Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20345

Hankkeen nimi: Kajaanin VÄLKE rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.6.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 0445400838

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke hallinnoi Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeen Kainuun VÄLKE -hankkeen työvoimapoliittisia toimenpiteitä.
Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa lähdetään kehittämään välityömarkkinatoimijoille yhteistyöhön ja
kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia, jolla edistetään työttömien asiakkaiden työllistymistä. Hankkeessa luotava
toimintamalli ja käytännöt parantavat välityömarkkinatoimijoiden osaamista ja vaikuttavuutta, mikä puolestaan lisää
työttömien asiakkaiden osaamista vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki ja
sen osatoteuttajia ovat Kainuun Nuotta ry, Spartak Kajaani ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry ja Nakertaja-Hetteenmäen
kyläyhdistys ry.

Tämä hanke on yllä kuvatun kehittämishankkeen rinnakkaishanke, jossa hallinnoidaan kehittämishankkeelle osoitettavat palkkatuen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen määrärahat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tämän rinnakkaishankkeen kohderyhmä on Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeen mukaisesti:

Hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset nuoret työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti työttömänä olevat
henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat sellaiset työttömät, jotka ovat kohtuullisen lyhyen valmennusprosessin jälkeen
ohjattavissa avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sekä työttömät, joiden tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen
niin, että he pystyvät toimimaan välityömarkkinoiden työtehtävissä. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös
työllistävissä yhdistyksissä työskentelevät henkilöt, joiden osaamista kehitetään hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tämän rinnakkaishankkeen kohderyhmä on Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeen mukaisesti:

Kainuulaiset yritykset, työttömiä työllistävät yhdistykset, Kainuun TE-toimisto, Kainuun työvoiman palvelukeskus
(tuleva monialainen yhteispalvelu), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, koulutusorganisaatiot,
asiakkaiden perheet ja Kainuun kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 440 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 303 304

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 594 964

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 458 268

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteiden kohdentumisen sukupuolten mukaan perustuu Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankeen hyväksyttyyn suunnitelmaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kohdentumisen sukupuolten mukaan perustuu Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankeen hyväksyttyyn suunnitelmaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteiden kohdentumisen sukupuolten mukaan perustuu Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankeen hyväksyttyyn suunnitelmaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hanke parantaa siihen osallistuvien asiakkaiden työllistymismahdollisuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-