Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20315

Hankkeen nimi: Toimintamalli yritysten innovaatioiden kohdennettuun tarjontaan kansainvälisissä tapahtumissa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopio Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2178569-5

Jakeluosoite: PL 1188 (Microkatu 1G)

Puhelinnumero: 010 2290510

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopioinnovation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Kotimaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kotimaa(at)kuopioinnovation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 657 9650

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjoissavolaisilla yrityksillä on tarve kehittää työntekijöidensä osaamista ja valmiuksia kansainvälistymisen edistämiseksi. Alueella järjestetään yhä enemmän kansainvälisiä tapahtumia, joita yritykset eivät osaa kunnolla hyödyntää myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

Hankkeessa luodaan kasvuhakuisten yritysten työntekijöiden kanssa toimintamalli, joiden avulla arvioidaan yrityksien nykyisiä kyvykkyyksiä ja parannetaan tarvittavia valmiuksia kansainvälisiin arvoverkostoihin liittymiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvuhakuiset ja kansainvälisille markkinoille tähtäävät pk-yritysten työntekijät sekä tapahtumajärjestäjät. Yritykset voivat tulla mukaan toimialasta riippumatta. Hankkeen aikana toimintamallia testataan terveys-, hyvinvointi-, ravitsemus- ja ympäristöalan yrityksille sekä Kuopion kaupungille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kansainvälistymiseen profiloituneet konsultti- ja koulutustahot sekä tapahtumajärjestäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 056

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 356

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 080

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti sekä naisiin että miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti sekä naisiin että miehiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on sukupuolineutraali. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen tapahtuu välillisesti hankkeen toimien kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Vahvistetaan kasvuhakuisten pk-yrityksien liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity projektiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-