Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20312

Hankkeen nimi: Lapin TNO-palvelut

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 040 7139305

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.kkylappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PETÄJÄMAA MIRVA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.petajamaa(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407053184

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5
Lapin yliopisto, 0292800-5
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on Lapin maakunnan kattavasti tarjota kysyntä- ja työelämälähtöisesti henkilöille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa ja organisaatioille helposti saavutettavat ja käytettävät, näkyvät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotka tukevat erilaisissa elämäntilanteissa tapahtuvia koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita.

Tavoitteet:

1.Luodaan 2-3 tuotteistettua yhteistä TNO-palvelutuotetta
2.Varmistetaan tuotteistettujen TNO-palvelutuotteiden käyttöönotto kehittämällä TNO-toimijoiden osaamista.
3.Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita
4.TNO -verkostolla toimivat yhteistyömallit muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa (“ohjaamo-toiminta”, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) jne. ). Lisäksi rakennetaan yhteistyömalli Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kanssa.
5.Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategian päivitys ja toimeenpanosuunnitelman laadinta.

Toimenpiteet:

1. Tavoite: Luodaan 2-3 tuotteistettua yhteistä TNO-palvelutuotetta

Toimenpiteet:

Tuotteistusprosessin vaiheet, toimenpiteet ja tuotokset

1.Tuotteistettavien palvelujen valinta ja määrittely
2.Tuotteistavien palvelujen sidosryhmäanalyysi
3.Palvelumuotoiluprosessin toteutus
4.Palvelutuotteiden / toimintatapojen kuvaus ja raportointi
5.Palvelutuotteiden testaus ja arviointi


2. Tavoite: Varmistetaan tuotteistettujen TNO-palvelutuotteiden käyttöönotto kehittämällä TNO-toimijoiden osaamista.

Toimenpiteet:

-Järjestetään tarvelähtöisesti koulutusta TNO-henkilöstölle. Koulutuksen sisällöt räätälöidään tuotteistettujen TNO-palveluiden pohjalta varmistamaan palveluiden käyttöönottoa tuottajaorganisaatioissa.
-Kootaan Lapin alueella aikuiskoulutusosaamisen kehittäminen ja tutkimus -hankkeessa kerätty tutkimustieto Lapin TNO-sivustolle, josta se on helposti saatavilla
-Ohjatusti gradujen, opinnäytetöiden ja väitöskirjojen tuottaman tiedon hyödyntäminen (järjestetään
TNO-verkoston keskustelutyöpajat). Toimenpide pohjautuu Aikuiskoulutuksen tutkimushankkeessa TNO-toimijoille toteutetun osaamistarvekyselyn tuloksiin.
-Järjestetään TNO-verkoston yhteiset koulutus- ja verkostopäivät
-Asiakaslähtöisyyden tukeminen järjestämällä ennakoivan työotteen koulutusta.


3. Tavoite: Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita

Toimenpiteet:

-TNO-toimijoiden perehdyttäminen uusiin TNO-palvelutuotteisiin
-Järjestetään TNO-palvelutuotteiden lanseerauksen ja markkinoinnin työpajat eri puolilla Lappia, joissa mukana koulutusorganisaatioiden toimijoita sekä asiakkaita, joille palvelut kohdistetaan.
-Järjestetään TNO-palvelutuotteiden markkinointi työpajoissa sovittujen tapojen mukaan.
-Tuotetaan TNO-palveluja ja kohdennetaan palvelutarjontaa erityisesti henkilöille, joille ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa (yhteistyö ammatillisten oppilaitosten oppilashuollon, työpajojen, työhonvalmennussäätiöiden, TE-toimistojen sekä samassa rajapinnassa toimivien hankkeiden kanssa).
-Arviointi


4. Tavoite: TNO -verkostolla on toimivat yhteistyömenetelmät muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa (“ohjaamo-toiminta”, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) jne). Erityisesti tässä huomioidaan jo olevat, myös kehitteillä olevat, nuorille suunnatut TNO-verkostot.

Toimenpiteet:

-TNO-verkosto verkottuu muiden verkostojen kanssa
-Tunnistetaan ne verkostokanavat / -paikat, jossa pitäisi olla näkyvillä huomioiden ensisijainen kohderyhmä; henkilöt, joilla ei ole peruasteen jälkeistä tutkintoa
-Luodaan yhteistoimintamenetelmiä Ohjaamon kanssa
-Tunnistetaan yhteistyön mahdollisuudet ja edelleen kehitetään yhteistyötä Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin lähtökohdista; erityisesti asiakastarpeen tunnistamisvaiheessa ja markkinointivaiheessa
-Dokumentoidaan yhteistyömenetelmät toimintakäsikirjaan


5.Tavoite:“Menestyjäksi Lapissa” - TNO -strategian päivitys ja toimeenpanosuunnitelman laadinta.

Toimenpiteet:
-TNO-strategian päivitys
-Laaditaan TNO-strategian toimintasuunnitelma huomioiden jatkuvan oppimisen näkökulma

-tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja vastuutahot/ resurssit, arviointi

Tulokset

1.Verkostolla on 2-3 kpl yhteisiä tuotteistettuja TNO- palveluja
2.TNO-toimijoiden osaaminen on kehittynyt ja tuotteistetut TNO-palvelut on otettu käyttöön
3.Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita
4.TNO -verkostolla on toimivat yhteistyömallit muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa
5.Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategia on päivitetty ja toimintasuunnitelma on laadittu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1.Henkilöt, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Hankkeessa huomioidaan asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden tuomat TNO-palvelutarpeet.
2.Siirtymävaiheessa olevat henkilöt (tässä hankkeessa siirtymillä tarkoitetaan osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen liittyviä siirtymiä sekä siirtymiä työelämään)
3.Lapin TNO-toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

1.Työelämä
2.Lapin maakunnan aluekehittäjät (AVI,ELY,Lapin liitto jne)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 463 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 450 180

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 579 699

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 562 724

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Pelkosenniemi, Pello, Rovaniemi, Muonio, Posio, Keminmaa, Simo, Savukoski, Enontekiö, Kittilä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Tornio, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 168

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty erilaisten tilastojen ja tutkimusten kautta, miten TNO-palvelut näyttäytyvät asiakkaille ja mitä ovat keskeiset kehittämiskohteet esim. maahanmuuttajien ryhmissä naiset ja aliedustetuissa ryhmissä miehet. TNO-palveluja suunniteltaessa on huomioitava, että miesten ja naisten koulutusalavalinnat ovat selvästi eriytyneet. Miehet opiskelevat tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla, naiset sosiaali- ja terveysalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä humanistisella ja kulttuurialalla. Sukupuolitasapainon saavuttaminen on erityisen kaukana perinteisillä naisvaltaisilla koulutusaloilla jolloin segregaation purkautuminen tai lieveneminen on kaikkein hitainta naisvaltaisilla aloilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketoiminnoissa on mukana molempia sukupuolia, sekä kohderyhmässä että toimijoissa. Hankkeen TNO-toimenpiteissä huomioidaan sukupuolisensitiivisyys; palveluissa ohjataan sukupuolineutraalisti asiakasta omien vahvuusalueidensa ja kiinnostuksensa mukaisesti, koulutusmahdollisuuksista viestitään sukupuolineutraalisti sekä tuodaan esille epätyypillisiä uravalintoja. Edelleen matalan kynnyksen TNO-palvelua kehitettäessä huomioidaan erityisryhmien tarpeet. TNO-toimijoiden osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon sukupuolitietoisuuden lisääminen, jotta voidaan ymmärtää koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaista jakautumista. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti. Menestyjäksi Lapissa 2-hankkeessa on tehty selvitystyö Lapin TNO-palvelutoiminnasta asiakasnäkökulmasta. Tuloksia on analysoitu mies- ja naisnäkökulmista, myös ikäryhmittäin jaoteltuna. Selvitystyön tuloksia tullaan hyödyntämään haettavassa hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen TNO-toimenpiteissä huomioidaan sukupuolisensitiivisyys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Uusilla kehitettävillä sähköisillä TNO-palveluilla edistetään luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Myös hanketoiminnoissa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluja sekä verkossa olevia materiaalipankkeja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanketoiminnoissa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluja sekä verkossa olevia materiaalipankkeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Koko Lapin maakunnan kattavat Lapin TNO-palvelut tukevat osaltaan alueellisten toimien kautta alueiden elinkeinojen kykyä kohdata tulevaisuuden haasteita kehittämällä paikallista yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on helpommin tavoittaa alueilla koulutukseen haluavat ja myös siten tukea elinkeinoelämää saamaan tarvitsemaansa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeen keskeinen tavoite on jäntevöittää elinikäisen ohjauksen järjestelyjä siten, että turvataan palveluiden tasalaatuisuus. Verkostomainen ja yhdenmukainen toiminta takaa palvelujen saatavuuden ja tuloksellisen toiminnan. Tuotteistettujen TNO-palvelujen avulla poistetaan päällekkäistä toimintaa, yksinkertaistetaan ja keskitetään palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hanketoiminnoissa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluja sekä verkossa olevia materiaalipankkeja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hankkeessa kehitettävät uudet TNO-palvelutuotteet tavoittavat ihmiset monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Palveluiden räätälöinti suhteessa asiakkaan tarpeeseen on keskiössä. Lapin yhteisellä TNO-palvelulla edistetään elämänlaatua ja aktiivista kansalaisuutta, parannetaan ja ylläpidetään työllistyvyyttä,tuetaan koulutuksen ja työelämän välisiä siirtymiä sekä lisätään tietoisuutta koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeessa luotavalla ja pilotoitavalla sähköisellä ohjauspalvelulla parannetaan palveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Yhteisillä lapin TNO-palveluilla edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Jokainen asiakas tavoittaa moniammatilliset palvelut helposti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin TNO-palvelut -hankkeessa kehitettiin helposti saavutettavat ja käytettävät, näkyvät TNO-palvelut kaikkien lappilaisten käyttöön. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla tuetaan yksilöitä tekemään tietoisia koulutus- ja työuraan liittyviä valintoja, nopeutetaan siirtymiä koulutukseen ja työhön, ennaltaehkäistään koulutuksen keskeyttämisiä sekä parannetaan henkilöiden hyvinvointia ja organisaatioiden mahdollisuuksia saada osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa
1. luotiin yhteisiä TNO-palvelutuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa:
-DigiPopUp – yhteiset somekanavat tieto- ja neuvontapalveluille
-Lapin TNO-palvelut -sivusto asiakkaille; koostusti tietoa kolmessa teemassa: hyvinvointi, koulutus ja työ
-Lapin koulutusneuvonta -palvelu, jossa verkkoneuvojia kuudesta organisaatiosta; palvelun tuottaminen perustuu yhteistyösopimukseen
-Arjen lukujärjestys sekä muut hyvinvoinnin mittarit ja laskurit virtu.fi -palveluportaalissa (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus); palvelut olivat jo olemassa ja niiden käyttöä lisättiin hankkeen toimenpitein.

2. kehitettiin TNO-toimijoiden osaamista palvelutuotteiden käyttöönottamiseksi:
-DigiPopUp-perehdytystä: mobiilivideointi- ja sosiaalisen median hyödyntämiskoulutuksia
-Lapin TNO-palvelut -sivuston perehdytystilaisuuksia
-Lapin koulutusneuvonta -palvelun verkkoneuvojien perehdytystä ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista
-hyvinvoinnin mittareiden ja laskureiden, erityisesti Arjen lukujärjestyksen, perehdytystilaisuuksia ja tunnettuuden lisäämistä TNO-toimijoiden keskuudessa
-ennakointikoulutusta
-verkosto- ja koulutuspäiviä TNO-toimijoille.

3. lanseerattiin TNO-palvelut niin, että asiakkaat kiinnostuivat palveluista ja käyttävät niitä:
-rekrytoitiin neljä projektisuunnittelijaa, joilla oli omat maantieteelliset vastuualueensa tiedottaa TNO-palveluista asiakkaita ja TNO-toimijoita Lapissa
-tiedotettiin palveluista erilaisin osallistavin somekampanjoin ja tuottamalla palveluista kertovia videoita
-tuotiin esille TNO-palvelujen hyötyjä erilaisten urapolkuvideoiden muodossa
-järjestettiin kehittämistapaaminen (palvelutuotteiden lanseerauksen ja markkinoinnin työpaja) jokaisen neljän TNO-alueryhmän alueella.

4. rakennettiin toimivat yhteistyömallit TNO-toimijoiden kesken:
-uudistettiin kumppanuussopimus Lapin TNO-palveluista 2017; mukana 29 organisaatiota Lapista
-laadittiin yhteistyösopimus Lapin koulutusneuvonta -palvelun tuottamisesta; mukana seitsemän organisaatiota
-järjestettiin verkosto- ja koulutustilaisuuksia TNO-alueryhmien alueilla
-laadittiin selvitys monialaisesta yhteistyöstä Lapissa tukemaan TNO-palvelujen jatkokehittämistä kaikenikäisille
-laadittiin Lapin TNO-palvelujen viestintä- ja markkinointisuunnitelma, joka tukee TNO-toimijoiden työtä ja opastaa Lapin TNO-palvelujen yhtenäiseen ilmeeseen (lintukuvitus, logo, kanavat)hankkeen päättymisen jälkeen
-tehtiin tiivistä yhteistyötä Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen Ohjaamon kanssa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä TNO-palvelujen kehittämiseksi; ovat keskeisiä verkostotoimijoita Lapissa.

5. päivitettiin Menestyjäksi Lapissa – TNO-strategia ja laadittiin sen toimeenpanosuunnitelma:
-päivitettiin Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025
-laadittiin Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirja, joka sisältää myös strategian toimenpidesuunnitelman.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Kehittämistyön tulokset on juurrutettu osaksi oppilaitosten ja TNO-verkoston perustoimintaa.