Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20346

Hankkeen nimi: Kuhmon Green Care rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2015 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 044 5616 522

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Anja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Kuhmon Green Care hankkeen palkkatuet. Alla varsinaisen hankehakemuksen tekstit:

Kuhmossa on havaittu että pitkään työttöminä olleilla työnhakijoina on mm. työ- ja toimintakyvystä, elämänhallinnasta sekä heikosta yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksesta nousevia erilaisia ja erimuotoisia työllistymisen esteitä.
Näitä työllistymisen esteitä on ryhdytty poistamaan Kainuun oloissa innovatiivisella Green Care-tyyppisellä sosiaalisella työllistämisellä. Kuhmo Green Care hankkeessa sosiaalista työllistämistä toteutetaan erilaisten Green
Care – menetelmien avulla. Tarjoamalla Green Care-muotoista työtä työnhakijoille, tarjotaan heille mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Saadessaan kuulumisen tunteen johonkin yhteisöön hankkeen osallistujat voimaantuvat
ja oppivat hallitsemaan omaa elämäänsä. Kuhmon Green Care (KGC)-hankkeessa tarjolla oleva ympäristö poikkeaa ns. "tavanomaisesta työympäristöstä" siten että työsuhteen lähtökohtana on hankeasiakkaan voimaantuminen, ei
työstä syntyvä liikevoitto jollaista esim. liikeyritykset tavoittelevat. Kuhmon Green Care hankkeessa työtehtävät räätälöidään hankeosallistujille heidän työ- ja toimintakykynsä mukaan. Työllistämisessä on mukana vahvasti
sosiaalisen työllistämisen elementti, koska työllistäjänä on Kuhmon kaupunki. Green care-toiminnalla Kuhmon kaupunki haluaa kantaa omalta osaltaan vastuuta työttöminä olevista kuntalaisista.
Edellä mainitulla tavalla hanke sisältää vahvan Green Care -elementin. Green Care tarkoittaa tässä toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Green Care -toiminta perustuu
erilaisiin luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erilaisissa ympäristöissä, kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös soveltuvin osin kaupungissa tai sisätiloissa. Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset
syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Green Care -toimintaa harjoitetaan KGChankkeessa tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Luonto on Green Care -toiminnan tapahtumapaikka, kohde
ja väline. Luontoa, ja erityisesti siihen sisältyviä maisema- ja puutarhaelementtejä käytetään edistämään, vahvistamaan tai nopeuttamaan asetettuja tavoitteita. Luontoelementti voi sijaita maalla tai kaupungissa, ja se voi
tarkoittaa niin viherkasveja kuin kokonaista metsää. Luonto toiminnan ympäristönä toimivat yhtä lailla erämaaluontoa, kuin hoidettu metsä, puistot ja puutarhat.
KGC-hankkeessa Green Care- toimintakontekstissa tehtävä työ yhdistää hankeosallistujan ympäristöönsä, ja luo mahdollisuuden kokemuksien syventämiseen ja oppimiselle. Luonto - kuten metsät, puutarha, vesistöt, ja kaikkinaiset
luontoelementit vuodenaikojen vaihteluineen - tarjoaa voimaannuttavat puitteet työyhteisössä tekemiselle ja oppimiselle. Maisema- ja luontoelementtien kanssa tehtävä työ tuottaa aktivoi hankeosallistujia ja tuottaa heille
kokemuksen yhteydestä elävään luontoon. Luonnossa toimiminen voi olla myös vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista. Hankkeeseen siis kuuluu voimaannuttava ja kokonaisvaltaisin
luontotyömenetelmin tapahtuva palkkatyön teko. Hankkeen avulla edistetään pitkään työttöminä olleiden henkilöiden paluuta työelämään, tämä tapahtuu Green Care-muotoisen palkkatuetun työn kautta. Työelämään palaamisen
päämäärää edistävät osaltaan myös hankkeeseen osallistuille henkilöille räätälöitävät lyhytkoulutukset. Samoin yrityksissä työskentelystä kiinnostuneita henkilöitä siirretään palkallisille työjaksoille Kuhmon yrityksiin. Tätä kautta
henkilöt saavat kokemusta ja tuoretta tuntumaa myös yritystyöskentelystä. Lyhyellä aikavälillä henkilön työttömyys katkeaa ja hän saa palkkatyötä, lisäksi henkilö pääsee yleistä hyvinvointia kohentavan Green Care-toiminnan piiriin.
Pitkällä aikavälillä on toivottavaa ja otaksuttavaa (ja siihen pyritään myös hankkeen Green Care-työskentelyn avulla) että henkilöt oivaltavat luonnon ja erilaisten luontoelementtien merkityksen hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen
voimaantumisen lähteenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ne pitkään työttömänä olleet henkilöt, joilla on oletettavasti työ-ja toimintakykyyn, itsetuntoon, työmotivaatioon,
sosiaaliseen osallisuuteen tai muuhun merkittävään työllistymistä sivuavaan elämänalueeseen liittyviä tuen ja
ohjauksen tarpeita. Kainuun TE-toimiston Kuhmon toimipaikan henkilöstön kanssa on käyty läpi sitä että tällaista
kohderyhmää on Kuhmossa olemassa. Kuhmon Green Care hankkeeseen voi esim. työllistyä ihminen jolla on
vaikeuksia ylläpitää hänelle TE-toimiston tai muun työllisyydenhoidon toimijan hänelle löytämää palkkatyösuhdetta
heikon työmotivaation vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankeosallistujien kanssa läheisissä sosiaalisissa suhteissa olevat henkilöt.
Useat eri Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat että työttömyydellä ja huono-osaisuudella on taipumusta periytyä
seuraaville sukupolville; pitkäiaikaistyöttömien lapsilla on suurentunut pitkäaikaistyöttömyyden riski.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 406

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 000 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 938 532

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu se että hankkeeseen tulee todennäköisesti ohjautumaan hankeosallistujiksi enemmän miehiä kuin naisia. Tämä johtuu mm. siitä että tässä hakemuksessa aiemmin kuvattuun hankkeen kohderyhmään kuuluu Kuhmon alueella enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Green Care-tyyppinen sosiaalinen työllistäminen ei ole sukupuolen mukaan jakautuvaa. Hankkeen osallistujiksi pyritään saamaan tietoisesti ja aktiivisesti sekä mies- että naisosallistujia. (Vaikakin miesosalistujia todennäköisesti on enemmän, kuten edellä on kuvattu). Jos hanke saadaan, on jo olemassa alustavasti hankkeeseen sopivaksi arvioituja sekä nais- että miesosallistujia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on Green Care-metodiikkaan perustuva, työllistävä ja voimaannuttava hanke. Tällöin hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Koska hankkeessa käytetään työkohteena/- ympäristönä uusiutuvia luonnonympäristöjä joita hoidetaan vastuullisesti ja eettisesti Green Care hengessä, hanke ei kuormita juurikaan luontoa. Koska hankkeen tavoitteena on saada hankkeen osallistujille syntymään positiivinen ja voimaannuttava luontosuhde, tukee tämä välillisten vaikutusten kautta kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankeella ei käytännössä voida vaikuttaa ilmastomuutoksen riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeessa rakennettavaan Green Carepuutarhaan istutetaan myös Kuhmon ilmaston sallimalla tavalla perinnekasvilajeja, jotka ovat harvinaistumassa. Tämä tulee ainakin pienessä määrin kasvillisuuden monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei voida merkittävässä määrin vaikuttaa vesistöjen, maaperän ja ilman laatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen piiriin ei kuulu mainittuja Naturakohteita kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeesta ei synny merkittävässä määrin epäorgaanista jätettä.Jos biojätettä syntyy hankeen Green Care-puutarhassa, se voidaan kompostoida.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanketoiminnassa ei tarvita suuria määriä energiaa, joten tältä osin hanke on vaikutuksiltaan lähinnä neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Hankkeessa siirrettään edellä kuvatuin tavoin hankeosallistujia Kuhmon yrityksiin töihin. Tämä tukee vähäisessä määrin paikallista pienyritysvaltaista elinkeinorakenetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tuotetaan uudenlaista aineetonta palvelua; Green Care-tyyppistä sosiaalista työllistämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Liikkumisen ja logistiikan suhteen hanke on neutraali vaikutuksiltaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kuten edellä olevissa tekstiosioissa on kuvattu, Green Care toiminnalla on sekä välillisiä että välittömiä hyvinvointia kohentavia vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei ole suunnattu erityisesti tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Koska hankkeessa aiemmin kuvatuin tavoin työllistetään, saatetaan takaisiin työelämään ja voimaannutetaan henkilöitä jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta, tukee tämä välillisesti ja välittömästi yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeessa muokataan maisemaa, työskennellään elävän luonnon kanssa ja rakennetaan mm. Green Care-puutarha. Tämä on kulttuuriympäristöä kohentavaa toimintaa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeessa vähintäänkin hankeosallistujille syntyy ympäristöosaamista mm. Green Carepuutarhassa työskentelyn avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-