Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20323

Hankkeen nimi: Terwa-akatemia

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Puhelinnumero: 0206110200

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.oamk.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ISOKANGAS JOUKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja, yrittäjyyskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.isokangas(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505296384

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terwa-akatemia –hankkeessa luodaan Oulun alueen erityistarpeisiin soveltuva uusi yrittäjyysopintojen toimintamalli Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä.Hankkeessa kehitettävä akatemia opintoihin pohjautuva yrittäjyyskoulutuksen toimintamalli on ensimmäinen
Suomessa, jota kehitetään ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyönä. Hankkeessa luotavassa toimintamallissa hyödynnetään uusimpia tiimiyrittäjyyteen pohjautuvia yrittäjyyskoulutuksen menetelmiä, työelämäyhteistyön mahdollisuuksia sekä Oulun start-up -toimintaympäristöä. Hankkeessa luotavassa toimintamallissa korostuu aidossa yritysympäristössä toteutuva työelämä- ja opiskelijalähtöinen projektioppiminen. Oppimisympäristönä toimii opiskelijatiimien rakentama osuuskunta/osakeyhtiö.Opiskelijatiimit vastaavat juridisesti perustamiensa yrityksien toiminnasta. Opiskelijat hoitavat työnjaollisesti yrityksien toimintaan kuuluvia tehtäviä.Rakennettavasssa toimintamallissa hyödynnetään lab mallin lead vaihetta (kestää ajallisesti 1-2kk), jolloin opiskelija tiimit rakentavat perustettaville yrityksille tuotteita/palveluja.
Sisällöllisesti erityisinä painopistealueina ovat uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä myyntiosaaminen. Terwa-akatemia integroidaan osaksi pysyvää, tutkintotavoitteista koulutusta. Lisäksi Terwa-akatemia integroidaan osaksi alueen start-up toimintaympäristöä.

Uusi toimintamalli edistää opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia sekä yrittäjämäistä toimintaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia ohjata ja valmentaa tiimiyrittäjyyteen pohjautuvassa toimintamallissa. Hankkeen aikana rakennetaan, pilotoidaan ja arvioidaan uusi toimintamalli. Hankkeen päätyttyä toimintamalli integroidaan osaksi pysyvää, tutkintotavoitteista koulutusta sekä osaksi Oulun start-up –toimintaympäristöä. Hankkeen myötä syntyy oululainen pilotoitu ja arvioitu toimintamalli korkeakoulutasoisiin yrittäjyysopintoihin. Lisäksi korkeakoulutasoisten, monialaisten yrittäjyysopintojen volyymi kasvaa ja yrittäjyyskoulutuksessa tarvittavat pedagogiset valmiudet kehittyvät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulujen opetushenkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen elinkeinoelämä ja korkeakoulujen opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 267

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 259 325

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Lumijoki, Tyrnävä, Oulu, Muhos, Hailuoto, Kempele, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 52

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on keskusteltu hankevalmistelijoiden keskuudessa alueellisessa yrittäjyydestä ja sen kehittämisessä esiintyvästä sukupuolijakautumasta. Keskustelussa on todettu, että enemmistö uuden liiketoiminnan luojista on miespuolisia. Business Kitchen toiminnasta tehdyn analyysin mukaan käyttäjäkunnasta 60 % on miehiä. Toimintamallin rakentamisessa, pilotoinnissa ja arvioinnissa otetaan huomioon valtavirtaistamisen vaatimukset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu 1) Hanketta toteuttavien henkilöiden osalta. Hankkeessa on sekä naisia että miehiä. 2)Hankkeeseen sisältyvässä koulutuksessa sekä toimintamallin arvioinnissa. Opetuskokonaisuuteen valittavien opiskelijoiden sukupuolijakautuma on lähes 50/50.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta on tasapuolisesti avoin molemmille sukupuolille ja toiminnassa kannustetaan sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvon edistäminen ei silti ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kestävä kehitys on ollut Oamkin strateginen kehittämisteema. Hanke edistää ja toteuttaa strategian mukaisia periaatteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kestävä kehitys on ollut Oamkin strateginen kehittämisteema. Hanke ottaa huomioon toiminnassaan strategian mukaiset periaatteet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Kestävä kehitys on ollut Oamkin strateginen kehittämisteema. Hanke ottaa huomioon toiminnassaan strategian mukaiset periaatteet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Kestävä kehitys on ollut Oamkin strateginen kehittämisteema. Hanke ottaa huomioon toiminnassaan strategian mukaiset periaatteet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Oamkin hanke ja kestävän kehityksen periaate on ja on ollut Oamkin strateginen kehittämiskohde sekä kestävä kehitys on opintoja läpileikkaava osaamisalue
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Oamkin hanke ja kestävän kehityksen periaate on ja on ollut Oamkin strateginen kehittämiskohde sekä kestävä kehitys on opintoja läpileikkaava osaamisalue
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hankkeen päätavoitteena on kehittää paikallista elinkeinorakennetta luomalla uutta yrittäjyyttä ja kehittämällä olemassa olevaa liiketoimintaa. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka välillistä tukee voimakkaasti elinkeinorakenteen kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen ytimessä on erityisesti palveluliiketoiminnan kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Kestävän kehityksen periaate
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Sekä hankkeen aikana että sen päätyttyä uuden toimintamallin avulla tuetaan yrittäjyys osaamisen kehittymistä. Vahvistaa alueellista yrittäjyyskulttuuria ja työllistymistä
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hanke vahvistaa toiminnassaan naisyrittäjyyden mahdollisuuksia. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja elinkeinotoiminnan vilkastuminen lisää tasa-arvoa paremman työllistymisen kautta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke edistää monialaista yhteistyötä ja toimii verkostomaisesti eri toimijoiden kanssa
Kulttuuriympäristö 0 3
Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja elinkeinotoiminnan vilkastuminen lisää kulttuuriympäristön toimivuutta
Ympäristöosaaminen 0 5
Yrittäjyys osaamisen kehittämiseen kytkeytyy kestävän kehityksen huomioiminen uuden liiketoiminnan luomisessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Terwa-akatemia hanke keskittyi pitkäkestoisen yrittäjyyskoulutuksen rakentamiseen Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yrittäjyyden opetukseen keskittyvä käytännönläheinen oppimismalli ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyönä.

Oppimismallin rakentamisen lisäksi hankkeessa pyrittiin lisäämään korkeakoulujen opetushenkilöstön valmiuksia sekä osaamista tukea ja opettaa yrittäjyyttä learning-by-doing mallin mukaisesti.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli integroida rakennettava oppimismalli osaksi ammattikorkeakoulun opetustarjontaa sekä verkottua Oulun alueen Startup-ekosysteemin kanssa.

Hankkeessa rakennettiin Terwa-akatemian oppimismalli, jossa opiskelijat oppivat yrittäjyyttä käytännössä oman liiketoiminnan toteutuksen kautta. Käytännön yrittäjyyden tukena opiskelijat saavat valmennusta sekä teoreettista osaamista. Hankkeen oppimismallissa saavutetut tulokset ovat erittäin hyviä ja niin opiskelijat kuin henkilökunta ovat arvioineet mallin onnistuneeksi. Hankkeen myötä on rakennettu toimiva ohjaavista valmentajista koottu tiimi, joka vastaa oppimismallin jatkokehityksestä myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeessa toteutettiin yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattuja yhteisiä koulutustoteutuksia, joista saaduilla kokemuksilla on pystytty jatkokehittämään korkeakoulujen yhteisiä oppimismalleja.
Terwa-akatemian valmentajien työn tueksi on hankkeessa rakennettu sekä opiskelijoille suunnattu käsikirja että myös valmentajan työn tueksi rakennettu valmentajan käsikirja.

Hankkeessa järjestettiin useita koulutuksia liittyen valmentavaan pedagogiikkaan. Tästä esimerkkinä Opettajasta valmentajaksi -valmennus, jossa opetushenkilöstölle annettiin työkaluja sekä toimintamalleja käytännönläheisen ohjaamisen tueksi. Koulutuksista saadut palautteet olivat hyviä ja opettajat kokivat koulutukset itselleen hyödyllisiksi. Hankkeen omien koulutuskokonaisuuksien lisäksi koulutuksia järjestettiin yhdessä mm. Suomen Yrittäjien kanssa.

Terwa-akatemian oppimismalli on rakennettu osaksi Oulun ammattikorkeakoulun perusopetustarjontaa, mikä takaa sen, että oppimismallille saadaan jatkuvuutta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tavoitteiden mukainen integraatio osaksi Oulun startup-ekosysteemiä on onnistunut hyvin mm. seminaarien ja muiden tapahtumien myötä. Terwa-akatemian toimijat ovat aktiivisesti mukana alueen startup-toiminnassa.