Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20301

Hankkeen nimi: Job matching

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning och ku

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30A

Puhelinnumero: 06 324 2000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heimdahl Kenneth

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Utvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kenneth.heimdahl(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505523539

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets huvudsakliga mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Projektet ska matcha personer, med en svagare ställning på arbetsmarknaden, med en lämplig arbetsplats. Detta sker genom kartläggning och individuell handledning som ska resultera i ett arbetsförhållande eller en arbetsprövningsperiod. I målgruppen kan ingå unga vuxna, långtidsarbetslösa, delvis arbetsföra personer och invandrare. Målet är att projektet ska minska på antalet arbetssökande inom projektets målgrupp, kunna avbryta långa perioder av arbetslöshet och att arbetsplatser får rätt arbetskraft enligt sina behov. Projektet är tvåspråkigt (svenska och finska).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet egentliga målgrupp består av personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet är tvåspråkigt. I målgruppen kan ingå unga vuxna, långtidsarbetslösa, delvis arbetsföra personer, personer som saknar utbildning och invandrare, som av olika orsaker har svårt att hitta sin plats i ett nytt land. Till projektets målgrupp hör inte de kunder som hör till t ex Kårkulla. Orsaker till att en individ hör till målgruppen kan vara t ex sociala orsaker, utanförskap, svaga språkkunskaper (även läs- och skrivokunnighet bland vuxna invandrare), lindrig nedsatt funktionsförmåga pga t ex olycksfall eller andra orsaker.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen är näringslivet och samhället.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 376

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 376

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Kruunupyy, Kaskinen, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Kristiinankaupunki, Vöyri, Pietarsaari, Pedersören kunta, Maalahti, Närpiö, Luoto, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 62

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Har inte gjorts pga de deltagande arbetsplatserna inte ännu är kända.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vi utgår från att både kvinnor och män deltar. Antalet män/kvinnor framkommer först under projektets gång. Utgångspunkten är att rätt person ska hitta rätt arbetsplats oavsett kön eller tillhörighet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Även de utsatta/svagare i samhället ska hitta ett arbete och en passande arbetsplats.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Sysselsättningsläget för målgruppen i området kan förbättras via projektet. Deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren kan leda till större medvetenhet kring dessa frågor.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Inom projektet utvecklas en verksamhetsmodell som främjar sysselsättningsläget och samarbete mellan olika aktörer.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tas inte specifikt i beaktande i projektet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Målet är att deltagarnas självkänsla, delaktighet och välmående främjas.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Målet är att deltagarnas självkänsla, delaktighet och välmående främjas.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Målet är att deltagarnas självkänsla, delaktighet och välmående främjas oavsett bakgrund och nationalitet.
Kulttuuriympäristö 2 5
Deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren kan leda till större medvetenhet kring kulturmiljöer.
Ympäristöosaaminen 1 1
Detta tas inte specifikt i beaktande i projektet. Däremot kan deltagandet i projektet för den enskilda deltagaren leda till större medvetenhet kring dessa frågor.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektets huvudsakliga mål var att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Projektet skulle matcha personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden med en lämplig arbetsplats. Projektarbetarna har arbetat med kartläggning av behov och deltagarna har fått individuell handledning som har resulterat i ett flertal arbetsförhållanden och/eller arbetsprövningsperioder. I målgruppen ingick unga vuxna, långtidsarbetslösa, delvis arbetsföra personer och invandrare. Målet var att projektet skulle minska på antalet arbetssökande inom projektets målgrupp, kunna avbryta långa perioder av arbetslöshet och att arbetsplatser får den rätta arbetskraft som de behöver. Detta har projektet verkligen lyckats med under denna projektperiod. Projektet har varit tvåspråkigt, (svenska och finska).

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi