Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20310

Hankkeen nimi: STILL = Smart Technology Innovation Learning Lessons

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.8.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: +358447250832

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjala Heli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.marjala(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447250847

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön verkkopedagogisia malleja ja mobiiliratkaisuja oppimisprosessin eri vaiheissa,
sekä kehittää opettajien ja ohjaajien osaamista mallien ja ratkaisujen toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös mallintaa ja mahdollistaa opiskelijalähtöinen työelämäosaamisen prosessi koulutuksessa,verkkopedagogisten toimintojen ja työvälineiden avulla. Osaamisen dokumentointi, osaamismatriisin rakentaminen ja täydentäminen opinnoilla, sekä monimediainen julkaisu tukevat koulutuksen lisäksi opiskelijan työllistymispolkua. Tavoitteena on pilotoida valituilla aloilla kehitettyjä ratkaisuja ja toimintamalleja.

Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat hyvät käytänteet ja uuden teknologian mahdollistama verkkopedagoginen toteutus interaktiivisesti. Hankkeessa haetaan malleja aikuiskoulutuksen tehokkaan oppimisprosessin, ympäristöjen ja tekniikan hyväksikäyttöön bencmarkingilla. Hankkeessa tullaan käymään alan kehityksen tärkeimmissä tapahtumissa, koti- ja ulkomailla tutustumassa uusiin opetusteknologiaa hyödyntäviin pedagogisiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin. Ratkaisujen perusteella tulemme tekemään toimintatapojen ja mahdollisuuksien arviointia, toimintatapojen määrittelyä ja priorisointia. Hankkeessa laaditaan verkko-oppimisen tasomääritykset ja luodaan interaktiiviset mallipohjat, koulutuksen laadun varmistamiseksi. Hankkeessa mallinnetaan konkreettiset käyttötilanteet, testataan palvelujen käyttöä tilanteissa ja pilotoidaan mobiiliratkaisuja ohjauksessa yhdessä työelämän kanssa.

Monipuolisessa toiminnassa perehdytään myös mobiiliteknologioiden hyväksikäyttöön oppimisprosessin ohjaamisessa ja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotka tukevat henkilökohtaista oppimisprosessia. Tuloksina saadaan aikaan elinikäistä oppimista tukevat toimintamallit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuisopiskelijat jotka suorittavat tutkintoa näyttöperusteisesti. Palvelu tukee myös muuta ammatillista lisäkoulutusta ja mahdollistaa työelämäosaamisen tehokkaan muotoutumisen oppijalle. Toteuttamismallia voidaan soveltaa kaikkeen aikuiskoulutukseen, tutkintotasosta riippumatta. Aikuiskoulutuksen kouluttajat ovat kohderyhmänä ratkaisujen käyttöönottoon ja osaamisen kehittämiseen liittyen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Aikuisopiskelusta kiinnostuneet ja työelämässä toimivat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 159

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 159

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 383 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 367 229

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 57

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke koskee tasavertaisesti kaikkia, eikä sukupuolten välillä ole tässä eroa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet ja palvelut tarjotaan kaikille tasavertaisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke koskee tasavertaisesti kaikkia, eikä sukupuolten välillä ole tässä eroa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Mahdollisuus kouluttautua joustavammin ja ajasta tai paikasta riippumatta. Opettajien osaamisen kehittyminen uusien teknologioiden hallinnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

STILL-hankkeessa on kehitetty tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen tukena. Hankkeessa on toteutettu interaktiivisia oppimispaketteja erialoille. Lisäksi oppimispaketteihin on tehty hyödyntämisesimerkkejä muille aloille. Verkko-opettamiseen kehitettiin malliratkaisuja. Mobiililaitteiden käyttöön opetuksen ja oppimisen tukena kartutettiin osaamista, ja laitteita kokeiltiin eri ympäristöissä mm. prosessilaboratoriossa ja metallihallissa.
Opettajien tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostamiseksi opetuksesta kehitettiin ja mallinnettiin eTutor-toiminta. Hankehenkilöt toimivat eTutoreina ja olivat opettajien tukena heidän kehittäessään tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämistä opetuksessaan, tutustuessaan uusiin sovelluksiin ja hankkiessaan tvt:n osaamista. Tutortoiminnan lisäksi hankkeessa kehitettiin STILL race -konsepti, jonka tarkoituksena on havainnollistaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opetuksessa inspiroivasti. Hankkeessa pilotointiin myös webinaarien pitämistä ajankohtaisista ja hyödyllisistä digitaalisuuteen liittyvistä aiheista.