Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20294

Hankkeen nimi: Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa.

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0207872-5

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Puhelinnumero: 0505725461

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiontalouskoulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanni-Mari Larronmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanni-mari.larronmaa(at)kuopiontalouskoulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505725461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa.
Projektin tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuutta ja kotoutumista sekä lisätä valmiuksia ammattiopintoihin ja työelämään siirtymiseen erityisesti Kotityö- ja puhtaanpitoalalla.

Projektin kohderyhmänä ovat Kuopiossa asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Tavoitteena on käynnistää toiminta ja saada kokemuksia toimintamallista jonka avulla
• maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen.
• tutustuttaa osallistujia suomalaiseen kulttuuriin
• lisätä osallistujien toimintamahdollisuuksia kuluttajana ja kansalaisena.
• osallistujat saavat valmiuksia oman taloutensa hoitamiseen ja vertailujen ja valintojen tekemiseen erilaisten kodin tarvikkeiden hankinnassa.
• osallistujat saavat valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen ja heillä on sellaiset tiedot ja taidot, että he pystyvät koulutuksen jälkeen hakeutumaan aktiivisesti jatko-opintoihin ja suoriutumaan tutkintoon johtavasta ammatillisesta koulutuksesta
• osallistuvat harjaantuvat tietoiseksi kuluttajiksi yhteiskunnassa toimimista varten sekä saavat valmiuksia jatko-opiskeluun ja työelämään.
Hankkeen tulokset
Hankkeen tuloksena tehdään raportti toiminnasta. Raportissa kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopiossa asuvat eri-ikäiset maahanmuuttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. kotityö- ja puhtaanpitoalan kouluttajat ja työnantajat, suomalalainen yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asemakatu 4

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 10

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuopion talouskoulussa on toteutettu tasa-arvokysely vuonna 2013. Toimintaympäristöä on analysoitu tulosten perusteella. Tavoitteena on pitää tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oppilaitoksessa saavutetulla tasolla ja varmistamaan kaikissa toiminnoissa tasa-arvoinen toiminta. Tasa-arvotyöryhmä toivoo tasa-arvo asioiden esilletuomisen lisäämistä esim. opinto-oppaan päivittämisellä ja tiedottamisen lisäämisellä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain tasa-arvotoimikunnan kokouksissa. Myös tässä hankkeessa sukupuolinäkökulma on huomioituja samoin periaattein.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu seuraavasti: -toimintamallissa suunnittelemalla koulutuskokonaisuudet sukupuolineutraalisti siten että kaikilla on mahdollisuus osallistua tuleviin koulutuksiin sukupuolesta riippumatta -sisällöt ovat tasa-arvoisia, eivätkä suosi kumpaakaan sukupuolta -Ohjelman kiinteä siden osallistujien arkeen antaa valmiuksia ja välineitä vaikutta asioihin yhteiskunnan ja perheen jäsenenä omassa arkikäyttäytymisessä ja siten edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Kuopion talouskoululla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen mm. siten että tehtävissä koulutuskokonaisuuksissa on kestävän kehityksen periaatteet otettu huomioon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, osallistujat saavat tietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisestä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen, toiminta on kestävän toimintatavan mukaista. Natura 2000 -ohjelma ei ole erityinen painopiste.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen,toiminta on kestävän toimintatavan mukaista ,hankkeessa tehdään käytännössä työtä esim. keittiössä jossa kaikki jätteet lajitellaan ja tehdään säännöllisiä punnituksia Vihreä Lippu-tavoitteiden mukaisesti, käytössä on kierrätettävät kangaspyyherullat, kopiointiin ohjeet ja kopiomäärien seuranta, sähköinen oppimisympäristö jne.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Vuoden 2015 Vihreä lipun teemana energiankäyttö ja sen vähentäminen, teeman tavoitteita toteutetaan myös hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen. Hankeen tavoitteena ei ole varsinaisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen mm. Hankeen ohjelmaan kuluu mm. erilaisten palvelujen vertailu myös kestävän kehityksen lähtökohdista.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen. Osallistujat saavat tietoa esim. liikkumisen ja logistiikan vaikutuksista ilmastonmuutokseen jne.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Toiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien hyvinvointia ja jaksamista lisäämällä heidän valmiuksia kotitaloutensa terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja hyvinvoivan ympäristön muodostamiselle ja ylläpitämiselle.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Kuopion talouskoululla on Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvotyöryhmä, tässä hankkeessa toimitaan suunnitelman mukaisesti mm. suunnittelemalla koulutuskokonaisuudet sukupuolineutraalisti siten että kaikilla on mahdollisuus osallistua tuleviin koulutuksiin sukupuolesta riippumatta, sisällöt ovat tasa-arvoisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Kuopion talouskoululla on Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvotyöryhmä, tässä hankkeessa toimitaan suunnitelman mukaisesti. Toimintaa ohjaa mm. seuraava Kuopion talouskoulun arvo:Yksilöllisyys Toimimme ammattimaisesti ja kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta erityisyydestä. Suvaitsevaisuus on toimintamme lähtökohta.
Kulttuuriympäristö 6 7
Hankeen tavoitteena on tutustuttaa osallistujia suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin.
Ympäristöosaaminen 8 8
Kuopion talouskoululla on "Vihreä lippu"- kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Hanke toteutetaan Vihreän lipun –periaatteita noudattaen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa- hanke toteutettiin ajalla 31.8.2015 – 29.2.2016.
Projektin tarkoituksena oli edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuutta ja kotoutumista sekä lisätä valmiuksia ammattiopintoihin ja työelämään siirtymiseen erityisesti Kotityö- ja puhtaanpitoalalla.
Projektin kohderyhmänä olivat Kuopiolaiset alle kolme vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeelle annettiin työnimeksi ”Maahanmuuttajan askeleet arkeen ja työhön Suomessa”.

Tavoitteena oli käynnistää toiminta ja saada kokemuksia toimintamallista, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen, edistää kotoutumista tutustuttamalla osallistujat suomalaiseen kulttuuriin, ruokakulttuuriin sekä elämäntapoihin ja antaa valmiuksia jatko-opiskeluun ja työelämään erityisesti Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla.

Hanke toteutettiin käytäntöpainotteisesti työskentelemällä sekä opetuskeittiöllä että kodinhoidon tiloissa. Osallistujien aikaisempaa osaamista tai suomen kielen taitoa ei huomioitu opiskelijavalinnassa. Huonosti suomea osaava opiskelija tai luku- ja kirjoitustaidoton opiskelija pystyivät oppimaan havainnoimalla tai opettajan näyttämästä mallista. Opintoihin ei sisällytetty suomen kielen teoriaopintoja vaan kielen oppiminen tapahtui käytännössä työskennellen.

Hankeen onnistumista arvioitiin osallistujilta saadun palautteen ja itsearvioinnin pohjalta. Hankkeen tuloksena on raportti toiminnasta. Raportissa on kuvataan projektin tavoitteet ja toimenpiteet ja testattu toimintamalli.