Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20318

Hankkeen nimi: KOHTAAMO - Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun kehittämisen tuki

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2014 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250 40101

Puhelinnumero: 0295024500

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUDAS MARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 024 586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotakuun tueksi tehtäviä rakenteellisia toimenpiteitä kehitetään Suomessa Euroopan Sosiaalirahaston valtakunnallisilla toimenpidekokonaisuuksilla: työ- ja elinkeinoministeriö vastaa TL 3:ssa tehtävistä toimenpiteistä ja opetus- ja kulttuuriministeriö TL 4:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriö TL 5:ssä tehtävistä toimenpiteistä. Tämä hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevaa kehittämistyötä, mutta kehittämistyötä tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kohtaamo-hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toimintamallia, koordinoida eri vaiheissa olevien Ohjaamojen kehittymistä sekä tukea Ohjaamojen vakiinnuttamista. Ohjaamoa on kehitetty moniammatillisena ja hallinnonaloja yhdistävänä palveluna kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaamo-toiminnan keskeisenä tavoitteena on työllistymisen edistäminen ohjaamalla nuorta opinto- ja työuralle sekä vahvistamalla nuoren urasuunnittelua ja elämänhallintaa. Palvelun monialaisuus ja syvyys vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan. Ohjaamot tukevat ja täydentävät eri hallinnonalojen peruspalveluja ja työskentelevät yhdessä joustavasti toisilta oppien ja asiakkaan tarpeen mukaisena verkostona.

Kohtaamo-hanke koordinoi eri paikkakunnilla olevien ja syntyvien Ohjaamojen verkostoa. Verkostoon kuuluvat ESR:n alueosion tai valtakunnan osion rahoituksella toteutettavat Ohjaamo-hankkeet sekä muulla kansallisella rahalla kehitettävät ja jo toimivat Ohjaamot. Uusia Ohjaamoja oletettavasti syntyy hankkeen loppuun asti. Kohtaamo-hanke tukee Ohjaamoja hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen levittämisessä ja juurruttamisessa sekä johtamisen organisoinnissa. Tavoitteena on, että Ohjaamoilla on pysyvä rahoitus ja palvelumalli hankerahoitusvaiheen jälkeen ja Ohjaamot on juurrutettu olennaiseksi osaksi nuorten palvelujärjestelyjä. Kohtaamo-hanke tukee Ohjaamoja niiden toiminnan vakiinnuttamisessa.

Hankkeen toinen päätavoite on rakentaa verkko-ohjauspalvelua tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön tueksi. Verkko-ohjauspalvelulla tarkoitetaan valtakunnallista monikanavaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua koulutuksen ja työllistymisen tueksi. Verkko-ohjauspalvelun avulla voidaan palvella suurta asiakaskuntaa ja tarjota ohjauspalvelua myös niille alueille, joille muutoin on vaikea tuoda palveluja esim. pitkien etäisyyksien vuoksi. Verkko-ohjauksella tuetaan asiakkaan omaehtoista koulutus- ja työelämäpolkujen suunnittelua. Verkko-ohjauspalvelu kytkeytyy Kansalliseen palveluväylään (VM) sekä Työmarkkinatoriin (Keha-keskus). Verkko-ohjauspalvelusta rakennetaan Ohjaamojen yksi työväline sekä kasvokkain että erityisesti etänä tapahtuvassa ohjauksessa.

Hankkeessa tehdään Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelujen kehittämiseen liittyvää tutkimusta sekä tulosten seurantaa. Hanke myös edistää näihin teemoihin liittyvää muualla tehtävää tutkimustoimintaa.

Pysyvänä tuloksena on verkko-ohjauspalvelu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön tueksi sekä matalan kynnyksen, monialaisten Ohjaamojen tarjonta eri puolilla Suomea. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen toteutetaan tiedottamalla kansallisista ja kansainvälisistä tutkimustuloksista, joiden mukaan eri sukupuolet kohtaavat koulutus- ja työelämän vaateet eri tavoin. Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa edistäviä ratkaisuja palvelujen muotoilussa. Hanke huomioi erityisryhmien tarpeet ja ruotsinkielisen palvelun kehittämisen näkökulman.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Ohjaamojen henkilöstö ja muut elinikäistä ohjaustyötä kehittävät ja tuottavat henkilöt eri paikkakunnilla Suomessa. Kohderyhmään kuuluvat myös monikanavaisia ohjauspalveluja hyödyntävät ylläpitäjät ja kehittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä onalle 30-vuotiaat nuoret.

Välillinen kohderyhmä ovat nuorille työhön, opiskeluun tai kuntoutukseen ohjausta antavat henkilöt. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös kaikki kansalaiset, jotka tarvitsevat ja hyödyntävät verkko-ohjauspalveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 800 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 493 849

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 800 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 493 849

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014. Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 52/2014.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää sukupuolinäkökulman huomioimista Ohjaamo-konseptin kehittämis- ja levittämistyössä. Sukupuolten yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen otetaan huomioon myös verkko-ohjauspalvelun kehittämisessä. Kansalliset ja kansainväliset koulumenestys- ja nuorisotutkimukset ovat tuoneet esille tyttöjen ja poikien eroja. Tämän hankkeen tehtävänä on tuoda esiin tästä johtuvat ohjaustoiminnan haasteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ohjaamo- ja verkko-ohjauspalvelua kehitetään kaikille nuorille. Ohjaamo-toiminnan kehittämisessa erityisenä kohteena ovat koulutuksen, työn tai kuntoutuksen ulkopuolella olevat nuoret tai nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä työn, koulutuksen tai kuntoutuksen ulkopuolelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Verkko-ohjauspalvelu toimiessaan vähentää painetun meteriaalin tarvetta. Monikanavainen palvelu vähentää matkustustarvetta palvelujen äärelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Verkko-ohjauspalvelu vähentää matkustamistarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Internetpalvelujen monipuolistuminen vähentää ohjeiden ja oppaiden tulostus- ja lähettämistarvetta. Verkkopalvelut vähentävät mm. tulostustarpeita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tarkoituksena on luoda uusia internetpalveluja. Verkko-ohjauspalvelu muuttaa toimintakäytäntöjä ja mahdollistavat parempaa palvelua keskusalueiden ulkopuolellekin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Internet ja verkko-ohjauspalvelu vähentää matkustamisen tarvetta, kun palvelun voi saada omalta mobiililaitteelta, tietokoneelta tai lähellä olevan julkisen palvelupisteen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Palveluilla pyritään nuorten pudokkuuden vähentämiseen nopeuttamalla koulutukseen, työhön tai kuntoutukseen pääsyä. Tämä aikaistaa nuoren itsenäistymistä ja siten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Ohjaamo- ja verkko-ohjauspalveluilla pyritään lisäämään palvelun asiakaslähtöisyyttä. Silloin myös sukupuolinäkökulma otetaan huomioon palveluja muotoiltaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Verkko-ohjauspalvelu tarjoaa tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluja koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Ohjaamo -palvelulla voidaan moniammatillisesti ja monihallinnollisesti puuttua asiakkaan ongelmiin ja siten tukea puhdokkuusvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta saavuttaa yhteiskunnallisesti itsenäisen elämän ja osalllisuuden taso. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan eri kieliä niin, että palvelua saa ruotsiksi ja osin myös englanniksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-