Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20293

Hankkeen nimi: Avoimet tilat

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ANTI - Contemporary Art Festival yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1944814-7

Jakeluosoite: Kuninkaankatu 7, 3 krs.

Puhelinnumero: 0503052005

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.antifestival.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TUUKKANEN JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vastaava tuottaja / taiteellinen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)antifestival.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503052485

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan pilottikokeiluina erilaisia omaehtoisen tekemisen avoimia tiloja Kuopion keskustan alueella ja kerätään kokeilujen tulosten perusteella toimintaohje ja perusvarustus hankkeen jälkeen toteutettavaa toimintaa varten. Tavoitteena on tilojen ja niihin kytkeytyvien palveluiden avulla tukea kansalaislähtöistä toimintaa ja lisätä syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden aktivoimista ja toimintamahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat nuoret, työttömät, eläkeläiset, pienyrittäjät, organisoitumattomat yhteisöt / ryhmät ja kulttuuriyrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kansalaisjärjestöt ja yhdistykset sekä kaupunkikeskustan alueen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen perusteena olevat sekä hankkeen aikana toteutettavat Nuorten Palvelu ry:n kyselytutkimukset ovat osin ottaneet sukupuolinäkökulman huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta perustuu omaehtoisen tekemisen mahdollistamiseen, mikä konkretisoituu sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoisina sisältöinä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on sosiaalisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Hankkeen tuotteena on ohjeet ja konkreettisia toimintavälineitä sisältävä paketti, joka vähentään tarvetta hankkia useita päällekkäisiä kahvinkeittimiä tai muita tarvikkeita, kun paketti on resurssiviisaasti lainattavissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Yhteisten tilojen ylläpito ja niistä huolehtiminen vähentää kertakäyttöistä jätettä, joka esimerkiksi nuorten oleskelusta julkisilla paikolla syntyy.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 1
Hanke edistää yritysten hyvää toimintaympäristöä, lisää pienyrittäjille tarjottavia työtiloja sekä antaa mahdollisuuden kokeilla pop up -yrittäjyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen kokeilutoiminnot keskittyvät nimenomaan omaehtoisen toiminnan ja kulttuuri- ja taidetoiminnan lisäämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Kuopion keskustan ulkopuolelle järjestettävä pop up -tila lisää mahdollisuutta osallistua toimintaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä palveluiden perässä keskustaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hanke edistää julkisen tilan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä lisää aktiivista toimintaa. Aktiivisen osallistumisen on useiden tutkimusten mukaan todettu lisäävän ihmisten hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 10 5
Hanke luo eri käyttäjäryhmille tasa-arvoisia, matalan kynnyksen tiloja toteuttaa toimintaansa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 5
Hanke luo eri käyttäjäryhmille tasa-arvoisia, matalan kynnyksen tiloja toteuttaa toimintaansa.
Kulttuuriympäristö 7 3
Hanke luo uusia kulttuurisen tekemisen paikkoja julkisiin tiloihin.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Avoimet tilat -hankkeessa toteutettiin erilaisia omaehtoisen tekemisen tiloja Kuopion keskustan alueella. Hankkeen tuotoksiin kuului pop-up-tiloja ja torinalueen aktivoimista taiteen keinoin. Hankkeessa haettiin ratkaisumalleja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, kaupunkitilan aktivoimisen sekä syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden ja marginaalissa olevien ryhmien osallistamisen ongelmiin.

ANTI-festivaalin kumppaneina hanketta toteuttamassa olivat Nuorten Palvelu ry, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry ja Anya Productions ky.

Hankkeen pop-up-toiminta tarjosi monenlaisia tapoja osallistua aktiivisesta mukaantulosta matalamman kynnyksen mukaantuloon ja vahingossa tapahtuvaan törmäykseen. Jokainen tapa tavoitti oman osallistujajoukkonsa ja kerätty palaute on ollut positiivista. Pop-up-tiloista onnistuttiin tekemään helposti lähestyttäviä huokoisia tiloja, jotka eivät pakottaneet käyttäjiään mihinkään välittömiin toimiin ja antoivat käyttäjiensä määritellä tilan käytön ehdot. Pop-up-tilakokeilut ovat myös synnyttäneet yhteisöllistä kansalaisliikehdintää, joka pyrkii vastaavan tilan perustamiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen.

Hanke lukuina:

• 8 torialueen aktivointitapahtumaa
• Yli 5000 aktivoitua henkilöä torialueen aktivointitapahtumissa
• 1 viikon mittainen pop-up-tila
• 1 kuukauden mittainen pop-up-tila
• Lähes 2600 pop-up-tilojen käyttäjää
• 14 työllistettyä taiteilijaa
• 6 mikroyritystä, joista 5 luovaa yritystä
• 41 sitoutettua yhteistyökumppania (yhdistyksiä, yrityksiä, yhteisöjä, yksityishenkilöitä)