Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20340

Hankkeen nimi: KoordiEPO - työvoimapalveluiden koordinointihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 0295 027 500

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rintala Sirpa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.rintala(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503902788

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteuttaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke hallinnoi julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja Etelä-Pohjanmaan alueella. Mikäli ESR:n osarahoittama alueella toimiva kehittämishanke käyttää julkisia työvoimapalveluita, niin hanke perustaa kehittämishankkeen yhteyteen teknisluonteisen rinnakkaishankkeen, jonka kautta koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR -varoja. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.

Rinnakkaishanke edistää pitkään työttömänä olleiden, nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien kehittymistä ja edellytyksiä siirtyä työelämään. Tällä on erityinen merkitys osaavan työvoiman saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivutteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Hanke tukee myös hyvien työkäytäntöjen leviämistä ELY-keskuksen yhteisellä suuralueella. Hanke edistää erilaisten verkostojen syntymistä ja tiedon sekä kokemusten jakoa erilaisten toimijoiden kesken. Hankkeen tulokset syntyvät työvoimapoliittisten palveluiden vaikuttavuuden kautta. Tavoitteena on mahdollisimman monen hankkeisiin osallistuvan henkilön urasuunnittelun selkeytyminen ja pitkäkestoinen ratkaisu työllistymiseen tai osaamisen kehittymiseen. Palveluiden vaikuttavuus edistää työmarkkinoiden dynamiikkaa ja vaikuttaa alueelliseen sekä ammatilliseen liikkuvuuteen.

Hankeen tehtävänä on toteuttaa hallinnollisia tehtäviä ja hoitaa julkisiin työvoimapalveluihin liittyviä tehtäviä kuten erilaisten koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja hankinta, yhteensovitus kansallisten hankintojen kanssa, palkkatuen delegointi TE-toimistolle, palkkatukien seuranta sekä yhteistyö muiden ELY-keskusten ja alueen TE-toimiston kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset, etniset vähemmistöt). Jokaisessa rinnakkaishankkeessa on tarkemmin määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapalveluita kohdennetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmälle palveluita tarjoavat tahot ja työnantajat sekä yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 772

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 190 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 772

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Seinäjoki, Karijoki, Soini, Kurikka, Kauhava, Lapua, Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Kauhajoki, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä naisiin että miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vaikutetaan segregaation vähenemiseen työ- ja koulutusmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta otetaan huomioon palveluita hankittaessa ja kohdennettaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Tukee osaavan työvoiman saatavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Palveluita hankittaessa kehittämisnäkulma koko ajan huomioitava.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Alueellinen liikkuvuus lisääntyy.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys paranee ja syrjäytyminen vähenee. Työvoiman saatavuus paranee.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Segregaatio vähenee ja tasa-arvo työmarkkinoilla lisääntyy.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

KoordiEPO -hanke hallinnoi Etelä-Pohjanmaan alueella julkisiin työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja: palkkatuki, työvoimakoulutus ja valmennuspalvelut, sekä edisti TE-toimistossa asiakasohjausta em. palveluihin. Koordinaatiohankkeessa perustettiin kehittämishankkeiden yhteyteen rinnakkaishankkeita hankeaikana yhteensä 5 kappaletta. KoordiEPO hankkeen toisena päätavoitteena oli edistää työllisyydenhoidon verkostojen syntymistä ja tukea hyvien työkäytäntöjen leviämistä ELY-keskuksen alueella.

Rinnakkaishankkeille kilpailutettiin kehittämishankkeen toimenpiteiksi työvoimakoulutuksia ja valmennuksia sekä allokoitiin TE-palveluille palkkatukea ESR-kehittämishankkeisiin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantamiseen. Näin pyrittiin myötävaikuttamaan edellä mainitun kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.

KoordiEPO työvoimapalveluiden hallinnointihankkeessa ei ollut henkilöasiakkaita, vaan hankkeen tulokset syntyivät rinnakkaishankkeiden työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta. Rinnakkaishankkeissa kehitettiin ja pilotoitiin yhdessä palveluntuottajien, ESR-kehittämishankkeiden ja TE-toimiston kanssa uudentyyppisiä koulutuksia, joista saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkossa ELY-keskuksen työvoimapalvelujen hankinnoissa.

Vuoden 2020 syksyllä KoordiEPO -hanke toimi erityisesti työllisyydenhoidonhankeverkoston ja hankeviestintäosaamisen kehittämisen teemojen parissa. KoordiEPO mahdollisti verkostolle kolme viestintäkoulutusta, joiden teemat olivat:
* Vaikuttavaa hankeviestintää
* Osallistava ja yhdenvertainen viestintä työllisyyshankkeissa ja
* Asiantuntijana somessa
Tämän lisäksi toteutettiin yhteinen hankeviestintäviikko, jonka yhteenveto löytyy osoitteesta: https://sway.office.com/bxbuU9DZGyd9VIpb?
ref=Link&loc=play

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhtistyötä myös valtakunnallisen koordinaatioverkoston kanssa. Koordinaatioverkosto perustettiin heti hankkeen alkuvaiheessa yhdessä muiden ELY-keskusten vastaavien hankkeiden kanssa. Verkostossa jaettiin tietoa eri alueilla kehitetyistä koulutuksista sekä käytännöistä, joten niitä pystyttiin hyödyntämään laajasti kaikilla ELY-alueilla. Verkoston kautta yhteistyö, kuten kysymykset, palautteet ja toiminnan kehittäminen onnistui Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteisenä verkostona vaikuttavammin.