Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20296

Hankkeen nimi: Työelämälähtöisen Venäjä-osaamisen vahvistaminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 111

Puhelinnumero: 0294451111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iskanius Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.iskanius(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 382 3801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen ja erityisesti Pohjois-Karjalan yhtenä keskeisenä strategisena linjauksena on hyödyntää kansainvälinen kasvupotentiaali ja sijainti Venäjän rajanaapurina. Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Karjalasta johtava Venäjä-osaamisen keskittymä ja vahvistaa Venäjä-osaamista kaikilla tasoilla. Yritysten kilpailukyvyn kannalta Venäjä-liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on keskeistä. Nuoret ovat strategisesti tärkeä kohderyhmä ja he ovat tulevaisuuden tekijöitä, joiden osaamista pitäisi kehittää edelleen niin, että heidät saataisiin jäämään maakuntaan ja turvaamaan alueelle osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Venäjä-osaamisen vahvistamisessa on selkeä tarve tarjota entistä laadukkaampaa, työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tuottamalla tarvelähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä yrityskentän kanssa, saada yrittäjät ja korkeakouluopiskelijat kohtaamaan ja oppimaan yhdessä sekä tehdä yritysten työvoimatarpeiden ja opiskelijoiden osaamisen matchmakingiä. Tavoitteena on myös tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa koulutustarjontaa kansainvälistyville yrityksille, tukea korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työmarkkinoille siirtymistä sekä edistää älykästä erikoistumista Venäjä-liiketoiminnan alalla.

Hankkeen aikana tuotteistetaan ja pilotoidaan Venäjä-liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtääviä aikuiskoulutus- ja työelämäorientoituneita koulutusmoduuleja yhtäältä yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille ja toisaalta korkeakouluopiskelijoille. Yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille suunnatut moduulit keskittyvät Venäjä-liiketoimintaosaamisen monipuoliseen vahvistamiseen yritysten tarpeet huomioiden. Korkeakouluopiskelijoille suunnatuissa koulutusmoduuleissa vahvistetaan omaan substanssialaan kytkeytyvää Venäjä-liiketoimintaosaamista työelämän tarpeet huomioiden, tuotteistetaan omaa osaamista, vahvistetaan työelämävalmiuksia sekä työelämäkytköksiä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat, yritykset, yritysjohto ja muut yritysten avainhenkilöt ja korkeakoulut.

Hankkeen tuloksena syntyy pysyviä Venäjä-liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuksia, jotka tarjoavat laadukasta ja osuvaa koulutusta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Lisäksi koulutuksen ja työelämän yhteistyö vahvistuu ja työelämään siirtymistä tukevat menetelmät ja palvelut kehittyvät (mm. mentorointi ja matching-menetelmä).

Työelämälähtöisen Venäjä-osaamisen vahvistaminen –hanke toteutetaan Pohjois-Karjalassa 1.5.2015 – 30.6.2016. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka kansallisena viranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat, yritykset, yritysjohto ja muut yritysten avainhenkilöt ja korkeakoulut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat elinkeinoelämän kehittämisyhtiöt ja yritystukiorganisaatiot sekä yritykset, jotka eivät osallistu pilotointiin, mutta jotka voivat jatkossa hyödyntää hankkeessa tuotettuja koulutustuotteita ja yhteistyötapoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 733

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 940

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 14

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastokeskuksen vuoden 2013 tietojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyysaste oli 68 % ja korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat parhaiten työelämään. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 82 % ja naisista 86 %. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten työllistymisessä ei ollut juurikaan eroa, työssä oli 85 %. Edellisvuoteen verrattuna naisten työhön sijoittuminen heikkeni kuitenkin vajaat kaksi prosenttiyksikköä, mutta miesten työhön sijoittuminen pysyi ennallaan. Hankkeen toimintaympäristössä toimiessa huomiota kiinnitetään tasa-arvoiseen kohtaamiseen, osallistamiseen, kommunikointiin ja työelämään sijoittumisen tukemiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne tukevat eri sukupuolten osallistumista ja osaamisen vahvistamista tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toiminnoissa sukupuolia kohdellaan tasavertaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia materiaalien ja jätteiden syntymiseen / käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen toiminnoilla vaikutetaan siihen, että jatkossa alueen yrityksillä ja organisaatioilla olisi osaavaan työvoimaa Venäjälle suuntautuviin toimintoihin ja että yritysten avainhenkilöiden Venäjä-osaamisen vahvistuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Hankkeessa tuotetaan Venäjä-osaamista lisääviä koulutuskokonaisuuksia korkeakouluopiskelijoille ja yrityselämän tarpeisiin. Lisäksi kehitetään toimintatapoja, jotka edesauttavat korkeakouluopiskelijoiden työelämään kiinnittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Hanke tukee korkeakouluopiskelijoiden osaamisen vahvistamista ja työelämäyhteyksien luomista, mikä edesauttaa työelämään sijoittumista.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeessa tuetaan eri sukupuolten tasa-arvoisesta osallistumista ja osaamisen vahvistamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Venäjä-osaamisen lisääntymisen myötä myös kulttuurinen suvaitsevaisuus ja ymmärtämys kasvavat ja ennakkoluulot vähenevät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työelämälähtöisen Venäjä-osaamisen vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena oli tiivistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tuottamalla tarvelähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä yrityskentän kanssa, saada yrittäjät ja korkeakouluopiskelijat kohtaamaan ja oppimaan yhdessä sekä tehdä yritysten työvoimatarpeiden ja opiskelijoiden osaamisen matchmakingiä. Tavoitteena oli myös tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa koulutustarjontaa kansainvälistyville yrityksille, tukea korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työmarkkinoille siirtymistä sekä edistää älykästä erikoistumista Venäjä-liiketoiminnan alalla.

Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin Venäjä-liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtääviä aikuiskoulutus- ja työelämäorientoituneita koulutusmoduuleja yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille sekä korkeakouluopiskelijoille. Yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille suunnatut moduulit keskittyvät Venäjä-liiketoimintaosaamisen monipuoliseen vahvistamiseen yritysten tarpeet huomioiden. Korkeakouluopiskelijoille suunnatuissa koulutusmoduuleissa vahvistetaan omaan substanssialaan kytkeytyvää Venäjä-liiketoimintaosaamista työelämän tarpeet huomioiden, tunnistetaan omaa osaamista, vahvistetaan työelämävalmiuksia sekä työelämäkytköksiä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat yritykset, yritysjohto ja muut yritysten avainhenkilöt, korkeakouluopiskelijat ja korkeakoulut.

Hankkeen tuloksena valmistui kaksi työelämälähtöistä Venäjä-liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta: yksi korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille ja toinen yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille. Opintokokonaisuudet tarjoavat laadukasta ja osuvaa koulutusta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin, vahvistavat koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja tukevat työelämään siirtymistä. Hankkeessa suunnitellut opintokokonaisuudet tulevat yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opintotarjontaan sekä täydennyskoulutustarjontaan yritysten edustajille.