Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20299

Hankkeen nimi: Koordi Etelä-Savo - työvoimapalvelujen koordinointihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toijonen Merja Anitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ennakointiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.toijonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 012 179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke koordinoi ja sovittaa yhteen alueelle hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta yhteistyössä TE-toimiston kanssa.
Hankkeella on kaksi keskeistä tehtävää. Keskeisin tehtävä on sovittaa yhteen ESR-varoin tehtävä työvoimapalvelujen hankinta ja palkkatuen käyttö kansalliseen työvoimapalvelujen hankintaan siten, että se tukee TE-toimiston työvoimapolitiikan toimeenpanoa. Toimenpiteitä ovat työvoimakoulutuksen ja valmennusten suunnittelu ja hankinta yhteistyössä kehittämishankkeiden ja TE-toimiston kanssa ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvien riskien vähentäminen. Tavoitteena on ESR-tukikelpoisten työvoimapalvelujen ja kansallisten TE-palvelujen vaikuttavuuden parantaminen. Toiseksi koordinaatiohanke hallinnoi julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Etelä-Savon alueella. Mikäli ESR:n osarahoittama alueelliseen toimintaan sisältyvän kehittämishankkeen toteuttaminen edellyttää käytettäväksi työvoimapalveluja, hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluonteisen rinnakkaishankkeen, jonka kautta se hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat palkkatuettu työ, muu kuin tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus sekä valmennus. Kehittämishankkeiden ja niiden rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja kohderyhmän työllistymisen edistäminen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen.
Koordinaatiohankkeen hallinnolliset tehtävät ovat ESR-työvoimapalveluiden kokonaisuuden allokointi (palveluhankinnat, palkkatuki), ESR-määrärahojen seuranta ja tarvittaessa uudelleen suuntaaminen rakennerahasto-ohjelman sisällön ja täysimääräisen toteutumisen turvaamiseksi, palkkatuki-, työvoimakoulutus- ja valmennuspalvelujen tilannetietojen kerääminen ja arkistointi, URA-järjestelmästä tarvittavien tietojen keräämisen koordinointi (mitä tietoja, miten), koordinaatiohankkeen ja sen hallinnoimien rinnakkaishankkeiden seuranta, raportointi ja maksatushakemusten laadinta sekä muut hanketoteuttajan velvollisuudet, kynnysarvoilmoitukset ja muut tehtävät, joita rahoittaja on asettanut koordinaatio- ja rinnakkaishankkeiden rahoituspäätösten ehdoissa.
Hanke toimii ESR- koordinaatiohankkeiden valtakunnallisessa verkostossa ja kehittää ESR-työvoimapalvelujen koordinointia ja yhteensovittamista kansallisten TE-palvelujen kanssa.
Hankkeen tulokset syntyvät kehittämis- ja rinnakkaishankkeissa toteuttavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden ja TE-palveluprosessien kautta. Kehittämis- ja rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden tuloksena vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen paranemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen, segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla sekä edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Välillisesti koordinaatiohankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saannin turvaaminen alueella.
Asiakasohjauksen tueksi TE-toimiston ja kehittämishankkeiden välille on Koordi Etelä-Savo -hankkeeseen palkattu helmikuusta 2017 lukien projektiasiantuntija, jonka sijoituspaikka on Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin toimipaikka. Tämä projektiasiantuntija on ainoa hankkeessa ESR-rahoituksella työskentelevä henkilö.

Päivitys 10 2019: Koordinaatiohanketta jatketaan - koordinoinnin, verkostoyhteistyön ja tiedon välittämisen tarve tulee vain kasvamaan mahdollisten uusien kuntakokeilujen alkaessa ja palveluverkoston pirstoutuessa v. 2020.
Päivitys 10 2020: Työllisyyden kuntakokeilujen käynnistyminen on siirtynyt vuoden 2021 alkuun. Tarve koordinaatiolle työllisyyspalvelujen tukemisessa on entisellään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kuten ikääntyvät, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt. Jokaisessa kehittämishankkeessa ja sen rinnakkaishankkeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluja kohdennetaan.

Täydennys 10 2019: Osallisuuden lisääminen korostuu yhä enemmän ESR-toiminnoissa. Tarvitaan aiempaa räätälöidympiä yksilöllisiä palveluja sekä elämmäntapoihin ja elämänhallintaan liittyvää tukea ennen kuin asiakkaat ovat työhön osoitettavissa. Tämän vuoksi myös koordinaatiohankkeessa tarvitaan tukea näiden palvelujen ja hankkeiden tunnettuuden lisäämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluita tarjoavat tahot ja työnantajat. Julkisen työvoimapalvelun tuottavuuden ja vaikuttavuuden paraneminen on keskeinen tavoite, mikä korostuu entisestään, kun palveluverkosto kuntakokeilujen myötä pirstoutuu hallinnollisesti entisestään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 271

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 309 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 300 271

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Mikkeli, Rantasalmi, Pertunmaa, Pieksämäki, Hirvensalmi, Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Koordi- hankkeen hallinnoimat rinnakkaishankkeet/kehittämishankkeet laativat analyysin sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähentämiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
TE-palvelut ja työvoimakoulutus pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan siten, että voidaan hyödyntää digitaalista/ sähköistä ympäristöä ja siten vähentää mm matkustamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen: vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuteen Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen: kehitetään julkisten työvoimapalvelujen hankintaprosesseja, sisältöjä, vaikuttavuutta ja tuottavuutta hankkeen kohderyhmille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Edistetään uusien TE-palvelu- ja koulutustuotteiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hyvinvoinnin edistäminen: vaikutetaan työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen, rakenteellisen työttömyyden alentamiseen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Vaikutetaan sukupuolisen ja maantieteellisen segregaation vähentämiseen koulutus- ja työmarkkinoilla sekä välillisesti tasa-arvoa edistäviin asenteisiin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koordi Etelä-Savo -hanke on koordinoinut ja sovittanut yhteen alueelle hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Sen keskeisenä tehtävänä on vuosina 2015 - 2018 toteutettujen rinnakkaishankkeiden avulla ollut ESR-varoin rahoitettavien työvoimapalvelujen ja palkkatuen käytön sovittaminen yhteen kansallisten työvoimapalvelujen hankintaan siten, että se tukee TE-toimiston työvoimapolitiikan toimeenpanoa. Toimenpiteitä ovat työvoimakoulutusten ja valmennusten suunnittelu ja hankinta yhteistyössä kehittämishankkeiden ja TE-toimiston kanssa. Tavoitteena on ollut ESR-tukikelpoisten työvoimapalvelujen ja kansallisten TE-palvelujen vaikuttavuuden parantaminen mm. sitä kautta, että toimintaa suunnattaisiin mahdollisimman paljon yrityssektorille. Koordinaatiohanke on myös hallinnoinut julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Etelä-Savon alueella, eli Koordi-hanke on tarvittaessa perustanut teknisluontoiset rinnakkaishankkeet kehittämishankkeen yhteyteen ja tämän rinnakkaishankkeen kautta on hallinnoitu työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja. Näitä rinnakkaishankkeessa hallinnoituja tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat olleet palkkatuettu työ, muu kuin tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus sekä valmennus. Kehittämishankkeiden ja niiden rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja kohderyhmän työllistymisen edistäminen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen. Hankkeen tulokset ovat syntyneet kehittämis- ja rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden ja TE-palveluprosessien kautta. Rinnakkaishankkeissa työllistäminen ei kohdistunut toivotussa määrin yrityssektorille.
Helmikuussa 2017 Koordi Etelä-Savo -hankkeeseen palkattiin projektiasiantuntija tehostamaan hankkeiden ja TE-palvelujen asiakasohjausta ja järjestämään koulutusta, neuvontaa, tiedottamista ja materiaalia työn tueksi. Projektiasiantuntijan työssä korostui TE-palveluprosessien vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamisen tavoite, jota toteutettiin verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä tiivistämällä. Erityisen tärkeää on ollut, että verkostokumppanit ovat saaneet te-palveluihin liittyvää ohjausta siihen, mistä kulloinkin tarvittava tieto ja apu löytyy. Hankkeen loppuvuosina koordinoinnin, verkostoyhteistyön ja tiedon välittämisen tarve on kasvanut entisestään ja hankkeen painopiste on ollut verkostoyhteistyössä ja ohjauksen ja tiedon välittämisessä toimijoille. Verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen alueen eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää erityisesti siksi, että päällekkäisen työn tekemiseltä on voitu välttyä. Työllisyystilanteen parantuessa Etelä-Savon alueella osallisuuden lisääminen korostui yhä enemmän ESR-toiminnoissa. Asiakkaat ovat tarvinneet aiempaa räätälöidymmät, yksilölliset palvelut sekä elämänhallintaan liittyvää tukea ennen kuin he ovat työhön osoitettavissa. Koordinaatiohanke on tarjonnut tukea myös näiden palveluiden ja hankkeiden tunnettavuuden lisäämiseen.