Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20333

Hankkeen nimi: Jokilaaksojen Ohjaamo - hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1836135-7

Jakeluosoite: Kauppakatu 27

Puhelinnumero: 0505423404

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: Haapajärvi

WWW-osoite: http://www.snack.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Auli Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: auli.mikkola(at)snack.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: auli.mikkola@snack.fi

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jokilaaksojen Ohjaamo- hankkeen tavoitteena on järjestää nuorille alle 29- vuotiaille viranomaispalveluita saumattomasti ja oikea-aikaisesti samasta toimipisteestä/ toimipisteistä ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017. Jokilaaksojen Ohjaamo-hankkeessa on mukava Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki, Kärsämäen kunta ja Reisjärven kunta. Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry on hankkeen hakija, hallinnoija ja toteuttaja.
Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella ja mukana olevat kunnat omalla kuntarahoitusosuudellaan.
Alueemme nuorisotyöttömyys oli 17,8% maaliskuun 2015 tilaston mukaan. Alle 25-vuotiaita miehiä oli 165 ja naisia 78 työttömänä työnhakijana. Alle 29- vuotiaita on nyt työttömänä enemmän kuin aikaisempina vuosina.
Hankkeen välittömiä edunsaajia ovat alle 29-vuotiaat nuoret, joille tarjotaan oikea-aikaisia viranomaispalveluita. Arvio asiakkuuksista koko hankkeen ajalle on 200 nuorta, joista 100 olisi naisia.
Ohjaamo-hankkeessa on varattu määräraha yhden projektityöntekijän palkkaukseen. Toimenkuvaan kuuluu hankkeen kokonaisvaltainen hallinnoiminen ja maksatusasioista huolehtiminen sekä palvelukonseptin kasaaminen ja nuorille suunnattujen palveluiden hankkiminen.
Jokilaaksojen Ohjaamo- hanke rakentaa palvelukonseptin jo olemassa olevista palveluita kuten TE- toimiston, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotoimen, kuraattorin, työpajan palveluista, nuorisotoimen vapaa-ajan palveluista. Lisäksi Jokilaaksojen Ohjaamoon räätälöidään ammatinvalinnan psykologin palveluita.
Jokilaaksojen Ohjaamon perimmäinen tarkoitus on edesauttaa nuoria löytämään oma reitti koulutukseen ja työelämään oikea-aikaisen ja saumattoman palvelun avulla, jota varten hankkeessa on varattu erillinen määräraha.
Hankkeelle perustetaan oma ohjausryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia hankkeen eteneminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kirjanpitoon, joten talousvastuu on Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n hallituksella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen nuoret.
Nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30- vuotiaat henkilöt.
Työttömät työnhakijat, opintonsa keskeyttäneet nuoret, nuoret jotka ovat ilman opiskelupaikkaa,
Etsivän nuorisotyön asiakkaita on Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n toiminta-alueella vuosittain n. 200.
Työpajoilla nuoria on vuosittain n. 70.
Syyskuun 2014 tilaston mukaan työttömyysprosentti oli 10,6% ja nuoria alle 25- vuotiaita oli 200 työttömänä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ohjaamon muodostaa Haapajärven kaupungin nuorisotoimi,
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityö,terveyspalvelut,
Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n etsivä nuorisotyö ja työvalmennus
Jedun kuraattori
TE-toimiston asiantuntija/asiantuntijat, ammatinvalinnan psykologin palvelut verkkopalveluna,
Velkaneuvoja
Haapajärven seurakunta /diakonissa ja nuorisotyö.
Tämä asiantuntijajoukko muodostaa ohjaamon, jossa toiminnot räätälöidään tarpeen mukaisiksi ja opitaan toisten viranomaisten työskentely- ja menettelytapoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 344

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 141 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kärsämäki, Reisjärvi, Pyhäjärvi, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Stålberginkatu 20

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: Haapajärvi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen asiakkaina ovat nuoret henkilöt ja hankkeessa huomioidaan nuorten naisten ja nuorten miesten erityispiirteet. Siksi ohjaamo perustetaankin nuorisotalo Stolleen, jonne on helppo tulla. Varsinkin nuoret miehet arkailevat virastoihin menemistä ja nuorisotalo on jo aikaisemmin todettu epäviranomaismaiseksi. Nuorten äitien myös helppo tulla asioimaan ohjaamoon sillä itse tila rakennetaan lapsiystävälliseksi ja esteettömäksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeessa huomioidaan nuorten miesten ja nuorten naisten erityispiirteet ja tarpeet. Vaikka kaikkia asiakkaita kohdellaan yksilöllisesti, toiminta kaikkiaan suuntaa tasa-arvoon sukupuolten välillä. Esim. koulutuksiin ohjaaminen ei tule perinteistä sukupuoliroolia ja nuoria rohkaistaan valitsemaan sukupuoliroolia rikkovia uria.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja työelämään valitsemalla oma tie ilman sukupuolirooli odotuksia. Lisäksi naisten opiskelua tuetaan parisuhteesta tai lapsista huolimatta. On havaittu että pelkästään parisuhde voi estää nuorten naisten opiskelun saati pienet lapset.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Palveluiden keskittäminen samaan toimipisteeseen vähentää virastojen välistä asiointia ja asiointi alueellamme tapahtuu henkilöautoilla. Julkista liikennettä ei ole.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Autoilun vähentäminen vähentää ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ohjaamon toimipiste rakennus on jo olemassa, joten sitä ei tarvitse uudisrakentaa, jolloin kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus ei kärsi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Autoilun väheneminen vähentää kasvihuonekaasujen päästämistä .
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole Natura 2000 -ohjelman kohde.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Ohjaamossa toimii ruokapankki, joka hyödyntää paikkakunnan kauppojen ylijäämäelintarvikkeet jakaen ne vähävaraisille asiakkaille. Jäteen määrä vähenee huomattavasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Pyrimme ostamaan ohjaamoon ns. vihreää sähköä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Ruokapankkitoiminnalla paikalliset kauppiaat vähentävät ruokajätettä ja ylijäämäelintarvikkeet ohjautuvat vähävaraisille ohjaamon asiakkaille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Ohjaamo hankkeella kehitetään viranomaisten välistä toimintaa joka edesauttaa nuoria.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Ohjaamon asiakkaiden ei tarvitse liikkua virastoista toiseen, vaan palvelut ovat samassa toimipisteessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Ohjaamossa nuori otetaan huomioon kokonaisuutena ja edistetään hyvinvointia sekä fyysisesti että henkisesti.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Nuorille miehille ja naisille annetaan samanlaiset palvelut jotka mahdollistavat osallistumisen koulutuksiin ja siirtymisen työmarkkinoille ilman roolimalliodotuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Erilaiset sosiaaliluokat tai kulttuuritausta hälvenee ohjaamon toiminnassa. Nuoren tilanne on aina keskiössä, joka otetaan huomioon yksilönä.Näin saavutetaan yhdenvertaisuus.
Kulttuuriympäristö 7 0
Ohjaamo toiminta perustetaan nuorisotaloon joka oli myös purku-uhkauksen alla. Nyt toiminnan tehostumalla purkamisesta on luovuttu ja vanha kiinteistö saa jäädä katukuvaan.
Ympäristöosaaminen 8 0
Nuoret oppivat kierrätyksen merkityksen jo ruokapankkitoiminnassa.Ylijäämäruokaa ei heitetä kaatopaikalle ympäristökaasuja muodostamaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jokilaaksojen ohjaamo –hankkeen tavoitteena oli järjestää alle 30-vuotialle nuorille viranomaispalveluja saumattomasti ja oikea-aikaisesti samasta toimipisteestä. Hankeessa oli mukana Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki, Kärsämäen kunta ja Reisjärven kunta. Hanke toteutettiin 1.8.2015 31.3.2018 välisenä aikana.
Hankesuunnitelman mukaisesti kehittämistyö aloitettiin Haapajärvellä, jossa ohjaamolle olivat tilat nuorisotalo Stollessa. Myöhemmin toimintaa siirrettiin myös Pyhäjärvelle ja Kärsämäelle joissa ohjaamo toimii myös kunnan nuorisotiloissa. Reisjärven nuoret saavat palvelua Haapajärven ohjaamosta.
Jokilaaksojen ohjaamon palvelukonsepti muodostuu seuraavista nuorten palveluista: nuorten työpajapalvelut ja yksilövalmennus, TE-palvelut, aikuissosiaalityön palvelut, etsivän nuorisotyön palvelut, opinto-ohjaajan palvelut sekä nuorisotoimen palvelut. Tarvittaessa nuorille tarjotaan myös terveydenhoitajan- ja terapiayksikön palveluja ohjaamossa nuoren oman valinnan mukaan.
Hankkeeseen osallistuvia 15 – 29-vuotiaita nuoria arvioitiin hankeen aikana olevan 200 joista 100 olisi naisia. ESR-henkilöreisteriin on kirjattu 235 ohjauksessa ollutta nuorta. Heistä naisia oli 149. Suurin osa asiakkaista (177) oli alle 25-vuotiaita.
Ohjaamokäyntejä seurattiin NUTI-tilaston avulla ja hankkeen aikana yksikökäyntejä ohjaamossa oli 1462. Ryhmätoimintojen, nuorille järjestettyjen tapahtumien ja info-tilaisuuksien kautta tavoitettiin yhteensä 2445 kohderyhmän nuorta joko ohjaamon tiloissa tai jalkautumalla. Ryhmiä oli kaikkiaan 275 hankkeen keston aikana.
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin Kohtaamo hankkeen organisoimin kyselyin kaksi kertaa vuodessa. Nuoret ovat kokeneet saaneensa ohjaamossa erinomaista ohjausta ja palvelua.
Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry jatkaa ohjaamotoiminnan kehittämistä toiminta-alueellaan.