Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20303

Hankkeen nimi: Pohjanmaan koordinaatiohanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 131

Puhelinnumero: 0295 028 500

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Mäkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.makinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 29 502 8682

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjanmaan koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Pohjanmaan maakunnan alueella. Hankkeen toteuttaja on Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke koordinoi Pohjanmaalla käynnistyvien kehittämishankkeiden yhteyteen perustettavien teknisten rinnakkaishankkeiden toteutusta. Tekniset rinnakkaishankkeet perustetaan, mikäli kehittämishankkeen toteuttaminen edellyttää työvoimapalvelujen (työvoimakoulutus, palkkatuki, valmennukset) hankkimista. Rinnakkaishankkeiden tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen alueella.

Tavoitteena on tarjota rinnakkaishankkeiden kautta kehittämishankkeen kohderyhmille heidän palvelutarpeensa mukaisia, laadukkaita ja oikea-aikaisia työvoimapalveluja, jotka on suunniteltu yhteistyössä kehittämishankkeen kanssa. Tavoitteena on myös toimivien yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja luominen sekä hyvien työkäytäntöjen levittäminen koko suuralueella.

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat työvoimakoulutus, palkkatuki ja valmennuspalvelut sekä erilaiset palveluyhdistelmät.

Hankkeen tuloksena alueelle saadaan kohdennettuja ja oikea-aikaisia työvoimapalveluja kehittämishankkeiden kohderyhmille. Verkostoyhteistyö tiivistyy ja työllisyystilanne sekä työvoiman saatavuus paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt). Jokaisessa rinnakkaishankkeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 886

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 783

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 886

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 783

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Kruunupyy, Pietarsaari, Kristiinankaupunki, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Kaskinen, Pedersören kunta, Laihia, Vöyri, Luoto, Närpiö, Maalahti, Isokyrö, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät painotukset liittyvät ennen kaikkea kehittämishankkeisiin, ei niinkään koordinaatiohankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät painotukset liittyvät ennen kaikkea kehittämishankkeisiin, ei niinkään koordinaatiohankkeeseen. Hankkeessa kuitenkin vaikutetaan segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta voidaan huomioida palveluita hankittaessa ja kohdennettaessa. Kehittämishankkeiden painopisteet vaikuttavat asiaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hanke tukee osaavan työvoiman saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeessa kehitetään julkisten työvoimapalvelujen hankintaprosessia, sisältöjä ja osuvuutta kehittämishankkeen kohderyhmälle. Lisäksi työllisyyden parantuminen lisää ostovoimaa alueella ja palvelujen kysyntä kasvaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Työllisyyden parantuminen ja osaamisen kehittyminen lisää alueellista liikkuvuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys paranee ja syrjäytyminen vähenee. Työvoiman saatavuus paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjanmaan koordinaatiohanke on hallinnoinut työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Pohjanmaan maakunnan alueella. Hankkeen toteuttajana on ollut Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on koordinoinut Pohjanmaalla toteutettujen kehittämishankkeiden yhteyteen perustettujen teknisten rinnakkaishankkeiden (Job Point, Job matching, ATY-Ammattiin ja työhön, SOFFAN, Tuunaamo-Kiinni työhön) toteutusta. Tekniset rinnakkaishankkeet perustettiin, kun kehittämishankkeen toteuttaminen edellytti työvoimapalvelujen (työvoimakoulutus, palkkatuki, valmennukset) hankkimista. Rinnakkaishankkeiden tavoitteena oli työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen alueella. Rinnakkaishankkeiden kautta tarjottiin kehittämishankkeen kohderyhmille työvoimapalveluja, jotka suunniteltiin yhteistyössä kunkin kehittämishankkeen kanssa. Keskeiset toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi olivat työvoimakoulutus, valmennuspalvelut ja palkkatuki sekä näistä muodostuvat erilaiset palveluyhdistelmät. Hankkeen tuloksena alueelle saatiin kohdennettuja ja oikea-aikaisia työvoimapalveluja kehittämishankkeiden kohderyhmille. Verkostoyhteistyö tiivistyi olennaisesti eri toimijoiden kesken.