Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20330

Hankkeen nimi: KaiVi - Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HIRVASKARI MILLA HANNA MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-571 6578

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaivosala on kasvanut voimakkaasti vuoden 2007 jälkeen voimakkaasti. Kaivoskoulutuksen kehittäminen nähdään akuuttina tarpeena alan kasvettua samaan aikaan kun ammattitaitoista työvoimaa eläköityy. KaiVi - Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö hankkeella pyritään reagoimaan ennakoiden työväestön rakennemuutoksista johtuviin tarpeisiin kehittämällä koulutuksen laatua, menetelmiä ja joustavuutta tarvelähtöisesti. Pohjoisen pitkät etäisyydet voivat olla haaste osallistua paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen, joten teknologisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisellä parannetaan merkittävästi koulutuksen saavutettavuutta. Keskeisenä osana hankkeessa on alueella olevan laaja-alaisen it- osaamisen sekä kaivosalan ammattiosaamisen yhdistäminen moniammatilliseksi yhteistyöksi.

Toimintaympäristöinä kaivokset ovat monialaisia ja siellä tarvitaan eri tekniikan alan osaajia, kuten maanrakennuksen-, kone- ja sähkötekniikan sekä automaation aloilta. Projektilla pyritään tuomaan innovatiivisia opetusmenetelmiä kaivosalan opetukseen sekä edistämään eri tekniikan alan osaajien kaivosalan osaamista ja työllistymistä kaivosalalle. Virtuaalisen oppimisympäristön tavoitteena on toimia kaivosalan harjoitus- ja opiskeluympäristönä eri tekniikan alan opiskelijoille.

Kaivosalalle koulutettavat insinöörit tarvitsevat nykyistä enemmän käytännön läheistä ja todellisiin tilanteisiin perustuvaa koulutusta. Opiskelijat tarvitsevat harjoittelutilanteita, joissa heitä ohjataan toimimaan oikein. Virtuaaliseen oppimisympäristöön kehitettävät skenaariopohjaiset harjoitukset ja oppimistehtävät määritellään yhteistyössä kaivosalan asiantuntijoiden ja opettajien sekä kaivosalan elinkeinoedustajien kanssa yhteistyössä, jotta ne vastaavat todellisia tilanteita ja sisältöjä.

Oppimisympäristössä toteutettavat skenaariopohjaiset, kuten onnettomuus- ja poikkeustilanteiden harjoittelu, antavat opiskelijoille mahdollisuuden todellisiin harjoittelutilanteisiin, joissa he voivat harjoitella monialaisessa ympäristössä yksin tai tiimeissä. Virtuaalisen harjoittelu- ja opetusympäristön avulla kohderyhmillä on mahdollisuus harjoitella joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, monipuolisesti pelillisessä ympäristössä päätöksentekoa ja syy-seuraussuhteita. Tällä parannetaan kaivosalalle valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kaivosten työturvallisuutta. Hanke tarjoaa insinööri-opiskelijoille mahdollisuuden oppia ongelmanratkaisujen kautta, sekä tukea jo ammatissa toimivien oppimista kehittämällä verkkopohjaisia harjoituksia.

Hankkeella edistetään virtuaalitekniikan, verkkopedagogiikan ja verkko-opetusta hyödyntävien opetusmenetelmien ja - sisältöjen kehittymistä. Tuloksena syntyy uusi kaivosalan virtuaalinen, verkossa toimiva, oppimisympäristö sekä kolme erillistä skenaariopohjaista harjoitusta, joissa hyödynnetään virtuaaliympäristöjä. Avoin ympäristö mahdollistaa joustavan koulutusjärjestelmän, joka soveltuu moneen eri harjoitukseen ajasta ja paikasta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kaivosalan asiantuntijat ja eri tekniikan alojen opiskelijat sekä opettajat, koska monialaista kaivosympäristöä voidaan hyödyntää eri tekniikan alojen kuten sähkö-, kone-, rakennus-, ja automaatiotekniikan opetuksessa. Kaivosalan asiantuntijat osallistuvat kaivoskoulutuksen sisällön, virtuaaliopetuksen ja -ympäristön kehittämiseen. Kolmantena ryhmänä on tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö, joka osallistuu virtuaaliympäristön kehittämistoimintaan sekä ylläpitää ja edelleen kehittää ympäristöä.
IT-opiskelijat: osallistuvat tekniseen toteutukseen hankkeen aikana ja edelleen kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaivosalan yritykset saadessaan työelämävalmiuksiltaan parempia työntekijöitä. Tämän lisäksi kaivosyhtiöillä ja pk-yrityksillä on mahdollista jatko- ja täydennyskouluttaa omaa henkilöstöään verkkopohjaisen opetuksen avulla joustavasti. Opetusympäristö hyödyttää myös opettajia ja kehittää Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen välistä sekä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Toisen asteen oppilaitoksissa on käytössä työkonesimulaattoreita, joilla opetellaan pääasiassa laitehallintaa. Ympäristö on tarkoitus jatkossa kehittää hyödynnettäväksi myös toisen asteen opetuksessa mm. virtuaaliympäristön ja työkonesimulaattoreiden yhteen sovittamisella sekä jatkossa edistämään kansainvälistä kaivosalan koulutusyhteistyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 738 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 736 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 943 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 921 002

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Kajaanin

Kunnat: Rovaniemi, Kajaani, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 325

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö on insinöörikoulutuksessa, joka on vielä miesvaltainen ala. Hankkeen toiminta ei erottele kohderyhmää eikä toteuttajia sukupuolen mukaan. Molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa toteutuksen aikana ja oppimisympäristön käyttäjinä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään osana ammattikorkeakoulujen tavallista toimintaa. Virtuaalisen oppimisympäristön ja kaivosalan opetuksen kehittäminen edistävät molempien sukupuolten samanvertaisia mahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tuloksia voi hyödyntää tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Virtuaalikaivos edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, sillä se mahdollistaa paremman kaivosalueen suunnittelun ja toteutusvaihtoehtojen visualisoinnin virtuaalisesti. Samalla voidaan opetalla oikeiden louhintamenetelmien valintaa, jolla voi olla erittäin suuri merkitys malmiesiintymien hyödyntämisen tehokkuuteen ja sitä kautta luonnovarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Oikealla kaivoksen suunnittelulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia kuten kasvihuonepäästöjä. Virtuaalimallin avulla voidaan tarkastella kaivoksen elinkaaren aikaisia vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
YVA-prosesissa kerätään tietoa kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista ja haetaan ympäristön kannalta edullisinta totetutusvaihtoehtoa. YVA-prosessi on keskeistä sisältöä kaivosalan ympäristön suojelu opetuksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kaivosten vesitasehallinta on korostunut huomattavasti viime aikoina. Virtuaaliympäristö mahdollistaa vesi- ja energiataseen simuloinnin ja hallinnan jo suunnitteluvaiheesta alkaen ja korostaa asian merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta suojelukohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Virtualisointi auttaa valitsemaan oikeita louhintamenetelmiä, joka vähentää sivukiven (joissakin tapauksissa jätteen) määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Virtuaaliympäristö mahdollistaa erilaisten uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksien arvioinnin ja päätöksenteon kaivoksen suunnitteluvaiheessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Kaivosalan asiantuntijatehtäviin koulutetaan entistä monialaisempaa ja osaavampaa insinöörikuntaa. Hankkeella edistetään kaivoksien alihankkijoiden ja palveluntarjoajien kehittymistä, uudistumista sekä toimijoiden keskeistä yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään aineeton tuote virtuaalisen kaivosalan opetussisällön rakentamiseksi, jota voidaan hyödyntää usealla eri tekniikan koulutusalojen opetuksessa. Tämä mahdollistaa jatkossa kaivosalan koulutuksen tarjoamista laaja-alaisesti myös kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Virtuaaliopetus vähentää tarvetta liikkua paikkakunnalta toiselle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Virtuaaliopetuksen on todettu lisäävän opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia: Interaktiiviset työalustat ja simulaattorit tarjoavat oppilaille kokemuksellisen ja vuorovaikutuksellisen tavan harjoitella erilaisia taitoja ja omaksua prosesseihin liittyvää tietoa.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hankkeella edistetään sukupuolen tasa-arvon toteutumista miesvaltaisella tekniikan alalla. Kaivosalan koulutusta kehitetään houkuttelevammaksi myös naissukupuolen näkökulmasta. Modernisoimalla oppimisympäristöt saadaan päivitettyä kaivosalan imago ajanmukaiseksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta monikultturisuuteen tai kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen.
Kulttuuriympäristö 0 5
Virtuaaliympäristö hankkeella on suoranaista vaikutusta kaivossuunnittelun toimenpiteiden ennakkosuunnitteluun ja ajallisen tarkastelun mahdollistuessa virtuaalisesti. Näin voidaan havainnollistaa kaivoksen toiminnan aikaisia muutoksia maisemakuvassa ja ympäristössä.
Ympäristöosaaminen 3 5
Virtuaaliympäristöjä voidaan käyttää laajojen ympäristöjen mallintamiseen ja simulointiin myös ympäristönäkökulmasta. Hankkeella on vaikutusta ympäristötietoisuuden lisääntymiseen ja kaivostoiminnan ympäristönsuojelun edistämiseen luonnon kestävän käytön keinoin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää virtuaalinen oppimisympäristö, skenaariopohjaiset harjoitukset ja uusia opetussisältöjä kaivoskoulutukseen. Verkko-opetuksen avulla voidaan järjestää kohderyhmille mahdollisuutta harjoitella joustavasti, monipuolisesti eri paikkakunnilla pelillisessä ympäristössä, jossa opiskelijaryhmät voivat samanaikaisesti harjoitella käytäntöä.

Tuloksena valmistui kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö, uusia opetusmateriaaleja ja menetelmiä sekä virtuaaliseen kaivosympäristöön sijoittuvat skenaariot ja harjoitteet kaivosalan opetukseen. Virtuaalisen oppimisympäristön avulla opetusta saadaan käytännön läheisemmäksi ja opiskelijoille enemmän kokemusta poikkeustilanteissa toimimisesta. Kehittämällä todellisiin tilanteisiin pohjautuvia harjoittelutilanteita, joissa opiskelijoita ohjataan toimimaan oikein, kaivosalalle valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiudet ja edelleen kaivosten työturvallisuus paranee.

Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa konkretisoimaan toiminnan ja päätöksenteon syy-seuraussuhteen, joita on hankala havainnoida ilman virtuaalista harjoitteluympäristöä. Ympäristössä opiskelijat voivat mm. toimia työnjohtajan roolissa ja harjoitella kaivostoiminnan päivittäistä päätöksentekoa virtuaaliympäristössä sekä suunnitella kaivoksessa tapahtuvia toimenpiteitä. Harjoitus- ja opetustehtävät antavat opiskelijoille mahdollisuuden todellisiin harjoittelutilanteisiin, kuten onnettomuus- ja poikkeustilanteiden harjoitteluun turvallisessa ympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Virtuaaliympäristöihin tuotettiin kolme opetuskäyttöön tarkoitettua skenaarioita. Kehitetyt skenaariot ovat pelastautuminen palavasta kaivoksesta, liikkuminen työkoneella kaivosalueella ja malmiesiintymien sekä louhintasuunnitelmien ja –menetelmien visualisointi pelillisessä ympäristössä.

Opetusmenetelmiä ja -sisältöjä sekä harjoitteita kehitettiin yhdessä opettajien kanssa, jotta virtuaalinen oppimisympäristö on pedagogisesta oikein rakennettu, harjoitteet ja tehtävät ovat soveltuvia verkko-opetukseen ja ovat mahdollista hyödyntää opetuksessa. Kehitetyt sisällöt ovat opetussuunnitelmaan pohjautuvaa, jolla varmistetaan sisältöjen soveltuvuus opetukseen myös hankeajan jälkeen.

Hanke toteutettiin yhteishankkeena Lapin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kesken. Hallinnoijana toimii Lapin ammattikorkeakoulu.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi