Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20306

Hankkeen nimi: ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Opetushallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2769790-1

Jakeluosoite: PL 380

Puhelinnumero: 029 533 1000

Postinumero: 00531

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.oph.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Pensonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.pensonen(at)oph.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 533 1675

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ZOOMI-hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa vuosina 2015 - 2019. Hanke tukee, ohjaa ja verkottaa sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistetään hanketoimijoiden yhteistyötä, toimintamallien juurtumista käytäntöön ja toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta vahvistetaan muun muassa hyödyntämällä samaan teemaan liittyvien valtionavustushankkeiden - esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman - käytännön toimintamalleja, kehittämisosaamista sekä tehostamisohjelman tutkimustuloksia. Näin mahdollistetaan valtakunnallisena yhteistyönä nuorisotakuun/koulutustakuun mahdollisimman tehokas toteutuminen ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koordinaatiohankkeen kohderyhmänä ovat Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden ESR-hankkeet, hankkeiden projektipäälliköt, projektihenkilöstö ja koulutuksen järjestäjät, joiden kanssa luodaan valtakunnallinen yhteistyöverkosto.
Kohderyhmänä ovat myös samaan teemaan liittyvät alueosiosta rahoitetut ESR-hankkeet ja hanketoimijat.

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt ja työelämän edustajat, opiskelijoita nivelvaiheissa ohjaavat perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat/muu ohjaushenkilöstö, opiskelijahuollon henkilöstö, opettajat ja koulutuksen järjestäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät ennen kaikkea ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, koulutuksen järjestäjät, johtohenkilöstö, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kolmannen sektorin toimijat ja esimerkiksi nuorten työpajojen henkilöstö.

Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös koulutuspolitiikasta päättäviä tahoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 663 833

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 638 552

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 867 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 766 908

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 240

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
ZOOMI-hanke toimii koordinaatiohankkeena ja verkottaa yhteen Sujuvat siirtymät -osion hanketoimijoita + alueosiosta rahoitettuja saman teeman hankkeita, ja järjestää tilaisuuksia hanketoimijoille, muulle opetushenkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. ZOOMI-hankkeeseen mukaan tulevat hanketoimijat +opetushenkilöstö tulevat valtaosaltaan olemaan naisia ( opetusalan naisvaltaisuus). Huomiota kiinnitetään myös miesten osallistumiseen. Hankkeen tilaisuuksien sisällöissä ja esiintyjien valinnassa tullaan huomioimaan sukupuoli- / tasa-arvonäkökulma. Hankkeessa huomioidaan myös ammatillisten perustutkintojen nais- ja miesvaltaisuus ( koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen) ja tutkintojen suhde työelämän sukupuolisegregaatioon. Zoomi-hanke rohkaisee myös koordinoitavia hankkeita pitämäään toiminnoissaan esillä tasa-arvonäkökulmaa( esim. koulutuksellinen tasa-arvo, tasa-arvo työelämässä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ZOOMI-hanke huomioi sukupuolinäkökulman kaikissa projektin vaiheissa; näkökulma huomioidaan myös viestinnässä ja tiedottamisessa. ZOOMI-kartoittaa koordinoitavien hankkeiden toimintamalleja siirtymien/ nivelvaiheiden sujuvoittamiseksi. Huomioidaan myös ohjausmallien sukupuolisensitiivisyys. Projektin aikana tasa-arvoasioissa konsultoidaan tarvittaessa tasa-arvoasioiden asiantuntijoita. ZOOMI-hankkeen tuottamissa määrällisissä seurantaraporteissa koulutuksen keskeyttämiset huomioidaan myös sukupuolinäkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurantaraporttien perusteella naisten keskeyttämiset korostuvat miesvaltaisissa tutkinnoissa, miesten keskeyttämiset korostuvat taas naisvaltaisissa tutkinnoissa. ( Esimerkiksi tutkija Jukka Vehviläinen on läpäisyohjelman selvityksessään käyttänyt termiä "ainokaiset".) Tämä havainto huomioidaan hankkeen toiminnassa ja otetaan esille esimerkiksi hanketyöpajoissa / teematilaisuuksissa. Teema sopii hyvin Suomen rakennerahasto-ohjelman erityishaasteeseen eli koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen huomiointiin /vähentämiseen. Hankkeessa huomioidaan myös erityisopiskelijoiden koulutuspolut ja opintojen keskeyttämiset sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on koordinoida Sujuvat siirtymät -osion hankkeita. Sukupuolisensitiisivyys ja sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa. Huomioidaan myös yhdenvertaisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa käytetään ennen kaikkea sähköistä viestintää. Paperin kulutus pidetään vähäisenä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Matkat korvataan tarvittaessa etäyhteyksillä. Käytetään julkisia kulkuvälineitä, joukkoliikennettä. Lyhyet matkat kävellään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Huomioidaan materiaalien kierrätys. Mahdollisissa painotuotteissa, materiaalihankinnoissa huomioidaan kierrätysmateriaalien/ -tuotteiden hyödyntäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hanke huomioi mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan uusiutuvat energialähteet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeen tilaisuuksissa pyritään hyödyntämään paikallista osaamista, palveluja/yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Käytetään joukkoliikennettä, etäyhteyksiä hyödynnetään, lyhyet matkat kävellen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Kehitetään valtakunnallinen Sujuvat siirtymät -verkosto, jossa tiivistetään teeman tulokset, toimintamallit sekä esitetään kehittämisehdotuksia nuorten sujuvien siirtymien takaamiseksi / keskeyttämisten vähentämiseksi. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioidaan esimerkiksi työkykypassi. ZOOMI-hankkeen hanketyöpajoissa huomioidaan myös hanketoimijoiden työhyvinvointia edistävät tekijät.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Koulutusurien sukupuolenmukainen eriytyminen huomioidaan. Hyödynnetään teemaan liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä läpäisyn tehostamisohjelman määrällisestä ja laadullisesta seurannasta nousseita havaintoja. Seminaarien/tilaisuuksien esiintyjissä huomioidaan tasa-arvo näkökulma; näkökulma huomioidaan myös hankkeen tilaisuuksiin osallistujissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
ZOOMI-hanke huomioi erityisryhmät / erilaiset vähemmistöryhmät teemapajoissaan ja tilaisuuksissaan. Myös määrällisessä seurannassa huomioidaan esim. maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, romanit, vangit, erityisopiskelijat.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hankkeessa huomioidaan ympäristön monikulttuurisuus ja esimerkiksi alakulttuurit. Huomiodaan ympäristön historia, kulttuuriarvo.
Ympäristöosaaminen 0 1
Tilaisuuksissa kannustetaan hanketoimijoita huomiomaan ympäristönäkökulma / pyritään lisäämään tietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ZOOMI -sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke toimi koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa 1.8.2015- 30.4.2019. Hanke tuki, ohjasi ja verkotti sekä val-takunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistettiin hanketoimijoiden yhteistyötä, toimintamallien juurtumista käytäntöön ja toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta vahvistettiin muun muassa hyödyntämällä samaan teemaan liittyvien valtionavustushankkeiden - esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman – käytännön toimintamalleja, kehittämisosaamista sekä tehostamisohjelman tutkimustuloksia. Näin mahdollistettiin valtakunnallisena yhteistyönä nuorisotakuun/koulutustakuun mahdollisimman tehokas toteutuminen ja ehkäistiin nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

Hanke tuki koulutuspolun varmentamiseen liittyviä kansallisia toimenpiteitä ja edisti opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen liittyvien moniammatillisten toimintamallien kehittämistyötä. Koulutuksen keskeyttäneillä/ ulkopuolelle jääneillä nuorilla on usein monenlaisia haasteita. Zoomi-hanke selvitti ja tunnisti yhdessä hanketoimijoiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa keskeisiä haaste- ja ongelmakohtia (mm. nivelvaiheet, ohjausyhteistyön kehittäminen ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välillä ja työelämäyh-teistyö). Hankkeen aikana julkaistiin selvityksiä hankeverkoston sekä koulutuksen järjestäjien työn tueksi. Zoomi-hanke hyödynsi aikaisemmin tuotettuja hyviä malleja sekä jatkokehitti erilaisia toimintatapoja ratkaisuiksi siirtymien haastekohtiin. Tavoitteena oli nostaa valtakunnallisesti esille toimivia ja joustavia siirtymämalleja niin koulutuksesta toiseen kuin koulutuksesta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi.

Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke toimi tiedon välittäjänä opetus- ja kulttuuriministeriön, rahoittavan ELY-keskuksen ja hankkeiden välillä. Hanke tuotti Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutuksesta ja tuloksista ajantasaista tiivistettyä tietoa sekä ministeriön että rahoittajan edustajille. Opetushallitus vastasi hankkeen ja järjestettyjen tilaisuuksien ja tapahtumien kokonaisvaltaisesta toteutumisesta tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti, hankkeen raportoinnista rahoittajalle, selvitysten laatimisesta sekä tarvittaessa kilpailuttamisesta.

SAKU ry:n päätavoitteisiin kuului Zoomi-hankkeen aikana koordinoitavien hankkeiden hyvien käytäntöjen kokoaminen sekä työpajojen toteuttaminen hanketoimijoille kehitystuen lisäksi. Tämän lisäksi SAKU ry:n hyödynsi Belgiassa kehitettyä ESR-hankkeiden arviointiin kehitettyä arviointimallia hyvien käytäntöjen arvioinnissa. SAKU ry myös osallistui Zoomi-hankkeen tapahtumien, valtakunnallisten ja alueellisten seminaarien suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Zoomin aikana arvioitiin hanketyöpajoissa yh-teensä 59 hyvää käytäntöä ja asiantuntija-arvioinnissa 50 hyvää käytäntöä. Yhteensä Zoomin aikana pidettiin 14 hankkeiden hyvien käytäntöjen pajaa ja neljä asiantuntija-arviointia. Koordinoiduilta hankkeilta on kerätty hyviä käytäntöjä systemaattisesti hyödyntämällä Arjen arkki -sivustolta löytyvää menetelmäpankkia (www.arjenarkki.fi/menetelmapankki).