Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20334

Hankkeen nimi: Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: PL 227

Puhelinnumero: 017182111

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tanja Bäck

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.back(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447183901

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Hankkeen avulla vastataan sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan 5 esille nostamiin ongelmiin Itä-Suomessa. Hankkeella haetaan ratkaisua huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen luomalla uusia keinoja asiakkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden tukemiseen ja lisäämiseen sekä toimintakyvyn ylläpysymiseen. Hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on vähäistä ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn tukea uusien palvelumuotojen avulla. Hankkeen tarve on näkynyt viimeaikaisena asiakkaiden ongelmien kasautumisena ja ongelmien monimuotoisuuden kehityksenä; hankkeen avulla tuotettujen uusien palvelujen avulla pystytään tämä kierre katkaisemaan.

Hankkeessa kehitetään kokonaan uudenlainen tapa sosiaalisen tuen palvelutuotannosta ja asiakasvirtojen koordinaatiosta ja uusitaan sosiaalisen kuntoutuksen työmuotoja, työkaluja ja palveluja asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan aktiivisesti asiakkaiden osallisuuden ja aktiivisuuden kehittämistä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluissa. Jaetaan tietoa koko hankkeen aikana uusista kehitettävistä tavoista ja pyritään vaikuttamaan asenteisiin asiakastasolla ja vaikutetaan palveluiden kehittäjien ja toteuttajien uudenlaisiin työtapoihin. Hankkeessa rakennetaan monitoimijuuteen perustuvien palvelujen järjestämiseen, organisoimiseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä kumppanuuksia ja kumppanuusmalleja.
Tavoitteena on, että hankkeen palvelut kohdistuvat hankeaikana vähintään 200 aikuissosiaalityön palvelujen asiakkaaseen.

Kohderyhmä
Hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on vähäistä ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn tukea uusien palvelumuotojen avulla, koska nykyiset palvelut eivät tavoita juuri näitä ryhmiä riittävän tehokkaasti. Hanke suunnataan aikuissosiaalityön palvelujen työikäisille asiakkaille, joille työllistymisen tuen palvelut eivät ole nykyisillä palveluilla riittäviä tai oikea-aikaisia. Kohderyhmän yhteisiä nimittäviä piirteitä ovat
- työelämästä syrjäytyminen, sosiaalinen syrjäytyminen tai syrjäytymisriski on suuri ja selvästi nähtävissä
- vahva osatyökykyisyys
- pitkittynyt taloudellisen ja sosiaalisen tuen tarve ja sitä kautta pitkittynyt aikuissosiaalityön palvelujen asiakkuus

Kohderyhmään kuuluvat myös potentiaaliset uudet asiakkaat, joilla on selkeästi riski ajautua pitkittyvään sosiaalipalvelujen asiakkuuteen tai huono-osaisuuteen.

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet muodostuvat kolmesta keskeisestä toimenpidekokonaisuudesta: ensimmäinen toimenpidekokonaisuus liittyy vahvasti asiakasvirtojen koordinaation kehittämiseen, toinen sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehtoisten palvelujen ja toimintamallien luomiseen ja kolmas palvelujärjestelmän ja kumppanuuksien kehittämiseen.

Tulokset
Hanke vähentää kohderyhmän sosiaalisia ongelmia ja riskiä syrjäytyä pysyvästi yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle lisäämällä ihmisten osallistumista yhteisöjen toimintaan ja itseään koskevien palveluiden kehittämiseen. Hanke tuottaa palvelurakennemuutoksen eli uusia toimintatapoja ja monitoimijaisuutta.
Hankkeen vaikuttavuutta seurataan hankkeen aikana ja sen päättyessä. Uudet hankkeessa kehitetyt tuotokset juurrutetaan perustyöhön jo hankkeen aikana jotta ne jäävät elämään hankkeen päätty-essä. Hanke edistää palvelumuotojen taloudellisuutta uusien tehokkaiden toimintatapojen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on vähäistä ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn tukea uusien palvelumuotojen avulla, koska nykyiset palvelut eivät tavoita juuri näitä ryhmiä riittävän tehokkaasti. Kohderyhmällä ongelmat ovat moninaisia ja usein kasautuneet.

Hanke suunnataan aikuissosiaalityön palvelujen työikäisille asiakkaille, joille työllistymisen tuen palvelut eivät ole nykyisillä palveluilla riittäviä tai oikea-aikaisia. Kohderyhmän yhteisiä nimittäviä piirteitä ovat
- työelämästä syrjäytyminen ja sosiaalinen syrjäytyminen tai syrjäytymisriski on suuri ja selvästi nähtävissä
- vahva osatyökykyisyys
- pitkittynyt taloudellisen ja sosiaalisen tuen tarve ja sitä kautta pitkittynyt aikuissosiaalityön palvelujen asiakkuus

Kohderyhmään kuuluvat myös potentiaaliset uudet asiakkaat, joilla on selkeästi riski ajautua pitkittyvään sosiaalipalvelujen asiakkuuteen tai huono-osaisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen pääpaikkana toimii Kuopio. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen ja työ- ja elinkeinohallinnon, paikalliset kolmannen sektorin verkostot:
- Pohjois-Savossa: Siilinjärvi, Suonenjoki ja Varkaus: tiedonvälitys ja verkostot luodaan
- Etelä-Savo: Mikkeli ja Pieksämäki: tiedonvälitys ja verkostot luodaan
- Maakuntien oppilaitokset :ammatti- ja aikuisopistot, ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopisto, DIAK: opiskelijat mukaan hankkeeseen opinnäytetöiden ja tehtävien muodossa

Hankkeen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti ISEAn tilaisuuksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 458 937

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 348 690

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 655 623

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 498 128

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sairaalakatu 2

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aikuissosiaalityön palvelujen asiakkaista tehdään vuosittain kohderyhmäanalyysit
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnat suunnitellaan niin, että siellä on tarjolla tasapuoliset mahdollisuudet molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena huono-osaisuuden vähentäminen, eikä se ole sukupuolisidonnainen tavoite. Iso osa kohderyhmään kuuluvista on yksin eläviä miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan tähän tavoitteeseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Osa hankkeen palveluista suunnataan maahanmuuttajataustaisille asiakkaille
Kulttuuriympäristö 0 0
hankkeella ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopion kaupungin aikuissosiaalityössä toteutetun kehittämishankkeen tavoitteiksi oli määritelty kohderyhmän huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä vähentäminen hankkeessa kehittävien uusien aktiivisuutta, osallisuutta ja toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelumallien avulla. Hankkeen pyrkimyksenä oli vähentää kohderyhmän sosiaalisia ongelmia ja riskiä syrjäytyä pysyvästi yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle sekä luoda verkostomaiseen monituottajuuteen perustuvia toimintamalleja, joilla voidaan keventää palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Hankkeen tuottamat palvelut olivat kaikkien Kuopion sosiaalipalvelujen 18 vuotta täyttäneiden työikäisten asiakkaiden käytettävissä. Hankkeen palveluohjauksen kautta mahdollistettiin hankeasiakkuus myös muista hoito- ja kuntoutuspalveluista ohjatuille sekä omatoimisesti ohjautuneille henkilöille, joiden kohdalla palvelut arviointiin tarkoituksenmukaisiksi.

Hankkeen aikana syntyi sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen yhteistyöverkosto, joka mahdollisti monipuolisen ja suurta asiakasmäärää palvelevan palveluvalikoiman. Verkostotyön kokonaisuuteen kuului
- Järjestöyhteistyön kehittäminen tukemaan sosiaalipalvelujen asiakkaiden ohjautumista järjestötoiminnan piiriin sekä hyödyntämään molemmin puolisia resursseja yhteistyössä toteutettujen palvelujen kehittämiseksi asiakkaille.
- Kaupunkipalveluyhteistyö erityisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelujen mutta myös muiden kaupunkiorganisaation asiantuntijoiden kanssa monialaisen yhteistyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
- Palveluntuottajayhteistyö ostopalvelukokonaisuuden kehittämiseksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin.

Hankesuunnitelmassa toiminnalliset palvelut oli määritelty toteuttavaksi neljän teeman mukaisesti: 1) arjen hallinta, 2) terveys ja itsestä huolehtiminen, 3) osallisuus, aktiivisuus ja osallistuminen sekä 4) tukiverkostot ja vertaistuki. Palvelujen kehittämisessä huomioitiin sosiaalityön asiantuntijoiden näkemyksiä sekä kerättiin tietoa asiakkailta, millaisia palvelujen tulisi olla sisällöltään ja muodoltaan. Hankkeen palvelut toteutettiin yhteistyössä ostopalveluntuottajien, järjestöjen, oppilaitosten ja kaupungin oman organisaation eri toimijoiden kanssa. Eri yhteistyömuodoin toteutui hankeaikana yhteensä 19 erilaista palvelua, joista osa toteutettiin toistuvasti ja osa kertaluonteisesti ja joista ostopalveluna toteutettiin 11 erilaista yksilö- ja ryhmäpalvelua. Hankkeen kohderyhmän tarpeiden monimuotoisuus luo haasteen, johon monitoimijainen palveluverkosto on hankeaikana kuvautunut kustannusvaikuttavana ratkaisuna. Ostopalveluissa oli mukana 170 eri henkilöä. Osa heistä oli mukana myös muissa yhteistyöpalveluissa, joihin osallistui hankeaikana 95 eri henkilöä.

Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteiden toteutumisen riskinä oli kirjattu asiakkaiden tavoittaminen palvelujen piiriin sekä asiakkaiden aktivoituminen osallistumaan palveluihin ja toimintaan. Hankkeen palveluihin osallistui EURA-henkilöseurannan mukaan 217 kohderyhmään kuuluvaa asiakasta. Kokonaisuudessaan erilaisiin palveluihin, jotka toteutuivat hankkeen verkostotyön ja verkoston resurssien avulla, osallistui hieman tätä enemmän asiakkaita. Hanketyö osoitti, että vaikka kyseessä on monin tavoin haasteellisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt, he ovat kiinnostuneita osallistumaan aktivoiviin ja toimintakykyä tukeviin palveluihin silloin, kun he kokevat palvelut aidosti itselleen tarkoituksenmukaisiksi ja omaa tilannettaan edistäviksi. Keskeisessä roolissa on palvelujen helppo lähestyttävyys, kynnyksettömyys ja kriteerittömyys sekä erilaisiin tarpeisiin vastaava monipuolisuus. Lisäksi merkittävää on asiakkaiden erilaisten osallistumisen esteiden poistaminen, mikä tarkoittaa palveluohjauksessa toteutuvan kohtaamisen ja aktivoinnin keinoja, asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä sekä taloudellista tukemista. Hankkeen kehittämistyössä kyettiin tunnistamaan kohderyhmänä olleiden asiakkaiden tarpeet ja niihin vastattiin osallistavilla ja kokonaisvaltaisesti tukevilla palveluilla. Hankkeen saamien asiantuntija- ja asiakaspalautteiden kautta voidaan todeta, että hankkeen palvelujen on koettu helpottaneen asiakkaiden tuen saamista ja täydentäneen palvelujärjestelmää sellaisilla heikoimmassa asemassa olevia asiakkaita tukevilla palveluilla, jotka aiemmin ovat palvelujärjestelmästä puuttuneet. Näin ollen hankkeen palvelutoimintaa on päätetty jatkaa hanketoteuttajan omarahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi