Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20331

Hankkeen nimi: Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria - EMOK

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Norvapalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.norvapalo(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844185

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemi, 1978283-1
Enontekiön kunta, 0190662-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää kouluissa oppilaslähtöinen, perheet osallistava, ennaltaehkäisevä ja erilaisuutta arvostava monitoimijuuskulttuuri, joka tukee lasten ja nuorten toimijuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kouluissa sekä oppilaiden tulevia siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa sekä lisää turvallisuutta osana heidän arjen elämänympäristöään.

Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuottaa rakenteellisen muutoksen ja haastaa toimintakulttuureja ja vastuun määrittymisiä sekä tekemisen tapoja. Opettajat, koulu, sosiaalityön ammattilaiset, psykologit, huoltajat sekä muut sidosryhmät kohtaavat tarpeen kehittää kouluihin uutta osaamista ja toimintakulttuuria. Tulevaisuuden koulussa kaivataan uusia menetelmiä ja välineitä, joista voidaan luoda uusia mahdollisuuksien polkuja ja toimintakulttuuria varhaiseen syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sujuviin siirtymiin. Verkostoituminen ja työnkuvien uudistaminen sidosryhmien, kuten koulupsykologien ja koulukuraattoreiden kanssa, tulevat olemaan osa uutta yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat, Lapin yliopiston harjoittelukoulu sekä Rovaniemi ja Enontekiön kunta kouluineen.


Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

1. Sovelletaan ja juurrutetaan monitoimijuusmalliin pohjautuva monitoimijuuskulttuuri kouluihin

2. Tuetaan perheiden osallisuutta ennaltaehkäisevästi siirtymävaiheet huomioiden sekä tuetaan lasten ja nuorten toimijuutta ja osallisuutta

3. Kehitetään ja syvennetään monitoimijuuden edellyttämää koulutuksellista yhteistyötä ja tiedon tuottamista kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien välillä

4. Tuotetaan tietoa ja kehitetään sosiaalityön menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä toimijuutta ja osallisuutta koulussa

5. Järjestetään täydennyskoulutusta työssä oleville alan ammattilaisille tukemaan opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön valmiuksia kohdata perheitä ja lapsia

6. Järjestetään vuosittain dialogi- ja suunnitteluseminaareja sidosryhmille, sekä foorumi, jossa kunnat kehittävät omaa toimintaansa

7. Tiedotetaan hankkeen keskeisistä tapahtumista, toimenpiteistä ja tuloksista eri foorumeilla


Hankkeen keskeiset tulokset

- Tuottaa kouluihin oppilaskeskeisen, perheet osallistavan, erilaisuutta arvostavan ja ennaltaehkäisevän monitoimijuuskulttuurin.
- Tukee opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön valmiuksia kohdata moninaisia ja erilaisia tarpeita omaavia perheitä, lapsia ja nuoria.
- Tukee siirtymävaiheissa olevien lasten ja nuorten perheitä ennaltaehkäisevästi ja vahvistaa lasten ja nuorten tietoa, toimijuutta ja osallisuutta prosesseissa ja kohtaamisissa.
- Tuottaa tietoa ja kehittää sosiaalityön menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä toimijuutta ja osallisuutta koulussa.
- Lisää työmenetelmällistä osaamista opettajankoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen yhteistyön ja uudistuvien sisältöjen kautta kautta.
- Kehittää ja syventää monitoimijuuden edellyttämiä koulutuksen ja tiedon tuottamisen yhteistyömuotoja eri tiedekuntien välillä ja lisää monitieteistä ja –ammatillista vuoropuhelua ja verkostoitumista.
- Edesauttaa huoltajien aktiivista osallisuutta koulun arkeen ja toiminnan laadun kehittämiseen erityisesti siirtymäprosesseissa.
- Edesauttaa monitoimijuuden laajentamista ja uudistaa yhteistyön kulttuuria niin julkisen kuin kolmannen sektorin sidosryhmiin kuten varhaiskasvatus, nuorisotyö, sosiaaliohjaajat ym.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat osallistuvien kuntien sivistys- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä koulujen työntekijät, peruskoulun viimeisen luokan opiskelijat, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilöstö sekä luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön opiskelijat.

Sosiaalityön ja luokanopettajakoulutus:
Hyödyntää uutta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja tukee tieteiden välisen yhteistyön syventymistä.

Sosiaalityön ja luokanopettajaopiskelijat:
Saavat uudenlaisen poikkitieteellisen oppimis- ja harjoitteluympäristön, joka edesauttaa ammatillisen osaamisen saavuttamista vastaamaan nyky-yhteiskunnallisille haasteille ja ilmiöille, lisäksi malli tuottaa välineitä yhteisötasoiseen ja ennaltaehkäisevään oppilashuoltoon ja moniammatilliseen toimintaan tulevassa ammatissa. Koska opiskelijat suorittavat harjoittelunsa pääasiallisesti alaluokilla, harjoittelukoulun ja peruskoulujen mukana olo hankkeessa on erittäin perusteltua.

Opettajat:
Saavat moniammatillista tukea oppimisympäristöjen luomiseen ja yhteistyökumppaneita oppilaiden ja perheiden ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja sujuvien ja onnistuneiden siirtymien tukemiseksi.

Peruskoulun viimeisen luokan opiskelijat:
Monitoimijuuskulttuuri tukee nuorten toimijuutta ja osallisuutta kouluissa sekä oppilaiden tulevia siirtymävaiheita. Onnistuneet siirtymät auttavat nuoria selviämään myös tulevista siirtymistä ja ennakoivat nuorten myönteistä elämässä pärjäämistä.

Sosiaalialan ammattilaiset ja psykologit:
Saavat toimintamallin ja käytännön työn välineitä ennaltaehkäisevään työhön kouluissa ja muissa yhteisöissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, vanhemmat, huoltajat ja oppilaat, koska projektissa luodaan ja mallinnetaan käytänteitä, jotka ennaltaehkäisevät ja edesauttavat koulun, syrjäytymisvaarassa olevien perheiden ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta sekä tukevat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä kouluissa, opiskelijoiden tulevia siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Lisäksi välillisesti hyötyvät kunta, koulut sekä muut koska hankkeen tuloksia tullaan tehokkaasti levittämään, myös kunnassa ja koko Lapin alueella. Hankkeen tulokset ja hyvät käytänteet ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä tarjoten ainutlaatuista tietoa sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen välisen yhteistyön ja sen tulosten levittämisen kautta; Hanke hyödyttää kohderyhmiä niin kaupungissa kun harvaan asutulla maaseutulla, koska toimintaa tullaan mallintamaan kummassakin toimintakontekstissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 490 786

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 490 695

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 613 483

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 613 369

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin

Kunnat: Rovaniemi, Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 539

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erilaista toimintaympäristöanalyysiä, mutta hankkeen toimintaympäristöön (koulujen OPS:it, yliopiston koulutusohjelmat, sukupuolitutkimus) kuuluu sukupuolinäkökulman huomioiminen ja yhteisöllisyys ja erilaisuuden hyväksyminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa arvostetaan yhtäläisesti miehille ja naisille tyypillisiä arvoja, valintoja ja elämänkokemuksia. Tasa-arvoa edistetään sukupuolitietoisella toiminnalla eli ottamalla tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten välillä olevat erot asemassa, tarpeissa, elämäntilanteissa ja odotuksissa toiminnan kohteessa olevassa asiassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy oppilaskeskeisen, perheet osallistavaan, ennaltaehkäisevään ja erilaisuutta arvostavaan monitoimijuuskulttuurin luomiseen, joka on sukupuolesta ja seksuaalisesta orientaatiosta riippumaton.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Ennaltaehkäisevän, osallistavan ja erilaisuutta arvostavan ja tukevan monitoimijuuskulttuurin luominen kouluihin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
hanke edistää kouluyhteisön, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta monitoimijuusmallin kautta tarjoamalla uusia välineitä ja menetelmiä ennaltaehkäisevään työhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kiinnittämällä erityistä huomiota siirtymävaiheisiin
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Ennaltaehkäisevä monitoimijuuskulttuuri tukee opiskelijoiden tulevia siirtymävaiheita, osallisuutta ja toimijuutta sekä koulutuksellista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke osallistaa lapset ja nuoret perheineen ennaltaehkäisevään, erilaisuutta ja moninaisuutta arvostavaan monitoimijuuskulttuuriin, joka edistää erilaisuuden hyväksymistä ja vähentää eriarvoisuutta. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot saavat lisää moniammatillisia valmiuksia ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen ja heidän osallisuutensa ja hyvinvointinsa tukemiseen ja edistämiseen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei varsinaisesti liity kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei varsinaisesti liity ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus –hanke toteutettiin 1.5.2015-28.2.2018 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana toimi Lapin yliopisto, josta mukana olivat kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Osatoteuttajina hankkeessa olivat Rovaniemen kaupunki ja Enontekiön kunta hankekouluineen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa kouluihin oppilaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja kouluhyvinvointia edistävää monitoimijuuskulttuuria, joka vahvistaa oppilaiden ja huoltajien osallisuutta ja toimijuutta. Tavoitteena oli myös lisätä yhteisöllisyyttä kouluissa ja tukea oppilaiden siirtymävaiheita alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Hanketoimien avulla saatiin jaettua ja tuotettua hyviä käytäntöjä ja levitettyä uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa koulumaailman kentälle. Hankkeessa vahvistettiin erityisesti koulujen henkilökunnan osaamista sekä sovellettiin ja kehitettiin varhaisen vaikuttamisen keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Tämän lisäksi hankkeessa edistettiin yhteisöllistä oppilashuoltoa ja kouluhyvinvointia. Hankkeen aikana opetustoimen henkilöstölle annettiin toimintamalleja ja tietoa monitoimijuudesta koulun hyvinvointityössä sekä tuotiin esiin monitoimijaisen työskentelyn edellytykset ja mahdollisuudet. Tavoitteena oli hahmottaa eri toimijoiden roolia monitoimijaisessa työskentelyssä, tiedostaa vuorovaikutuksen merkitys osana moniammatillista ongelmanratkaisuprosessia sekä ymmärtää kokemusasiantuntijuuden rooli ja merkitys. Hankekoulujen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön moniammatillisen ammatti-identiteetin kehittäminen palvelee kouluhyvinvointia ennaltaehkäisevästi sekä edistää koulujen henkilökunnan tietoisuutta monitoimijaisen yhteistyön tärkeydestä.

Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitettiin oppilaiden siirtymävaiheiden sujuvoittamiseen alaluokilta yläluokille sekä perusasteelta toiselle asteelle. Oppilaiden osallisuutta vahvistettiin niin siirtymissä kuin koulun arjessakin. Oppilaat olivat osallisina hanketoiminnoissa ja pääsivät vaikuttamaan vahvasti etenkin omien siirtymävaiheidensa sujuvoittamista tukeviin toimiin Hankkeen tutkimusintressien ja hanketoimintojen kautta tuotettiin tietoa ja luotiin malleja sujuvista siirtymistä, joissa on huomioitu yhteisöllisyyden, monitoimijuuden ja kouluhyvinvoinnin merkitys sekä oppilaiden oma toimijuus. Hankkeen aikana tuettiin onnistuneesti monin eri tavoin siirtymiä kuten Mennään seiskalle ja Ollaan seiskalla-, AMIS9- sekä arjentaitojen ja työelämätaitojen kokonaisuuksilla. Hankkeen tavoitteena oli, että lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen puututtaisiin jo perusasteen aikana ja että nuorten elämässä olisi vahva tukiverkosto saatavilla siinä vaiheessa, kun he lähtevät perusasteelta toisen asteen koulutukseen. Varhaisen puuttumisen menetelmien kehittämisellä on nuorten siirtymiä edistäviä kauaskantoisia vaikutuksia.

Hankkeen aikana kehitettiin ja syvennettiin myös kasvatustieteiden, erityisesti luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön välistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksen osalta. Esimerkiksi luokanopettaja- ja sosiaalityön opiskelijoille kehitettiin yhteinen Monitoimijuus ja moniammatillisuus –opintojakso, jota on tähän mennessä toteutettu kolmena syyslukukautena. Uudistamalla koulutuksen sisältöjä opiskelijat tulevat jo opiskeluvaiheessa ottamaan haltuun moniammatillisen työskentelymallin.

Hankkeen aikana julkaistu Monitoimijuus koulussa Yhteisöllinen hyvinvointi ja siirtymien tukeminen –julkaisu kokoaa yhteen hankkeen aikaiset hyvät käytännöt ja esittelee erilaisia työtapoja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseen ja siirtymien tukemiseen.