Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20318

Hankkeen nimi: KOHTAAMO - Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun kehittämisen tuki

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2014 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250 40101

Puhelinnumero: 0295024500

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUDAS MARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 024 586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotakuun tueksi tehtäviä rakenteellisia toimenpiteitä kehitetään Suomessa Euroopan Sosiaalirahaston valtakunnallisilla toimenpidekokonaisuuksilla: työ- ja elinkeinoministeriö vastaa TL 3:ssa tehtävistä toimenpiteistä ja opetus- ja kulttuuriministeriö TL 4:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriö TL 5:ssä tehtävistä toimenpiteistä. Tämä hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa kehittämistyötä, mutta kehittämistyötä tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kohtaamo-hanke on kehittänyt toimintansa aikana nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta mallin ja tukenut toiminnan vakiinnuttamista. Toimivia Ohjaamoja on syntynyt noin 70. Palvelu on moniammatillinen hallinnonaloja yhdistävä palvelu kaikille alle 30 -vuotiaille nuorille. Kehitetty Ohjaamotoiminta on tavoitteensa mukaisesti edistänyt työllistymistä ohjaamalla nuorta opinto- ja työuralle sekä vahvistamalla urasuunnittelua ja elämänhallintaa. Ohjaamot tukevat ja täydentävät eri hallinnonalojen peruspalveluja ja toimivat yhteistyössä asiakkaan tarpeiden mukaan verkostona. Ohjaamo-toiminnan hyödystä ja mallin palvelukyvykkyydestä on saatu positiivisia tuloksia mm. MONET-selvityksessä.

Jatkossa Kohtaamo-hanke keskittyy Ohjaamojen prosessien yhdenmukaistamiseen paikalliset erityspiirteet huomioiden sekä tiedolla johtamisen vahvistamiseen. Tiedon perustana ovat Ohjaamo-toiminnan arviointi ja tuotetun tutkimustiedon hyödyntäminen. Hanke visioi ministeriöiden kanssa toimintaympäristöanalyysin kehittämistä. Kohtaamo-hankkeen tekemän työn kokoamisella ja viestinnällä valmistellaan tulevan Ohjaamon tukirakenteen toimintaa. Hyvien käytäntöjen levittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä jatketaan.

Osa Ohjaamoista tulevat toimimaan vuonna 2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun alueilla. Kohtaamo-hanke tukee näitä Ohjaamoja sijoittumaan osaksi nuorten palveluekosysteemiä.

Hankkeen toinen päätavoite on ollut rakentaa verkko-ohjauspalvelu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön tueksi. Tällä tarkoitetaan valtakunnallista monikanavaista ja monialaista ohjauspalvelua koulutuksen ja työllistymisen tueksi. Verkko-ohjauspalvelun avulla voidaan palvella suurta asiakaskuntaa ja edistää ohjauksen alueellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Verkko-ohjauksella tuetaan asiakkaan omaehtoista koulutus- ja työelämäpolkujen suunnittelua.

Jatkossa Kohtaamo-hanke keskittyy kehittämään palvelua saatujen kokemusten pohjalta. Kohtaamo-hanke laatii asiantuntijoiden kanssa tarvittavat sopimusasiakirjapohjat verkkopalvelun käyttöönottoa varten. Verkko-ohjauspalvelu dokumentoidaan ja uusi omistaja perehdytetään palvelun ylläpitoon. Palvelusta tehdään saavutettava ja siitä tehdään kieliversiot: englanti ja ruotsi. Hanke tiedottaa palvelun käyttöönotosta ja kouluttaa palvelun käyttäjiä.

Hanke edistää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista tiedottamalla tutkimustuloksista, joiden mukaan eri sukupuolet kohtaavat koulutus- ja työelämävaateet eri tavoin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Ohjaamojen henkilöstö ja muut elinikäistä ohjaustyötä kehittävät ja tuottavat henkilöt eri paikkakunnilla Suomessa sekä heidän esimiehensä. Kohderyhmään kuuluvat myös monikanavaisia ohjauspalveluja hyödyntävät ylläpitäjät ja kehittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on alle 30-vuotiaat nuoret.

Välillinen kohderyhmä ovat nuorille työhön, opiskeluun tai kuntoutukseen ohjausta antavat henkilöt. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös kaikki kansalaiset, jotka tarvitsevat ja hyödyntävät verkko-ohjauspalveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 362 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 064 966

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 362 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 064 966

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014. Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 52/2014.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää sukupuolinäkökulman huomioimista Ohjaamo-konseptin kehittämis- ja levittämistyössä. Sukupuolten yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen otetaan huomioon myös verkko-ohjauspalvelun kehittämisessä. Kansalliset ja kansainväliset koulumenestys- ja nuorisotutkimukset ovat tuoneet esille tyttöjen ja poikien eroja. Tämän hankkeen tehtävänä on tuoda esiin tästä johtuvat ohjaustoiminnan haasteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ohjaamo- ja verkko-ohjauspalvelua kehitetään kaikille nuorille. Ohjaamo-toiminnan kehittämisessa erityisenä kohteena ovat koulutuksen, työn tai kuntoutuksen ulkopuolella olevat nuoret tai nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä työn, koulutuksen tai kuntoutuksen ulkopuolelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Verkko-ohjauspalvelu toimiessaan vähentää painetun meteriaalin tarvetta. Monikanavainen palvelu vähentää matkustustarvetta palvelujen äärelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Verkko-ohjauspalvelu vähentää matkustamistarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Internetpalvelujen monipuolistuminen vähentää ohjeiden ja oppaiden tulostus- ja lähettämistarvetta. Verkkopalvelut vähentävät mm. tulostustarpeita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tarkoituksena on luoda uusia internetpalveluja. Verkko-ohjauspalvelu muuttaa toimintakäytäntöjä ja mahdollistavat parempaa palvelua keskusalueiden ulkopuolellekin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Internet ja verkko-ohjauspalvelu vähentää matkustamisen tarvetta, kun palvelun voi saada omalta mobiililaitteelta, tietokoneelta tai lähellä olevan julkisen palvelupisteen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Palveluilla pyritään nuorten pudokkuuden vähentämiseen nopeuttamalla koulutukseen, työhön tai kuntoutukseen pääsyä. Tämä aikaistaa nuoren itsenäistymistä ja siten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Ohjaamo- ja verkko-ohjauspalveluilla pyritään lisäämään palvelun asiakaslähtöisyyttä. Silloin myös sukupuolinäkökulma otetaan huomioon palveluja muotoiltaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Verkko-ohjauspalvelu tarjoaa tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluja koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Ohjaamo -palvelulla voidaan moniammatillisesti ja monihallinnollisesti puuttua asiakkaan ongelmiin ja siten tukea puhdokkuusvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta saavuttaa yhteiskunnallisesti itsenäisen elämän ja osalllisuuden taso. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan eri kieliä niin, että palvelua saa ruotsiksi ja osin myös englanniksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuorisotakuun tueksi tehtäviä rakenteellisia toimenpiteitä kehitetään Suomessa Euroopan Sosiaalirahaston valtakunnallisilla toimenpidekokonaisuuksilla: työ- ja elinkeinoministeriö vastaa TL 3:ssa tehtävistä toimenpiteistä ja opetus- ja kulttuuriministeriö TL 4:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriö TL 5:ssä tehtävistä toimenpiteistä. Tämä hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa kehittämistyötä, mutta kehittämistyötä tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Kohtaamo-hanke on kehittänyt toimintansa aikana nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta mallin ja tukenut toiminnan vakiinnuttamista. Toimivia Ohjaamoja on syntynyt noin 70. Palvelu on moniammatillinen hallinnonaloja yhdistävä palvelu kaikille alle 30 -vuotiaille nuorille. Kehitetty Ohjaamotoiminta on tavoitteensa mukaisesti edistänyt työllistymistä ohjaamalla nuorta opinto- ja työuralle sekä vahvistamalla urasuunnittelua ja elämänhallintaa. Ohjaamot tukevat ja täydentävät eri hallinnonalojen peruspalveluja ja toimivat yhteistyössä asiakkaan tarpeiden mukaan verkostona. Ohjaamo-toiminnan hyödystä ja mallin palvelukyvykkyydestä on saatu positiivisia tuloksia mm. MONET-selvityksessä.
Hankkeen toinen päätavoite on ollut rakentaa verkko-ohjauspalvelu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön tueksi. Tällä tarkoitetaan valtakunnallista monikanavaista ja monialaista ohjauspalvelua koulutuksen ja työllistymisen tueksi. Verkko-ohjauspalvelun avulla voidaan palvella suurta asiakaskuntaa ja edistää ohjauksen alueellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Verkko-ohjauksella tuetaan asiakkaan omaehtoista koulutus- ja työelämäpolkujen suunnittelua.