kytkeytyy hankkeessa mukana olevien kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon. Hankkeen osatoteuttajana on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Tavoitteena oli, että hankkeen tuloksena Savonlinnan seudulla on toimiva moniammatillinen nuorten palveluohjausjärjestelmä, jota kunnat rahoittavat kiinteänä osana omaa palveluverkostoa.

Hankkeen tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta ohjata alueen nuoria työ- ja koulutuspoluille, valmentaa tiimi- ja työelämävalmiuksien omaksumiseen. Tavoitteena on luoda yksilöllinen palvelupolku löytämään ammatilliset valmiudet työllistyä joko hankkeen aikana tai myöhemmin. Tavoitteena on kehittää nuorten toimijaverkossa palvelu- ja ohjaustoiminnan malli, joka niveltyy nuorten palveluverkostoon pysyvästi hankkeen päättymisen jälkeen.

Käytännössä tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman ytiminä toimivien osa-alueiden kautta. Näitä olivat: 1.Nuorten tuki- ja ohjaus: matalan kynnyksen jalkautuva, ratkaisukeskeinen ja yksilöllinen ohjaus eli koutsaus ; 2. ryhmävalmennuksena tiimi- ja yrittäjyys- sekä työnhaku ja uravalmennusta, 3. projekti- ja työpajat, joissa työelämä- ja tiimivalmiudet kehittyvät aitojen toimeksiantojen kautta, Media- ja tapahtumapaja Intola; 4. oppimisen näkyväksi tekeminen: pajatyöskentely rakennetaan osaksi tutkinnon osaa eli opinnollistaminen ja 5. tulevaisuuden Ohjaamo mallinnus Savonlinnan seudulle. Hankehenkilöstö kehitti yhteistyössä verkoston kanssa kohtiin 1,3,4 ja 5 mallinnuksen, joka kuvattiin prossina liitteessä (Into-hanke 2015-2017, loppuraportti hankkeen toiminnasta ja tuloksista).

INTO-hankkeessa kehitettiin Savonlinnan, Enonkosken ja Sulkavan kunnan alueilla toimiva kokonaisvaltainen nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelupaikka Ohjaamo Posse, jonka keskeisiä toimintamalleja ovat koutsaus, työ- ja tiimitaitojen kartuttaminen media- ja tapahtumapaja Intolassa ja tutkinnon osien suorittaminen työtä tekemällä eli opinnollistaminen. Hankkeessa mallinnettiin osa-alueet alueen nuorten tarpeista käsin, testattiin niiden toimivuus ja esitettiin malli toimiviksi osoitettujen palveluiden osalta niiden juurruttamiseksi osaksi jatkuvaa nuorten ohjaus- ja palvelujärjestelmää. Näin hankkeen erilliset tavoitteet nivoutuivat kokonaisuudeksi, jossa yksittäisen nuoren palvelupolku avautui tiiviisti kohti parempaa itsetuntemusta, kokonaisvaltaisempaa elämänhallintaa ja tulevaisuuden työelämää.


Hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeisiin erinomaisesti määrällisten tulosten, asiakaspalauteen ja sidosryhmäpalautteen tulosten perusteella.

Hankkeen tuloksina tuotteistettiin kehittämiskohteet, solmittiin oppilaitoksen kanssa yhteistyösopimus jatkoon ja avattiin nuorisotalo toiminta päivisin nuorten ohjaamoksi. Hankeaikana allekirjoitettiin 179 työttömän nuoren kanssa sopimus työskentelystä ja hankkeen päätyttyä näistä nuorista työssä oli 80, opiskelemassa 37. Opinnollistamisprosessiin osallistui 18 nuorta, kokonaisuudessaan nuoret suorittivat 88 tutkinnon osaa ja 13 kokonaista tutkintoa. Media- ja tapahtumapajalla työskenteli 23 nuorta, tiimi- ja yrittäjyysvalmennuksen kävi 39 nuorta.