Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20295

Hankkeen nimi: TAKUULLA YHDESSÄ!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0207862-9

Jakeluosoite: Kuopionlahdenkatu 23 C

Puhelinnumero: 044 7279 200

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionkonservatorio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva Mäkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva.makinen(at)kuopionkonservatorio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 136 0202

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAKUULLA YHDESSÄ!

Kuopion konservatorion ja Kuopion kaupungin toteuttamissa TAKUULLA-hankkeissa musiikki- ja tanssiharrastustoimintaa on maaliskuusta 2012 lähtien tuotu suunnitelmallisesti osaksi neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, yhdistysten ja sairaalan arkea. Syntyneet toimintamallit on prosessikuvattu ja mallinnettu aina tuntisuunnitelmatasolle saakka.

TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Musiikki- ja tanssipajoissa nuori voi löytää omat vahvuutensa ja saada kipinän elinikäiseen musiikin tai tanssin harrastamiseen. Positiivinen kokemus voi jopa vaikuttaa tuleviin ammatinvalintoihin.

Pajoissa on enintään kahdeksan nuorta/paja ja tavoite on toteuttaa 15 - 20 ryhmää. Puolet pajoista toteutetaan syyslukukaudella ja loput kevätlukukaudella, mutta nuori voi halutessaan osallistua toimintaan myös koko lukuvuoden ajan. Koska kohderyhmä on haasteellinen ja osa nuorista psyykkisesti sairaita, täytyy myös varautua siihen, että osa nuorista voi tarvita yksilöopetusta/-ohjausta. Musiikki- ja tanssipajat toteutetaan KYSin nuorisopsykiatrian osastoilla, Kuopion psykiatrian keskuksella, Setlementti Puijolan Tyttöjen talossa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Kussakin paikassa toteutettavien pajojen määrä ja ryhmäkoko tarkentuu toiminnan alettua syksyllä 2015, kun tiedetään millaisia nuoria niissä on asiakkaina/opiskelijoina/potilaina. Toiminta toteutetaan joustavasti nuoria kuullen ja osallistaen. Myös maahanmuuttajanuoret huomioidaan.

Edellisissä piloteissa olemme panostaneet moniammatillisen työparitoiminnan kehittämiseen varaamalla työpareille aikaa suunnitteluun ja pajojen jälkeiseen palautekeskusteluun. Keskustelut ovat samalla toimineet työnohjauksena, mikä on ollut tarpeen, kun olemme siirtyneet musiikkioppilaitoksen tutusta toimintaympäristöstä varsin haastaviin kohteisiin mm. mielenterveys- sekä päihdeongelmaisten pariin.

Tässä hankkeessa hiomme kehittämäämme Takuulla-menetelmää uusissa toimintaympäristöissä. Pyrimme lisäämään yhteisöllisyyttä ja madaltamaan nuorten kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Mallia kehitetään nuorten ja toimintaa vastaanottavien tahojen toiveiden pohjalta soveltuvaksi paremmin syrjäytymisuhan alla olevien nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Hankkeen jälkeen Kuopiossa on kansallisesti merkittävää ja monipuolista osaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen erilaisissa elämäntilanteissa, ja myös valmiudet tarjota tuotteistettuja musiikki- ja tanssipajoja sekä täydennyskoulutusta kotimaan lisäksi ulkomailla. Jatkossa toimintaa laajennetaan muille taide- ja kulttuurialoille sekä työikäiseen väestöön.

TAKUULLA-hankkeiden kehittämistyössä on koko ajan ollut kaksi selkeää tavoitetta: 1) käytännön tekojen kautta muokata maaperää ja innostaa eri alojen toimijoita moniammatilliseen yhteistyöhön ja 2) kutoa poikkisektorisia kulttuuriverkostoja tavoitteena Itä-Suomen hyvinvointiosaamiskeskus, Hyvinvointivoimala (VOIMALA).

Toimintamme on kestävän kehityksen mukaista: VOIMALA on moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka kehittää tarve- ja asiakaslähtöisesti moniammatillista osaamista ja uudenlaisia palveluja, joissa kulttuurin mahdollisuuksia hyödynnetään uudella tavalla ja ennakkoluulottomasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat nuoret, jotka tarvitsevat tukea osallisuuden edistämiseen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen.

Nuorten tavoittamisessa ja palvelujen toteuttamisessa yhteistyötahojamme ovat:
• Savon ammatti- ja aikuisopisto: Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajat
• Setlementti Puijola: Tyttöjen talo
• Kuopion psykiatrian keskus
• KYSin nuorisopsykiatrian klinikka

Savon ammatti- ja aikuisopistossa on Kuopiossa lähes 5000 opiskelijaa, joten heidän pajatoimintaansa varataan hankkeessa suhteellisesti suurin resurssi. Myös Niiralan kulmalla on kiinnostusta kehittää opiskelijanuorilleen harrastustoimintaa.

Sakky on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja sitoutuu toimintaan syksystä 2015 alkaen. Sitoutumista tukee niin ikään edustus Takuulla-hankeperheen ja Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan ohjausryhmässä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat vastaanottavien tahojen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen ammattilaiset sekä muut nuorten parissa toimivat, esimerkiksi yhdistyksen työntekijät. Tässä hankkeessa Savon ammatti- ja aikuisopiston, Setlemetti Puijolan ry:n Tyttöjen talon, Kuopion psykiatrian keskuksen ja KYSin nuorisopsykiatrian klinikan hankkeeseen osallistuva henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 975

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 475

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 475

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta käyttäen asiantuntijoita. Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oleellista ei ole sukupuolten painottuminen, vaan nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Ryhmät muodostetaan tarvelähtöisesti ja toimintaa tarjotaan tasavertaisesti kaikille halukkaille. Poikkeuksen tekee Tyttöjen talo, jonka toiminta kohdistuu ainoastaan tyttöihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke on sukupuolineutraali ja edistää tasavertaisesti molempien sukupuolten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta ilmanmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan (tai kasvihuonekaasujen vähenemiseen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta Natura 2000 -ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta materiaalien ja jätteiden määrään, hyötykäyttöön, kierrätykseen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeella on välitöntä tai välillistä vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen ja monipuolistamiseen, sillä hankkeessa ja sen jälkeen voidaan edistää ja hyödyntää paikallisten resurssien hyväksikäyttöä. Hanke voi osaltaan edistää kestävän pohjan luomista kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittymiselle maakunnassamme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeella on selvää vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa luodaan uusia ja innovatiivisia aineettomia tuotteita ja palveluja, joilla kohennetaan heikommassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia. Toisaalta lisätään eri alojen henkilöstön ammatillista osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää kaikella toiminnallaan heikommassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia, osallisuutta, harrastemahdollisuuksia ja luovuuden toteuttamista. Hanke tukee kohderyhmän nuorten mahdollisuuksia päästä osalliseksi musiikin ja tanssin opetuksesta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta miesten tai naisten taloudellisen tai sosiaalisen tasa-arvon edistämisessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeella pyritään kohdentamaan heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriharrastuksiin. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuuksia musiikki- ja tanssiharrastukseen myös erityisryhmille, kuten maahanmuuttajanuorille sekä kehitysvammaisille. Toiminta tähtää taiteen ja kulttuurin tasavertaiseen saavutettavuuteen sekä iloa että terveyttä ja hyvinvointia tuottavassa mielessä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeessa nuorille tarjottiin harrastusmahdollisuuksia, edistettiin heidän hyvinvointiaan, ennaltaehkäistiin syrjäytymistä ja vahvistettiin nuorten sosiaalista osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Musiikki- ja tanssipajoissa nuori pystyi löytämään omat vahvuutensa ja saamaan kipinän elinikäiseen musiikin tai tanssin harrastamiseen. Positiivinen kokemus voi jopa vaikuttaa tuleviin ammatinvalintoihin.

Pajoissa oli noin kahdeksan nuorta/paja ja ryhmiä toteutettiin kaksikymmentä. Puolet musiikki- ja tanssipajoista pidettiin syyslukukaudella 2015 ja loput kevätlukukaudella 2016. Nuorella oli mahdollisuus halutessaan osallistua toimintaan koko lukuvuoden ajan.

Musiikki- ja tanssipajat toteutettiin KYSin nuorisopsykiatrian osastoilla, Kuopion psykiatrian keskuksella, Setlementti Puijolan Tyttöjen talossa, Turvalinkissä, Ensikotiyhdistyksessä ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Nuoret osallistuivat toiminnan suunnitteluun, myös maahanmuuttajanuoret huomioitiin.

Hankkeen aikana hiottiin Takuulla-menetelmää uusissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä ja madaltaa nuorten kynnystä lähteä mukaan harrastustoimintaan. Mallia kehitetiin nuorten ja toimintaa vastaanottavien tahojen toiveiden pohjalta soveltuvaksi paremmin nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Myös Takuulla-menetelmää soveltava muotoilupaja pilotoitiin keväällä 2016 Savon ammatti- ja aikuisopistossa.

TAKUULLA YHDESSÄ! -hanke tuotti kymmenen toimintamallia sekä useita videoita ja äänitteitä. Lisäksi hankkeessa syntyi kaksi opinnäytettä. Toimintaan osallistui lukuvuoden mittaan myös useita harjoittelijoita. Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle perustettiin verkkosivut, joilta löytyvät palvelutuotteiden kuvaukset. Huhtikuussa pidettiin TAKUULLA YHDESSÄ! ja VOIMALA -hankkeiden seminaari.

Hanke toteutettiin Takuulla-työparimenetelmää käyttäen, mikä mahdollisti uuden osaamisen syntymisen ja toiminnan juurtumisen työyhteisöihin. Henkilöstöstä valikoitiin taidepedagogien työpareiksi taide- ja kulttuurimenetelmien oppimisesta kiinnostuneita eri alojen ammattilaisia. Toiminta jatkuu maksupalvelutyönä Kuopion psykiatrian keskuksella (musiikki- ja tanssipajat) sekä Julkulan sairaalassa (musiikkipajat).

Hankesuunnitelman mukaisesti rinnalla edistettiin Itä-Suomen Hyvinvointivoimalaa. TAKUULLA-hankkeiden kehittämistyössä on koko ajan ollut kaksi selkeää tavoitetta: 1) käytännön tekojen kautta muokata maaperää ja innostaa eri alojen toimijoita moniammatilliseen yhteistyöhön ja 2) kutoa poikkisektorisia kulttuuriverkostoja tavoitteena Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA).