Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20314

Hankkeen nimi: Työllistyvä Keski-Karjala

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tohmajärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1919717-3

Jakeluosoite: Järnefeltintie 1

Puhelinnumero: 040 105 4000

Postinumero: 82600

Postitoimipaikka: Tohmajärvi

WWW-osoite: http://tohmajarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Riikonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.riikonen(at)tohmajarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 105 4001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää keskikarjalaisten työhön ja koulutukseen pääsyä, kehittää ammatillista osaamista sekä sähköisten palvelujen osaamista. Hankkeen aikana asiakkaat tulevat tietoisiksi työn ja koulutuksen löytämiseen vaikuttavista yksilöllisistä tekijöistä ja oppivat löytämään keinoja lisätä mahdollisuuksiaan edetä työ- ja koulutuspoluilla. Keski-Karjalan kunnat saavat välineitä työllisyysasioiden hoitoon moniammatillisen kehittämistyön tuloksena.

Hankkeen asiakkaita ohjataan työhön ja koulutukseen seuraavien toimenpiteiden avulla: työkokeilu, rekrytointikokeilu, palkkatukityö, ryhmämuotoinen työvoimakoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus, korttikoulutukset sekä henkilökohtainen ohjaus.

Hankkeen tuloksena kaikki asiakkaat ovat saaneet ohjausta työhön ja koulutukseen hakeutumiseen, ja työllistymistä on edistetty palkkatukityöllä kolmannella, yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hankkeen tarjoamat koulutus- ja ohjausmahdollisuudet ovat lisänneet mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työllisyydenhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ovat pienentyneet ja kustannustehokkaita malleja on löydetty ja otettu käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohdeyhmänä ovat tässä vaiheessa Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden osaaminen vaatii päivittämistä ja näkyväksi tekemistä. Hankkeen kohderyhmä on juuri sopivan kokoinen sellaiseen toimintaan jossa jokaiselle henkilölle tehdään henkilökohtainen ratkaisumalli, jonka toteuttamisessa häntä voidaan tukea. Henkilöt, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta, koulutusta ja valmennusta, jotta heidän työmarkkinosallisuutensa laatu ja aste voisi kasvaa.

Kohderyhmänä on myös alueen yritykset, yhdistykset ja kunnat, joilla on vahva tahtotila työllistämistoimien kehittämiseen ja joiden osallisuutta ja osaamista työllistämistoiminnassa lisätään.

MUUTOSHAKEMUS

Hankkeen toiminta suuntautuu Tohmajärven, Kiteen ja Rääkkylän työttömiin, joita ohjataan elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaan asteittain kohti työllistymistä. Nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajat huomioidaan aiempaa vahvemmin. Hankkeen asiakkaiksi otetaan entistä useammin jo 200 päivää tai vähemmän työmarkkinatukea saaneita työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on alueen työllisyystoimijat, joiden välinen yhteistyö tulee kasvamaan yhteisen työskentelyn ja systemaattisten toimintatapojen, tapaamisten ja opintomatkojen myötä. Välillisenä kohderyhmänä ovat koulutus- ja valmennustoimijat, joiden työskentely tämän kohderyhmän suhteen lisääntyy ja parantuu yhteisen kehittämistyön tuloksena.

MUUTOSHAKEMUS

Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki työllisyystoimijat kuten TE-viranomaiset, sosiaaliviranomaiset, kuntien työllisyyskoordinaattorit, työnantajat, muut työllisyyshankkeet sekä koulutusorganisaatiot, joiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä edistetään varsinaisen kohderyhmän työhön, koulutukseen ja muihin tavoitteisiin pääsemistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 211 233

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 231

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 301 758

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 54

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 310

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueella on helpompi löytää tukityöpaikkoja naisille ja perinteisesti naisvaltaisille aloille kuin miesvaltaisilla aloilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesten vaikeammasta työllistymisestä johtuen erityistä huomiota tullaan kiinnittämään perinteisesti miesvaltaisille aloille työllistymiseen ja yhteistyöhön näillä aloilla toimivien yritysten kanssa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella on tasa-arvovaikutuksia, mutta se on pääosin tavoitteiltaan työllistämiseen pyrkivä hanke, ei tasa-arvon kehittämiseen sinänsä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hankkeen avulla kehitetään uusia sosiaalisen työllistämisen keinoja ja -väyliä, ml kierrätysliiketoimintaan liittyen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääminen vähentävät osaltaan ilmastomuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Hankkeen aikana rakennetaan työmahdollisuuksia luonnonhoidon ja luonnon monimuotoisuutta esittelevien kohteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon liittyen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuudet toteuttaa työllistämistyönä osa muiden hankkeiden kautta toteutettavista vesistöjen kunnostuksista, keinoina roskakalan ja kaislikkojen poisto ja poistetun materiaalin jatkokäyttö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Kierrätys ja uusiokäytön lisääminen mahdollistavat merkittävän määrän työpaikkoja myös pitkään työttömänä olleille henkilöille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Alueella on ja on kehitteillä uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa, jossa mahdollisuudet alihankintaan selvitetään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Työllistämällä yritysten ja yhdistysysten sekä kuntien työtehtäviin alueen omia henkilöitä voidaan tukea aluetaloutta ja sen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Hankkeen aikana pyritään kehittämään uusia palvelukonsepteja, joilla on vaikutuksia työllistymiseen ja alueella asumisen mahdollistamiseen. Huolehditaan siitä, että tämän hankkeen kautta kehitettävät palvelut ovat korkealaatuisia ja ammatillinen osaaminen ja työetiikka ovat korkealla tasolla.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Liikuntapaikkojen kunnostaminen lisää asukasviihtyisyyttä ja avaa merkittäviä työllistymismahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Työllistyminen edistää henkilöiden hyvinvointia ja omista asioistaan huolehtimista ja lisää motivaatiota jatkossa olla aktiivinen yhteisön jäsen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke pyrkii löytämään malleja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan ylittää perinteiset sukupuoliroolirajat ja lisätä ammatillista liikkuvuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Työelämässä ja yhteisössä mukana olo lisää ihmisten välistä tasa-arvoa ja aktiivisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 6
Kulttuuriympäristön hoitaminen työllistämistyönä lisää kansalaisten liikkumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia ja parantaa näin osaltaan asumisviihtyisyyttä.
Ympäristöosaaminen 4 6
Osallistuminen kierrätys- ja ympäristönhoitotehtäviin lisää henkilöiden ympäristötietoisuutta ja -osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutti Tohmajärven kunta kumppaneinaan Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta. Hankkeeseen osallistui 300 henkilöasiakasta Keski-Karjalan seutukunnasta. Hankkeen osallistujista valtaosa oli pitkäaikaistyöttömiä. Osallistujien keski-ikä oli 50 vuotta, sadalla oli maahanmuuttajatausta ja 75 osallistujalta puuttui ammatillinen koulutus. 148 osallistujaa työllistyi hankkeen aikana osa-aikaisesti palkkatuella pääosin kolmannelle sektorille ja 47 osallistujaa avoimille työmarkkinoille. 60 henkilöä osallistui kohderyhmän tarpeisiin räätälöityihin työvoimakoulutuksiin, työnhakuvalmennuksiin ja lyhyisiin täydennyskoulutuksiin. 90 osallistujaa laati hankkeen aikana CV-netti-esittelyn. 28 osallistujaa siirtyi opiskelemaan ammatillista perustutkintoa. Hankkeesta ohjattiin osallistujia työn- ja koulutuksen hakuun, opastettiin sähköisessä ja muussa asioinnissa ja haettiin osallistujille taloudellista tukea sekä tarjottiin sosiaalista tukea haastaviin elämäntilanteisiin.Keski-Karjalan kunnat säästivät hankkeen ja sen rinnakkaishankkeen avulla välillisesti yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen kustannuksissa. Hankkeesta saadulla henkilökohtaisella ohjauksella todettiin olevan olennainen merkitys osallistujien työllistymisessä, ammatilliseen ja täydennyskoulutukseen sekä valmennuksiin ohjautumisessa samoin kuin arjenhallinnan lisääntymisessä. Hankkeesta on mahdollista juurruttaa kuntiin pysyväksi työllistymistä edistäväksi toiminnaksi työttömien vertaisryhmätapaaminen, johon hankkeessa luotiin malli. Vertaisryhmätapaamisissa voidaan hyödyntää työnhakijoille ja työllisyystoimijoille muita hankkeessa kehitettyjä työkaluja kuten "Työnhakijan opasta" ja "Työllisyystoimijan opasta".