Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20335

Hankkeen nimi: Yhdessä eteenpäin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Savonlinna Ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2456439-6

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: 0405831390

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.svk.savonlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUTTO ANTTI JALMARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtava pastori / ViaDia Savonlinna Ry puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: a.kautto(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405831390

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tiivistelmää (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Tavoitteet: Hankkeessa pyritään kehittämään matalan kynnyksen palveluohjaus-mallia Savonlinnan jo olemassa olevissa päivätoimintapisteissä ja mahdollisissa hankeverkoston toimintapisteissä.Hankeen tärkeä tavoite on luoda näitten eri toimijoitten välinen yhteistyömalli.
Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Etelä-Savossa. Ratkaisuja pyritään löytämään vaikeasti työllistyvien osallistumiseen ja kuntouttaviin työelämän valmiuksiin. Hankkeen kautta pyrkisimme tukemaan erityisesti niitä väestöryhmiä joiden sosiaalinen osallisuus on kaikkein uhatuinta. Näitä ryhmiä olisivat mm. pitkäaikaistyöttömät, rikoskierteessä olevat, vankilasta vapautuvat ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt. Tavoitteena tulisi olla uusien matalankynnyksen toimintamallien kehittäminen edellämainittujen ryhmien omat tarpeet erityisesti huomioiden.
Yhteistyö verkosto kattaisi kaupungin, sosiaalihuollon, TE-hallinon, kunnan terveys-ja kuntoutuspalvelut, rikosseuraamusviraston, sekä hankeessa mukana olevien hanketoimijoitten ja yhdistysten verkoston.

Hankkeen kehittävät tavoitteet:
1. Yhteistyössä toimivan verkoston, toiminnallisten rakenteitten ja järjestöpohjaisen sosiaalityön palveluohjaus-mallin kehittäminen. "Oma-ohjaaja" palveluohjaaja-mallin kehittäminen. Palveluohjaus takaa palveluitten oikea-aikaisuuden ja riittävyyden. Pirstaloituneen palvelujärjestelmän tuntemuksen ja hyödyntämisen yksilöllisesti asiakkaan todellisesta tarpeesta käsin. Kysessä olisi "työkalu" johon kunnan työkalut eivät arkirealisuudessa ylety.
2. Hankkeen asiakkaitten elämänhallintaa, työllisyyspolkuja, osallisuutta tukevien yhdenvertaisten toimintamallien kehittäminen yhdistysten päivätoimintapisteissä, ”joustavan” ammatillisen palveluohjaaja-toiminnan kautta sekä vapaaehtoisten muodostaman sosiaalisen tukiverkoston kautta.
3. Työllistymistä ja elämänhallintaa edistävän koulutuksen järjestämistä yksilöidysti, räätälöidysti ja hankkeen asiakkaitten lähtökohdista käsin. "Kulttuurillisten" vahvuuksien hyödyntäminen sukupolvien välisesssä osallisuudessa ja nuorten koulutuspoluissa.

Tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä:
1. Hanketta operoi palkattava projektipäällikkö tukenaa yhdistyksistä koostuva ohjausryhmä. Yksittäisillä päivätoiminta-pisteillä toimii terveys/päihdealan-ohjaaja. Pisteisiin ohjautuu asiakkaita mm. sosiaalihuollon kuntoutuspalvelujen, TE-toimiston ja rikosseuraamuslaitoksen kautta, yksittäsiä asiakkaita, joille pyritään rakentamaan yhdessä viranomaistahon kanssa toimivia kuntoutus/työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Tässä pyritään hyödyntämään koko hankkeen verkostokenttää.
2. Asiakkaille laaditaan yksilölliset palvelumallit, jotka tukevat kuntoutumista ja asteittaista siirtymistä työ / koulutuspolulla tai siirtymistä eläkeratkaisuihin. Päivätoiminta-pisteissä järjestetään monipuolista kuntouttavaa työtoimtaa mm. ruokahuollon, kiinteistö ja muun yleishyödyllisen toiminnan kautta kunkin toimipisteen omista tarpeista ja erityispiirteistä käsin. Toimipisteissä järjestetään viikoittain myös päihde/mielenterveys ryhmiä, elämänhallintaryhmiä, hengellisistä elämää tukevia ryhmiä, sekä muita yhteisöllisiä palavereja myös niillekin asikkaille jotka eivät ole kuntouttavassa työtoiminnassa mukana.

Hankkeen mitattavat tulokset:
1. Hankkeen tuloksena syntyy hankeessa olevien toimijoitten välinen ja yhteistyössä toimiva matalankynnyksen palveluohjaus-malli ja omaohjaaja-työskentelytapa, jossa toimitaan välimiehenä ja "tulkkina" hyödyntäen koko järjestö/kuntakenttää, asiakasta ja kunnan tarpeita kuunnellen. Hankkeen aikana syntyy ammattimaisesti toimivia palvelu/omaohjaaja-työskentelytapamalli, joita kunnat voivat jatkossakin ostopalveluna hyödyntää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- haasteellisessa ja tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät
- 1000 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneet
- kuntouttavan työtoiminnan elämänhallinnan ongelmien vuoksi keskeyttäneet henkilöt
- päihde- ja rikostaustaiset henkilöt
- kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt
Hankkeen kohderyhmänä on kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja koulutusasemassa olevat henkilöt, joille ei vielä
ole olemassa palveluja tai jotka ovat syrjäytyneet olemassa olevasta palvelujärjestelmästä. Kohderyhmät täsmentyvät
hankepaikkakunnalla kaupungin tarpeiden pohjalta. Lisäksi asiakkuuteen voi ohjautua suoraan esimerkiksi ruoka-avun kautta. Myös itse
ohjautuvien asiakkaiden kohdalla keskeistä on yhteistyö erityisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Kohderyhmän asiakas
voi tulla päivätoimintapisteisiin myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan tai ryhmiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kaupungin sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja
elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, paikalliset yhdistykset ja kolmannen sektorin
verkosto Savon oppilaitokset,(Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki)
Välillinen kohderyhmä on lisäksi Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry ja Sininauhaliitto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 169

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 139 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 347

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 17 Lemminkäisenkatu 52

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 41

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (12/2011) opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten väliset erot asemassa, tarpeissa, elämäntilanteissa ja odotuksissa hankkeen toimintoihin liittyen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään ottamalla sukupuolinäkökulma mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin, tavoitteisiin ja toimintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen ruoka-aputoiminta perustuu kauppojen ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön ja edistää näin elintarvikkeiden hävikin pienenemistä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitettävä kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan yksilöä tukeva toimintamalli sekä siihen liittyvien palvelujen mallit on tuote, joka mahdollistaa kuntien ja toimijayhdistysten yhteistyön kaikkein haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeessa kehitettävä yhteistoimintamalli edistää hankkeessa olevien asiakkaitten sosiaallista ja kulttuurillista hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilateissa, työmarkkina-asemassa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten kulttuurinen yhdenvertaisuus kohenee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhdessä eteenpäin hanke oli kaksivuotinen TL5 mukainen kumppanuushanke. Päätoteuttaja oli ViaDia Savonlinna ry. Kumppani organisaatiot olivat Helluntaiseurakunta / diakonia ja Savonlinnan seudun Romanilähetys ry.

Tulokset: Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjaus-mallia Savonlinnan jo olemassa olevissa päivätoimintapisteissä.
Hankkeen kautta vastasimme sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Etelä-Savossa. Ratkaisuja haettiin ja löydettiin vaikeasti työllistyvien osallistumiseen ja kuntouttaviin työelämän valmiuksiin kuntouttavan työtoiminnan ja ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen kautta tukea tarjottiin erityisesti niille väestöryhmille joiden sosiaalinen osallisuus on kaikkein uhatuinta. Hankkeen kautta tukea tarjottiin lisäksi useille ilman velvoittavaa asiakkuuttakin. Yhteistyössä kumppaneitten kanssa vahvistettiin toimivaa verkostoa,toiminnallisia rakenteita ja järjestöpohjaisen sosiaalityön palveluohjaus-mallia ja sen kehittymistä. "Oma-ohjaaja" palveluohjaaja-mallin kokeileminen järjestöpohjaisesti oli yksi ydinkehitys. Palveluohjauksen kautta toteutui palveluitten oikea-aikaisuuden ja riittävyyden varmistaminen asiakkaan kannalta suotuisasti. Hankeen kautta lisäsimme toimijoitten kentässä kaupungin hyvin pirstaloituneen palvelujärjestelmän tuntemusta ja hyödyntämistä yksilöllisesti asiakkaan todellisesta tarpeesta käsin.