Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20311

Hankkeen nimi: Digitaalinen puurakennussuunnittelu ja -valmistus, DigiPuu

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 017-255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MIINALAINEN OSMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.miinalainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-785 6227

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puurakentaminen on hiilijalanjäljeltään todistetusti ekologinen vaihtoehto. Puulla rakennusmateriaalina on tutkitusti myös myönteisiä terveysvaikutuksia työ- ja asuinympäristössä. Näistä ominaisuuksista johtuen puurakentamista on lähdetty edistämään myös julkisorganisaatioiden TKI-hanketoiminnalla.

Rakennusala on Suomessa siirtymässä hitaasti puurakennusten teolliseen rakentamiseen. Puurakenne-elementtituotanto on Suomessa myös monilta osin vasta kehitteillä. Toisaalta rakennusala on ottamassa käyttöön suunnittelussa sekä rakentamisessa tietomallitekniikkaa (BIM, Building Information Model). Tietomallitekniikan hyödyntäminen rakennustuoteteollisuudessa on kuitenkin vielä vähäistä. Tilanne johtuu paljolti tiedon ja osaamisen puutteesta, jonka poistamiseen tarvitaan koulutusta ja hyviä käytänteitä.

Myös uudet massiivipuuelementtien valmistustavat (esim. CLT ja LVL) edellyttävät suunnittelijoilta ja valmistajilta uutta osaamista, jota tarjotaan DigiPuu-hankkeen koulutuksissa.

DigiPuu-hankkeen tavoitteita ovat:
1. Saada alan nykytietoutta hankkeen toteuttamiseen ja koulutuksiin siirrettäväksi
2. Siirtää uutta tietoutta alan toimijoille koulutuksissa
3. Koota koulutusmateriaaliksi puurakenteinen esittelymoduuli

Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat:
- Tiedonhankinta
- Koulutusten sisältöjen tarkentaminen
- Lyhytkoulutukset alan yrityksille ja sekä myös toteuttajan omalle henkilöstölle puuelementtien ja-
moduulien suunnittelusta ja tuotannosta
- Pilottielementtien valmistaminen koulutusmateriaaliksi Lappia-koulutustehtaassa Savonian
suunnittelutiedoin
- Elementtien kokoaminen esittelymoduuliksi Savonia-amk:n laboratorioissa

Hankkeen tuloksia ovat:
1. Raportiksi koottu tieto alalta
2. Lyhytkoulutukset (5 kpl)
3. Massiivipuuelementeistä koottu esittelymoduuli koulutusmateriaaliksi

Lyhyen aikavälin vaikutuksena koulutuksiin osallistuvien yritysten edustajien osaamistaso paranee ja he voivat siirtää osaamistaan työhönsä. Myös toteuttajan oma henkilökunta siirtää saamaansa osaamista työtehtäviinsä ja edistää siten valmistuvien opiskelijoiden valmiutta suunnitella ja toteuttaa teollisia puurakennuksia.

Pitkällä aikavälillä hanke edistää puurakentamisen suunnittelu- ja tuotantoprosesseja sekä teollisia tuotantoketjuja. Näin edistetään myös puurakentamisen yleistymistä muiden rakentamistapojen rinnalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat alan suunnittelu- ja teolliset tuotantoyritykset alueella sekä toteuttajan henkilökunta ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisina kohderyhminä ovat alueen puurakennuksien rakennuttajat, rakentajat ja käyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 402

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 402

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 002

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 002

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Rautalampi, Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistotie 2

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rakennusala on ollut perinteisesti miesvaltainen ala. Rakennusalan toimihenkilötasolla naisia on jonkin verran eri tehtävissä esimerkiksi suunnittelussa ja markkinoinnissa. Hankkeen toimenpiteet antavat heille mahdollisuuden erikoistua aihealueen eri tehtäviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Asiantuntijatehtävät ja työmahdollisuudet ovat sukupuolesta riippumattomia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Toimenpiteiden vaikutuksesta naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää hankittua ammatillista osaamista työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 9
Osaamisen vahvistaminen lisää puun käyttö rakentamisessa, mikä edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 9
Puurakentaminen on hiilijalanjäljeltään todistetusti ekologinen vaihtoehto, joka pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 9
Puurakentaminen on hiilijalanjäljeltään todistetusti ekologinen vaihtoehto, joka pienentää kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä aikavälillä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Suunnittelu- ja valmistustekniikan kehittyminen vähentää materiaalien hukkaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hanke on lähes neutraali vaikutukseltaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Puutuotteiden valmistaminen lisää osaltaan jossakin määrin puupolttoaineiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Alueen toimijoiden nykyisten vahvuuksien kehittäminen ja uudet avaukset parantavat yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Digitaalisuus edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Suunnittelu- ja valmistustekniikan kehittyminen vaikuttaa edistävästi liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Puulla rakennusmateriaalina on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia työ- ja asuinympäristössä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Osaamisen lisääntyminen parantaa sosiaalista tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on tämän arviointikohteen kannalta neutraali.
Kulttuuriympäristö 1 3
Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö tarkoittaa rakennettuja alueita, rakennuksia sekä erilaisia rakenteita. Hanke tuo monimuotoisuutt rakennettuun ympäristöön pitkällä aikavälillä
Ympäristöosaaminen 1 3
Osaamisen vahvistaminen puurakentamisen ekologiasuudesta parantaa välillisesti ympäristönäkökulman huomioonottamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

”Digitaalinen puurakennussuunnittelu ja –valmistus, DigiPuu”-hankkeessa tavoitteena oli saada alan nykytietoutta hankkeen toteuttamiseen ja koulutuksiin siirrettäväksi, siirtää uutta tietoutta alan toimijoille koulutuksissa sekä suunnitella ja koota koulutusmateriaaliksi puurakenteinen esittelymoduuli.

Hankkeessa järjestettiin alan yrityksissä toimiville henkilöille, Savonia-amk:n henkilökunnan edustajille sekä alan opiskelijoille seuraavat koulutukset:

1. Puurakentaminen ja kestävän kehityksen tavoitteet
2. Yleiset tietomallivaatimukset ja puurakentaminen
3. Puuelementtien ja rakenteiden sekä -moduulien suunnittelu
4. Puuelementtien ja -moduulien teollinen valmistaminen
5. Puuelementtien tuotantoketjun tiedonsiirto ja tehostaminen

Koulutusten lisäksi hankkeessa koottiin alan tietoutta raportiksi sekä suunniteltiin ja rakennettiin massiivipuuelementeistä esittelymoduuli, Savonia Galleria.