Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20309

Hankkeen nimi: Nosturi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295 024 500

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUDAS MARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 024 586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nosturi-hanke on TE-palvelujen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti nuoria, korkeasti koulutettuja, maahanmuuttajia, ikääntyneitä ja pitkään työttömänä olleita valmennuksen, työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn sekä niiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta pääsemään TE-palveluiden jatkumona takaisin työmarkkinoille.

TE-palveluja kehitetään ja innovoidaan uudenlaisiksi mm. monikanavaisuuden, tulosperusteisen hankinnan ja tilaaja-tuottajamallin uusia mahdollisuuksia hyödyntäen. Hankkeen puitteissa tehdään uusia avauksia ja kokeiluja TE-palveluiden kehittämiseksi ja niiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Myös palvelujen saatavuus syrjäseuduilla asuville asiakkaille huomioidaan (verkko-opetuksen mahdollisuudet), jolloin koulutuksellinen ja palveluiden tarjonnan tasa-arvoisuus ja saatavuus paranevat. Tulosperusteisilla hankinnoilla tavoitellaan kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa TE-palvelujen hankintatapaa.

TE-palveluissa pidetään isona haasteena tehokkaampaa, oikea-aikaista ja oikeanlaista asiakkaan polutusta palvelujärjestelmässä eteenpäin, jotta työllistymisen polut saadaan nopeammiksi. Asiakkaiden tarpeet myös monimutkaistuvat ja palveluita on yksilöllistettävä. Työttömien nopeampi siirtyminen työmarkkinoille tehostuu asiakkaan kokonaisvaltaisemman osaamisen kehittämisen ansiosta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää TE-toimiston yritysrajapinnassa olevia työelämälähtöisiä palveluja. Yritysrajapinnassa tehtävä kehittämistyö linkittyy työ- ja elinkeinoministeriön kasvupolitiikkaan

Nosturi-hankkeelle perustetaan rinnakkaishanke (Nuottaamo-projekti), jossa toteutetaan työvoimapoliittisia toimia: työvoimakoulutusta, valmennusta ja palkkatukea. Nosturi-hanke hallinnoi rinnakkaishanketta mm. hoitaa rinnakkaishankkeen hallinnolliset tehtävät ja kirjaa rinnakkais-hankkeen asiakkaat ESR Henkilö -järjestelmään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Keski-Suomen TE-toimisto
- työvoimakoulutusta ja valmennuksia tuottavat organisaatiot
- työttömät työnhakijat
- työnantajat, jotka saavat osaavaa työvoimaa
- kunnat, joiden alueella työttömyys vähenee ja syrjäytymisestä ja pitkittyvästä työttömyydestä aiheutuvat kustannukset vähenevät

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Työttömien perheet
- Yleisiä koulutuspalveluja ja tutkintotavoitteisia koulutuksia tuottavat organisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 857

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 857

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan, Jämsän, Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Kuhmoinen, Kinnula, Kyyjärvi, Uurainen, Joutsa, Keuruu, Saarijärvi, Petäjävesi, Äänekoski, Karstula, Kannonkoski, Hankasalmi, Pihtipudas, Jyväskylä, Viitasaari, Multia, Jämsä, Toivakka, Muurame, Laukaa, Luhanka, Konnevesi, Kivijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Cygnaueksenkatu 1

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tukee molempia sukupuolia yhtä tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Paperin kulutus työvoimapalvelujen toteuttamisessa vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Paperin ja sitä kautta tulevan jätteen määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Koko hankkeen tarkoitus on lisätä yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia vähentämällä työttömyyttä ja myös siitä aiheutuvia välillisiä ja välittömiä kustannuksia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Koulutuksellinen tasa-arvo paranee, kun koulutusta on saatavissa osin verkon kautta. Tämä voi helpottaa joidenkin naisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta niiltä osin, kun verkko-opetusta kehittämällä koulutukseen osallistuminen helpottuu myös syrjäseuduilla asuville tai muille kohderyhmille, joiden osallistuminen lähiopetukseen on jostain syystä tavallista vaikeampaa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nosturi -hanke (S20309) oli Keski-Suomen ELY-keskuksen oman tuotannon ESR osarahoitteinen kehittämishanke. Hanke liittyi toimintalinjaan 3 ”työllisyys ja liikkuvuus”, jonka erityistavoitteena oli 6.1. ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Nosturi -kehittämishankkeen tavoitteena on ollut vastata ja löytää ratkaisuja erityisesti nuorten, maahanmuuttajien, korkeasti koulutettujen ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen helpottamiseksi työvoimapalvelujen kehittämisen avulla. Työvoimapalvelujen uudistamiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen tarvittiin uusia keinoja. Vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta autetaan asiakasta pääsemään TE-palveluiden jatkumona takaisin työmarkkinoille.

Nosturi -kehittämishankkeen kehittämistyön piloteissa testattiin uudenlaisia tapoja opiskella. Pilotin teemoja oli erilaisia esim. maahanmuuttajille suunnattu verkko-opiskelu reaaliajassa (digitaalisuus). Piloteissa suunniteltiin uudenlaisia sisältöjä palvelutarjontaan nykypäivän tarpeisiin paremmin soveltuviksi esim. somen käyttö työnhaussa, videohakemukset ym. Hankkeessa kehitettiin myös kokonaan uusi ammatillinen koulutus, jossa valmistuu uudenlaisiin työtehtäviin ammattilaisia yritysten kehittymisen tukemiseen. Osaan hankinnoissa testattiin myös tulospalkkiomalleja.

Nosturi -hanke kehitti ja kokeili käytännössä toimivia ratkaisuja osaamisen kehittämisen tueksi. TE-palvelutarjontaan on tarvittu uudenlaisia nykypäivää vastaavia sisältöelementtejä, joiden avulla työttömät työnhakijat ovat saaneet uutta ryhtiä, mahdollisuuksia ja keinoja vastata työnantajien tarpeisiin. Yhteistyötä palvelun tuottajien kanssa syvennettiin uusien palvelujen suunnittelua tukevaksi. Moniammatillisuus, kustannustehokkuus ja tasa-arvo olivat kehittämistyössä arvoja, jotka pystyttiin testatuilla piloteilla osoittamaan näkyväksi ja työllistymisen edistämisessä toimiviksi. TE-toimiston palveluihin sisällytettiin jo hankkeen toiminnan aikana piloteissa hyväksi havaittuja uusia elementtejä. Uusi ammatillinen koulutus lanseerattiin TE-palvelujen työvoimakoulutustarjontaan syksylle 2018. Tulevissa osaamisen kehittämisen- ja työnhakupalveluissa tullaan lisäämään hankkeen piloteissa olleita palveluja. Lisäksi pilottipalvelujen tuloksista TE-palvelut saivat hyvää tietoa sekä osaamisen kehittämisen- että työnhakupalvelujen toiminnan jatkosuunnitelmiin.

Nosturi-hanke koordinoi Keski-Suomen alueella ESR-projekteissa olevia työvoimapoliittisia toimia 1.5.2015 - 31.10.2016 välisenä aikana. Hanke perusti alueen muihin kehittämishankkeisiin liittyviä rinnakkaisprojekteja, joiden kautta hankittiin em. kehittämishankkeiden suunnitelmiin sisältyviä työvoimapoliittisia toimenpiteitä esim. työvoimakoulutuksia ja valmennuspalveluja. Marraskuussa 2016 koordinointivastuu siirtyi KoordiKES-hankkeelle (S20833).

Nosturi-kehittämishanke käynnisti toimintansa aikana valtakunnallisen työvoimapoliittisten ESR -koordinaatiohankkeiden verkoston. Koordinaatioverkoston yhteistyö osoittautui hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen välineeksi. Verkoston toiminnan aikana luotiin yhteisiä toimintatapoja mm. maksatuksiin ja raportointiin liittyen sekä jaettiin avoimesti tietoa eri alueiden kehittämistoimista. Verkosto käytti yhteisiä sisäisiä viestintäkanavia (mm. yammer-ryhmä ja Taimi-työtila), joiden kautta tiedonsiirto onnistui hyvin. Koordinaatioverkostoon kuului kymmenen ELY-keskusaluetta sekä TEMin edustaja. Verkoston toiminta jatkuu edelleen.

Verkosto on ollut mukana luomassa hankkeissa ohjelmakauden aikana saavutetuista hyvistä käytännöistä julkaisua. Mukana julkaisussa on myös Nosturi-kehittämishankkeen pilotteja.

Valtakunnallisten koordinaatiohankkeitten "poimi tästä hyvät käytännöt" löytyvät rakennerahastot.fi sivuilta Ohjelmakauden 2014 - 2020 ESR-hankkeiden toimintaa ja tuloksia.

Tulokset löytyvät ositteesta: http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/ohjelmakauden-2014-2020-esr-hankkeiden-toimintaa-ja-tuloksia