Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20337

Hankkeen nimi: Verkko-ohjaaja - verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 0206110200

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Ylönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.ylonen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 430 9238

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkko-ohjaaja hankkeessa kehitetään monimuotoisia, verkkoviestintävälineitä hyödyntäviä opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen toimintamalleja ja koulutetaan ohjaustoimijoita mallin ja työvälineiden käyttöön Oulun Ammattikorkeakoulussa. Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Oamkin koulutusvastuualue kattaa koko Pohjois-Suomen. Verkko-opintojen avulla oppilaitos tarjoaa mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomalle oppimiselle. Lisäksi verkko-opintoja voidaan hyödyntää osana päivä- tai lähiopetusta. Opintojen ohjauksella on opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä ennaltaehkäisevä vaikutus. Verkko-opinnoissa tulisi pystyä tarjoamaan ohjausta samassa mitassa kuin lähiopetuksessa jotta opinnot sujuisivat hyvin ja opiskelijat olisivat tasavertaisessa asemassa.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi Oamkin käyttöön räätälöity toimintamalli monimuotoiseen opintojen ohjaukseen ja ottaa se sujuvasti käyttöön. Hankkeessa kokeillaan uusia ryhmä- ja yksilöohjauksen työmenetelmiä, jotka yhdistävät perinteistä neuvontaa uusien työvälineiden kanssa. Pääasialliset toimenpiteet ovat toimintamallien kehittäminen, työkalujen kartoitus, henkilöstön koulutus verkko-ohjauksen menetelmiin ja työkalujen käyttöön. Pääasiallinen kohderyhmä kattaa kaikki opintojen ohjaukseen osallistuvat ammattiryhmät, kuten opintojen ohjaajat, opettajatuutorit, tutkintovastaavat, hakija- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö sekä opinnäytetöiden ja harjoitteluiden ohjaavat opettajat. Verkko-ohjauksen erityispiirteisiin vuorovaikutuksen, viestinnän ja tietoturvan osalta kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeessa järjestetään kahden tyyppisiä koulutuksia. Ydinryhmälle pidetään työpaja-tyyppisiä koulutuksia joissa kokeillaan kehitettäviä ohjausmalleja ja arvioitavia työkaluja käytännössä. Ryhmä tukee muita opintojen ohjauksen, hakija- ja opiskelijapalveluiden työntekijöitä toimintamallin käyttöönotossa. Lisäksi pidetään laajemman ryhmän koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille opintojen ohjauksesta kiinnostuneille. Näillä viestitään hankkeen toiminnasta, koulutetaan valittuja toimintamallin osia, osallistetaan henkilöstöä ja kerätään heiltä kokemuksia.

Tuloksena saadaan uusi verkossa tapahtuvan opintojen ohjauksen ja neuvonnan malli ja koulutusmateriaalit mallin käyttöönottoon. Samalla tuodaan uusia käytäntöjä, menetelmiä monimuotoiseen opintojen ohjaukseen eri opintojen vaiheisiin. Opintojen ohjauksen saavutettavuus paranee uusien menetelmien avulla ja henkilöstön eri ammattiryhmien yhteistyön paraneminen nostaa ohjauksen vaikuttavuutta. Oamkille luodaan ja koulutusten avulla otetaan käyttöön uusi verkko-ohjauksen toimintamalli. Malli esitellään loppuseminaarissa ja koulutusmateriaalit tulevat julkisesti saataville muiden korkeakoulujen käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oamkilla opinto-ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt: opinto-ohjaajat, opettajatuutorit, vertaistuutorit, opiskelijapalvelujen ja hakijapalveluiden työntekijät, opinnäytetöiden ja harjoitteluiden ohjaavat opettajat sekä tutkintovastaavat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat ja hakijat, jotka hyötyvät uusista opinto-ohjauksen ja neuvonnan tavoista. Muiden oppilaitosten opintojen ohjauksen parissa työskentelevät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 264 843

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 249 822

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 331 054

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 278

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan, Oulun

Kunnat: Oulu, Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 175

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oamkin henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa sukupuolten suhteet vaihtelevat merkittävästi riippuen koulutusalasta. Tekniikan ala on miesvaltainen ja sosiaali- ja terveysala naisvaltainen. Hankkeen kohderyhmässä opiskelija- ja hakijapalveluiden työntekijät sekä opintojen-ohjaaja ovat valtaosin naisia. Tuutoropettajissa on sekä miehiä että naisia. Oamkin koulutuksen keskeytysprosentti vuonna 2013 oli saman suuruinen sekä miehille että naisille. Tämän valossa ei ole tarvetta erityisesti korostaa kumpaakaan sukupuolta toimintaa suunniteltaessa. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 2014 miehet ja naiset olivat osallistuneet verkko-opiskeluun yhtäläisesti, molemmissa ryhmissä 16% väestöstä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnassa valtavirtaistaminen näkyy siinä että kannustetaan koulutuksiin osallistumaan miehiä naisvaltaisilta aloilta ja naisia miesvaltaisilta aloilta. Koulutukset järjestetään niin että niihin on kaikilla yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Ohjaus on sukupuolen huomioivaa toimintaa. Koulutuksissa korostetaan tasa-arvoisen kohtelun tärkeyttä ohjauksessa. Kehitettävä toimintamalli tulee olemaan tasa-arvoinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on verkossa tapahtuvan opintojen ohjauksen toimintamallin kehittäminen ja henkilöstön koulutus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hyvin toimiva verkko-opetus tarvitsee vähemmän paperia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Monimuoto-opetuksen paraneminen auttaa työvoiman koulutusmahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Opintojen ohjaus on tärkeä osa verkko-oppimisen palvelukokonaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Opintojen-ohjaukseen saatavuuden helpottaminen parantaa opiskelijahyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Alueellinen tasa-arvo paranee verkko-opintojen tarjonnan ja ohjauksen saatavuuden parantuessa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Monimuoto-opinnot ja opintojen-ohjaus antavat koulutusmahdollisuuden myös syrjäseuduille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Verkko-ohjaaja – Verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena –hanke koostui neljästä toisiinsa limittyvästä työpaketista:
1. Verkko-ohjauksen toimintamallit
2. Verkkoviestintävälineet
3. Koulutukset
4. Viestintä ja tulosten julkaiseminen

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli rakentaa Oulun ammattikorkeakoululle räätälöity verkko-ohjauksen toimintamalli a) testaamalla erilaisia ohjaukseen ja neuvontaan soveltuvia verkkoviestintävälineitä, b) kokeilemalla erilaisia ryhmä- ja yksilöohjauksen menetelmiä verkossa, c) kouluttamalla ohjaustoimijoita verkkoviestintävälineiden käyttöön sekä d) koostamalla koulutusten, kokeilujen ja osaamisen kehittymisen tuloksena hankkeeseen osallistuneiden yhteistä osaamisen portfoliota verkossa.

Toimintamallia kehittivät yhteistyössä hanketyöryhmän ja ulkopuolisten kouluttajien kanssa Oamkissa koulutettavat verkko-ohjaajat, 18 henkilön ydinryhmä, jossa olivat edustettuina korkeakoulun keskeiset ohjaustahot eli kampusopot, opettajatuutorit ja opiskelijapalvelut (mukaan lukien avoin ammattikorkeakoulu, opintotukipalvelut, kampusten opiskelijapalvelut ja hakijapalvelut). Toimintamallin kehittäminen tapahtui ydinryhmän teemakoulutuspäivissä ja työpajoissa, webinaareissa, teemakohtaisissa ennakko- ja välitehtävissä erityisesti koti- ja monialaisissa ryhmissä sekä itsenäisinä oppimistehtävinä. Tavoitteena oli löytää uudenlaisia ratkaisuja opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuteen opiskelijan polun eri vaiheissa.

Punaisena lankana verkko-ohjaajien koulutuksessa toimivat kokeilukulttuuri, Learning by doing -ajattelu eli opitun soveltaminen välittömästi omassa työssä, laaja itsearviointi ennen ja jälkeen koulutuksen sekä kokemusten ja osaamisen yhteisöllinen jakaminen.

Hankkeessa toteutettiin myös useita kaikille avoimia koulutuspäiviä, webinaareja sekä loppuseminaari. Hankkeen avoimiin koulutuksiin ilmoittautuneista 85 % oli oman ilmoituksensa mukaan ohjaus- tai neuvontatyön parissa työskenteleviä. Verkon välityksellä avoimiin tilaisuuksiin osallistuneita oli koko hankkeen ajan enemmän kuin paikan päällä osallistuneita. Verkko välineenä mahdollisti kohderyhmän hyvän saavutettavuuden.

Hankkeen tuloksena kehitetty verkko-ohjauksen toimintamalli voidaan kuvata seuraavien osakokonaisuuksien yhdistelmänä:
1) Oamkin eOhjauspalveluiden kokonaisuus verkossa
2) Verkko-ohjauksen opas
3) Verkko-ohjauksen koulutuskokonaisuus ohjaushenkilöstölle
4) Koulutettu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö yksilö- ja ryhmäohjaukseen verkossa

Verkko-ohjauksen toimintamallin kehittäminen oli koko hankkeen ajan jatkuva yhteisöllisen oppimisen prosessi. Tuloksena tästä kehittämistyöstä oli yhteinen osaamisen portfolio, josta jatkojalostettiin hankkeen loppuseminaarissa julkaistu Verkko-ohjaaja - Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. Opas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Opasta voi käyttää myös oppimisen ja opettamisen tukena erityisesti monimuoto- ja verkko-opinnoissa.